ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕೃಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ಕಾಂಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ರುಪಾರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ದವರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್:

1. ಚಡ್ತಾವ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ವಾಚಿನಾಂತ್ - ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.

2. ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವಾಚಾಪ್‌ಚ್ಚ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚೆಂ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸಿಲೆಂ ಚಿಂತಪ್.

3. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಸಮಾಸಮ್ ಮಿಶ್ರಣ್
Literature is the collaboration of emotions and intellectuality. ಪುಣ್ ದುರ್ಭಾಗ್‌ಪಣಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಕತ್ತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಆನಿ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಸಯ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾಸ್ಚೆಂ.

4. ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ, ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಪದಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ; ಖರೆಂಪಣಿಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್, ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ತರ್‌ಯೀ ಮುಖರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಸಂಪಾದಕಾನ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹೆ ದೀಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

5. ಆಮ್ಚೆ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ’ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತುಂಡುರಾಯ್’ - ಚಡ್ತಾವಾಂಕ್ ಪಾಟೊಸಾರ್ ಚಡವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್/ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಚೆತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಜಾಲಾಂ, ಕಿತೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಹೊರ್ಭೊಸ್ - ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ.

6. ಆಲ್ಕಂದ್ಚೆ ಅರ್ಧೆ ಕೊಳ್ಸೆ. ಜೆದ್ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಖಾತಡ್ ಆಸಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಕಾಜುಲೆಚ್ಚ್ ಸುರ್ಯೊ, ಕಾಜುಲೆಚ್ಚ್ ಚಂದ್ರ್.

ಪುಣ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಿಂಚುನ್ ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಅಂಕಣಾಂತ್ ತ್ಯೇ ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಆಶಾವಾದ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ - ಹಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಕಲ್ಪನಾಂ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ನಾಂತ್, ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್-ದೋಗ್ ಬರೆ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಕುಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಆಶಾವಾದ್.

मटव्यो काण‌यो

कोंकणी साहित्यांत जितल्या मापान कविताशेतांत जाल्लेपरीं काण्यांच्या शेतांत कृशी जावंक ना. त्ये दिशेन कांय वावर कर्चे दिशेन आमी कांय २००६ इस्वेंत ’कथापाठ’ रुपार प्रेतन केल्लें पूण आमच्यान तें ज्यारी दवरुंक साध्य जावंक ना. सभार कारणांक लागोन:

१. चडताव काण्येगार हेरांच्यो काण्यो भिल्कूल वाचिनांत - हांगासर काण्यो वाचिनासतानांच प्रसतावन बरंवचे सयत आसात म्हळ्यार तुमी विज्मीत पांवचें नाका.

२. जेदनां आमचें वाचाप‌च्च असकत आसताना, विशलेषण वा विमर्सो कर्चें मयला पयसिलें चिंतप.

३. साहित्य म्हळ्यार सिंतिमेंतां तशेंच जाण्वायेचें समासम मिश्रण Literature is the collaboration of emotions and intellectuality. पूण दुर्भाग‌पणांत सांगचें तर, कोंकणेंत चडताव साहित्य फकत्त सिंतिमेंताळ आनी कुसकुटाची सयत जाण्वाय नासचें.

४. आमचो कोंकणी वाचपी, आमचे बरवपी आनी आमचे संपदक एकाच्च पांवडार आसचें; खरेंपणीं, वाचप्यांच्याकी एक मेट मुखार आसोंक जाय बरयणारान, आनी बरयणाराच्याकी एक मेट तर‌यी मुखर आसुंक जाय संपादकान. पूण कोंकणेंत एदोळ म्हणासर हे दीस येवंक नांत.

५. आमचे काण्येगार ’काल्पनीक तुंडुराय’ - चडतावांक पाटोसार चडवन मान करुंक जाय शिवाय अध्ययन/विशलेषण तांच्या कट्ट्याक रिगचेतसलें न्हय. असल्यांक कसलें अध्ययन जालां, कितें विशलेषण जालां म्हण समजुंच्याकी चडीत होर्भोस - कितले जण आसले आनी कितलेश्या पत्रांनी वर्दी पर्गट जाल्या म्हळ्ळ्यांत आसा.

