ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಭಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್ - [ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್]

’ಕಾಣಿ’ ಆನಿ ’ಜಿಣಿ’ ಅಸಲೆ ಸಬ್ಧ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ. ಕಾಣಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಕಾಪ್ ಜಾಯ್ತ್ ವಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಮಾಪ್ ಜಾಯ್ತ್ ತೆದ್ನಾಂ ತಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ತ್ ’ಪೊಟ್ಟು ಕಥಾ’ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾ ಬಗಾರ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ದಿಶ್ಟಾಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂಯೀ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಯ್, ಅನ್ಭೋಗ್ ಆನಿ ಸಂಖೊ (Quantity) ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಾ. ಗಾಡ್ವಾಕೀ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾಕ್ ಜಾಣ್ತೆಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಜೂನ್ ’ಕಾಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಆನಿ ಅರ್ಧೆಂ ಉಕಡ್ಲೆಲಿಂ ಸತಾಂ (half baked truth) ಬರವ್ನ್, ಅಪುಣ್ ಅಬ್ರಾಹಮ್/ಇಜಾಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾರೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ’ಗುಣ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ನ್ಹಯ್.

ಕಥಾಪಾಠ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ಆನಿ ಕಥಾಪಾಠ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? ’ವಾಚಾಪ್’, ಹಕೀಗತ್ ಹಿ, ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿಚ್ಚ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚಿನಾಂತ್, ತರ್ ಪಾಠಾಕ್ ವಾ ಪೊಟಾಕ್ ಕೊಲೊ ವ್ಹರುಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬೇಜವಭ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಕುಂಕುಡ್ಸ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೊ ಕುರ್ವತಾತ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಏಕ್-ದೋನ್ ಗುಣ್‌ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್/ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚುನ್, ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್ಗಾಂತ್ ಆಸ್ತಿತ್.

ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಪುಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ವ್ಹಳ್ಕುನ್, ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ತೊ ತೊಚ್ಚ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಸಕತ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ಶಾ ತಾಚಿ ಹಿ ’ಮಟ್ವಿಕಥಾ’ ಚ್ಚ್ ಕುರುಃ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಭಗಾಪ್.

- ಸಂ

ಭಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್

 

‘ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ಜನರಲ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪುರ್ಲಾಂನೇ ಡಾಡಾ..ವಯ್ರ್ ಪುರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ಯೆತೊ.. ಸಕಯ್ಲ್ ಪುರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಖಂಯ್..’ ಲೆನ್ನಿ ಬ್ರೆಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಜಾಮ್ ಪುಶಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಶ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಇನಾಸಾಮ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೆನ್ನಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಹಾಂವ್ ಮಾಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಲಾಗ್ಗಿಂ ವಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.. ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ಚೆವಿಶಿಂ ಉಲಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತಾಮಾಕಡೆ ಗೆಲ್ಲಿಂ..ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ಯೆತ್, ಸಕ್ಲಾ ಪುರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಖಂಯ್..’ ಲೆನ್ನಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾಶೆಂ ತಾಳೊ ಮಾತ್ಸೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

‘ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ..’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನಾಸಾಮ್ ಪತ್ರಾವ್ಹಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ.

‘ಕಾಲ್ ರೊಬುಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಡಾಡಾ..’ ಜಾಮ್ ಸಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ದವರ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ‘ಮಾಮ್ಮಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ’ ನಾರ್ಗೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ.

ಇನಾಸಾಮಾನ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾನ್ ಪರ್ತಿಲೆಂ, ಶಿವಾಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.
‘ಮಾಮ್ಮಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ..ತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ತಿಚೊ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಡಾಡಾ..ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಪುರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್’ ಲೆನ್ನಿ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಪುತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನಾಸಾಮ್, ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ದೊಡುನ್, ‘ತುಮ್ಚಿ ಮಾಮ್ಮಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮೊರ್ನಾ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಗ್ಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.. ಮಯ್ನ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೊ ತೆಂ ಆಕ್ಕೆಂ ವರ್ಸ್ ತಿ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ...ತುಮಿ ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?..ಹಾಂವೆಂ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್’ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ವೋಕ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರಿಲೆಂ ಇನಾಸಾಮಾನ್, ‘ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರಜಾ ಮೆಳಾನಾ ಆನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.. ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‍ವೇ..’ ಇನಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಳ್ವಳೆ ಆಸ್ಲೆ.

