ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ಲೊ ವಜ್ರಾಳೊ ಮನಿಸ್ [ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ]

1984 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬ್ರಾಚಿ 31 ತಾರಿಕ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೀಸ್ ತೊ. ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನವೊಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ, ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ದೆಲ್ಹಿಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಕೀ ಅಮಾಯಕ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲಿ, ಜಾಯ್ತೆ ಸರ್ದಾರ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ, ಜಾಯ್ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತೊ.

ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಘಟನಾಂಚೆರ್ ಕಾಣಿ ವಿಣ್ಚಿ ಕಲಾ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ಹಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಹೀರ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸೆವೆಚೆರ್ ವಾಚುಂಖ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಉಣ್ಯೊ, ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೊಂದೆರ್ ಉಭಾರುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ಲಿ ಪಾತ್ರಾಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಆಸ್ಯೆತಾ ಪುಣ್ ತಿಂ ರುಪಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳ್ಕೆಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಸಮ್ಜತಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ತುಜೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ಲೊ ವಜ್ರಾಳೊ ಮನಿಸ್ [ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ]

 "ಹಲೋ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ."
"ಹಾಂ ಸರ್. ಆಯ್ಲೊಂ ಸರ್. ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಘಡಿ ರಾವಾ. ಖಂಯ್ ವಚೊಂಕ್."
"ಗೊಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್.. "
"ಗೊಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್. ಸ್ವರ್‍ಣ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ವಚಾಜಯ್. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರೆಂ. ವೊರ್‍ತಾಂ ಸರ್. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್. ಕಾರಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಆನಿಂ ಚಡ್ಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಯ್ ಪುರೊ."
"ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ವ್ಹರ್. ಡಿಲ್ಲಿ. ಆಗ್ರಾ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ್ ಲುಟ್ಚೆಚ್ಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಕಂಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ತಸಲೆ ನಾಂತ್‍ಮೂ ?"
"ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಗಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡಾವತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಾರ್ ಬರೆಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಸರ್. ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್‍ವಾಸೊ ದವರಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ವರ್‍ಣ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಬಸಾ ಸರ್."
"ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾಡೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?"
"ಬಸಾ ಸರ್. ಸ್ವರ್‍ಣ್ ಮಂದಿರ್ ಸಿಖ್ ಕುಳಿಯೆಚೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಭಂಡಾರ್ ತೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಗಲ್ಭಾಜ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತುಮಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವ್ ಘೆತಾಂ. ಕಾಂಯ್‍ಚ್ಚ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ."
"ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೊಂ ನಾ. ಹಾಂ! ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾತಿಂ-ಪೊತೆಂ ವಯ್ರ್ ದವರ್‍ತಾಂ. ಹಾಂತು ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕೆಮೆರಾ ಆಸಾ. ಇಲ್ಲೊ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್."
"ತುಮಿಂ ಬಸಾ ಸರ್. ಹೆಂ ಪೊತೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದವರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ತುಮಿಂ ಬಸಾ."
"ಹುಫ್. ಹಾಂತು ಚಡೊಕ್ಂಯ್ ಕಷ್ಟ್. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪರ್‍ನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಹಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ."
"ಹ್ಯಾ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಕ್ ತೀಸ್ ವೊರ್‍ಸಾಂ ಉತರ್‍ಲಿಂ ಸರ್. ಹಾಂವ್‍ಂಯ್ ಮ್ಹಾತಾರೊಂ ಜಾಲಾಂ ಆನಿಂ ಹಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ್."
"ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಚೆರ್ ಬಸ್ಚಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ. ಹ್ಯಾ ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಭಾಗಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ಲಿ."
"ಹಾಂ! ವ್ಹಯ್ ಸರ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಿ. ತೆಯ್ ತೆನ್ಕಾ ಭಾರತಾಚೆ ಅಸೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂತು ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಂವಾರಿಂ ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಬಸಾ ತುಮಿಂ. ಅಮೃತ್‍ಸರಾಂತ್ ಆಜ್ ಹವೊ ಬರೊ ಆಸಾ ಸರ್. ಸಕಾಳಿಚೆಂ ಥಂಡ್‍ಯ್ ಚಡ್ ನಾ. ಮಜೆದಾರ್ ಹವೊ. ಆತಾಂ ಯಾಗೀ?"
"ಗೊಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್."
"ಜಾಣಾ ಸರ್. ಹೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲಾ ತರ್‍‍ಯ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹುಶಾರ್ ಅಸಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೆಪರಾರ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ತಿಂತಾನ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ. ಥಂಯ್ಚ್ ವೆಚೆಂ ಸರ್. ಹಿ ಮುಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ಣಿ ಆಸಾ. ತಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೊಟಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಘುಡ್ಡಾವ್ನ್‍ಂಚ್ಚ್ ವೊರ್‍ತಾಂ. ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಚ್ ವಾಟ್ ಮುಕಾರ್‍ಸುನ್ ವೆತೆಲಿ. ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವಯ್ತಾಂ ಆನಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಕರ್‍ಯೆತ್."
"ಧರ್‍ಮಾಕ್.?"
"ಹಾಂ! ವ್ಹಯ್ ಸರ್. ಹೊ ಜಾಗೊ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ವಳ್ಕಾತಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಪೂರಾ ಧರ್‍ಮಾಕ್‍ಚ್ಚ್. ಹಾಂವೆಂಯ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಂಯ್ಸ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯ್ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ಚ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಾತಾ ಆನಿಂ ದಾದೊಸ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಚಿ ದಯಾ ತಿ. ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‍‍ಯ್ ಜೆವಾಣ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಡಾನಾ. ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಹಾಂತುಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚಿ."
"ಹೊ ತರ್ ತುಂ ಘರಾ ವಚಾನಾಂಯ್?"
"ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ನಾ ಸರ್. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಂಚ್ಚ್. ತುಮಿಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಸರ್."
"ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್. ಪುಣ್ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಂಗ್ಳುರ್. ಮಂಗ್ಳುರ್. ಆಯ್ಕಾಲಾಂಯ್ ತುಂವೆಂ?"
"ವ್ಹಯ್ ಸರ್. ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಕೆರಳಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶ್ಹೆರ್. ಅಸ್ತಮೆಕ್ ತೆಂ ಅಸಾ. "
