ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಉತ್ರೊಣ್  - [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಜೆದ್ನಾಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಉದೆತಾ, ತಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ತ್ ’ಕಾಲ್ಪನಿಕ್’ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉರಾನಾ ಬಗಾರ್ ’ವಾಸ್ತವಿಕ್’ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಜಾತಾ.

ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಖರ್ಶೆತೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಆಯ್ಕುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ಚ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್, ತ್ಯೇ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭುಕ್ ಆಸಾ, ಲಜ್ ಆಸಾ, ಆಶಾ-ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಚಿಂತಾ ಪುಣ್ ಭಗಿನಾ, ಪಳೆತಾ ಪುಣ್ ಪಾರ್ಕಿನಾ, ಆಯ್ಕತಾ ಪುಣ್ ಸಮ್ಜನಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಉತ್ರೊಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರ್ ತುಮಿ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ವಾ ತುಮ್ಚೆ ಸಯ್ರೆ/ಈಶ್ಟ್-ಮಂತ್ರ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಹೆಂ ’ಪಾರ್ಕುಂಕ್/ಭಗುಂಕ್/ಸಮ್ಜುಂಕ್’ ತುಮ್ಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

ಉತ್ರೊಣ್ (- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

"’ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ತಾರಾಂ ಆಸಾತ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾ ಜರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಜರ್‌ತರ್ ತುಂ ’ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ಆಯ್ಶಿಂ ಲಾಖ್ ಸತ್ತರ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಪಾವಣ್ಶಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ ದಿಶಿ ತರ್, ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್?, ಯಾ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಕಾ ಕಳಾನಾ, ದೆಕುನ್ ಪರತ್ ಮೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತುಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಆತ್ತಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ’ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್, ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಶಿ ತರ್, ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೊ?"

ಪಯ್ಲಿ ’ಐ.ಟಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್’ ಕರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗುರ್‌ದಾಸಾಚ್ಯಾ ಬೋಸಾನ್; ಜಗತ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಬ್ರೆನ್.

ಆರ್ಥಿಕ್ ದಿವಾಳಿ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ’ತೆಗಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ದೊಗಾಂನಿ, ದೊಗಾಂಚೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್, ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾಂನಿ ಕರುಂಕ್, ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಆಸ್ಲಿ.

****** ******

ಬೆಳ್ಗಾಂವ್‌ಚ್ಯಾ ’ಸಾಂತಾ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್‌ವಾಡಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಭೋವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಭೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಶಿಕೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವಚೊನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಗುರ್‌ದಾಸ್, ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆಚೆಂ ದಾರ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಉಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್. ಎಕಾ ಔಟ್‍ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಐ.ಟಿ. ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಚ್ಚ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ತಾಕಾ ಮಾಯಾನಗರಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಭಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಔಟ್‍ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂಚ್; ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚಿ ’ಐ.ಟಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಡಿಟಾಚಿ’ ತರ್ಭೆತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ತರ್ಭೆತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಬೋಸಾನ್ - ದಾಬ್ರೆನ್.

ಕಂಪ್ಣಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಔಟ್‍ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಹೆರಾಂ ಕಂಪ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಂಕಾಂ, ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಅಸಲೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆರ್ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ ಕೋಂಟ್ರಾಕ್ಟಾರ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಅಸಲಿಂ ಕೋಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಘೆತಾಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಜ್ನೆರಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ಐ.ಟಿ. ಸೆವಾ ದಿತಾಲಿ.

ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚೊ ಆಸ್ಲೊ, ಸಭಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ; ’ಸೇಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್’, ’ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಆಡಿಟ್’, ಆನಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ’ಐ.ಟಿ. ಗ್ರಾಹಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ (ಇನ್‍ಫೋರ್ಮೋಶನ್ ಟೆಕ್ನೋಲೊಜಿ ಕ್ಲಾಯೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೀಮ್)’. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೇಂಕಾ, ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆವೆಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೊ ವಿಭಾಗ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಸ್ಲೇಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಯ್ಲೆ ತರ್, ತೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೀಮಾಕ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಚ್ಚ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಯೇವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಾಲೆ.

