ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 1. ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ..... ಪಯ್ಣಾರಿ

ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾಂ, ಏಕ್: 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಆನಿ ದೋನ್: ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಖಾತಿರ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾಳಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದಲ್ಲಾಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಖಾಯಮ್ ಉರ್ಚೆತಸ್ಲೆಂ (The only constant in this world is the change). ಚಿಂತಾಪ್ ಜಶೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಅನ್ಭೋಗಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ, ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಚಿಂ ವೊಜಿಂ ಖಾಂದಾರ್ ದವರ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣ್ ಬದ್ಲನಾ? ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ತೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚ್ಚ್ ಆನಿ ಆಜ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಉಚಾರಿನಾ, ಜಶೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಯ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿಚ್. ಹಾಂವ್ ಖರೆ ಅರ್ಥಾನ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಿಸಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ - ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್.

ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ತರ್, ಸರ್ವ್ ನಶ್ವರ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ, ಆಯ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಚಾರಾಂತ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಜರ್ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ವ್ಹಾಳತ್ ತರ್, ಘಡ್ಯೆನ್ ಹಿ ಭುಂಯ್ ಸಪಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್, ಹಾಂತುಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಮೊಳ್ಬಾಚೆರ್ ಖಾಂದ್ ಥೆಂಕ್ಚಿಂ ಭಾಂದ್ಪಾಂ, ಜಯ್ತಾಚೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಜಾಲಿ ತರ್, ಘಡ್ಯೆನ್ ಹಿ ಭುಂಯ್, ಏಕ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಮಯ್ದಾನಾತಶೆಂ ಧುಳಿಕ್ ಮೆಳ್ಚಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ತರ್‌ಯೀ ಮನಿಸ್, ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾಂನಿ ಗಿಟಾಂ ವೊಡುನ್, ಗಾಂವ್, ಪ್ರಾಂತ್ಯ್, ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವೊಲಾಯ್ತಾ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಪ್ತ್ ಅಬ್ಲೇಸಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಲಾಯ್ತಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆ ಗೀಟ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಸೊಜೆರ್, ಆನಿ ಹ್ಯೇ ಗಿಟಾಂಪಾಸೊತ್ ರಗ್ತಾ-ವ್ಹಾಳ್. ಹರೆಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊನ್ ಕಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್, ಜಮಯಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಧನ್-ದಿರ್ವೆಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್?

ಆಸುಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಬೆಸೊರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ, ಸಂಸಾರಿ ರಾಟಾವಳೆಮಧೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾಸಕತ್ ಸದಾಂಯ್ ಚಿರ್ಡತಾ, ಆಮಿ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ, ಆಮ್ಚೆ ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ತರ್, ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ವ್ಹಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮೊಲಾಂ, ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾತೇಚ್ಚ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಮೌಲ್ಯಾಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, ಕೊಣಾಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಾ ನಿಯಾಳುಂಕ್?. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಚಿಂತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಯಾಥಿಯೆಚೊ, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಮಧೆಂ ಆಮ್ಚೆಂಯೀ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಿಸಾಂವ್; ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್.

ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸತಾಕ್, ಮೌಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಜಾಗಂವ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸಾಹಿತಿಚಿ. ಆನಿ ಹೆಂ ’ಹವ್ಯಾಸಿ’ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಏಕ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ, ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್, ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್, ಏಕ್ ಉದ್ದೇಶ್, ಏಕ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್, ಬದಲ್ಚ್ಯಾ ಸತಾಂಕ್, ಮೌಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ದುಃಖ್ಚೆಂ ಸಹಜ್, ಪುಣ್ ದುಃಖಂವ್ಚೆಂಚ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ನ್ಹಯ್. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲೆ ವಾ ತಾಂಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚ್ಚ್. ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಖಾತಿರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮುಳಾಂ-ಪಾಳಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಮಿ ಕಸಲಿಂ ಮುಖೆಟಿಂ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಏಕ್, ಎಕಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತೊ ಶೆವೊಟ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಉಗರ್ಗತಿ. ಆನಿ ಹಿ ಉದರ್ಗತಿ ಫಕತ್ತ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸ್ಲಿ ನ್ಹಯ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಕಶ್ಟೊನ್ ಆಸಾ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ, ವೆಳಾಚೊ ಆಭಾವ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಚಾರ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಉಡ್ಕಾಣಾ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ’ತಾಂತ್ರಿಕ್’ ಸಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುನ್, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಚಿ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ. ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್’ - ಹಿಂಚ್ ತತ್ವಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಕೋಣ್? ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾಳಾಂ-ಮುಳಾಂ ಖಂಯ್ಚಿಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಸಲೊ? ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಮುಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾತರ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಜಾಂವ್ದಿತ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಪತ್ರಾಂ-ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಉದೆಂವ್ದಿತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಎಕೇಕ್ ವಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ತಿತ್ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಚಡ್ತಲೊ, ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ - ಜಶೆಂಚ್ ಪೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂತ್ ಘರಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಡ್ಯೆತಾ ತೆಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಘರ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೊ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್, ಫುಡ್ಲೆಂ ವೇಳ್-ಕಾಳ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಲೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸ್ಲಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚೆತಸ್ಲೊ ಖಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಕಸೊ ತೊ ಕರ್ಯೆತಾ? ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಭಂವ್ತೊಣಿ ಆಮ್ಚೊ ಆಟೊವ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ. ಆಮಿ ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸುರೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ಯಾಂ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿವೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ಘಡ್ಯೊ ಪೆಟೊಂದಿ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮಿಸಾಂವ್. ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಫಕತ್ತ್ ಹಾತ್ ಭಾಂದುನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬುದಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಣ್ವೆಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಂತ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಆಮಿ ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ವಾಂಟೆ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುನ್, ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಆನಿ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಪಯ್ಲಿ ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಅಪ್ಶಿಚ್ಚ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಜಿ.

ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್,

ತುಮ್ಚೆಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಕ್/ಚಾಕೊರ್

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2015]

 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ-ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. MBA ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ IBM ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

संपादकीय - १: कोंकणी निरंतरी - पय्णारी: भरवश्याची सुरवात

दॊन वेवेग्ळया काळार हांव संपादकीय बरंव्च्याक बसलां, ऎक: २००४ इस्वेंत जेद्नां दाय्ज.कोम अंतर्‌जाळिचि सुरवात कर्तास्ताना, आनी दॊन: पय्णारी.कोम अंतर्‌जाळिखातिर. ह्या दॊन काळांत जायतें बदल्लां, हरयेका घडये बदलोन येंवच्या ह्याच्च संसारांत जियेवन आसताना, बदलावण मात ऎक खायम उरचेतसलें (The only constant in this world is the change). चिंताप जशें जिणये अन्भॊगाचिं पाव्लां, जिण्येलिसांवाचिं वोजिं खांदार दवरन फुडें चलतास्ताना कोण बदलना? पुण ऎक संगत बदलोंक नातल्लि जावनासा; तेदनांय हांव पयणारीच्च आनि आज्‌यी हांव हांगासर पयणारी. हें हांव तात्विक अरथान उचारिना, जशें तातविक अरथान, ह्या संसार म्हळ्ळे पयणांतलो हरयेकलो पयणारिच. हांव खरे अरथान उचारतां, दाय्ज.कोम कुवॆयटांत काम करुन आसताना सुरवात केल्लें ऎक ल्हान मिसांव, तशेंच पयणारी.कोम मुंबयांत सुरवात केल्लें अनयॆक मिसांव - फकत्त कोंकणि साहित्या पासत.