" ಹಾಂ ವ್ಹಯ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಲಯ್ತಾಯ್ ತರ್‍‍ಯ್ ತುಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್‍ಯ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಆಸಾ."
"ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಲೊಯ್?"
"ಹಾಂವ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆಫಿಸರ್. ನವೊಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ಸರ್‍ದಾರ್ ವಲ್ಲಬ್‍ಬಾಯ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಕಾಡೆಮಿಂತ್ ತರ್‍ಬೆತಿ ಜಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಪೊಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಡ್ಗಾ ಭಾರತಾಚೆ ಥೊಡೆ ಜಾಗೆ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾಂ. ಅಹಮಾದಾಬಾದ್ ಆನಿಂ ಬರೋಡಾ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಜೈ‍ಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೊಂ."
"ತುಮಿಂ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆಫಿಸರ್ ಸರ್?"
"ವ್ಹಯ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜಾಪ್ಲೊಯ್.??"
"ಕಾಂಯ್ ನಾ ಸರ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ. ಮನಾಂತ್ ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಸರ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವೊರ್‍ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ, ಕೊಣಾಚೊಗಿ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ ಸರ್? ತೊಯ್ ಏಕ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್. ಪುಣ್, ಆಜ್, ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾನಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವ್ಯಾ ಏಕಾ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಫಿಸರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸರ್. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ."
"ಹಾಂ ತರ್ ತೊ ಕೋಣ್? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಫಿಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ?"
"ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವೊರ್‍ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವೊರ್‍ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆತಾಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡಿನಾ ತರ್ ಬರೆಂ ಸರ್."
"ನಾ. ಎಕಾ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಫಿಸರಾ ವಿಶಿಂ ಆನ್ಯೇಕಾ ಅಫಿಸರಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದಯಕರುನ್ ಸಾಂಗ್."
"ಹಾಂ! ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸರ್. ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ತರ್‍ನಾಟೊ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಆನಿಂ ಧೃಡ್ ಮನಾನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪರಿಕ್ಷಾ ಉತ್ತೀರ್‍ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸರ್ಧಾರ್ ಪಟೇಲಾಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತರ್‍ಭೆತಿ ಜೊಡುನ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಪೊಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರುನ್, ಡೆಲ್ಲಿಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಕಾಮ್ ವಿಂಚುನ್ ಡೆಲ್ಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.. "
"ಖಂಚೆಂ ಬ್ಯಾಚ್ ತಾಚೆಂ?"
"ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಶಿಂ ಚವಾಯ್ಶಿಂ ಸರ್. "
"ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ?"
"ದಿಂಡೊ ಸರ್‍ದಾರ್ ತೊ. ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಆನಿಂ ಬಳ್ವಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ಸಿಂಘ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಿಂಹಾಬರಿಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತರ್ ತೊಯ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕರಣ್‍ಜಿತ್ ಸಿಂಘ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಗಾವಾಂತ್ ತಾಕಾ ’ಟೈಗರ್ ಕರಣ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ."
"ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತಲೊ ತೊ. ನ್ಹಯ್‍ಗೀ?"
"ಹಾಂ ಸರ್. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ."
"ಆತಾಂ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?"
"ನೆಣಾ ಸರ್. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ."
"ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಿ ವಾಟ್ ಸಾಗ್ಸಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾ. ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾ."
"ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ವೊವ್ಶಿಂ ಚವಾಯ್ಶಿಂ ವೊರ್‍ಸಾಂತ್ ಕರಣ್‍ಜಿತ್ ಸಿಂಘಾಚೆಂ ಐ.ಸಿ.ಎಸ್. ಚಿ ತರ್‍ಭೆತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೇಡ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಅಭ್ಯರ್‍ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿಂ ತಾಂಕಿವಂತ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊ ಏಕ್ಲೊ. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹುಶಾರ್ ಆನಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ನಿತಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾವಾಂತ್ ಆನಿಂ ತಸೆಂ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಥಳಾರ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತರ್‍ಬೆತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ತಾಕಾ ಪೊಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವರಸ್ ತೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಸರ್ ತುಮಿಂ?"
"ಹಾಂ ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ ಪುಣ್, ಚರಿತ್ರಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ಸತ್‍ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಆನಿಂ ಬೀತ್ ಸಿಂಘ್. ತೆಚ್ಚ್ ದೋಗ್ ಸರ್‍ದಾರ್. ತಾಣಿಂಚ್ಚ್ ತಿಕಾ ಮಾರ್‍‍ಲ್ಲೆಂ ಕಂಯ್."
"ವ್ಹಯ್ ಸರ್. ಆಕ್ಟೊಬರ್ ಎಕ್ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವಿಸಾಂಕ್. ತಿ ಘಡಿ ಆನಿಂ ತೊ ದೀಸ್ ಹೊ ನವೊ ತರ್ನಾಟೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊನಾ. ಕಸಲೊ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್ ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ತಾಕಾ?"
"ಕಿತ್ಯಾಕ್.? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?"
"ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ತೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ನವೊ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹಾಚಿ ನವಿ ಸನದ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ರೈಲಾರ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಸಲಿ ಉರ್‍ಭಾ ಆನಿಂ ಹುಮೆದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ಕಸಲೆಂ ಬಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂನಿ? ಆನಿಂ ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪೊಯ್, ದೊಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಚಲಿ. ಸರ್ವಾಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮುದ್ಧಿನ್ ರೈಲಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಪುಲಾಂಚೆ ತುರೆ ತಾಣಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ವೊರಾಂ ರೈಲ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರೈಲ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಏಕಾ ವೊರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚಿಂ ಅವಯ್ ಬಾಪೊಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿ ಆನಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಚಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‍ಪೊರ್‍ಮಾಚೆರ್ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ."
"ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?"

