ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಪಯ್ಣಾರಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್, ಅಧ್ಯಯನಾಕ್, ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ತಶೆಂಚ್ ನಿರಂತರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇದಿಚ್ಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್.
ಲೇಖನಾಂ
ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ.
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ದಿವ್ಟಿ (ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್.
ಅಂಕಣಾಂ

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.

ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್
2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 27 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನವಿಚ್ಚ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.
 
 

ವಿಚಾರ್: ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್

ಮುಂಬಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್, ಹಾಂಗಾ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್, ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ಲಾಭ್ಚೊ ಉಣೊ, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ವೇಳ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭೊವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವ್ಹಾಡಯ್ಜಾಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರಿ ಸಮಾಜ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಾಂತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಅಮಿ ಕಾಂಯ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್, ಜುಲಾಯ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್’ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಚ್ಚ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ’ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ - ಮುಂಬಯ್ ಘಟಕ್’ ಘಡ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೆ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಉಲಯಿತ್ತ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ’ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಎಕ್ತಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್, ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಪತ್ರಾಂ ಯೇಂವ್ದಿತ್, ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಸಾಯ್ಟಾಂ ಉದೆಂವ್ದಿತ್, ಪುಣ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮಾತ್. ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧ್ಯೇಯ್ ದವರ್ನ್ ಎಕಾಮನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಹುದ್ದೆ-ದುಡು-ನಾಂವಾಚೊ ಅಬ್ಲೇಸ್ ನಾಕಾ. ಫಕತ್ತ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಾಮಾಚೊ, ಅನಿ ನಿರಂತರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂದಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ’ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಏಕ್ ವೆದಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭಂವಾರ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ತರ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂಗೊಡಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ’ಆಮಿ ಫಾಂಟೆ, ಫಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಭಾಂದ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘಟಕ್ ಏಕ್ ಸಾಂಖೊವ್, ಆನಿ ಮಾಯ್‍ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂವೇದನ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಅಸೊಂದಿತ್, ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅಸೊಂದಿತ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಶೆವೊಟ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ನಾಕಾತ್, ಬಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಶೆವೊಟ್ ಅಸೊಂದಿ. ಹೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹುಮೆದ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ, ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಸಯ್ತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಥೆಂಕೊ ಲಾಭ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಸ್ಲೀಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರ್ಯೆತಾ, ಆಮ್ಚೊ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಸಂಪರ್ಕ್
pwfkonkanni@gmail.com

ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಂವ್,

- ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ [ದಸೆಂಬರ್, 2015]
[ಮುಖೆಲ್ ಸಂಯೋಜಕ್ - ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ - ಮುಂಬಯ್]

 

joypaladka@hotmail.com

ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ: ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್, ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚೊ ಜವಾಭ್ದಾರೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾಣೆ ಕೆಲಾ, ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಇಟಲಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ’ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್’ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜೋಯ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ ಸಯ್ತ್.

विचार: मुंबयांत प्रगतिशील कोंक्णि बरव्प्यांचो एक्वट

मुंबय आमच्या माय गांवा थावन कांय इल्लो पय्स आसा, आनी दीसपड्तो ग्रास जोडुंक अप्लो माय्‌गांव सोडुन, हांगा वसति करतेल्या कोंक्णी बरयणांक कोंक्णी भास, आनी कोंक्णी साहित्याथावन पयस उरोंक साध्य ना. मुंबयांत्ल्या गडदेंत, राटावळेंत चडित वॆळ लाभचो उणो, पुण कोंक्णी साहित्याखातिर वॆळ करुंक असाध्य भिल्कुल न्हय. पुण कोंक्णेंत प्रगतिशील चिंत्पाचें साहित्य भोव गरजेचें. लोकांक कितें जाय तें मात्र दिंव्चेप्रास, पय्लें बरय्णारान आप्लें चिंताप व्हाडय्जाय, उपरांत आप्ल्या साहित्यांत ति बदलावण हाडुंक जाय, आनी बरें साहित रचुंक जाय, आनी असलें साहित मात्र बरि समाज भांदुन हाडचांत उपकाराक पडता मात्र न्हय, मुखल्या पिळगॆक अमि कांय मोलाधिक दाय्ज दिल्लेपरिं जाता म्हळ्ळे चिंत्पाच्या पाट्‍थळार, जुलाय १७ तारिकेर मंग्ळुरांत जाल्ल्या ’प्रगतिशील कोंक्णी बरय्णारांचो एक्तार’ सुर्वात जातच्च, कानडि लिपियेंत कोंक्णी साहित्य रच्तेल्या मुंबयांत्ल्या सर्व बरय्णारांक, संघटित कर्न, कोंक्णी वावर करच्याक आमिंच मुखॆल्‌पण घेव्न, अक्तॊबराच्या च्यार तारिकेर मुंबयांत ह्या ’प्रगतिशील कोंक्णी बरय्णारांचो एक्तार - मुंबय घटक’ घड्लो.