’ಗ್ರಾಹಕ್‍ಚ್ಚ್ ದೇವ್ (Customer is God)’ ಆಸ್ತಾಂ, ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿನ್ ಸೆವಾ ದಿಲಿನಾ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕೋಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್. ಎಕಾಧಾವೆಳಾ ಕೋಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ನಾ. ಆನಿ ಕಾಮ್ ನಾ ತರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಭಾಳ್ ಕಸೊ ದಿಂವ್ಚೊ?. ಹಿ ಸರ್ವ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಸದಾಂಚಿ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್; ಥೊಡೆ ಗ್ರಾಹಕ್, ತಾಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ಚಿ ಸೆವಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದುರಾಂ ದಿತಾಲೆ ದೆಖುನ್, ಕಂಪ್ಣೆನ್, ತಸಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್, ತಾಂಚಿಂ ದುರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೆವಾ ಉಪಲಬ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂವಿಶಿಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ; ’ಐ.ಟಿ. ಕ್ಲಾಯೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್’. ಗುರ್‌ದಾಸ್ ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ನವೊ ಮ್ಯಾನೆಜರ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಸಲೆಂಚ್ ದೂರ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ಮಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೂನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ. ತ್ಯೇ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೆ ಪಾಂತೀಸ್ ಜಣ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

****** ******

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚಿ ವಾಟ್. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ಪಾಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪುಣೆಚ್ಯಾ ವಾಟ್‌ಭರ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೋಸಾಚಿ ದಾಬ್ರೆಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೊ; ಸ್ವೋಟ್ ( SWOT) ಎನಾಲಿಸಿಸಿವಿಶಿಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಕಶೆಂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ (ಭಳ್), ವೀಕ್‌ನೆಸ್ಸ್ (ಅಸ್ಕತ್‍ಕಾಯ್), ಒಪಾರ್ಚುನಿಟಿ (ಆವ್ಕಾಸ್), ಥ್ರೆಟ್ (ಭಿರಾಂತ್). ’ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಮೋಲ್, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್; ಜಿಕ್ಚೊ ಘೊಡೊ ಜಾಯ್ಜಯ್’, ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಧರ್ಭ್ ಜರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಭಳಾಚೆ ಖಂಯ್ಚೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತಾಯೆಚೆ ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಜಯ್. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾಂಚೆರ್‌ಯೀ; ’ಖಂಚೊ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್’ ಆನಿ ’ಖಂಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಲಾಂ ಭಿರಾಂತ್ (ಥ್ರೆಟ್)’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ಗಳ್ಸಿಜಯ್, ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ಜಯ್ ವ ಚುಕಯ್ಜಯ್’

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾತ್ ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ; ದಾಬ್ರೆ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಕಶೆ, ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್.

ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್ ಫುಟ್ ದೋನ್ ಇಂಚ್ ಲಾಂಭಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾಬ್ರೆಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಚಿತ್ರ್, ತಾಚಿಂ ಜಿಣ್ಯೆ ತತ್ವಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್; ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಿಟಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ: ದಾಬ್ರೆನ್ ಆಫಿಸ್ ಬೋಯ್‌ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ದೋನ್ ಚಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಫಿಸ್‍ಬೋಯ್, ಏಕ್ ಕೊಪ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕೋಪ್ ದಾಬ್ರೆಸಮೊರ್ ದಿತಾಸ್ತಾಂ, ಭೋವ್ಶಾ ಹಾತ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಶಿಂಪಯ್ಲಿ. ತೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ, ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಾಬ್ರೆನ್ ತೆಂ ಕೋಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಕೋಪ್ ಫುಟೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಸವೆಂ ತೊ ಆಫಿಸ್ ಬೋಯ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಅಸೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡ್ಯೊ ಮಿಟಾಖಾಂಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಫಿಸ್ ಬೋಯ್‌ಕ್ ದಾಬ್ರೆನ್ ಧೆಂಕ್ಣೆ ಘಾಲೆ "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲೊಯ್? ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ?, ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ತುವೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಆತಾಂ ತುಂ ವಚ್.." ಆನಿ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಗೆಲೊಚ್.

