ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅಧ್ಯಯನ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ]: ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

[2015 ವೆರ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್]

ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂ

4. ಜಿಣಿ, ವೊಜೆಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಜಿಣಿ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಚಿಂತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಾದಿಂತ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

We are all in the same game;
Just different levels.
Dealing with the same hell;
just different devils


ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಹಾಂವ್ ದಿಸಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಂ|ಲುವಿಸ್ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಪಿ.ಜಿ.ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಶಿಕೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಸಾಂಭಾಳಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸುವಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ದೆಕುನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಭಾಳಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕೂಡ್ ಪುಣಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತರ್‌‍ಯೀ ಕಶೆಂ?. ತೆಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಯುರೇಕಾ ಫೋರ್ಬ್‌ಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾನ್‌ಘರ್ ವಚೊನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ವಿಖ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಸಾಂಭಾಳ್ ದೀನಾಂತ್, ದೆಕುನ್ ತ್ಯೇ ವೆಳಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ಮೌರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರಾನ್, ಆಪ್ಣಾಸವೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲೊ (ತಾಚ್ಯಾಧಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೌರಿಸ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ರಾವ್ತಾಲೊ). ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ಖುದ್ದ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಹೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿಭರ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ’ಮೂಗುತಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾ ಪಾಸತ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್‌ಯೀ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯ್ಲೆಂ ’ವಲ್ಲಿ, ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ತುವೆಂ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ’, ಆನಿ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ;

’ಹಸ್ತೆಕ್ ಹಸ್ತೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೊಜೆಂ ಆಸ್ತಾ, ಮುಯೆಕ್ ಮುಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೊಜೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಹಿಂ ದೊನ್‌ಯೀ ವೊಜಿಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ತಾಕ್ಡೆಂತ್ ಮಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ಣಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೊ ಚಿಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋಡ್ನ್ ವೆಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಕ್ ಮೊಡಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ’.

ಹೊ ವಿಶಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಿಣ್ಯೆವೊಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾಠ್‌ಥಳಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ದೆಕುನ್.

ಕೊಣ್ ಆಸಾ ತೊ ಜಿಣೆಂತ್ ವೊಜೆಂ ನಾಸ್ಚೊ? ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ವೊಜಿಂ ಆಸಾತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಜಿಂ ವೊಜಿಂ ವ್ಹಾವಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ಭಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್, ತೆ ಹಾಸ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ದುಃಖಾಂ ಲಿಪಂವ್ಚೆಚ್ಚ್.

ಹೊ ಕವಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಏಕ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ವಾಚುನ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಬೂಕ್, ಜಿತ್ಲೊಂ ವಾಚ್ತಾಂ, ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಕಾ ದೆಖ್ಚಿ ರೀತ್ ವೆಗ್ಳಿ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರಿ ನದ್ರೆಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ನದ್ರೆಂತ್, ಅಪುಟ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ಚುರಿಯೆಚ್ಯಾ ಧಾರೆಚ್ಯಾಕೀ ಧಾರೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವ್ಹಾಪಾರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಲೊಣಿಯೆಸಾರ್ಕೊ ಮೋಗ್ ವೊತ್ಚೊ ಅಪುಟ್ ಕವಿ - ಎಚ್ಚೆಮ್.

ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮೊಗಿಂ ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಕುಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚುಡೆತೆಂನಿ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ, ಕುವಾಳೆ, ದುದಿಂ, ಬೊಬ್ಳಿಂ ಸಯ್ತ್ ಉಮ್ಕಳಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಆನಿ ಮಿಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಆಂಬೆ ವ ತರ್ನಿಂ ತೊರಾಂ, ಮಿಟಾರಾಶಿಂತ್ ಲೆಪ್ಟಾವ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಘಾಟ್ಣೊ ವ ಝಡಾಯೆಚೆ ಫಾತೊರ್ ದಾಳ್ಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತರ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಜತನೆನ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಮೊಗಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಇರ್ತಾಲಿಂ ಪುಣ್ ಹಿಂ ತೊರಾಂ, ಮಯ್ನ್ಯಾಗಟ್ಲೆ ಬಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್‌ಯೀ ಹೆಂಚ್ ಲಿಸಾಂವ್, ಜೊ ಕೊಣ್ ಸುಖಾ-ಸಮಾಧಾನೆನ್ ವ್ಹಾಡ್ತಾ, ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಇರ್ತಾ, ಆನಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ, ತೊಚ್ಚ್ ಬಾಳ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂ ಸತ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ’ಮಿಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತೊರಾಪರಿಂ’ ದಿಸ್ತಾ, ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೆ ಸಂಘರ್ಶ್ ಆನಿ ದಭಾವ್. ಆಂತರಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಹ್ರೀಯ್ ದಭಾವ್, ಸಕಾಳಿಂ ದೊಳೆ ಸುಟ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ, ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾಧಿಂಯೀ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ ತರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹಿ ಸಕಯ್ಲಿ ಕವಿತಾಯ್ ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್. ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ವೊರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ;

