ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಪಯ್ಣಾರಿ
ಲೇಖನಾಂ
 
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್.
ಅಂಕಣಾಂ

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.

ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್
2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 27 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನವಿಚ್ಚ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.
 
 

ಬ್ರೊತೊ [ಕವಿತೆಚಿ ನವಿ ಆಂಕರ್]

ಬ್ರೊತೊ: [ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಭ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ. ಪುಣ್ ಖಿರ್ಲೊಂಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ನವಿ ಆಂಕ್ರಿ ಜರ್ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ರೊಂಪಿ ಜಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೊ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಸಾವ್ಳಿ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ - ನಿತಳ್ ವ್ಹಾರೆಂ ಉಭ್ಜತೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ ಲಾಭ್ತಲಿಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ವೋತ್-ಪಾವ್ಸ್-ಘಘ್ಗಡೆ-ಝಗ್ಲಾಣಿಂ, ಆಮಾಸ್-ಪುನೊವ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಜರೂರ್. ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ - ಸಂ]

 

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್, ಪ್ರಾಸಾಂಚಿ ಸಜಾವಟ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಚಿಂತಾತ್. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಪಾರ್ ಮತ್ಲಬ್ ಆಸ್ತಿತ್, ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮತ್ಲಬ್ - ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಕಾಪ್. ಅನ್ಬೋಗಾಂತ್ ಖತ್ಕತ್ಲೆಲಿಂ ಉರ್ತಾಂ ಜೆಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿಂ.

ब्रोतो [कवितेचि नवि आंकर]

ब्रोतो: [पॊर्चुगीस भासेंतल्या ह्या सभदाचो अरथ गुंडायेचो. पुण खिरलोंची हरयॆक नवी आंकरी जर फुडिल्या दिसांनि ऎक रोंपि जावन, उपरांत ऎक भळवंत रूक जालो तर, कांय थोडि सावळि, सुकण्यांक घोंटेर आनि सरवांच्याकी महत्वाचें - नितळ व्हारें उभ्जतेलें. उपरांत फुलां-फळां लाभतलिं. पुण त्या पय्लें जायतें वॊत-पावस-घघगडे-झगलाणिं, आमास-पुनोव सोसुंक पडचें मात्र जरूर. ह्या अंकणांत आमि कविता बरंव्चि सुरवात करतेल्यांचिं कविता परगट करतेल्यांव. पुण कविता परगटणेक यॊग्य आसचि जवाभदारि धाडतेल्याचि - सं]

 

कविता म्हळ्यार उत्रांचि रास, प्रासांचि सजावट मात म्हण चड्ताव चिंतात. कविता म्हळ्यार अपार मत्लब आस्तित, तांत्लो ऎक मत्लब - कविता म्हळ्यार जिण्येचें काप. अन्बॊगांत खत्कत्लेलिं उर्तां जेमेल्ल्या चिंत्पाक जागंव्चि श्याथि आस्चिं.
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಣೆ


ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ


ನಿರಾಸ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ


ಯುವತಾರಾಂ


ಯಾದಿಚೆ ವ್ಹಾಳ್

ಇಶ್ಟಾಗತ್

ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ಚಿಂರೇ

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಭಾವಾ

ಆಯ್ಕಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಲೋಕ್

ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ

ತೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಗಾಂವ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್


Copyright 2015 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]