ಲೆನ್ನಿ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ.

‘ಉಡಾಸ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾಗೊ ಪುತಾ.. ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ತಾಯೇ’ ಧುವೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ನಾತ್ವಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಸಮಧಾನೇನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನಾಸಾಮ್, ‘ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪುರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಜಿರೊನ್ ವೆತಾತ್. ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ವರ್ಸಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ..ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಲ್ತಾರೆಸರ್ಶಿಂ ಮಾಮ್ಮಾಚೊ ಫೊಟೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್..ಸದಾಂ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಯೆತ್..’

ಬ್ರೆಡ್ಡಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಜ್ಯಾಮ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ.

ಇನಾಸಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. 

‘ತುಜ್ಯಾ ಪಾಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್..’ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲೆನ್ನಿ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್, ಲೆನ್ನಿಕ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾವ್ಳ್ಯಾ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್, ‘ಮೊಗಾಚಿಂ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೇರ್ ಉಭಾರ್ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದಿಜೆ, ಪೇಪರಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸಂತಾಪ್ ಉಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ..ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ವೆತಾನಾ ದಿಶ್ಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಳ್ತಾನ್ ಮತಿ ಭಾಯ್ರ್‍ಯಿ ಜಾತಾತ್..ಉಡಾಸ್ ಉಣೊ ಉಣೊ ಜಾತಾ.. ಹಾಂವೆಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದಾಯಿಲ್ಲೊ..ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಆನಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಗೆಲೊಂ...ನಾ ತರ್ ಆನಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಯೆತಾ?.. ಸುರ್ವಿಲಿಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ವೆತಾಲೊಂ..ಆತಾಂ ತೆಂಯ್ ನಾ’

‘ತುಂಯಿ ಡಾಡಾಕ್‍ಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್’ ದುರ್ಸಾಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ, ‘ಡಾಡಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾಮ್ಮಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾಯ್ತ್. ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಿತ್? ತಾಚೊ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಉಡಾಸ್ ನಾಕಾಯೇ ಮಾಮಾ? ಡಾಡಾಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್..ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ಜನರಲ್ ಸುವಾತೆರ್ ಪುರ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಖುರ್ಸಾಕಡೆ ಪುರ್ಯೆತೆಂ ನ್ಹಯ್‍ವೆ..ಡಾಡಾ ತಾಚೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾ..ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸತಾ..ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾಮಾ.. ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ಚೊ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ..ಡಾಡಾಕ್ ಮಾಮ್ಮಾಚೆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್‍ಚ್ ನಾಂತ್’

‘ಡಾಡಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಯೇ ತರ್?’ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ತೊ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಹನಿಸ್. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನ್ಹಯ್..ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಪುರುಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ..’

‘ಪೂಣ್ ಮಾಮಾ..ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಆಸಾನೇ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ಜನರಲ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪುರ್ಚೆಂಯೇ ಮಾಮಾ...ಮಾಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಒಪಿಸ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲ್ಯಾಂನಿ, ವೊನ್ಯೆಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕರಿನಾಯೆ..ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಡಾಡಾ ಕಂಜೂಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂವಾಡ್ಚಿಂ ಹಿಣ್ಶಿತಾತ್..’ ಲೆನ್ನಿನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ದೊಳೆ ಪುಸ್ಲೆ.