"ಫೋಕಸ್... ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶಿಸ್ತ್ ಪಸಂದ್ ನಾ..." ದಾಬ್ರೆಚೊ ತಾಳೊ ಅಜೂನ್ ರಾಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂತ್ ಕಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಗುರ್‌ದಾಸಾಚಿ ಪುಣೆಚಿ ವಾಟ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲಿಂ, ಜೆದ್ನಾಂ ತೊ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆವೆಳಾರ್;

"ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ?"

"......................"

ಗುರ್‌ದಾಸಾಚ್ಯಾ ಮೌನ್ ಜವಾಬೆಕ್ ಮೋಡ್ನ್, ದಾಬ್ರೆನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೊಣದಿಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆವ್ನಾಂಯ್?"

ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೊಣದಿಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯ್ನಲಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ; ಏಕ್ ವಾಗ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಾಯ್ನಲ್’

ಮುಖಾರುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ "ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಜಿ ಮತ್ ತುಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಸವೆಂ ನಾ, ತುಜೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಕಂಯ್‌ಗೀ ಆಸಾ".

ಅಪ್ರಾದಿ ಭಗ್ಣಾಂ ಗುರ್‌ದಾದಾಸಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

"ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ - ಗಾಯೊ ಜಿಯೆತಾತ್ ಕೊಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಖಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ವಾಗ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್; ಮತ್ಲಬ್ ಭೋವ್ ಸಂಪೊ; ಜೊ ಧಾಂವ್ತಾ, ತೊ ಜಿಕ್ತಾ, ಜೊ ರಾವ್ತಾ.. ತೊ ಸಂಪ್ತಾ."

ಪಯ್ಣಾಸವೆಂ ಗುರ್‌ದಾಸಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ.

ಕಾಂಯ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಹಾಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ಹೆಂ ’ಆಡಿಟ್’ ಕರುಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತಾಕಾಯೀ ದಾಬ್ರೆನ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ;

"ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹೆಳ್ಳೆಂ?"

ಆನಿ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಸ್ಲಿ; "ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ ಪಾಯ್ನಲ್"

ದಾಬ್ರೆನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ "ತರ್ ತುಕಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತೆಚೆರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ"

ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಕಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ದಾಬ್ರೆಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ತತ್ವ್ ಏಕ್‌ಚ್; ’ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಜಯ್ ವಾ ಹೆರಾಂನಿ ಮೊರಾಜಯ್’ - ವಿಚಿತ್ರ್ ತತ್ವ್; ಭಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೆಂ ಭೊಳ್ಕೆಂ..

ವಾಟ್ ಮುಖಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ದಾಬ್ರೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಯಾದಿಂತ್ ಯೆತಾಲಿಂ;

"ಆಮ್ಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಮೆಜ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ದೆಕುನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್, ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಉಭಾರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಯೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ದೀನಾಕಾ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ - ಜೊ ರಾವ್ತಾ, ತೊ ಸಂಪ್ತಾ. ಜೊ ಧಾಂವ್ತಾ, ತೊ ಜಿಕ್ತಾ."

ಎಸಿಚ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಪುಣೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾಲೆಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಹಾಯ್‌ವೆಚೆರ್, ಎಕೆಕಾ ಗಾಡಿಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುನ್ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ.. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಗುರ್‌ದಾಸಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಯ್ತ್..

"ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ’ಆಡಿಟ್’, ತೀನ್ ದಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ವಚೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂರ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ. ದೂರ್ ಏಕ್ ಸಂಧರ್ಭ್/ಆವ್ಕಾಸ್ ಮಾತ್. ಥಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಾಂತೀಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ರೀತ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚೆರ್ ಆಡಿಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ದುರಾಚೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಜಣಾಂಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತುಜೊ ಪಯ್ಲೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತುಕಾ ದಿತಾಂ."

