ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ’ಶೋರ್ (ಆವಾಜ್)’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪದಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾತ್;

ಕುಚ್ ಪಾಕರ್ ಖೋನಾ ಹೈ, ಕುಚ್ ಖೋಕರ್ ಪಾನಾ ಹೈ
ಜೀವನ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ತೊ ಆನಾ ಔರ್ ಜಾನಾ ಹೈ
ದೋ ಪಲ್ ಕೆ ಜೀವನ್ ಸೆ ಎಕ್ ಉಮ್ರ್ ಚುರಾನಿ ಹೈ
...
ಪರ್ಚಾಯಿಯಾಂ ರೆಹೆ ಜಾತಿ, ರೆಹೆ ಜಾತಿ ನಿಶಾನಿ ಹೈ

[ಥೊಡೆಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಥೊಡೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ
ಜಿವಿತಾಚೊ ಅರ್ಥ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ವೆಚೆಂ’
ದೋನ್ ಘಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಆವ್ಕ್ ಚೊರುಂಕ್ ಆಸಾ
...
ಸಾವ್ಳ್ಯೊ ಉರ್ತಲ್ಯೊ, ಉರ್ತೆಲಿ ಫಕತ್ ಮ್ಹೊರ್]


ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾಚಿ ಜಿಣಿ. ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ನ್ಹಯ್?.

ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿನ್ ’ಅಪ್ಣಾನ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಜರ್‌ತರ್ ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಗಳ್ಸಿಲೊ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಹಜಾರ್/ಲಾಕ್ ಜೊಡ್ಯೆತೆ' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ತಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸ್ತೆನಾಂತ್.

ಆಮಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಳಾಧಿಂ; ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದುಡ್ವಾಂತ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಚಾನ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಪೋಸ್ಟಾರ್ ಧಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ತೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಧಾಡ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಾರ್, ಸಂಭಾವನ್ ಸೊಡಾ, ಖುದ್ದ್ ತೊ ಬರಯ್ಣಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್-ಇಸ್ಟಾಂಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಜಮವ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರಾಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆವೊಜಿಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್, ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆವೆಳಾರ್; ಸಂಪಾದಕ್ ಸೊಡಾ, ಹೆರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾಂವ್, ವಾಚ್ಪಿ ಜಾಂವ್ ಉಡಾಸ್ ದವರಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ಕ್ರೂರ್ ಸತ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ನಳೆ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ. ಆಸುಂ ತಾಂಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆ ಜಾಂವ್. ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್ವತಾ/ಬಾಳ್ವಲ್ಯಾ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಪಾಸತ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಕಲಾಕಾರ್ ವಾ ಹೆರ್ ರಿತಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್/ಸಾಹಿತ್/ಸಂಗೀತ್/ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳುನ್, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್, ತೆಂ ಸಂವಾದ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್’.

[ವಿ.ಸೂ: ಮಾಪ್ಣಿ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ವಿಶಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್, ತಾಣಿಂ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ/ಸಂಗೀತಾಚಿ/ರಚ್ನೆಚಿ ಮಾಪ್ಣಿ ಕರಿನಾಂವ್. ತಿ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಗಜಾಲ್, ವೆಗ್ಳೆಚ್ಚ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಜಾತೆಲಿ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ]

1. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್ [ಸಂದರ್ಶಕ್: ಜೆ.ಬಿ.ಪತ್ರಾವೊ, ಅಜೆಕಾರ್]

ನಾಂವ್: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿರೇರಾ
ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವ್: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್
ಬಾಪುಯ್: ಮಾಯ್ಕಲ್ ಪಿರೇರಾ
ಆವಯ್:ಅಪೋಲಿನ್ ಪಿರೇರಾ
ಪತಿಣ್: ಕಾರ್ಮಿನ್ ಪಿರೇರಾ
ಜನ್ಮಾ ದೀಸ್: 9 ಜೂನ್ 1936
ಫಿರ್ಗಜ್: ಆಂಜೆಲೊರ್
ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ: 1. ಸಿಲಿನ್ ಪಿರೇರ್, 2. ಗ್ರೇಸ್ ಪಿರೇರಾ, 3. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ
ಶಿಕಾಪ್: ಸಾಂ|ಲುವಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್
ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್: ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್

ಪಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ:
1. ರೊಬರ್ಟಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆ (ರೇಮಂಡ್ ಮಿರಾಂದಾಚ್ಯಾ) - 1959
2. ಅಂಧ್ಕಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ (ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ - ಸಿರಿವಂತ್) - 1959

ಮುಂಬಯಾಂತ್: POYSHA Industrial Co (ಮಿಶನ್ ಒಪರೇಟರ್) ಜಾವ್ನ್ 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. (35 ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಅಛಾನಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಿ)

ಭುರ್ಗಿಂ:
1.ಶೋಬಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, 2.ಪುಶ್ಪಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ

[ದಾವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್: ಸಂದರ್ಶಕ್ - ಜೆ. ಬಿ. ಪತ್ರಾವೊ ಅಜೆಕಾರ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಪಿರೇರ್]

1. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕಶೆಂ ಲಾಭ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಶ್ಯಾತ್?

ಜ: ಆಂಜೆಲೊರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಜೆ.ಎಮ್. ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೇಮಂಡ್ ಮಿರಾಂದಾಚ್ಯಾ ’ಕಥಾಂ ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ಸಿಲಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂದ್ರು ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

2. ಕಾಣ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ತರ್ಭೆತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ವಾ ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ?

ಜ: ನಾ. ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ ಅನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ.

3. ತುಮ್ಕಾ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಖಂಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಸಂದ್?

ಜ: ಮ್ಹಾಕಾ ಮಟ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಕವಿತಾಯ್ ವಾಚ್ತಾಂ.

4. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಸಲಿ?

ಜ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗುಣ್‌ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಖಾತಡ್ ಆಸಾ.

5. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕಸೊ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ?

ಜ: ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉರ್ಭಾ ಪಾವಾನಾ, ತಾಂಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಮೊಸ್ತು ಉಣೆಂ ದೆಕುನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಪಾತಳ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಕತ್ತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಆನಿ ಸಬ್ಧಾಂಚೊ ಖಚ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ.

6. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್?

ಜ: ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಜೀವ್ ನಾ, ವಾ ಆತ್ಮೊ ನಾ - ಫಕತ್ತ್ ಭಾಗೆಟಿ ಕೂಡ್ ಮಾತ್ ಝಳ್ಕತಾ.

7. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕಸೊ ಜೀವ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ?

ಜ: ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕೃಶಿ ಕರಿಜಾಯ್. ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸಾಂ ಸಮೊರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜಾಯ್.

[ಭೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆರ್ಗಾಂ]

8. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ದುರ್ಸೊಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಶೆಣ್/ಕುಂಡೊ ಭರ್ಲಾ’ ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?

ಜ: ಹಾಂವ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ವೊಪ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ’ಶಿಕ್ಪಿ/ಪ್ರಭುದ್ದ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ವರ್ಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಛಾಪೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಖಾತಡ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಮಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಪತ್ರಾಂಚೊಯ್ ಸಮಾಸಮ್ ಹಾತ್ ಆಸಾ, ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ದುಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಬ್ದೊನ್, ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಛಾಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ನಾ, ವೆದಿಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲ್ಯಾರೀ ’ಸಂಗೀತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್. ಹೆಂ ರಾವಯ್ಜಾಯ್.

9. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮನೋಗತೆವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?

ಜ: ಶೀದಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್, ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೇಖನ್ ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಆನಿ ಅಪ್ಲಿ ಬಾಂಯ್‌ಂಚ್ ಸಾಗೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ವಾದ್ ಮಾಡ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ವರ್ತುಲ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚಿ, ನಾಂವ್-ಮಾನ್-ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಖಾತಿರ್ ಲೋಬಿ ಕರ್ಚೆ ಆಣ್ವೆ ಖಾಸ್ತಾಚೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಂವ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಂವ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹೆ ಹಾತ್ ಭಾದುನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬುದಿ ಮಾತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಡಿಯೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್.

10. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್?

ಜ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಏಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ಯಾಸೆಟೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ, ಛಾಪ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಛಾಪ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವ್ಹಾಳಾನಾ, ತಿ ಮಿನತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಹಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಸಯ್ತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಚಡಿತ್, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ದಿಸೆನ್ ಕಾಂಯ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉಭ್ಜತಾ.

11. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ?

ಜ: ಪ್ರೇತನಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್, ಸುರ್ವಾತಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಪುಣ್ ಶೆವೊಟ್ ಪಯ್ಸಿಲೊ, ವಾಟ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ.

12. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಶಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ?

ಜ: ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಭಿರಾಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಕಾಳಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಚಲುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆಜ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ, ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ, ಸರ್ವ್ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಕುದ್ರೆ ಭಾಂದುನ್, ಅಪ್ಲೆ ದೊರೆ ಉಭಾರುನ್ ಆಸಾತ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ-ಗಾಣಾಂ ಮೆಳ್ತಚ್ಚ್ ದಾಧೊಸ್. ಹಾಂತುಂ ಅಪ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಇನಾಮಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆ, ವಾ ಏಕ್-ದೋನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲೆ ತರ್ ಜಾಲೆಂ, ತಸಲೆ ’ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್’ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ಜಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್.

13. ರೊನಾಲ್ದ್ ಪಿರೇರಾ ಕುಮ್ಕೆನಿಧಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಂಧೇಶ್ ಕಸಲೊ?

ಜ: ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ, ಲೊಕಾಂನಿ ಭೋವ್ ಜವಾಭ್ದಾರೆನ್ ಭೋವ್ ಕಸ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತಾಂಚೊ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್. ಹೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಸುಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 

ರೊನಾಲ್ದ್ ಪಿರೇರಾ ಕುಮ್ಕೆನಿಧಿ

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]