तात्विक नियाळांत मनशा जिणये आवदेचि उचारणि कर्चि तर, सर्व नश्वर, कितेंच सासणाचें हांगासर ना, आय्चो मनिस फाल्यां आसा म्हणुन ना. चारांत तीन वांटो आस्चें उदाक जर बाकिच्या एका वांट्याच्या भुंयचेर व्हाळत तर, घड्येन हि भुंय सपाय जाय्त, हांतुं आस्चिं मोळबाचेर खांद थेंकचिं भांदपां, जय्ताचे बंगले सर्व व्हाळोन वचुंक आसात. कांय भुंय कांपणि जालि तर, घडयॆन हि भुंय, ऎक कांय एका मयादानातशें धुळिक मेळाचांत कांय दुभाव ना. तर्‌यी मनिस, ह्या भुंआय्चेर वेवेगाळ्या निबांनि गिटां वोडुन, गांव, प्रांत्य, राश्ट्र म्हणुन वोलाय्ता, आनि आप्ल्या सुप्त अबालॆसान कितें कितें म्हणुन कोलाय्ता. इत्लेंच न्हय, हे गीट दीस-रात पारोत करुंक हजारांनि सोजेर, आनि ह्यॆ गिटांपासोत रगाता-व्हाळ. हराय़ेकाक जाय नांव आनि आनि इत्ले खेळ खेळोन कमायिल्लें नांव, जमयिल्लि आस्त-बदिक, पुंजायिल्लें धन-दिरावें कोण्‌यी व्हरुन गेल्लिं आसात?

आसुं. आम्च्या मतिक तित्लो बेसोर घालुंक आमकां नाका, संसारि राटावळेमधें आम्चि चिंतपासकत सदांय चिरडता, आमि, आमचें काम, आमचें कुटाम, आमचिं सय्रिं, आमचे आचार-विचार एका वांट्यान तर, दिसानदीस व्हाडोन येंवचिं मोलां, संकीर्ण जातॆच्च येंवचिं मन्शा मोलां, आनि ह्या संकीरण जावन येंवच्या संधरभार, कोणाक वॆळ आसा हेर संगतेविशिं चिंतुंक वा नियाळुंक?. पुण हरयेक्ले हेच्च्‌परिं चिंता म्हणुन ना, चिंतिजाय म्हणुन ना, देकुन सभार कोंक्णि वावराडि आपापल्या श्याथियेचो, आपापल्या चिंतपाचो, आपापल्या शेवोटाचो वाव्र करुन आसात. आनि ह्या सभार जणांच्या मिसांवामधें आमचेंयी ऎक ल्हान मिसांव; प्रगतिपर चिंतपाचें साहित्य रचुंक तशेंच वावर करुंक.

बदलोन येंवच्या काळार, बदलोन येंवच्या सताक, मौल्यांक परत परत जागंवचि व्हड जवाभ्दारिच्च एका प्रामाणिक साहितिचि. आनि हें ’हव्यासि’ भिल्कुल न्हय, हि ऎक जवाभ्दारि, ऎक मिसांव, ऎक पयण, ऎक उद्दॆश, ऎक दिशटावो. आनि अशें प्रामाणिक रितिन, बदल्च्या सतांक, मौल्यांक जागंव्क वेतास्तां, कांय थोड्यांक मात्शें दुःख्चें सहज, पुण दुःखंव्चेंच जाग्वण न्हय. मुंबयांत वस्ति कर्तेले वा तांचे पुर्वज चड्ताव जाव्न पय्णारीच्च. दीसपड्त्या ग्रासाखातिर मुंबयांत यॆवन वसति करुन आसात, पुण आमचिं मुळां-पाळां कोंक्णेचिं, आनि आम्च्या तोंडार आमि कसलिं मुखेटिं न्हेस्ल्यारी आम्च्यां शिरां शिरांनि व्हाळ्चें रगत कोंक्णेचें, आनि आम्चे काळ्जांत आस्चो स्पिरित कोंक्णेचो. अशें आसताना, आमि सर्व ऎक, एका शेवोटाक आमि पावोंक आसा, आनि तो शेवोट; कोंक्णी साहित्याचि, कोंक्णी भासेचि उगर्गति. आनि हि उदर्गति फकत्त साहितिंनि मात्र करुंक जाय तस्लि न्हय, हरयेका कोंक्णी मॊगिंनि ह्या उदरगतेंत मेतेर जांवचि गरज आसा.