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ದಾಬ್ರೆನ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಜಣಾಂಕ್ ಉಣೆಂ ಕರಿಜೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಧಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಗುರ್‌ದಾಸಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ನಾ, ಭಿರಾಂತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ’ಆಡಿಟಾಚೆಂ’ ಕಾಮ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ದೆಕುನ್ ಮತಿಂತ್ ಭರ್ಸಲ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ಖರೆಂಚ್ ಭಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅಪ್ಣಾಕ್ ಉತ್ರೊಣೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಂನಿ ಫುಟ್ಲ್ಯಾ, ತುಟ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂ ಮಧೆಂ ಪರತ್ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮನೋಗತ್ ರುತಾಂ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್, ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಉತ್ರೊಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿಚ್ಚ್.

ಅಶೆಂ ಕಶೇಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಹಳ್ತಾರ್.. ಪುಣೆ ಪಾವ್ಲೆಂ.. ಆನಿ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾಲೆಂ.

****** ******

ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟಿಮಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ’ವಿ ಆರ್ ಡುಯಿಂಗ್ ಎ ಥ್ಯಾಂಕ್‌ಲೆಸ್ ಜೋಬ್’, ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಸ್ಟಮರಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಶ್ವಾಸನಾಂ ದಿತಾತ್, ಪುಣ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿನ್ ತಿಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಆಥ್ವಿಂ-ಆಣ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗಾನಾಂತ್. ಗ್ರಾಹಕ್‌ಯೀ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಸ್ರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೀಮಾಚೆರ್ ದುರಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ದುರಾಂ ಶೀದಾ ದಾಬ್ರೆಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಬ್ರೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಧಾಡುನ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಲಾಯೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಕರವ್ನ್, ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಸುಧ್ರಾಪಾಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಧುನ್ ದಿತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಗ್ರ್ಯಾಹಕ್ ಸೆವಾ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ದಾಗ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ.

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ದಾಬ್ರೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿಂತ್ ಪರತ್ ಯಾದ್ ಕರುನ್, ಗುರ್‌ದಾಸ್ ಅಪ್ಲೆ ಮತಿಭಿತರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ "ಅಪ್ಣಾನ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜಯ್, ಫಕತ್ತ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರ್ಚಿ ನ್ಹಯ್" - ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮತಿಂತ್ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಧೃಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ದುರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸೆವಾ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಖಬಾರ್ ಆಸ್ಲಿ, ಮುಂಬಯ್ ಆಫಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಆಡಿಟಾಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಮತಿಂತ್ ದಾಬ್ರೆಚ್ಯಾ ’ಎಕಾ ಮಾರಾಂತ್ ದೋನ್ ಸುಕ್ಣಿಂ’ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪಾಂತೀಸ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ದಿಸಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಬಾಕಿಚೆ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಡ್ಯೂಟೆರ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸುಪರ್‌ವೈಜರಾಸವೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಮಿಟಿಂಗಾನ್ ಯೆತಾನಾ, ಸರ್ವ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರಿಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸದಾಂಯ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲಾಂಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ;

"ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಚಾಳಿಸ್ ಆನಿ ಸ ಕೇಸ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್; ಕೊಣ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ ವ ವೆಳಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಗೆಲಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಅಸಲೆ ಕೇಸ್" - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಯೆತ್‌ಗಿ?

ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಚೆಡುಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ತುಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರ್‌ನೆ?"

"ವಯ್ ಸರ್"

"ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ"

"ಸರ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆಳಾರ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಯೇನಾಂತ್, ದೆಕುನ್ ಥೊಡಿಂ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ಚಾರ್ ಮಯ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಡವ್ ಜಾತಾ"

ಪರತ್ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಮೌನ್, ಗುರ್‌ದಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ಚ್ಯಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

"ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸೆವೆಚಿಂ ಕಾಲ್ಸ್ ಯೆತಾತ್, ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ಶಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ಪಂದ್ರಾ, ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಇಜ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್, ತರ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಕೋಲ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಇಜ್ನೆರಾಕ್, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಕತ್ತ್ ದೋನ್ ಇಜ್ನೆರ್ ಮಾತ್ ಪುರೊ.. ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?"

ಆತಾಂ ಚೆಡುಂ ಪುರ್ತೆಂ ಘಾಮೆಲೆಂ "ಸರ್.. ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಸರ್... ಇಜ್ನೆರಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಕಾಮ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಾ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸೆವೆಚಿಂ ಕಾಲ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಯ್ತ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಇಜ್ನೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಾಮ್ ದಿತಾತ್, ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ."