ಹಾಂವ್ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾನಾ
ತುಂ ಬಾತ್ ರೂಮಾಂತ್
ತೂಂ ಪಾಟಿಂ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾಂತ್

ತೂಂ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾರ್
ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ
ತೂಂ ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾರ್

ಕಾಮಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್
ಮೆಳ್ಚೊ ಫಕತ್ ಹೊ ಮಾತ್ ಏಕ್ ವೇಳ್
ವೆಳಾಕೀ ಆತಾಂ ಆದ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ
ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್


ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಭೋವ್ ಸಾದೆ ರಿತಿರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾಂ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್, ಪುಣ್ ಹಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವಿಶಯ್ ಜ್ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆ ಕರಿಜಾಯ್.

ಏಕ್; ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಫಕತ್ತ್ ’ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ...’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹೊಗ್ಳಾಪಾಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿನಾ, ಆನಿ ಎಕ್ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ ಕವಿ ಅಸಲ್ಯಾ ’ವ್ಹಾ.. ವ್ಹಾ’ಂಕ್ ಗುಮಾನ್‌ಯೀ ದೀನಾ.

ದೋನ್; ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್(Thoughts) ಕಯ್ದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ಲಿಪ್ಟಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ವಿಧ್ಯಾ ಆಸ್ಚಿ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್. ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮಾಹೀರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾದಿಂ ದಿಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜೊಡ್ತಾನಾ ಜೊಡ್ಚೆ ಗಾಂಚ್ ಆನಿ ಉಟ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ಚ್ ಸೊಭ್ ದಿತಾ.
ತೀನ್: ಮೂಳ್ ವಿಶಯ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸುಡಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಿನಾ, ಬಗಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾ, ಆನಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಖಬ್ರಾ ಪತ್ರಾಚೆ ವರ್ದೆಪರಿಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚಾ ಹಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಮಾಂದ್ಚಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತೀರ್ಳ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಂತ್;

ಕಾಮಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್
ಮೆಳ್ಚೊ ಫಕತ್ ಹೊ ಮಾತ್ ಏಕ್ ವೇಳ್


ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಏಕ್ ಅಮ್ಕೊ ವೇಳ್ ಜೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಧೇಶ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ. ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಾಚ್ತಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಜಾಗೊ ಆಫೀಸಾಚೊ ಟೋಯ್ಲೆಟ್ ವ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್. ಆನಿ ವೇಳ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಬ್ಧ್ ಆನಿ ಸಕತ್. ಸಭಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸಾ; ’ತುಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಸೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾ?’, ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಸಂಪಿ ಜಾಪ್; ’ವೇಳ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಮೆಳಾನಾ, ವೇಳ್ ಸರ್ವಾಂಲಾಗಿಂ ಜಿಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಕೊಣ್ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್/ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಸಕಾನಾ’. ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿಂ ಫಕತ್ತ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ದರಬಸ್ತ್ ವೇಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲತಾ ಫುಲನಾ ಬಗಾರ್ ಬಾವ್ತಾ. ಸಂಸಾರಿ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವಯ್ತಾಸ್ತಾಂ, ದಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಅಪಾಪಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಧಾಂಬುನ್ ದವ್ರಿಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಉತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾತ್, ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ನ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆ ಅಖ್ರೇಚ್ಯೊ ದೋನ್ ವೊಳಿ ಅಶ್ಯೊ ಆಸಾತ್;

ವೆಳಾಕೀ ಆತಾಂ ಆದ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ
ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್.


ಹ್ಯೊ ವೊಳಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಪರತ್ ವಾಸ್ಚ್ಯೊ ತರ್, ವೆಳಾಕ್ ಆತಾಂ ಆದ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಆದ್ಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಭಳಾನ್.

ಅಖ್ರೇಚಿ ವೋಳ್ ’ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್’, ಭುಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ’ಆನಿ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪೊಟಾಚೆ ಭುಕೆಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿಚೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಬಂಧ್, ಸಮಾಜ್, ದೇಸ್, ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮೊಡೊನ್, ತುಟೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ ಭುಕೆಕ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ (Input) ತರ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ (Output). ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ’ವೆಳಾಕ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಚಿ, ಆನಿ ತಿ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ದಿಸ್ಚಿ’ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಕವಿಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.

 

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್: ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ರುತಾಂ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ತಶೆಂಚ್ ’ಆರ್‍ಸೊ’ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ತೊ ಚಲಯ್ತಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ

ಮಾ|ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]