ह्या एक्ताराचे गर्जेविशिं सविस्तार रितिन उलयित्त, वल्लि क्वाड्रसान सांगलें ’कोंक्णेचें बरेंपण जाता तर, शेंभोरांनि एक्तार जांवदित, शेंभोरांनि पत्रां यॆंवदित, शेंभोरांनि साय्टां उदेंवदित, पुण कोण्‌यी मोडच्या इराद्यान न्हय बगार जोडच्या इराद्यान मात. आमि कोंक्णेचें बरेंपण म्हळ्ळो ध्यॆय दवर्न एकामनाचो वावर कर्चें प्रामाणिक प्रॆतन कर्यां, आम्कां हांगासर्‌यी हुद्दे-दुडु-नांवाचो अब्लॆस नाका. फकत्त आम्चो शेवोट कामाचो, अनि निरंतरि कोंकणि आम्चो ध्यॆय जाव्नासोंदि’ म्हणालो. म्हज्या उत्रांनि ’मुंबयांत कोंक्णी बरयणारांक, ऎक वेदि भॊव गरजेचि, साहितिक सुध्रापाक अनकूल जांवचो भंवार भॊव गरजेचो, आमि सरवां हांगासर पयणारि तर्‌यी, आमच्या पय्णांत कोंकणेचें बरेंपण जांवचो वावर करचो आमचो कायदो’ म्हळें. तेच्च्‌परिं आम्चो सांगोडि हिलरि डि’सिल्वान ’आमि फांटे, फांटे जाव्न घोंटेर भांद्चेप्रास, कोंक्णी म्हळ्ळ्या रुकाचे अविभाज्य वांटे जाव्यां’ म्हणालो.

मुंबयांत जाल्लो घटक ऎक सांखोव, आनी माय्‍गांव आनी मुंबय मधें आम्चि कोंक्णी ऎक जांव, आम्चो कोंक्णी स्पिरित ऎक जांव, आम्चें संवॆदन ऎक जांव, आम्चिं चिंत्नां वेवेग्ळिं असोंदित, आम्चे विचार वेवेगळे असोंदित, पुण आम्चे शेवोट वेवेग्ळे नाकात, बगार कोंक्णेचें बरेंपण म्हळ्ळो एक्‌च्च शेवोट असोंदि. हेंच आम्चें प्रामाणिक प्रॆतन. आनी आमच्या वावरांत मेतेर जांव्क हुमेद आस्च्या सर्वांक आमच्या मिसांवांत आमि वांटेलि कर्तेल्यांव. भॊव संतोस भग्ता, आम्चेसवें कोंक्णी कलाकार, कोंक्णी संगीत्‍कार, कोंक्णी वावराडि सय्त मेतेर जाल्यात आनी आमच्या एक्वटित वावराक थेंको लाभ्ला म्हण सांगोंक व्हड संतोस भग्ता. कितॆंय जांव, पुण कोंक्णेचें बरेंच जांव, प्रगत शील कोंकणी बरय्णारांच्या एक्ताराविशिं कोणाक्‌यी कस्लींय सवालां अस्ल्यार तिं आम्कां विचार्येता, आम्चो इमॆय्ल संपर्क
pwfkonkanni@gmail.com

- जॊय पालड्का [दसेंबर, २०१५]
[मुखेल संयॊजक - प्रगतिशील कोंक्णि बरय्णारांचो एक्तार - मुंबय]

 

joypaladka@hotmail.com

जॊय पालड्का: अपुट कोंक्णी काण्येगार, नाटकिस्त, निर्दॆशक, कोंक्णी संघटक, मुखेलि आनी कोंक्णी वाव्राडि. मुंबयांत सह-संपादक जाव्न, वेवेग्ळ्या संघटनांनि क्रियाळ जाव्न सभार रितिचो जवाभ्दारेचो वाव्र हाणे केला, करुन आसा. इटलिच्या एका कंप्णेचो इंडियाचो ’बिज्नेस हेड’ जाव्न वाव्र कर्न आस्चो जॊय ऎक अप्रूप कवि सय्त.

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]