"ತರ್ ತಸಲಿಂ ಕಾಲ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್?"

"........"

"ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ತುಮಿ ಜೊಕ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ಸೆವಾ ಬರ್‍ಯಾ ರಿತಿನ್ ದಿಲ್ಯಾ?" ಗ್ರಾಹಕ್ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ (ಕ್ಲಾಯಂಟ್ ಸಟಿಸ್‌ಫೇಕ್ಶನ್ ಸರ್ವೆ) ಪಳೆವ್ನ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"ವ್ಹಯ್ ಸರ್"

"ತರ್ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಧಾಂತ್ ತೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?"

"........"

"ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಜಾಯ್.. ತುಮಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೆವಾ ಬರಿ ಆಸ್ಲಿ ತರ್ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿರೋದ್?"

ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಛಾರೊ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ

"ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ?"

"ವ್ಹಯ್ ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂಯ್ ಆಸಾ"

"ಬರೆಂ... ತುಂ ಆತಾಂ ವಚ್... ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್"

ಚೆಡುಂ ಕಸ್ಲಿಂಚ್ ಭಗ್ಣಾಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಭಾಸೆನ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

****** ******

ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಜ್ನೆರಾಂಚೊ ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರ್ ಆಪ್ಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ಪರತ್ ದಾಬ್ರೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯಾದಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಅಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಹಾಲತೆರ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್, ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್. ಜಿಕ್ಚೊ ಘೊಡೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್.

ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗುರ್‌ದಾಸ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ;

"ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸೆವೆಚಿಂ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ಶಿಂ ಕಾಲ್ಸ್ ಯೆತಾತ್, ತಾಂತುಂ ಫಕತ್ತ್ ತೀನ್ ಠಕ್ಕೆ ಕಾಲಾಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾರ್, ಸತ್ರಾ ಠಕ್ಕೆ ಕಾಲಾಂ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾತ್, ಪಾಂತೀಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಕಾಲಾಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾತ್, ಬಾಕಿಚಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಠಕ್ಕೆ ಕಾಲಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂ ಲಾಗ್ತಾತ್?"

"ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್.. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಕರುಂಕ್, ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಕರುಂಕ್, ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾತಾ"

"ಪುಣ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂಚಿಂ ಕಾಲಾಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ? ತೀನ್ ವೊರಾಂಚಿಂ ಕಮಾಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ? ದೊನಾಂಚೆಂ ಎಕಾಂತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ವೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಲೇಕ್ ಕೆಲಾಂಯ್?"

"ನಾ.. ಸರ್.." ತೊ ಪುರ್ತೊ ಘುಸ್ಪೊಡೊನ್ ಜಾಪ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

"ಕಿತ್ಯಾ?.. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚೆ ಇಜ್ನೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೆಳಾರ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ." ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೊಳೆ ಮೆಳವ್ನ್ ಕ್ರೂರ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ,

"ಸರ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡೆ ಇಜ್ನೆರ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ವ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆತಾತ್, ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಲಾಂ ಹೆರಾಂ ಎಟೆಂಡ್ ಕರ್ತಾತ್ ದೆಕು ಇಲ್ಲಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾತಾ"

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾತ್?"

"ಸರ್... ಪುಣೆಂತ್ ಬೊಂಬೊಯ್‌ಪರಿಂ ಟ್ರೇಯ್ನಾಂ ನಾಂತ್, ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಗಡ್ದಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದೊದೋನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪಡ್ತಾತ್, ಆನಿ ಚಡ್ತಾವಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಾಂಭಾಳ್ ಭೋವ್ ಉಣೊ ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾತ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಭುತಿ ಹಾಡಿನಾಂತ್, ದೆಕುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆತಾತ್, ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್". ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

"ಕೋಣ್ ತಡವ್ ಯೆತಾತ್, ಆನಿ ಕೋಣ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆತಾತ್ ಪಳೆ, ತಾಂಚಿಂ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್.. ಕಳ್ಳೆಂವೆ?" ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ನಿರ್ದಾಕ್ಷೆಣೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಚ್.

"ಜಾಯ್ತ್ ಸರ್.."

