ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

[ಅಧ್ಯಯನ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ]: ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪ್ರಕಾರ್. ಸಂಸ್ಕೃತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಭಾಸೆಚೊ ವ್ಹಾಪಾರ್ ಜಾತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸಭಾರ್ ಮ್ಹಾ-ಕಾವ್ಯಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಆನಿ ತಿಂ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್, ಜನಾಂಗಾಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಸೆಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾತ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ತಾತ್.

ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸೆಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಡೋಗ್ರಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಿ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಯ್ತ್ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ತಿತ್ಲಿ ಪ್ರಭುದ್ಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ. ಹಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ; ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟೊನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿ; ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ; ಘೊಳ್ಕಾರಾಂಚಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಭಾರ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ, ಆನಿ ಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೊಧಿಜಯ್ ವಾ ಬರಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ದೀಸ್‍ಪಡ್ತೆಂ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಹವ್ಯಾಸ್ ನಾ. ಜ್ಯೇ ಕಿತೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ತೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾಚ್ಪಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊಯೀ ಬೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ, ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಹವ್ಯಾಸಿ, ಕಸಲೆಂಚ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ವ ತರ್ಭೇತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ತ್ ಮಾಹೆತಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಚಡ್ತಾವಾಂಕ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ವಾ ಅಲರ್ಜಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್/ಬರ್ಪಾಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ಚ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲೊ ತರ್ ತೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜೀಣ್‌ಭರ್ ದುಸ್ಮಾನ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಪುಸ್ಲಾವ್ಣೆಂತ್/ಲಬ್ದವ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ’ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ಧುಂಪವ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಧುಂಪಯ್ತ್ ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಸತ್.

ಕಿತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಪಳೆಯಾ; ಬರಯ್ತಲೆ ನಾಂತ್, ವಾಚ್ಪಿ ನಾಂತ್, ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ನಾ - ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ತೆಲೆ ತರ್‌ಯೀ ಕಶೆ ಆಸ್ತೆಲೆ? ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್-ಧರ್ಮ್-ಆಲ್ತಾರ್-ಲೋಬ್-ಸಾಯ್ಭಿಣ್-ಸಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಕವಿತೆಂಚಿ ಮೂರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ, ವಾ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮಿಟರಾಂಚಿ ರಾಸ್, ಪ್ರಾಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ಕವಿತೆಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್, ತ್ಯೇ ದಿಶೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮೊಸ್ತು ವಾವ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ;

ಕಾಂಯ್ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಆಮಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಂ, ಹ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್, ಎಕಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ, ಹಿಂ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲಿಂ; ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’, ’ದರ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್’, ಆನಿ ’ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಬೂಕ್ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಬೆಪರ್ವೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಕಶ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ, ಫುಡೆಂ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೆಂ ಪುಣ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್, ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಚೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಫಳ್‌ಚ್ಚ್ ಹೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂಚೆಂ ಅಂಕಣ್. ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ ಹಾಂವೆಂ ’ಪೋಯೆಟಿಕ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಉದೆಲಾಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್; ’ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ’.

[2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಚೆರ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕವಿತಾವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಲೇಖನಾಂ. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್/ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾ.]

ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂ

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‍ಗಿರಿ


ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಸೊ


ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್


ಎಚ್ಚೆಮ್


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ


ಮಾ|ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]