"ತಿ ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಚರಿತ್ರಾ.ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಕಥಾ. ಸರ್. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರ್‍ವಿಂ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಜಳ್ತಾಲೊ. ಕರಾಳ್ ದೀಸ್ ತೊ ಸರ್. ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಿವೆಂ ಜಿವೆಂಚ್ಚ್ ಖಾತರ್‍ತಾಲೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್‍ಧಾರಾಂಕ್. ದೊಗಾಂ ಸರ್ದಾರಾಂನಿ ತಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಖಾತರ್‍ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಜಮೆ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾಲೆ. ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿಂ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬಚಾವಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಂದುನ್ ಸಯ್ತ್ ಉಲ್ಪಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ರೈಲ್ ಸ್ಟೆಶನಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍‍ಲ್ಲಿ. ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಪಳೆಯಾ ಸರ್. ಭುರ್‍ಶೆಂ ಆನಿಂ ಪಾಡ್ ನಶೀಬ್ ತೆಂ. ಕೊಣೆಂಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್‍ಚೊ ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊ. ರೈಲ್‍ಯ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‍ಪೊರ್‍ಮಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕಸಲೆಂ ಆಕ್ರಂದನ್. ಕಸಲೊ ವಿಳಾಪ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯೊ ಬಲಿಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ. ತೊ ತರ್‍ನಾಟೊ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಂಪಾರ್‍ಟ್‍ಮೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಉರ್‍ಡಾಲೆ. ಪುಣ್, ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಂಪಾರ್‍ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂಚೆ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕಂಪಾರ್‍ಟ್‍ಮೆಂಟಾ ಭಿತರ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಿಖ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಮೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ಧಾರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತರ್‍ತಾಲೊ. ಬೆಂಡ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದಾಂವುಂಕ್ ಪ್ರೆತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್‍‍ಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.. ಆನಿಂ ತಾಣಿಂ ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ತಾಣಿಂ ಧರ್‍ಲೊ. ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಕಾಬಾರ್‍‍ಚ್ಚ್ ಕೆಲೆಂ. ತರ್‍ನೊ, ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿಂ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತೊ ತರ್‍ನಾಟೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಬಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಳಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಂಪಾರ್‍ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಿತರ್ ರಾವೊನ್."