"ಕೆದಾಳಾ ದಿತಾಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆಭಿತರ್ ದೀ.. ತುವೆಂ ಆತಾ ವ್ಹಚ್ಯೆತ್"

"ಜಾಯ್ತ್ ಸರ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಗೆಲೊ.

ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ಅಪ್ಣಾನ್‍ಯೀ ಬೆಕಾರಿ ಸಾರ್ಲೆಲೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತೊ ತರ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ? ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಪರಿಕ್ಶಾ, ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ದೆಕುನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜಯ್‌ಚ್ಚ್.

****** ******

ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ..

ರಾತಿಂ ದಾಬ್ರೆನ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ಕಾಲ್ ಕರುನ್ ’ಆಡಿಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವರ್ದಿ ದಾಬ್ರೆಕ್ ದಿತೆಚ್ಚ್ ದಾಬ್ರೆನ್ ಪರತ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ; "ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಜ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟಾರ್ ತುಂವೆಂ ಬರಯ್ಜಾಯ್... ಫಾಲ್ಯಾಂ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ತುಜ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟಾಚೆರ್ ತುಜೆಂ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರ್, ತುವೆಂ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಉರವ್ಣಿ (ಸೇವಿಂಗ್ಸ್) ಕರ್ನ್ ಧಾಖಯ್ಜಯ್.. ಜಿತ್ಲೆ ಜಣಾಂಕ್ ತುಂ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾಯ್, ತಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಉರಯ್ತಾಯ್, ಜಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಉಣೊಂಗೀ, ತಿತ್ಲೊ ಮುನಾಫೊ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಉರ್ತಾ, ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ ವಚ್ಯೆತಾ.. ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಮೂ?".

"ವ್ಹಯ್ ಸರ್" ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿತೆಚ್ಚ್ ದಾಬ್ರೆನ್ ಫೋನ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಇಲ್ಲೊ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ.. ವೊರಾಂ ಕಾಂಯ್ ನೋವ್ ಜಾತಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.. ಎಕ್ಸುರೊ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ನಾನಾ ರಿತಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತಾಣೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ.. ರಿಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾಬ್ರೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂ ತಿನಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಕಾರ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಬೊಂಬೊಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗುರ್‌ದಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡಾಯ್ರಿಚೆರ್ ಸರ್ವ್ ನೋಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚಡುಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ..

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಬೇಗಾಂತ್ ಭರ್ನ್ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ರಾವೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಸಕ್ಲಾ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚೆ ಮನಿಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ.. ಕೊಣ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾತ್, ಕೊಣ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಂನಿ, ಕೊಣ್ ರಿಕ್ಶಾಂನಿ , ಕೊಣ್ ಕಾರಾಂನಿ, ಕೊಣ್ ಬಾಯ್ಕಾಂನಿ, ಕೊಣ್ ಚಲೊನ್.

ಚಲೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೆ ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ, ಸಾಯ್ಕಲಾಂಕ್ ರಿಕ್ಶಾ ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ, ರಿಕ್ಶಾಂಕ್ ಬಾಯ್ಕಾಂ ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ, ಬಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಕಾರಾಂ ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರಾಂ ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

ಫುಟ್‌ಪಾತಿಚೆರ್ ಲೋಕ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಕೊಣ್ ಕಾಚ್ ನೆಸೊನ್, ಕೊಣ್ ಸಾದ್ಯಾ ನೆಸ್ಪಾಚೆರ್, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಸುಟಾರ್, ಬುಟಾರ್..

ಗುರ್‌ದಾಸ್ ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪರತ್ ತೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲೊ..

ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ...

ತೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಿಂದ್ಲೊ ಆನಿ ಪರತ್ ಏಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ ದೆಕುನ್ ತೊಯ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಿಂದ್ಲೊ ಆನಿ ವಚೊನ್ ಸುಸ್ತ್ ನಿದ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಟೊನ್, ನ್ಹೆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೇಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಯ್ಲೊ..

ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾಡಿ ಆಯ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ತೊ ಕಸೊಯ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪಯ್ಣಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ.