६. आल्कंदचे अर्धे कोळसे. जेदनां कोंकणेंत विचार‌वंत चिंत्पाची खातड आसा, तेदनां काजुलेच्च सूऱ्यो, काजुलेच्च चंद्र.

पूण काण्यांनी सयत जोक्त्या मापान वावर जायजय म्हळ्ळे एकाच्च इराद्यान आमी ह्या अंकणांत पर्गट जांवच्यो विंचणार काण्यो विंचून ’कथापाठ’ अंकणांत त्ये काण्येचेर विशलेषण चलयतेल्यांव. आमचो आमचो आशावाद इतलोच्च - हीं विशलेषणां वाचून संसार बदलता म्हळ्ळीं पिसांट कल्पनां आमचेथंय नांत, पूण कांय एक-दोग बरे काण्येगार आमच्या कोंकणेंतल्या मटव्या काण्यांक अन्येका पांवडाक पाववंक सकुंदीत म्हळ्ळो आमचो आशावाद.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಪರಿವರ್ತನ್ | परिवर्तन

ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ನಾಕಾಸ್ಲೊ| नाकासलो 
ರುಕ್ಮಾಯೀ | रुक्मायी 
            No Presents Please
   ನಿಮಿತ್ತ್ ಮಾತ್ರ್! | निमित्त मात्र!


ಮ್ಹೆಳೊ ಹಾತ್ | म्हेळो हात


ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘುಂವ್ಡಿ| भिरांकूळ घुंवडी


ಸುಕ್ಯಾ ಬೊಂಡಿಯೆಚೊ.. | बोंडियेचो..


ಚೂಕ್ | चूक


ರೋಜಾ (ತರ್ಜಣ್)


ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ | मागणें


ಶಿಮ್ಟಿ
ತಾಂದುಳ್, ಮಧು ಆನಿ..


ನೋವ್ ನಂಬ್ರಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ


ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ


ಬಲಿ


ರಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್


ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ
ಚಾಬೂಕ್
ಖುರ್ಸಾಯ್ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯ್
ಆಂಬೊಟ್ ದಾಕೊ


ಮೊನೆಂ ಝುಜ್


ಬ್ರಾ ಆನಿ ಮೋಗ್


ವ್ಹಾಳೊ


ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ


ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್
ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸ್ (SMS)


ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭ್


ಬೊಂಬೊಯ್ಚೊ  | बोंबोयचो माम

ತನ್ಕಿ | तनकी
ಜಿಣ್ಯೆಸೂತ್ರ್
ಘುಂವ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ
ಮಾರ್
ಭಾಂದ್
ಬಂಧಡ್
ಆಶಾವಾದಿ
ಉತ್ರೊಣ್
ಬಂಧ್
ಸಛ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ

ಭಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್


ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್
ತಾಂಬ್ಡೆಂ ತಳೆಂ


ಸಂಘರ್ಷ್
ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕ್ವಟ್
ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ಉಮೊ
ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಏಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್
ಉಜೊ ಆನಿ ಧುಂವೊರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
ಮಾಂಡೊ ಖಡ್ಡೊ ಜಾಲಾ

ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಭಗ್ಸಾಣೆ


ವೆಚಿಕ್ ಪುತ್
ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ
ನಿಮಾಣೊ ನಿರ್ದಾರ್

ಕಾಲೆಜ್ ಮೇಟ್
ಕಿಟಾಳ್ ಉಜೊ ಅನಿ ಧಾವ್

ಆಕೈಚೆಂ ಮೊಲ್(ನ್) ಕಿತ್ಲೆಂ?

ಜಿಣ್ಯೆ ಕಾಣಿ

ವಜ್ರಾಳೊ ಮನಿಸ್
ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಯೇ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್

ರೆಂವೆಚಿ ಇಮಾಜ್

ತಿಸ್ರೆಂ ಪಿಸೊಳೆಂ
ಶೃದ್ಧಾ

ಪ್ರೊಫೆಸ್ಸರಾಚೆಂ ಪಂಚಾಂಗ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]