‘ಉಲೊಂವ್ಚಿಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಉಲಯ್ತಾತ್’ ಹುಂಕಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್, ‘ತುಜ್ಯಾ ಡಾಡಾಕ್ ಕಂಜೂಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಮೂ..ತುಜಿ ಮಾಮ್ಮಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಿಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಡಾಡಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್..ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ತೆ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಾಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ನಾ..ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್‍ಯಿ ಲಾಖಾಂನಿ ದುಡು ಖರ್ಚಿಲೊ...ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಒಕ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಂಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್. ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ದವರ್ತಾಲೊ.. ತುಜ್ಯಾ ಡಾಡಾಕಡೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರೋಡಾಂನಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಖರ್ಚಲ್ಯಾತ್..ಕಾಂಯ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾತ್‍ವೆ..’ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ.

‘ತಿ ತಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನ್ಹಯೇ ಮಾಮಾ..ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ನಾಕಾತ್ ತರ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್..ಡಾಡಾಚೆಂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಕತ್ ಪಯ್ಶೆ ಉರೊಂವ್ಕ್..’ ಲೆನ್ನಿ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಡಾಡಾ ಕಂಜೂಸ್ ಜಾಲೆಂ..ಆವಯ್ ಸಿಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ದಿಲೊ?’ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ಜಡಾಯೇನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ತುವೆಂ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ..ಪೂಣ್ ರೊಬುಕ್ ದಿವ್ಯೆತೆಂ. ತುಜೊ ಡಾಡಾ ರೊಬುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಘೆತೊ ವಾ ನಾ ತೆಂ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್..ಪೂಣ್ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಒಕ್ತಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಯೇ...ಆನಿ ತಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ..ದೊಗಾಂ ಆಸೊನ್ ಎಕ್ಲಿಂ ಪುಣ್‍ಯಿ ಆವಯ್ಚೆರ್ ನಿಮಾಣಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್’
‘ತುಕಾಯ್ ಸಮ್ಜನಾಯೇ ಮಾಮಾ’ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ, ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ..ತೀಯ್ ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಜಾಮ್. ಅನಿಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮೋರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ವರಸ್‍ಚ್ ಪಾಡ್ ಜಾತೆಂ..ಎಕ್ಜಾಮ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಿಂನೇ’ ಲೆನ್ನಿ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

‘ತುಕಾ ಜಾಲೆಂಗೊ ಪುತಾ..ತುಜೊ ನೊವ್ರೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೊ..ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತುಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ..ಜಾಲೆಂ..ಪೂಣ್ ರೊಬುಕ್ ಯೆವ್ಯೆತೆಂ ನ್ಹಯೇ..ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಕ್ ಖಾಂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆತೊ..’ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ದುರ್ಸಾಲೊ.

‘ಮಾಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾದಿಸಾ ರೊಬುಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮ್ಯಾತ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಮಾ’ ಲೆನ್ನಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ, ‘ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಯಾತ್ಸ್ ಹೈ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ವೊನ್ಯೆಕ್ ಕಳನಾ. ತರ್‍ಯಿ ರೊಬು ಮೊರ್ನಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲೊ..ವೊನ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ.. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ... ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ತುಂ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ..ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ಸಮ್ಜತಾತ್ ಮಾಮಾ?’ ಲೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ದುಕಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

‘ಮಾಮ್ಮಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದಿಜೆಚ್ ಮಾಮಾ..ತುಂ ಡಾಡಾಕ್ ಸಮ್ಜಯ್..ತೊ ಹಾಂವೆ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತ್..ಆನಿ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ..ಮಾಮಾ ಪ್ಲೀಜ್..ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಾಡಾ ಆಯ್ಕಾತಾ’ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಲೆನ್ನಿನ್.
ಲೆನ್ನಿ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಪರತ್ ಪಿಂತಾಮಾಕಡೆ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೆನ್ನಿಕ್, ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪಿಂತಾಮಾಕಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಂಕ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಮೊರ್ನಾಪೆಟೆಚೊ ಪಿಂತಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೊ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಿಂತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್. ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಘರಾ ಜಾಂವ್ದಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಿಂತಾಚೊ ಜಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಫಾಂತೆಂ, ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಾ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಾಪರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾನಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವರ್ತಾಲೊ.

