ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಎಕೂಚ್ ಲುಗಟ್ [- ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್]

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗುನ್ ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಲಾ ಫಕತ್ ಕವಿತೆಂನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸುಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ. ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾದಿಂ ಲುಗಟ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಖಲ್ಸಾಂವ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಪ್ರಕಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಲುಟುನ್ ಖೆಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸುಯೆತಾ, ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನ್ ಆಸುಯೆತಾ ವಾ ಬದ್ಲಂಚೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಖಲ್ಸಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಶ್ಟೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್. ಎಕ್‌ಚ್ ಲುಗಟ್ ಕೊಣಾಚೊ ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಮಾನ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್‌ಯೀ ಸಕ್ತಾ - ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಚಿ ಮಹಿಮಾ. ಅಖೇರಿಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ.

ಕವಿ ಬಾಬ್ ವೆರೆಂಕರ್ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿ ಆಸುನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ತರ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಾರ್ಕುವ್ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ತೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮನಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ರುಪ್ಣಿಂ ಉಭಿಂ ಕರೀತ್ ತೊ ವೆತಾನಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡುನ್‌ಚ್ ವೆತಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ತುಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಎಕೂಚ್ ಲುಗಟ್ [- ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್]

ಎಕೂಚ್ ಲುಗಟ್

ಖೂಬ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್
ಎಕ್ ಲುಗಟ್ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ
ತಾಚಿ ಹಾಂವೆಂ ಪೆಂಟ್ ಶಿವ್ಲಿ
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನೀಚ್ ತಿ ತೊಖೆಲಿ
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆಂಟೀಚೆಂ
ಮೊಟ್ವೆಂ ಕಲ್ಸಾಂವ್ ಕೆಲೆಂ
ಕಲ್ಸಾಂವಾಂಚಿ ಪೊತಿ ಕೆಲಿ
ಪೊತ್ಯೆಚಿ ಲಂಗೊಟಿ
ಲಂಗೊಟೆಚಿ ಕಾಶ್ಟಿ ಕೆಲಿ
ಲೊಕಾಂನಿ ತೀಯ್ ತೊಖೆಲಿ
ಹ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಅಪೂರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾನ್
ಕಿತ್ಲೆಶೆಚ್ ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ದಿಲೆ
ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಶೀಂವು?
ಲುಗ್ಟೂಚ್ ಉರ್ಲೆಂ ನಾ

ಹ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಲುಗ್ಟಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಡವ್ಲಾನ್
ಹಾಂವೆಂ ಪುಸ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೂಚ್ ಪಾನಾಂ
ಹೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಕಳ್ಳಾಂ
ಕಳು, ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಪರ್ವಾ ನಾ
ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಣೂನ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಉರ್ಲಾಂ?
ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ!
ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ್ಪಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾತ್
ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾ ಆತಾಂ
ಕಪ್ಲಾರ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್ತನಾ!!
******

- ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್. [ಜನೆರ್, 2020]

 

ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್: ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಭಾವ್‌ಝುಂಬರ್, ಮುಂಬರ್, ಗಾಂವಾಂತಲಿ ಸಾಂಜ್, ಪಡ್ವೆ ಬಯ್ಲಿ ಸಂವ್ಣಿ, ಚೈತನ್ಯಾಚ್ಯೊ ಪಾವಳ್ಯೊ, ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಸೂರ್ಯ್ - ಹೆ ಹಾಚೆ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸೊನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ವಿಮಲಾ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ (ಗೊಂಯಾಂ) ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

[kovita] Ekuch Lugott (- Sonjivo Verenkor)

Thoddeach utramni sangun mugdonatli kanni sangchi kola fokot kovitemn matr asuyeta mhonncheak hi kovita kaim opurbhayechi govai dita. Kaim tempadim lugott aslem ani tantum kholsamv aslem punn vellakallaprokar omkanch luttun khelem. Hangasor sorkar asuyeta, kaide kanun asuyeta va bodloncho kall ani tea vellakallak sori zaun bodolcho monis zauyeta punn okhrek kholsamva thaun kaxttek paumvchi got marmik. Ek‌ch lugott konnacho man dhampunk sokta, man choddounko sokta toxench man kaddunk‌yi sokta - hem sorv vellakallachi mohima. Okherik oplea toklek marn ghemvchi onivaryota.

Kovi bab verenkor voicharik chintpacho kovi. Tachea kovitemni ek lhan kanni asun tea kanniepattlean zaite voicharik tork asche parkuvyeta. Hangasor‌yi tench preton kel'lem disun yeta. Ani hi kovita vachun gel'leporinch monant ekek rupnnim ubhim korit to vetana kovitechi sobhai choddun‌ch veta. Bakichem tukunk tukach soddtam.