"ಹುಫ್. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ?"
"ಜಾಲೆಂ ಸರ್. ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಕೂಡಿಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಅಸ್ಕತ್‍ಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಅರ್‍ತ್ ಜಾಲಿ. ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ಯಾಂ ಸರ್. ಮನ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಾಳಿಜ್ ಪುಮಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮತಿಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ಕರ್‍ತಾ ಸರ್. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ಚ್ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡಿಂಚ್ಚ್ ನಾ ಹಾಂವ್. ಹೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲಾನೆ ಸರ್. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹೊ ಉಬಾರ್ ಜಾಗೊ ಉತ್ರೊಂದಿ. ಹಾಂತು ಸಾಯ್ಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಘುಡ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್."
"ತುಕಾ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ರಿಕ್ಷಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾಂ. ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್."
"ನಾ ಸರ್. ಹ್ಯಾ ಅಮೃತ್‍ಸರಾಂತ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಘುಡ್ಡಾಯ್ತಾಂ. ದಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಂ. ಕಾಂಯಿಂಚ್ಚ್ ಪುರಾಸಣ್ ನಾ ಸರ್. ಹಿ ಸದಾಂಚಿ ಚಡ್ಣಿ ಆನಿಂ ಸದಾಂಚಿ ದೆಂವ್ಣಿ. ಕುಸ್ಕುಟ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಸ್ವರ್‍ಣ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾಲಾ. ಪೋಟ್ ಘಟ್ಟ್ ಆಸಾ. ಆಳೆ ಜಾಲಿ. ಚಡ್ಣಿ ಜಾಲಿ.ಆತಾಂ ಉತಳ್ ಜಾಗೊ. ಕಾರಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಕರಣ್‍ಜಿತ್ ಸಿಂಘಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮುಕಾರ್‍ಸಿತಾಂ."
"ವ್ಹಯ್. ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನವೊ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಅಫಿಸರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ಸಾಂಗ್. "