ಕೂಡ್ ನ್ಹಾಣಾವ್ನ್, ವಸ್ತುರ್ ನಾ ತರ್ ತೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ನೆಸೊವ್ನ್, ಬರ್ಯಾ ಪೆಟೆಂತ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಗಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ನಕ್ಕಿ ಕರುಂಕ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಅಪೇಕ್ಶಿಲ್ಲೆಕಡೆ ಫೊಂಡ್ ಕಾಡೊವ್ನ್, ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಕ್, ಕೊಯರಾಕ್, ಚಡಿತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಗುರ್ಕರಾಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರುಂಕ್, ರೀದ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂಕ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಚಾ/ಕಾಪಿಯೆಕ್ ಆನಿ ರಾತಿಂ ದುಕಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕರುಂಕ್ ಕೇಟರರಾಂಕ್ ಅಶೆಂ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದೊಶಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೊರ್ನಾಪೆಟೆಚ್ಯಾ ಪಿಂತಾಮಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ದರಿಂತ್‍ಯಿ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತನಾ ಪಾಟಿಂ-ಮುಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಂಗೆಲ್‍ಪಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದರ್ ನಕ್ಕಿ ಕರ್ತಾಲೊ, ನಾ ತರ್ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂಕ್ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಬಾಕಿ ದವರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಿಂತಾಮಾಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಸೊ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

‘ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಾಳೀಸ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭಾಂದುನ್ ವಯ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಕಡೆ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರೂಲ್ ಆಸಾ..ಸಕಯ್ಲ್ ಪುರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ..’ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಿಂತ್ ಪಿಂಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಕ್ ಸಾಗೊಣೆಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಸನ್‍ಮಯ್ಕಾ ಚಿಡ್ಕೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ

‘ತುವೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಅಂಕಲ್..ಕಿತೆಂ ಪುಣ್‍ಯಿ ಕರ್’ ಲೆನ್ನಿನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಕೆಲಿ.

‘ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ..ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಒಪ್ವತಾ ಮ್ಹಣ್‍ವೇ.. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ..ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜನರಲ್ ಸುವಾತೆರ್ ಪುರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್..ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾ..ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಶಿ ರೇಟ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ’ ಪೆಟೆಚ್ಯಾ ಧಾಂಪ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸನ್‍ಮಯ್ಕಾ ಚಿಡ್ಕಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ತುಂಚ್ ಉಲಯ್ ಪಿಂಟೊ ಅಂಕಲ್..ಕಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ತರ್‍ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ..ಪೂಣ್ ಮಾಮ್ಮಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಂದಿಜೆಚ್’ ಲೆನ್ನಿ ಒತ್ತಾಯೇನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

‘ತುಮಿ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ತ್’ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡ್ತೆಲ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಿಂತಾಮ್, ‘ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ದೋನ್ ಕಡೆ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ..ಪೂಣ್ ಖರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ..ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ’ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಿಂತ್ ಪೇಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ತುಜೆವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾತಾಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಿಂಟೊ ಅಂಕಲಾಕಡೆ ಜಾತಾಚ್...ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಕರ್ನ್..’ ಲೆನ್ನಿ ಪೆಟೆಚ್ಯಾ ಪಿಂತಾಮಾಕ್ ಮಸ್ಕಾ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

‘ಎಕ್ ಉಪಾಯ್ ಆಸಾ..ಫಳ್ಸಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಲಕ್ಕ್..ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಇಗರ್ಜ್ ರಿಪೇರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ರಿಣಾರ್ ಆಸಾ.. ತುಮಿ ಫೊಂಡಾಚೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೀವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಡೊನೇಶನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಒಪ್ವಾಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾಂ’ ಮೊಡ್ತೆಲಾಂತ್ ಸನ್‍ಮಯ್ಕಾ ಉಕ್ಲೊನ್ ಯೆನಾಶೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಬಣಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಆಸ್ಚೆ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆ ಖಿಳೆ ಪೆಟೆಕ್ ಧಾಡಾಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಿಂಗೆಲ್‍ಪಿಂತ್.

‘ಕಿತ್ಲೆ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಿತ್?’

