ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್]: ದಿವ್ಟಿ [ಮತಿಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್]

ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಾತೆಕಿದ್ ’ಮತಿಚಿ ಪ್ರಗತಿ’ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಜ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ’ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದಿವಾಳೆಂತ್’ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಪುಣ್ ಸಮ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್’ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ’ದಿವ್ಟಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್.

1. ನೋವ್ ನವೆ ನಿರ್ಧಾರ್

ನೋವ್‍ಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಧಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಜ್ಬಿಚ್. ಧಾ ವಾ ಧಾಚ್ಯೆ ಧಾ ವಾಂಟೆ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿಚ್. ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಫಕತ್ತ್ ವೆಳಾಕಾಳಾ ತೆಕಿತ್ತ್, ರಾತಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಮೀಸ್," ಹಾಯ್, ಬಾಯ್'' , "ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ನಿವ್ ಇಯರ್'',"ಮಿಡ್ನಾಯ್ಟ್ ಬೊಲ್'' ಜಾವ್ನ್ ರಾತ್ ನಿಸ್ರಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅಮಿಂಯೀ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪರತ್ ಮಾಮುಲ್ ಸ್ದಿತೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಲಂಕಾರ್ ನ್ಹಯ್.

ನವೆಂ ವರಸ್ ನವೊ ಜೀವ್ ದಿತಾ. ಎಕ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅನಿ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಭರ್ತಾ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ನೋವ್ ತರಿ ನವೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಯಾಂಗಿ ? ಸೂಚನ್ ಮಜೆಂ.

ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹರ್ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ವಾ ವ್ಹಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಸಹಜ್. ಆಜ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಕಿತ್ಲೆ ಖರ್ಚುಂಚೆ? ಫೆಸ್ತ್ ವಾ ಬರ್ತ್‍ಡೆ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ? ಹೆಂ ಪೂರಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಮಿ ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪರಿಗತಿಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಂಕ್ ಅಸುಲ್ಲೆ ಪರಿ ಕರ್ತಾಂವ್, ಅನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾಂವ್.

ಥೊಡೆ ಜಬ್ಬೊರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರ್ಚೆ, ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ, ಘರ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಂವ್ಚೊ. ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾಂವ್. ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಮಾರಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘೆಂವ್ಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್, ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಮಹಾನ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್, ನಜಣ್ಯ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತಶೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಘೆಂವ್ಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣಾಯೆಚೆ ತರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್, ಚಿಂತಾ ಉಣಿ. ತಾಂಕಾಂ ತೆ ಸಿಲ್ಲಿ.

ಏಕ್ ಯುವಜಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಿಕ್ ವಸ್ತು ವಿಶಿಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆಶಾ-ಅಪೇಕ್ಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಅಸಾನಾ. ಧಾವಿ ಜಾತಾಚ್ ಸರ್ಟ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂ ವೆಚಿ ಕೊಲೆಜ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್. ಹಾತಿಂ ಐಫೋನ್, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಶನೇಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸ್, ವೀಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್, ಪಿಕ್ಚರಾಂ, ಹೊಟೆಲಾಂ, ಪಬ್ಬಾಂ, ಬೈಕ್ಸ್ ವಾ ಕಸಲೆಂಯಿ ಮಿಜಾಸ್ಕೆಚೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಘಳಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆ ಯುವಜಣಾಲೆ ಖತ್ಕತೆ ನಿರ್ಧಾರ್. ಬರೆಂ ವಾ ವಾಯ್ಟ್, ಲಾಭ್ ವ ನಶ್ಟ್ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತರಿ ಫಕತ್ತ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾಯ್ಚೆ.

ಆಜ್ ದೆವಾ ಸಕ್ತೆನ್, ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಅನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ದೇಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಸುಖ್, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಮಾಧಾನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ಸ್ ಅಮಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಥೊಡೆ ತರಿ ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಬರೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾ ಧ್ವಾರಿಂ ನವೆ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಘೆತಾತ್. ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂತುಂ ಸುಫಳ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆರ್ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್. ಜರ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪೊಕ್ಳೆ ತರ್, ಫಳಿತಾಂಶ್ ತಶೆಂಚ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಚಿಂತುನ್ ಗೂಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಉಂಚ್ಲೆಪಣಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ.

ಜಾಣ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಖಂಚೊಯ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾನಾ ತೊ “SMART” ಆಸಾಚೆ ಖಂಯ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ “ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್” (SPECIFIC) ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ “ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ “ (MEASURABLE), ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ “ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತಸಲೊ” (ACHIEVABLE), ಚೊವ್ತ್ಯಾನ್ “ಪೊಕ್ಳೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚೊ –ಖರೊ “ (REALISTIC) ಅನಿ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ “ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ಲೊ“(TIME-BOUND).

