ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಅಧ್ಯಯನ್]: ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕಾಣಿ (ಕಥಾ) ಕಿತ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ?

ಜೆದ್ನಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಸಯ್ತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಆಜೊ-ಆಜಿ ವಾ ಆವಯ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ರಾತಿಂ ನಿದಾಂವ್ಚೆ ವೆಳಾರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಭೋವ್ಶಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಜನಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುನ್, ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕುನ್, ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್, ಜಾವ್ಯೆತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಜಾವ್ಯೆತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪುಣ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ ತೆಂ ಮಾತ್ ಖರೆಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಸಯ್ತ್, ಜಶೆಂಚ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಥಾ ವೊಪಾರಿಂ ರುಪಾರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ’ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮನ್ಶಾಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಕಸಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಮತಿಕ್ ಸಮ್ಜಾಸರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಾಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನ್ಹಯ್?.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲೆತಿತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ದಿಸಾನಾಂತ್, ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್‌ಯೀ, ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ ವಾ ಭೋವ್ಶಾ ಚಲ್ಲಾ ತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಂತ್ ನಾ. ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚೊ ತರ್, ’ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪೆಟಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ’. ಹೆಚ್ಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸವ್ಲತಾಯೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಥಾ ಆಮಿ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂವ್.

- ಸಂ.

[ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್/ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾ.]

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ

ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ (ಮೌಕಿಕ್) ಉಚಾರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಥಾ, ಕಾಂಯ್ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ರುತಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್. ಕಶೆಂ ಎಕಾ ಕವಿತೆಕ್ ಪ್ರಾಸ್, ಇಮಾಜ್, ರೂಪಕಾಂ, ಅಲಂಕಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂ, ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಬಂಧಡ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಿಶಯ್, ಆನಿ ತಿ ವಿಶಯ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭಾಶಣಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಿಶ್ಯಾಕ್, ಸಂಕಟಾಕ್, ಸಂಘರ್ಶಾಕ್ ವಿಂಚುನ್, ಕಾಣ್ಯೆರುಪಾರ್ ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ವಾ ಪರಿಹಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ಧಾಖಂವ್ಚೊಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಮೂಲ್ ಉದ್ದೇಶ್. ಜಾವ್ಯೆತಾ ಮನರಂಜನ್, ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಲಿಸಾಂವ್, ಜಾವ್ಯೆತ್ ನೈತಿಕ್ ಸತಾಂ, ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹೆರ್.. ಪುಣ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಲಾಂಭಾಯ್: ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಲಾಂಭಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಚಾರ್/ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ; ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಎಕಾ ಬಸ್ಣೆಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಂಪೊಣ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲಿ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬಸ್ಣೆಚಿ ಆವ್ದಿ ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಿರಿದಿಶ್ಟ್ ಅರ್ಥ್ ಹೊ - ಉತ್ರಾಂಚಿ ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾಕೀ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಧರುನ್ ಧರ್ಚೆತಸ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಿ ಲಾಂಭಾಯ್ ಮಾಪ್ಚಿ ತರ್ ಕಾಂಯ್ 1000 ಥಾವ್ನ್ 4000 ಸಬ್ಧಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. 1000 ವ ಉಣ್ಯಾ ಸಭ್ದಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ’ಮಿನಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ’ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಮಿನಿ, ಲಾಂಬ್, ಅಸಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ 7500 ಸಬ್ಧ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾತ್.

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ಘುಂವ್ಡೆಂಕ್ ಆಟಪುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವ್ಹಾಳೊ ಆಟಾಪೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ವಾ ನವಾಲಿಕಾ/ಕಾದಂಬರೆಂನಿ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಕಾಣಿ ಆಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆಂನಿ ರೆವ್ಡೊನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥಾ ಹಾಂತುಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗೂಣ್/ಲಕ್ಶಣಾಂ:

ನಿರೂಪಣ್ (exposition): ಮೂಳ್ ವಿಶಯ್, ಸಂಭಾಶಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ನಿರೂಪಣ್)
ಅಡ್ಚಣ್ (complication - ಅಡ್ಚಣೆಕ್ ಉಭ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್/ಘಟನ್),
ಉಟವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ - (rising action - ಮಹತ್ವಾಚಿ ಕರ್ನಿ)
ಸಂಕಟ್ (crisis - ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್),
ಉತ್ಕರ್ಶ್/ಸಂಪ್ಣಿ (climax - ಮೂಳ್/ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಶಯ್)
ಸಂಕಲ್ಪ್/ಠರಾವ್ (resolution - ಪರಿಹಾರ್).

ಏಕ್ ಬರಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಸಲಿಂ ಘಟಕಾಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್?

ಏಕ್ ಬರಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಪಾಂಚ್ ಘಟಕಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ; ಪಾತ್ರ್, ನಿರೂಪಣ್ (Setting), ಸಂಘರ್ಶ್ (Conflict), ಕಥಾವಸ್ತ್ (Plot) ಆನಿ ವಿಶಯ್ (Theme)

ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕಶಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್?

1) ದೃಶ್ಯ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ (Scene setting)
2) ಸಂಘರ್ಶ್ ಸ್ಥಾಪನ್ (The conflict establishing)
3) ರಹಸ್ಯ್‌ಮಯ್ (The mystifier)
4) ತಿಸ್ರೊ ವೆಕ್ತಿ ನಿರೂಪಕ್ ಉಲಯ್ತಾ (The Third Person Narrator Speaks to You)
5) ಪಯ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ನಿರೂಪಕ್ ಉಲಯ್ತಾ (The First Person Narrator Speaks)
6) ಉದ್ಧರಣ್ (The Quotation)
7) ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ (The Puzzler)

ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ ಕಶಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್?

1) ಅಪರಿಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ. (ಏಕ್ದಮ್ ಮಟ್ವಿ ತಶೆಂಚ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ರಿತಿಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ - ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿಂ ಕರ್ಚಿ)
2) ನೀಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ಣಿ. (ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಣ್ಯೆಪರಿಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ನೀಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚೆ ತಸಲಿ)
3) ಅಛಾನಕ್ ರಿತಿಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ (ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಸಂಪ್ಚಿ)

ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪ್ರಕಾರ

ಮಹಾಕಾವ್ಯ (EPICAL) ರುಪಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ
ಸಾಹಿತಿಕ್ (LYRICAL) ಕಥಾ
ಚಾಲಾಕೀ (ARTIFICE) ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ
ಸಾಮಾಜಿಕ್ (SOCIAL) ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ
ಗೂಡಾಚಾರಿ (SUSPENSE) ಕಥಾ
ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ (SCIENTIFIC) ಕಥಾ
ತಾತ್ವಿಕ್ (PHYSOLOPHICAL) ಕಥಾ

ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ (Short story types):

ಮಟ್ವಿ ಗದ್ಯ (Short prose - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥಾಚ್ಯಾಕೀ ಮಟ್ವಿ ಆಸೊನ್, ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗತೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕಾಣಿ)

ನೀಜ್ ಘಟನ್/ಘಡಿತಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಕಥಾ (Anecdote): ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಥಾ.

ಡ್ರಾಬೆಲ್ (Drabble - ಫಕತ್ತ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಸಬ್ಧಾಂಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ)

ಕಾಲ್ಪನಿಕ್/ದಂತ ಕಥಾ (Fable) ಚಡ್ತಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಜಾತಿ, ಜೀವಿ, ರಚ್ನೆಂಚೆರ್ ವಾ ಸಕ್ತೆಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೆರ್ಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವಾಭಾರಿತ್ ರಿತಿನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಥಾ)

ಹಾಸ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಕಥಾ (Feghoot) - ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ, ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಹಾಸ್ಯ್‌ಮಯ್ ರುಪಾಚ್ಯೊ.

ಮಿನಿ ನವಾಲಿಕಾ/ಕಾದಂಬರಿ (Flash fiction) - ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲಿ. ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರುಪಾರ್ ಸಭ್ದಾಂನಿ ಮಾಪುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ 4000 ಥಾವ್ನ್ 20000 ಸಬ್ಧಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಗದ್ಯ (Flash prose) ಚಡಾವತ್ 500 ಥಾವ್ನ್ 1500 ಸಬ್ಧಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್/ತುರಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಚೌಕಟ್ ಕಥಾ (Frame story - ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಚೌಕಟ್ಟಾ ಭಿತರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆತಸ್ಲಿ ಕಾಣಿ - ತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್)

ಮಿನಿ ಕಥಾ (mini saaga) ಫಕತ್ತ್ 50 ಸಬ್ಧಾಂಚಿ ಕಾಣಿ.

ಜಾನಪದ್ ಕಥಾ (ಲಿಸಾಂವಾಭಾರಿತ್/ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಥಾ, ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ರಿತಿಂನಿ ಜನಾಂಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ)

ವೊಪಾರ್/ನೈತಿಕ್ ಕಥಾ (Parable) - ಸುಕ್ಣಿಂ-ಸಾವ್ಜಾಂ, ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆಧಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವಾಭರಿತ್ ಸಂಧೇಶ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ.

ಸಾಂಕಳ್ ಕಥಾ (Short story cycle): ಎಕೇಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಥಾ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಕಥಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ಏಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆತಸಲ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪ್ರಕಾರ್.

ಸ್ಕೆಚಾರುಪಾರ್ ಕಾಣಿ (Sketch story) - ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ಕೆತ್ಚಾರುಪಾರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಲಿ ಕಾಣಿ.

ಮುಖ್‌ಚಿತ್ರ್ (Vignette -Literature) - ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್/ಸಿರಿಯಲ್ಸಾಂನಿ ವ್ಹಾಪಾರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಥಾ. ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಪರಿಪಕ್ವ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊ ಕಥಾ.

[ಎಪ್ರಿಲ್, 2016]

 

 

 

 

2. ಭಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫೊಂಡ್

ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ದೊತೊರ್ ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಥಕಾನಾಸ್ಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ವಾವ್ರಾಡಿ. "ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಾಂದ್ಲೆಲೆಂ ವೋಡ್ತ್" , "ನಿರ್ಮೊಣೆಂ", "ಭುಮಿ ವೈಕುಂಟಾಂತ್", "ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫಳ್", "ಸಂಯ್ಬಾಚೆಂ ಪಾತಕ್", "ಚಾಮಾದೊರಾಚೊ ಪೂತ್" ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್. ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಸಯ್ತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. [ಕಥಾಪಾಥಾಚೆರ್ ಹಾಚಿ ಮಟ್ವಿಕಥಾ]

 

1. ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಹೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಸುಟ್ಕಾ’ ತಾಚೊ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೂಕ್. ’ಕಾಳೆಂ ರಗಾತ್’, ’ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’, ’ಯೇ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್’, ’ಫಾಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್’, ಆನಿ ’ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಪಡ್ದೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕ್ ಸಂಘಟಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ. [ಕಥಾಪಾಥಾಚೆರ್ ಹಾಚಿ ಮಟ್ವಿಕಥಾ]

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]