- Som

[kovita] Ekuch Lugott (- Sonjivo Verenkor)

Ekuch lugott

khub vorsam adlem
mhoje kodden
ek lugott axil'lem
tachi hamvem pentt xivli
soglleamnich ti tokheli
uprant penttichem
mottvem kolsamv kelem
kolsamvanchi poti keli
potyechi longotti
longottechi kaxtti keli
lokamni ti-i tokheli
hea ekach opurbayechea lugttan
kitlexech man sonman dile
atam kitem ximvu?
lugttuch urlem na

hea ekach lugttachea bhanddoulan
hamvem puslim soglleankuch panam
hem soglleank atam koll'llam
kollu, mhaka atam porva na
mhojem mhonnun atam kitem urlam?
kainch na!
tokhnnai korpi lokank mat
hamv polloita atam
koplar hat martona!!

******

- Sonjivo Verenkor. [Jan, 2020]

 

Sonjivo Verenkor: potrikodhyomi, kovi, chintpi toxench vauraddi zaun vaur korchea hachim bhavo‌zhumbor, mumbor, gamvantoli sanz, poddve boili somvnni, choitoneacheo paulleo, osvosth sury - he hache yedoll pason porgott zal'le kovitazome. Vimola poi puroskar, tti.Em'.E.Poi puroskar, konkonni bhaxa monddoll (g§yam) puroskar haka labh‌l'le promuk puroskar.

[कविता] एकूच लुगट [- संजीव वेरेंकर]

थोड्याच उत्रांनी सांगून मुगदनातली काणी सांगची कला फकत कवितेंन मात्र आसुयेता म्हणच्याक ही कविता कांय अपुर्भायेची गवाय दिता. कांय तेंपादीं लुगट आसलें आनी तांतूं खल्सांव आसलें पूण वेळाकाळापरकार अमकांच लुटून खेलें. हांगासर सर्कार आसुयेता, कायदे कानून आसुयेता वा बदलंचो काळ आनी त्या वेळाकाळाक सरी जावन बदल्चो मनीस जाव्येता पूण अखरेक खल्सांवा थावन काश्टेक पावंवची गत मार्मीक. एक‌च लुगट कोणाचो मान धांपुंक सक्ता, मान चडवंक सक्ता तशेंच मान काडुंक‌यी सक्ता - हें सर्व वेळाकाळाची महिमा. अखेरीक अपल्या तकलेक मार्न घेंवची अनिवाऱ्यता.

कवी बाब वेरेंकर वयचारीक चिंत्पाचो कवी. ताच्या कवितेंनी एक ल्हान काणी आसून त्या काणियेपाटल्यान जायते वयचारीक तर्क आसचे पार्कुव्येता. हांगासर‌यी तेंच प्रेतन केल्लें दिसून येता. आनी ही कविता वाचून गेल्लेपरिंच मनांत एकेक रुपणीं उभीं करीत तो वेताना कवितेची सोभाय चडून‌च वेता. बाकिचें तुकुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] एकूच लुगट [- संजीव वेरेंकर]

एकूच लुगट

खूब वर्सां आदलॆं
म्हजॆ कडॆन
एक लुगट आशिल्लॆं
ताची हांवॆं पॆंट शिवली
सगळ्यांनीच ती तॊखॆली
उपरांत पॆंटीचॆं
मॊटवॆं कलसांव कॆलॆं
कलसांवांची पॊती कॆली
पॊतयॆची लंगॊटी
लंगॊटॆची काश्टी कॆली
लॊकांनी तीय तॊखॆली
ह्या एकाच अपूर्बायॆच्या लुगटान
कितलॆशॆच मान सन्मान दिलॆ
आतां कितॆं शींवू?
लुगटूच उरलॆं ना

ह्या एकाच लुगटाच्या भांडवलान
हांवॆं पुसलीं सगळ्यांकूच पानां
हॆं सगळ्यांक आतां कळ्ळां
कळू, म्हाका आतां पर्वा ना
म्हजॆं म्हणून आतां कितॆं उरलां?
कांयच ना!
तॊखणाय करपी लॊकांक मात
हांव पळयता आतां
कपलार हात मारतना!!

******

- संजीव वेरेंकर. [जनेर, २०२०]

 

संजीव वेरेंकर: पत्रिकोध्यमी, कवी, चिंत्पी तशेंच वावराडी जावन वावर कर्च्या हाचीं भाव‌झुंबर, मुंबर, गांवांतली सांज, पडवे बयली संवणी, चैतन्याच्यो पावळ्यो, अस्वस्थ सूऱ्य - हे हाचे येदोळ पासोन पर्गट जाल्ले कविताजमे. विमला पै पुरसकार, टी.एम.ए.पै पुरसकार, कोंकणी भाशा मंडळ (गोंयां) पुरसकार हाका लाभ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಉತ್ರಾಂ! | उतरां!

ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್ | हांव वतकीच
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचन

ಬಂಡ್ | बंड

ಕಾಣಿ | काणी
ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट

ಜಬಾಬ್ | जबाब हाचो..
ಬಾಪುಯ್ | बापुय

ಕಾಳೀಜ್ ಉಡ್ಟಾ | काळीज उडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಎಕೂಚ್ | एकूच लुगट
ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]