****** ******

ದಾಬ್ರೆಕ್ ಅಪ್ಲೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿಲೊ, ಭೋವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾಬ್ರೆನ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಚ್ಲೊ; ತಾಂತುಂ ದಾಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಖಾಲ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಆನಿ ತಾಂತುಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುಚಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರಾಂಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಉಣೊ ಸಾಂಭಾಳ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮುನಾಫೊಯ್ ಚಡ್ತಲೊ.

ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾಬ್ರೆಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಗುರ್‌ದಾಸ್ ದಾಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್.. ಥಂಯ್ಚರ್ ತಾಚೆಸಮೊರ್ ಸರ್ವಿಸ್‍ಡೆಸ್ಕ್ ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರಡ್ಕುರ್‍ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ನೆರಾಂಚೊ ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಉಭೊ ಆಸ್ಲೊ. ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ಪಳೆತೆಚ್ಚ್ ದೊಗಾಂನಿ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ ಆನಿ ದುಖಾಳ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೊಳೆ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂಪಿಲಾಗ್ಲೊ. ಇಲ್ಲೆವೆಳಾನ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ತಾನಾ. ತಾಚೆಸಮೊರ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಗಾರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾತ್.

ಘಡ್ಯೆನ್ ಗುರ್‌ದಾಸಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಅಪ್ಣಾನ್ ಏಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ ತಿಂ. ಆನಿ ಗುರ್‌ದಾಸಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಯೊ, ವಿಚಿತ್ರ್...! ಹಿ ಮತ್‌ಯೀ ವಿಚಿತ್ರ್...!!

****** ******

ಸಕಾಳಿಂ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ, ದಾಬ್ರೆ ಅಜೂನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಗುರ್‌ದಾಸ್ ನವೊಚ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ.

ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್, ಎಕಾ ಎನ್ವಲಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಂಧ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎನ್ವಲಪಾಚೆರ್ ’ಐ.ಟಿ. ಕ್ಲಾಯಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ದಾಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾವೆಳಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಾಬ್ರೆ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಭೋವ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬೊಸ್ಲೊ, ತಾಂತುಂ ಅಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ;

"ಸರ್... ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ... ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ..

ವಾಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆಸಮೊರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್... ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹಾಲತೆರ್.. ಕಸಲೇಂಯ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್.

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಸ್ತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ.. ಭೋವ್ಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್!

ಹಾಂವ್ ವಿಸರ್ಲೊಂ.. ವಾಗಾಚೆಂ ಮುಖ್‌ವಾಡ್ ತೊಂಡಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ರುಪಾಭಿತರ್ಲೊ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಚೊ.. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಲೆಕಾಚೊ.

ತರ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಹಿಂ ಸತಾಂ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊಂ.. ಹಾಂವ್ ಜಯ್ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ;

ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಕಶೆಂ ಚಡ್ ಭರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.. ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್ಲೊಂ ಸಯ್ತ್... ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜರ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್.. ಹಾಂವ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಭಾಖ್ರೆಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಸೊಧುಂತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ.. ಕಿತ್ಯಾಕ್.. ಜಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂಗೀ, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಭಾಖ್ರೆಚಿ ಸಯ್ತ್ ಗತ್ ನಾ.. ಪಿಡೆಕ್ ವ್ಹಕಾತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗತ್ ನಾ... ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಗತ್ ನಾ... ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗತ್ ನಾ..

ಮ್ಹಜೆನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಪೊಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಮೆಳ್ತೆಲೆ.

ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಹಿಚ್ಚ್; ಫಕತ್ತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡಿಜಯ್.. ಆನಿ ತೊ ಹಾಂವ್‌ಚ್;

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜೀನಾಮ್ ಪತ್ರ್.
ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಖಾಲ್ತೊ,
ಗುರ್‌ದಾಸ್


’ಇಮೋಶನಲ್ ಫೋಲ್.. ಈಡಿಯಟ್’ ವರ್ದಿ ವಾಚುನ್ ರಾಗಾನ್ ಖುಭಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಬ್ರೆನ್ ಓಫಿಸ್‍ಬೋಯ್‍ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಗುರ್‌ದಾಸ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

****** ******

[ಅಗೋಸ್ತ್, 2016]

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]