आय्च्या काळार प्रिंट माध्यम कशटोन आसा, वाच्प्यांचे समस्से, वेळाचो आभाव ह्या समस्स्यांक लाचार करतास्तां, प्रगतेच्या पाव्लांनि उडकाणा मार्च्या ’तांतरिक’ सकतेचो प्रयॊग करुन, अंतर्‌जाळिमुखांत्र संसाराच्या खंच्याय कोनश्यार आस्च्या कोंक्णि मॊगिक, कोंक्णी साहिताचि उपलब्धि करुन दिंवचोच्च आम्चो इरादो. ’कोंक्णी उलय, कोंक्णी उरय, कोंक्णी आम्चि आवय’ - हिंच तत्वां आम्चिं. देकुन आमि कॊण? आमचिं पाळां-मुळां खंयचिं? म्हळ्ळें प्रमुक न्हय बगार ’आमचो शेवोट कसलो? आनि कितलो प्रामाणिक’ म्हळ्ळें प्रमुक. कोंक्णेचें बरेंपण जातातर, जाय्तिं संघटनां जांवदित, जायतिं पत्रां-अंतर्‌जाळि उदेंवदित, हर्येक मिसांवां एकॆक वाति जाव्न पेटतित तर, कोंक्णी समाजेचो उजवाड चडतलो, आनि तेंच आमकां जाय - जशेंच पेटंव्च्या दिव्यांत घराक उज्वाड हाडयेता तेच्च परिं घर हुलपाव्येता. आम्चो शेवोट उज्वाड फांकंव्चो तें खंडित, फुडलें वॆळ-काळ साक्स दितलो.

मुंबयांत आमच्याकी पय्लें कोंक्णी आसलि, आम्च्याकी उप्रांत कोंक्णी आस्तेलि. आमि ह्या थोड्या आव्देंत, फाल्यांच्या कोंक्णेक थेंको दिंव्चेतस्लो खंचो वाव्र आनि कसो तो कर्येता? ह्या चिंतपा भंव्तोणि आम्चो आटोव आसतलो. शिंपडलेल्या जाय्त्या कोंक्णी वाव्राड्यांच्या वाव्राक ऎक वॆदि मात्र न्हय, बगार जोक्तो पाटिंबोय दिंवचो आमचो इरादो. आमि एकॆक्ल्यान एक्सुरे जावन कशटांत पडच्या बदलाक, संघटित जाव्न एकामेका आधार दिव्यां, समाजेंत कोंक्णी दिवो कांय थोड्यो चड्तिक घड्यो पेटोंदि. इतलेंच आमचें प्रामाणिक मिसांव. साहिति जाव्न आम्चि जवाभ्दारी फकत्त हात भांधुन समाजेक बुदि सांगच्यो मात्र म्हळ्ळें आणवें/संकीर्ण चिंताप चिंतचेप्रास, आमि साहिति तशेंच समाजेचे वांटे सय्त म्हणुन सम्जुन, वाव्र कर्यां. आनि प्रगतिपर चिंत्पाचि सुर्वात पय्लि आप्णाथाव्न, आप्ल्या चिंत्नांनि, आप्ल्या बर्पांनि व्हाळोन आय्लिं तर, समाजिक प्रगति अप्शिच्च जातेलि म्हळ्ळि पात्येणि म्हजि.

कितॆंय जांव कोंक्णेचें फकत्त बरें जांव,

तुम्चेथंय विश्वासि, कोंक्णी सेवक/चाकोर


- वल्लि क्वाड्रस [दसेंब्र, २०१५]

 

   

 

valleyquadros@gmail.com

वल्लि क्वाड्रस: १९८४ थाव्न कोंक्णेंत मट्व्यो काण्यो, कादंबरि, कविता, लॆखनां बरव्न आयिल्लो, २००४ थाव्न २०११ म्हणासर दाय्ज.कोम अंतर्‌जाळिचो संपादक जाव्न वाव्र केला. काणिक, उदेव, आम्चो-युवक पत्रांनि संपादकीय वाव्र केल्ल्या हाणे ’कुवॆय्ट्‌गारांचो झेलो विशॆस अंको’, ’दिवो-दाय्ज’, ’मित्र-दाय्ज’ तशेंच कर्नाटक कोंक्णी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेक्ड्यांच्यो मट्व्यो काण्यो’ बुकाचें संपदन केलां. MBA शिकाप जोडुन सद्द्याक IBM कंपेनिंत ग्लॊबल ट्रान्सिशन प्रॊजेक्ट म्यानेजर जाव्न वाव्र करुन आसा.

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]