ನಿದರ್ಶನಾಕ: “ಹಾಂವ್ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆತಾಂ “ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತರಿ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಅಂಶ್ ಆಸಾತ್ಗಿ ಪಳೆಯಾಂ.
1. ಕಿತೆಂ ಅನಿ ಕಸಲೆಂ ಘೆತಾಯ್ ?- ‘ ಕಾರ್ ‘ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಅಸಾ. ಪೂಣ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ?
2. ಕಿತ್ಲಿಂ ಘೆತಾಯ್ ?-ಜಾಪ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ತರಿ ಥೈಂ ಸ್ಪಶ್ಟಾತಾ ನಾಂ
3. ಸಾಧ್ಯ್‌ಗಿ? ಹಾಂವ್ ಮೈನರ್‍ಗಿ? ಜಾಯ್ ತೊ ದುಡು ಆಸಾ? ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಅಸಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಅಸಾ ?
4. ಖರೆಂಗಿ ? ನವೆಂ ಕಾರ್, ಪರ್ನೆಂ, ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ? ನಿರ್ಧಾರ್ ಘಟ್ ಅಸಾಮೂ? – ವ್ಹಯ್ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಫೊರ್ ಶುವರ್.
5. ಕೆದಾಳಾ ? ಮಯ್‍ನ್ಯಾ ಭಿತರ್, ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ? ಜಾಪ್ ನಾ.

ದೆಕುನ್ ವಯ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಏಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಪಂಚಾಂಗಾವಿಣೆ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್, ಜರ್ ತೊಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ “ಹಾಂವ್ ಏಪ್ರಿಲಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಲೊನಾರ್ ಘೆತಾಂ''. ಅಶೆಂ ಅಸ್ಲೊ, ಹಾಂತುಂ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಅಸಾ. ವೆಳಾ ಆವ್ದಿ ಆಸಾ. ಮೊಲಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಕಾಲೆತಿ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್.

ಏಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವೆಂ 3 ಪ್ರಕಾರಾಂಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ :
1. ಲ್ಹಾನ್ ಆವ್ದೆಚೆ : ತೆ ಜಟ್ಪಟ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ.
2. ತಿಕ್ಕೆ ಲಾಂಬ್ ಅವ್ದೆಚೆ : ಇಲ್ಲೆಶೆ ಕಾಮಾ ಥಳ್ ಗರ್ಜ್. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಸವ್ಕಾಸ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾವರ್ಸಾಕ್ ರಾಕಾಜೆ ಪಡ್ತಾ.
3. ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚೆ: ಅತಾಂ ಕೆಲ್ಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಖಂಡ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ದಿತಾ. ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ವ ಅನ್ಯೆಕೆ ಸಂತತಿಕ್‍ಯಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಅನಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಲಾಭ್ತಾ.

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಅಸಾ, ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ.ತೀನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಕಸಲೆಯಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜರ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾತಾತ್, ತುಜೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಕುರುಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೊ ಲಾಭ್ ತುಕಾ. ಹರ್ ದಿಶಾಂನಿ, ಮೌಲ್ಯಾಂನಿ, ಲೌಕಿಕ್ ತಶೆಂ ದೈವಿಕ್ ಮಾಪಾನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್.

ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪಿಶಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಚೊರ್ಯಾಂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾ ಆಮಿ ತೆಗಾಂ ರೂಮ್‍ಮೆಟಾಂನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜನೆರಾಂತ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಆಪಡ್ಲಿನಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಂಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್, ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಬಿಯರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕ್ಳಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲಿ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ನೋವ್ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸೂಚಯ್ಸಿತಾಂ.ತಾಂತ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸ್ವೀಕರ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್, ಕಿತ್ಲೆ ಪಾಳುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್, ಕಿತ್ಲೆ ಹೆರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಅನಿ ಆಕೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್, ತೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ಧೃಢತೆರ್, ಹಟ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಅಸಾ. ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಸುಚನಾಂ. ಪೂಣ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಉನ್ನತ್ ಸಮಾಜ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಜೊ ವಾಂಟೊ ಮೊಟೊ ಆಸ್ತಾ.

1. ಸಂಬಧಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್:

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಖಂಚೆಯ್ ಭುರ್ಗೆಂ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ನಿರಾಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್, ಭಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್, ಅಬಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಅನ್ಯಾಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ವಾ ಅನೈತಿಕ್ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಸುಂಚೆಂ, ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್...

ಗಂಭೀರ್ ವಿಶಯ್ ಹೊ. ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಣ್ಕಾಂ. ಪರಿಗತಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ಪಿಂಪ್ರಿಂ ತಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ದಯಾ ದಾಕವ್ನ್, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ (Childline, CWC, Educational BEO, D.C., SP ವಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್) ಕಳಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ಖಾಂಬೊ ಜಾ. ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತಶೆಂಚ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ? ಅನಿ ತುಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೃಪ್ತೆನ್ ತೆಂ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತ್. ತುಂ ತಾಚೊ ರಾಕಣ್ ಆಂಜ್ ಜಾ. ನಾ ತರ್ ಹಿಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಂಟಕ್.