"ಕರಣ್‍ಜಿತ್ ಸಿಂಘಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ನಾ. ತಾಕಾ ಕಾಂಯಿಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ. ಕಂಪಾರ್‍ಟ್‍ಮೆಂಟಾಕ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ನಾ ಆನಿಂ ತೊ ವಾಂಚ್ಲೊ. ಕಂಪಾರ್‍ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್‍ವ್ ವಾಂಚ್ಲೆ. ತಿಚ್ಚ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ."
"ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ. ತಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಸರ್‍ವಾಂ ಮೆಲಿಂ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ. "
"ವ್ಹಯ್ ಸರ್. ಸಂಸಾರಾಕ್ ಜಿಕ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಶಾತೆವಂತ್ ತರ್‍ನಾಟೊ ಸಂಸಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಖರ್‍ಗೊನ್ ಗೆಲೊ. ಏಕ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.ಆಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನೂನಾಂಚೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ತರ್‍ನಾಟೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭರ್‍ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ದೆಖೊನ್ ತೊ ಕಾಣ್ಸಿರ್‍ಲೊ. ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಖಾತರ್‍ನ್ ಖಾತರ್‍ನ್ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ತ್ಯಾ ಆರ್‍ಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅಬಲ್ ಆನಿಂ ಆಸ್ಕತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. "
"ಕರಣ್‍ಜಿತ್ ಸಿಂಘಾಚಿ ಕಥಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಖಾಚಿ. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಖಾಚಿ. ಎಕಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ರಗಾತ್ ವಾಳ್ಳೆಂ. ಹೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಣ್‍ಜಿತ್ ಸಿಂಘಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್?"
"ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ತಾಣೆಂ ತಿ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಡ್ಲಿ. ಸನದ್ ಆನಿಂ ತರ್‍ಬೆತಿ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ತಾಣೆಂ ವಿಕ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಸರ್‍ವ್ ಸ್ವರ್‍ಣ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ದಿಲೆ. ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಶಿಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಶೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಘೆತ್ಲಿ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ವರ್‍ಣ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಜೆವಾಣ್. ಮನಿಸ್ ಸಾಂಗಾತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ಸುರೊಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ. ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ??
"ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸಾ ತೊ?"
"ನಾ ಸರ್. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್ತಾ."
"ಹೊ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಮುಲಾಗತ್ ಕರ್‍ಅವ್ಯೆತ್ ?
"ಸರ್. ಗೊಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವೊನ್ ತುಮಿಂ ಮುಕಾರ್ ತುಮಿಂ ವೆಚೆಂ. ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಅಮಾನತ್ ಕರುನ್ ಭಿತರ್ ವೆಚೆಂ. ವ್ಹಾಣೊ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕುಪನ್ ದಿತಾತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಮಂದಿರ್ ಪಳವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ವ್ಹಾಣೊ ಘೆಯಾ ಆನಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್."
" ಹೊ ಜಾಯ್ತ್. ತುಜೆಂ ಭಾಡೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ?"
"ನಾ ಸರ್. ತುಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶೆ ಘೆನಾ. ದೇಶಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೇಶ್ ಭಕ್ತಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಣ್ಘೆನಾ."
"ಛೆ. ತಸೆಂ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಂವೆಂಯ್ ವಾಂಚಾಜಯ್. ತುಕಾಯ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ಜಯ್."
"ನಾ ಸರ್. ಜೆಂವ್ಕ್ ಸ್ವರ್‍ಣ್ ಮಂದಿರ್ ಆಸಾ. ನಿದೊಂಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಕೊನ್ಸೊ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಸ್ವರ್‍ಣ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ."
"ಛೆ. ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ. ಸ್ವರ್‍ಣ್ ಮಂದಿರಾಂತ್‍ಯ್ ತುಂ ಸೆವಾ ದಿತಾಯ್.?"
"ವ್ಹಯ್ ಸರ್. ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೆ ಆನಿಂ ಮಂದಿರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂಚೆ ಮೊಚೆ ವ್ಹಾಣೊ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ದವರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ದೆವಾಚಿ ಕುರ್‍ಪಾ ಮೆಳ್ತಾ ತಾಂತು."
"ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಂ. ಆದರ್‍ಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿ."
"ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ ಸರ್. ಮುಖ್ಲೆಂ ಭಾಡೆಂ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ."
"ಹಾಂವ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾ. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಫಿಸರ್. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ತರ್‍‍ಯ್ ಸಾಂಗ್. "
"ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಬರೆಂ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಸರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ ಸರ್. ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ."
"ನಾ. ನಾ. ವೆತಾನಾ ನಾಂವ್ ತುಜೆಂ ತರ್‍‍ಯ್ ದಯಕರುನ್ ಸಾಂಗ್. ಸಾಯ್ಭಾ."
"ಕರಣ್‍ಜಿತ್ ಸಿಂಘ್"

****** ******

[ಜನೆರ್, 2017]

 

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಹೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಸುಟ್ಕಾ’ ತಾಚೊ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೂಕ್. ’ಕಾಳೆಂ ರಗಾತ್’, ’ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’, ’ಯೇ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್’, ’ಫಾಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್’, ಆನಿ ’ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಪಡ್ದೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕ್ ಸಂಘಟಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]