ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಕಾನಡಿಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ ’ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಸಿಲೊ ಗುಡೊ ಸಪಾಟ್/ಸೊಭೀತ್ ಮ್ಹಣುನ್. ಹಿ ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಫಳ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಕೀ; ಅಪುಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾನ್/ಮಜೇನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್. ಚಲುನ್ ವೆಚೆ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ವೆತೆಲೆ ವಿಮಾನಾಂನಿ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಗಾಂವ್ಚೆ ಪರ್ಗಾಂವಾಂಚೆರ್, ಜೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲೆ ಗುಡುಲಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಗುಡ್ಸುಲಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲೆ ಚಾಲಿಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಚಾಲಿಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ ಕಾಲೊನಿಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಕಾಲೊನಿಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ ಫ್ಲೇಟಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಫ್ಲೇಟಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಚಿಂತಾತ್....

ಪಯ್ಸಿಲೊ ಗುಡೊ ಸೊಭಿತ್...

ಪುಣ್ ಜಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಂಗಾಪ್ ಆಸಾ ’ಮನ್ಶಾಸವೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಪಳೆ.. ಉದ್ಕಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಪಳೆ...’. ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾತ್;

’ಸರ್ಗ್ ಭಗುಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಯ್,
ಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಮಾತ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಕಾ’

ತಾಕೊಡೆಚೊ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಕ್ ಧಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ನದರ್ ತಿಚ್ಚ್ ಕವಿಚಿ, ಆನಿ ಹಾಚಿ ಗೊವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ

ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಭಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ....

ದೊಂಗೊರ್ ಯೆಕ್
ವೋಲ್ ಕಶಿ
ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ತಣಾಚಿ....

ಮುಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ
ವಾಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್....
ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ?

ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಭಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ....

ಕಾಂಯ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಚೆರ್ ಚಡ್ಯಾಂ
ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸೊನ್
ಮಜ಼ೇನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್ಯಾಂ....

ಅಂತ್ರಾಳಾರ್ ಉಭ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್
ಕಳಾತ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಉಂಚಾಯ್
ಶಿವಾಯ್... ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಾವ್ತಾಸರ್

ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಭಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ....

ಸೆಜಾರಿ ಬರೊ ತಾಂಕಿವಂತ್
ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಾಣೆಂ
ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಪುಂಜಾವುನ್....

ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳಾತ್
ತಾಚೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ತೆಂ ಝುಜ್ ?
ವಾಂಚವ್ಕ್ ರಿಣಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಲೆಂ
ತಾಚೆಂ ಘರ್‌ದಾರ್

ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಭಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ....

.......?

- ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ [ಮಾರ್ಚ್, 2016]

 

ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಕೊಡೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗೆ-ಕವಿ’ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತಾ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಥೊಡೊಕಾಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

कविता

कानडिंत ऎक सोभित सांग्णि आसा ’दूरद बेट्ट नुण्णगे’ म्हळ्यार पय्सिलो गुडो सपाट/सोभीत म्हणुन. हि अस्कत मन्श्याच्या अस्कत चिंत्पाचो फळ. आम्च्या दीस्पड्त्या जिण्येंत सय्त आमि कित्लेशे पाव्टिं चिंत्चें आसा की; अपुण मात्र जिण्येंत संघर्श करुन आसा, हेर सर्व भॊव संतोसान/मजॆन जियेव्न आसात म्हणुन. चलुन वेचे गाडियांनि वेतेल्यांचेर, गाडियांनि वेतेले विमानांनि वेतेल्यांचेर, गांव्चे पर्गांवांचेर, जोप्ड्यांनि जियेतेले गुडुलांनि जियेतेल्यांचेर, गुड्सुलांनि जियेतेले चालिंनि जियेतेल्यांचेर, चालिंनि जियेतेलिं कालोनिंनि जियेतेल्यांचेर, कालोनिंनि जियेतेलिं फ्लॆटांनि जियेतेल्यांचेर, फ्लॆटांनि जियेतेलिं बंग्ल्यांत जियेतेल्यांचेर, बंग्ल्यांनि जियेतेलिं राव्ळेरांनि जियेतेल्यांचेर अशेंच चिंतात....

पय्सिलो गुडो सोभित...

पुण जशेंच कोंक्णेंत सांगाप आसा ’मन्शासवें जियेव्न पळे.. उद्कांत देंवोन पळे...’. असें म्हण्तास्तां म्हजिंच थोडिं उत्रां यादिक येतात;

’सर्ग भगुंक सर्वांक जाय,
पुण मोरोंक मात कोणाक्‌च्च नाका’

ताकोडेचो नेरि नज्रेत मुंबयांत्ल्या जिण्ये संघर्शांत कांय थोडो वॆळ अप्ल्या कवितेच्या अभिव्यक्तेक धांबुन धर्न जियेल्लो आस्येता, पुण ताचेथंय आस्चि नदर तिच्च कविचि, आनि हाचि गोवाय दिंव्चाक हि कविता वाचुंक आनि पार्कुंक तुकाच्च सोड्तां.

पय्सिल्यान पळेताना

पय्सिल्यान पळेताना
भग्चें आसा....

दोंगोर येक
वॊल कशि
पाच्व्या तणाचि....

मुळाक पाव्ल्यार कळ्ता
वाट म्हणोन....
कित्ल्या कांट्या फात्रांचि ?

पय्सिल्यान पळेताना
भग्चें आसा....

कांय चंद्रेमाचेर चड्यां
आनि थंय्सर बसोन
मज़ॆन इल्लें आमाल सेव्यां....

अंत्राळार उभ्ल्यार मात्र
कळात थंय्चि उंचाय
शिवाय... आनि भिरांत सक्ला पाव्तासर

पय्सिल्यान पळेताना
भग्चें आसा....

सेजारि बरो तांकिवंत
दवर्‌ल्लें आसा ताणें
जायित्तें पुंजावुन....

ताका भेट्ल्यार कळात
ताचे भितर्लें तें झुज ?
वांचव्क रिणांत बुड्लेलें
ताचें घर्‌दार

पय्सिल्यान पळेताना
भग्चें आसा....

.......?

- नज्रेत नेरि ताकोडे [मार्च, २०१६]
 

नज्रेत नेरि ताकोडे: लिख्णे नांवार कोंक्णी लोकांक व्हळ्कचो मेल्विन नेरि नज्रेत ऎक विचार्‌वंत कवि. ’गाणां’ ताचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबयांत कविगॊश्टि चलव्न व्हेल्यात. ताकोडे तशेंच भंव्तोणिं कांय तेंपाधिं आसा केल्ल्या ’जागे-कवि’ जम्यांनि पात्र घेव्न कविता रच्‌ल्ल्या हाणें थोडोकाळ मौन राव्ल्यारी कोंक्णेच्या फुडाराचो ऎक भळ्वंत कवि जांव्चिं खुणां ताचेथंय रूप्‌रूप दिसोन येतात.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]