‘ಚಡ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ..ಉಣ್ಯಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಪುಣ್‍ಯಿ..’ ಪಿಂತಾಮ್ ಲೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಏಕ್ ಮಿನುಟ್..ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಲೆನ್ನಿ ಪಿಂತಾಮಾಚ್ಯಾ ವರ್ಕ್‍ಶೊಪಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ’ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ತೃಪ್ತೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ ಅಂಕಲ್..ಡೊನೇಶನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ..ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮಿಸಾಚೆರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ..ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ..ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪ್ಪಾ ಡೊನೇಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ನಾ..’

‘ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗಾನಾ..ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾಂ..ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಜ್..ಖರ್ಚ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಸಾ.. ಅಂದಾಜ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ’ ಪಿಂತಾಮ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧಾಂಪ್ಣೆಂ ಪೆಟೆಚೆರ್ ದಾಂಪುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

*****

ಇನಾಸಾಮಾಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್, ದೆವಾದೀನ್ ಆಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಫೊಂಡಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚೊ ಫೊಂಡ್ ಖುರ್ಸಾಕಡೆ ನವ್ಯಾನ್ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಖಾಂತಾಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫಾತೊರ್ ಬಸೊಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ ಆಜೂನ್ ಸುಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಲಿಸ್ ಬಾಯೆಕ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪುರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಪುರ್ಲಾಂ ಥಂಯ್.. ಫೊಂಡ್ ಹಾಂಗಾ..ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿ ಭಿತರ್‍ಚ್ ನ್ಹಯೇ..’ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಥೊಡೆ.

‘ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಉಸ್ತುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಪುರ್ಲಾಂ.. ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೂತ್-ಧುವೆಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೇಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಖಂಯ್’ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಘುಣ್ಗುಣೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

‘ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾ..ಮೊಡಿಂ ಚೊರ್ತಾಲೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್‍ಮ್ಯಾನಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಪೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್’ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬ್ರೇಕ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆವ್ತನಾ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಲುವಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಜೊಕಿಂ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೀಸ್ ಆಸಾ..ಅರ್ಜಂಟ್ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.. ಮೊಡೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ತುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಪುರ್ಲಾಂ’ ಮುಕಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲುವಿಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ.

‘ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಉಸ್ತುಂಕ್ ತಶೀಲ್ದಾರಾಚೆಂ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಜೊ ಕಿಂ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್.

‘ದೆಕುನ್ ರಾತಾರಾತ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.. ..ದಿಸಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘುಟಾನ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ’ ಕುಲೆರಾಂತ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೊಂಡಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲುವಿಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ.

ಲುವಿಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚೊ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪುತ್ನೊ.

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಾಂಜೆರ್‍ಚ್ ಲೆನ್ನಿ ಪಾಟಿಂ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಿಂತ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಇನಾಸಾಮಾಗರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಾಳಿಸ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ದೀಂವ್ಕ್, ಮೋರ್ನ್ ಉಸ್ತುನ್ ಪರತ್ ಪುರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಿಂತಾಚೆ ಎಕುಣೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್, ಆನಿ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಅಯ್ಶಿಂ ಸ ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಿಂತಾಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಹೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ತುಮಿ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ..’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೊರ್ನಾಪೆಟೆಚೊ ಪಿಂತಾಮ್, ಬಿಲ್ಲ್ ಇನಾಸಾಮಾಕ್ ದೀವ್ನ್.

*****

[ಮಾಯ್, 2016]

 

ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ದೊತೊರ್ ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಥಕಾನಾಸ್ಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ವಾವ್ರಾಡಿ. "ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಾಂದ್ಲೆಲೆಂ ವೋಡ್ತ್", "ನಿರ್ಮೊಣೆಂ", "ಭುಮಿ ವೈಕುಂಟಾಂತ್", "ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫಳ್", "ಸಂಯ್ಬಾಚೆಂ ಪಾತಕ್", "ಚಾಮಾದೊರಾಚೊ ಪೂತ್" ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್. ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಸಯ್ತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]