ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕವಿತಾ] ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೊಣ್ ತಮಾಸೊ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾತ್, ಆನಿ ಕೊಣ್ ತಮಾಸೊ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್. ಹೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಕರ್ನಿ. ’ಆಶಾ’ ಆನಿ ’ಅಂಗಲಾಪ್’ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಅಂತರ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ಜಿಣ್ಯೆಚೊಚ್ ತಮಾಸೊ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಖುದ್ದ್ ಏಕ್ ’ತಮಾಸೊ’ ಜಾತಾ ಕಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚಿ ಹಿ ಸಂಪಿ ಕವಿತಾ.

ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಕವಿ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೋಗಿ, ಆನಿ ಏಕ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ತಮಾಸೊ ಜಾತಾನಾ ಖುಭಾಳ್ಚೊ ಕವಿ. ಹಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಚ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಚೆರ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ. ಟ್ರೇಯ್ನಾಂ/ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಟೀಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಕುಡಾಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ದೆ-ಕಾನೂನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾತೆಲೆ ಕಾಂಯ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಬುಡಯಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ವ್ಹಡ್, ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನೆಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಬೀತ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಸಯ್ತ್ ವ್ಹಡಾಂಚಿಚ್ಚ್. ಹಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಅಸಲೆ ಶಾಬೀತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಜಶೆಂ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕ್ತಾತ್ ತಶೆಂ.

ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಗಿ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಥಕಾನಾಸ್ಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ದ್ಯಾಪಾಟ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಿರಿಲಾ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

[ಬ್ರೊತೊ - 4] ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ, ಖಂಯ್ಚರ್ ತುಂ ಉಭೊನ್ ಗೆಲೊಯ್
ಬರೊ ಆನಿ ಸವಾಯ್ ಸೊರೊ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಲೊ!

ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಕೆಲೆಂಡರಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಛಾಪ್ತಲೊ
ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲೊ, ತುಜಿ ಹಿ ಗತ್ ಜಾಲಿ!

ಲೊನಾಂತ್ ಆನಿ ಲೊಸಾಂತ್ ತರೀ ತುಂ ಸೊರೊ ದಿತಾಲೊಯ್
ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಪಯ್ಶೆ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕೊಣ್ ದಿತಲೊ!

ವಿಮಾನಾಂ ವಿಕ್ಲಿಂಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಬುಡಯ್ಲಿಂಯ್
ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸೊಡುನ್‌ಂಚ್ ಗೆಲೊಯ್

ಘೊಡೆರೇಸ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊಯ್ ಬೆಟಿಂಗಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೊಯ್
ದೇಸ್‌ವಾಸಿಂಕ್ ನಾಮ್ ವೋಡ್ನ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಧಾಂವ್ಲೊಯ್

ಬರೊ ಸೊರೊ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಯೆತಲೊಯ್
ಈಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನಾಸಾಂ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ

[- ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ ಪೆರ್ನಾಲ್
, ಮಾರ್ಚ್, 2016.]

[ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಯ್ಣಾರಿಚಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಕವಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ]

 

ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ: ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣೀ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಗಿ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಥಕಾನಾಸ್ಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ದ್ಯಾಪಾಟ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಿರಿಲಾ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

 

जिण्येंत कोण तमासो करुंक येतात, आनि कोण तमासो धाखंव्क येतात. हें स्वाभाविक कर्नि. ’आशा’ आनि ’अंगलाप’ मधें आस्चो अंतर सम्जुंक जेद्नां मनिस सकानास्तां, जिण्येचोच तमासो करुंक धर्ता, तेद्नां तो खुद्द ऎक ’तमासो’ जाता कसो म्हळ्ळ्या चिंत्पाचेर अपुर्भायेचो आटोव कर्चि हि संपि कविता.

सिरिल क्यास्तलिनो संय्बान कवि न्हय, कोंक्णि साहितिक मॊगि, आनि ऎक सक्रीय कोंक्णि वाव्राडि. पुण जेद्नां समाजेचेर तमासो जाताना खुभाळ्चो कवि. हि ऎक कविता न्हय बगार आम्च्या दॆसाच्या विडंबनाचेर धर्‌ल्लो ऎक आर्सो. ट्रॆय्नां/बस्सांनि टीकेट नास्ताना पय्ण कर्तेल्यांक धर्न कुडाय्तेल्या काय्दे-कानूना थाव्न मुक्त जातेले कांय कोरोडांनि बुडयिल्ले. हांचें नांव व्हड देकुन हांच्यो कर्न्यो सय्त व्हड, आनि व्हड कर्नेंक व्हड लोकांचि मजत आसा देकुन असल्यांक शाबीत एका जाग्याक पावंव्चि जवाभ्दारि सय्त व्हडांचिच्च. हि विडंबनात्मक वेवस्तेंत आमि वांटेलिच्च म्हण्येता. जेद्नां असले शाबीत जाग्याक पाव्तात, उप्रांत सुरु जाता मीडियाच्यो बोबो जशें पेटे घोंक्तात तशें.

सिरिल क्यास्तलिनो साहित्‌कार न्हय, कवि न्हय, पुण कोंकणी साहितिक मोगि आनि वाव्राडि. मुंबयांत हाचो वाव्र थकानास्चो तशेंच पर्द्यापाट्लो. पुण मुंबयांत कोंक्णि जिवाळ दव्रुंक सिरिला तसल्यांनि केल्लो/करुन आस्चो पर्द्या पाट्लो वाव्र कारण म्हणुंक धय्र घेतां.

[ब्रोतो - 4] म्हज्या भावा कित्याक तुवें सांड्लोय म्हाक

म्हज्या भावा म्हज्या भावा
कित्याक तुवें सांड्लोय म्हाका

म्हज्या भावा म्हज्या भावा, खंय्चर तुं उभोन गेलोय
बरो आनि सवाय सोरो आनि कोण म्हाका दितलो!

बरिं बरिं केलेंडरां आनि कॊण छाप्तलो
करेज्मांत हांवें सोरो सोड्लो, तुजि हि गत जालि!

लोनांत आनि लोसांत तरी तुं सोरो दितालोय
ब्यांकांत्लें म्हजे पय्शे आतां पाटिं कोण दितलो!

विमानां विक्लिंय ब्यांकां बुडय्लिंय
बरिं बरिं चेड्वां सोडुन्‌ंच गेलोय

घोडेरॆस खेळ्तालोय बेटिंगांत बुड्लोय
दॆस्‌वासिंक नाम वॊड्न सांगानास्तानांच धांव्लोय

बरो सोरो हाड्न पाटिं केद्नां येतलोय
ईस्टर आय्लें हांव सोरो पियेंव्क राकोनासां

म्हज्या भावा म्हज्या भावा
कित्याक तुवें सांड्लोय म्हाका
 

[- सिरिल क्यास्तलिनो पेर्नाल, मार्च, 2016]

[The views/opinions expressed here not necessarily be ours, these are of the poet]

 

सिरिल क्यास्तलिनो: साहित्‌कार न्हय, कवि न्हय, पुण कोंकणी साहितिक मोगि आनि वाव्राडि. मुंबयांत हाचो वाव्र थकानास्चो तशेंच पर्द्यापाट्लो. पुण मुंबयांत कोंक्णि जिवाळ दव्रुंक सिरिला तसल्यांनि केल्लो/करुन आस्चो पर्द्या पाट्लो वाव्र कारण म्हणुंक धय्र घेतां.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಯ್ಕಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಲೋಕ್

ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ

ತೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಗಾಂವ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2015 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]