2. “ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾಂ. "

ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಸಾ. ಕುಟಮ್, ಶಿಕಪ್, ಕಾಮ್, ಸಂಘ್, ಸಂಸ್ಥೆ, ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾಡೊ, ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವೆಳಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ವೇಳ್ ಥಿರಾಂವ್ಕ್, ವೇಳ್‍ಚ್ ಮೆಳಾನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಮಜೆ ಥಂಯ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಶಿಸ್ತ್. ವೆಳಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಅಡ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸರ್ಟ್ ಫಾಂಟೆ “ಟ್ರಿಮ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್”. ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಶಿಕಪ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾತ್ ತೆಂ ಲಾಬೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್, ಅಳ್ಸಾಯ್ ಉಣಿ ಕರ್ನ್, ಸವಯೊ ಮೊಡುಂಕ್ ಹೆಂ ವರಸ್ ಏಕ್ ಹಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ.ವೆಳಾರ್ ಉಟೊನ್ ವೆಳಾರ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ.

3. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್:

ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ತಶೆಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾಂಟೊ. ಅಸ್ತಿಕ್ ವಾ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾತ್ಸಾರುನ್ ಜಿಕ್ಲೆಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕ್ ಏಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ ಅಸ್ತಾಂ... ಮಜೆಂ ಕಾಮ್, ಈಷ್ಟ್, ವಯ್ವಾಟ್, ಮೀಟಿಂಗಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸ್ತಾಂ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾ-ವಾಂವ್ಟಿನ್ ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್, ಸೂಕ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ತರ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ವೇಳ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರ್. ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೇಳ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಠರಾವ್ನ್ ‘ಜೆಂ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ತಾ ತೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾ‘ ತೆಂ ರುಜು ಕರ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಅಸ್ತಾಯ್.

4. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ - ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಹುಸ್ಕೊ:

ಫಕತ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ, ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಶೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾಯ್ ತಶೆಂ ತುವೆಂ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್, ಗಾಂವಾಂತ್, ಮಾರ್ಗಾರ್, ಪೆಂಟೆ ಸಾಲಾಂನಿ ನಿರಾಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚಿಂ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ ವಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಪಳೆತಾಯ್ ತರ್ - ಪ್ಲೀಜ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್. ಚೀಂತ್. ಜರ್ ತಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಕೊಣಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್? ಪರಿಗತ್ ಬರಿ ವಾ ವಾಯ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಸಾ ಅಸ್ತಾಂ ಅಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಸಹಾಯ್, ಇಲ್ಲೊ ತೆಂಕೊ, ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ತೃಪ್ತೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಕಾ, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತೆಣೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪುಣೀ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅಖ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅಮಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ತುಜಿ ದೀಷ್ಟ್ – ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್, ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕ್ಹೊಡು ಕ್ಹೊಡು ಕಾಣಿ ಅಸಾ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೊ.

5. ಕುಟ್ಮಾ ದಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ರಾಜಿ:

ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಅಸಾ. ಪೂಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಾಂದ್ಯಂ ಮಧೆಂ ರಾಗಾ-ಮೊಸ್ರಾಚೊ ಸೊರ್ಮುಣ್ ಜಳ್ತಾ ತರ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸೆಜಾರಾ ಕಶೆಂ ಪಾಂವ್ಚೆಂ? ಖಂಯ್ ಮೋಗ್ ಅಸಾ, ಅಭಿಮಾನ್ ಅಸಾ, ಹುಸ್ಕೊ ಅಸಾ, ಥಂಯ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಗ್, ಲಡಾಯ್, ಮೊಸೊರ್, ಜಿದ್ದ್, ವೀರೋದ್ಪಣ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ಶಿರಾಪ್ ಅಸ್ತಾ. ತೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಅನ್ಯೆಕ್ ಮುಖ್.

ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತರ್, ಜಾಂವ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ವಿಷಯ್, ಜಾಗ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ, ಲಗ್ನಾ ಸಂಬಂಧಿಂ, ವ್ಯವಹಾರ್ ಸಂಬಂಧಿಂ, ವಾವ್ರಾ ಸಂಬಂಧಿಂ, ಅಸ್ಲಲೊ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಅಸೊಂ. ಬಾಪ್ಪು- ಮೌಶಿ, ಅವಯ್- ಬಾಪುಯ್, ಭಾವ್- ಭಯ್ಣಿಂ, ಪಯ್ಶಿಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ, ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ- ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಖಾಲ್ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ರಾಜ್ ಸ್ಥಾಪನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಕರ್ನ್ ಪಳೆ.

6. ಗಾಂವ್ - ಭಾಸ್ – ಧರ್ಮ್ - ಸಂಸ್ಕೃತಿ:

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಜಾವ್ನ್, ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೆನರಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ದೇವ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲಾಂ? ರಚ್ನಾರಾಚಿ ಬಹುಷ್ಯಾ ಕಿತೆಂ ತರಿ ವಿಶೇಸ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಅಸಾಜೆ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್, ಧರ್ಮಾಕ್, ಭಾಸೆಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊಂ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ?ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ವಸ್ತುಂ ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷಾ. ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಜ್, ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತೀಕರಣಾಚೆಂ ಅನುಕರಣ್, ಧರ್ಮಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಂ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ರೂಚ್ ನಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್–ಕೆಂಡ್ಚೆಂ, ಭಾಸೆಕ್-ಕಲೆಕ್ ತಾತ್ಸಾರ್. ಅಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ಪಾಯ್ತಾ? ಅe ಬಾಶೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ದರ್ಮಾ ಪಾತ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತೆ ನಾವಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲುಟುನ್, ಅಪಾಪ್ಲೆ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ತೆಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ವಾಣ್ದಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್?

ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್, ಸಾಧ್ಯ್ ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಥಿರ್ ನಿರ್ಧಾರ್. ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್, ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್, ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪಾರ್ನ್, ಕಾಂಯ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ, ಬೂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚೊ ತಶೆಂ ಧರ್ಮಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ದೊನಾಂಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಹೆರ್ ದರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕಿ ಮೇಲ್‌ಫಂಕ್ತ್ ಜಾ.

7. ಈಷ್ಟ್, ಸವಯೊ, ಖರ್ಚ್, ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್:

ಯುವಪ್ರಾಯ ಸೊಬಾಯೆಚೊ ಶಿಖರ್. ವಾಡೊನ್ ಫುಲೊನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ತಾಯ್. ಗರ್ಜೆ ವರ್ತೆ ಈಷ್ಟ್, ಸಾಂಗಾತಿ ಜಮ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ಅಸ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಸವಯೊ ಬಳ್ ಜಾತಾತ್. ಭೊಂವ್ಡಿ, ತಾಂಚೊ ಗರ್ಜೆ ವೊರ್ತೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಖೆಳ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಅತರ್ವಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಕಾತರ್.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಮಾಫಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆ. ಧಾ- ವೀಸ್ ಬರೆ ಮಿತ್ರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲೆಂ ಖರೊ ಮಿತ್ರ್ ಅಸೊಂ. ತುಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಕಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ಕಾಮಾಥಳ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಥಳ್ ವಾ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರ್ ಜಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ತಿತ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಖರ್ಚುನ್ ತುಜ್ಯಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಅನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಫಳ್ ದಿ. ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ.

8. ದಾನ್:

ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ. ನಾ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶಾಂ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ನಾ. ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತುಂ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜೀವ್ ರಾಕಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್. ವರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುವೆಂ ಏಕ್ ರಕ್ತ್‍ದಾನಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತುಜ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ವರ್ವಿಂ, ಘಾಯೆವ್ನ್ ಮೊರ್ಣಾ ತಣಿರ್ ಅಸ್ಚೊ ಕೊಣಿ, ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ – ಅವಯ್ ತುಜಾ ರಗ್ತಾನ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತುಜೆಂ ರಗತ್ ಜೀವ್ ದಿತಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಸೊನಿ ನರ್ಗತಾಂವ್. ರಗ್ತಾದಾನಾಂತ್ ಸ್ವತಾಃಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಷ್ಟ್ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ನಿಂ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂ ಫೆಸ್ತಾ- ಪರ್ಬಿಂ-ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಜೆವ್ಣಾ- ಖಾಣಾಂತ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ “ ವೇಷ್ಠ್” ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ “ಯೂಸ್” ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ-ಅಸ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಕರ್ತಾ ಪಳೆ.

9. ಇತ್ಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುಕಾಚ್ ತುಂ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ

ತುಜ್ಯೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಚೊ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಯೋಗಾ, ಶಿಸ್ತ್, ನಿತಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್. ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತಿ ನೀದ್, ವೆಳಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಸದಾಂಯ್ ನವೆಂ ಕಿತೆಂ ತರಿ ವಾಚುಂಕ್ ವೇಳ್ ದಿಶಿ ತರ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಭರ್ತಾಯ್. ನವೆಂ ವರಸ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸುಖ್ ಸಮೃದ್ಧೆಚೆಂ ಜಾಂವ್. ಬರೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊಂ ಜಾಂವ್.

(- ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ಜನೆರ್ 2016)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಉಲವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶೋಶಣಾವಿರೋಧ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ.

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿ?

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]