ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್: ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕುಂಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣುನ್, ಕುಂಡೊಚ್ಚ್ ರಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ತೆ ಸಮಧಾನ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ರಾಂದ್ಪಾವೊಳಿ, ಹಾಸೊ, ಮಸ್ಕಿರಿ, ಕುಚುಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್.

ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಸೊ/ಹ್ಯೂಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ; ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗಾಚ್ಯೊ ನೋನ್-ವೆಜ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್. ಆನಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣಿ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ Rational ಅನಿ Revolutional ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಕ್ಕರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಬಾದೂರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಾರೆಂ ಘಾಲ್ತೆಲೆಯ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಅಸಾತ್. ಹಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್, ತಾಚೆಂಚ್ ಲುಟುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಘೊಟುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ’ನೈತಿಕತೆಚೊ ಪಾಠ್’ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ’ಆಮಿ ಖರೆಂಚ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾಂವ್?’.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಿ/ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ತಲೊ ಅನಿ ಸಮ್ಜತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

1. ಆಮಿ ಆನಿ ತೆ!

ಕೆದ್ನಾಂಗಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಪಿ.ಲಕೇಶಾಚೊ ’ಟೀಕೆ-ಟಿಪ್ಪಣಿ’ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಸ್ತಿತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಹೈಲಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಯೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾರಾಗ್ರಾಫಾಚೆರ್ ಕುತೂಹಲಾನ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ:

’ಆಮ್ಚೆ’ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆ ’ತೆ’, ’ತಾಂಚೆ’ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸೊನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆ ’ಆಮಿ’ ಜಾತಾಂವ್. ಮಂಡ್ಯಾಂತ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ’ತೆ’ ಜಲ್ಯಾರ್ ಧಾರವಾಡಾಂತ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ’ತೆ’ ಜಾತಾತ್! ತಶೆಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ’ತೆ’ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಭೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: ’ಆಜ್‌ಯೀ ಬೀದರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಿಖ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲಾ ಸರ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾ ವಿರುದ್‌ಚ್ಚ್!’

’ಹಾಂಗಾ ’ಸಿಖ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಷಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಫಕತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾಂಗೀ? ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

’ಆಮಿ’ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಸರ್.... ಪುಣ್ ’ತೆ’ ತಶೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾಂತ್!’

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸಾಂಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಉಭ್ಲೊ. ಹಾಸನಾಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಆನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ಯೀ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭರ್‍ತಿ ಜಾಲ್ಲೊಂಚ್ ಹಾಂವ್! ಕ್ರಮೇಣ್ ಭುರ್ಗೆ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ ಅನಿ ಹಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಸನ್, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ಕೂರ್ಗ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಸೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆ ಬೊರ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗೆ ವಿಶೇಷ್ ನಾತ್ಲೆ ತರೀ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ದೋನ್ ಪಂಗದ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಡಾವತ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಬೆಲ್ಟಾಚೆ: ಸಕಲೇಶ್‌ಪುರ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್.. ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಡಾವತ್ ’ಬಯ್ಲ್ ಸೀಮ್’ ಬೆಲ್ಟಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ: ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸಪುರ, ಕನಕಪುರ... ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಮೂಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಸಿಂ ಮ್ಹಾಕ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕನ್ನದ, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕನ್ವಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಾಂಚೆರ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್.

ಹೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಣಣುಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಪಾಪ್ಪಾ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ನವೊ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಮ್ವ್ ತಂಬಿ. ತಾಚೆಂ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜೋನ್ ಖಂಯ್. ತಮಿಳ್ ಭಾಶಿಕ್. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಮ್ಚೆ ಘರಾ ಸಕಲೇಶ್‌ಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಂಬಿಯೀ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್. ತಮಿಳ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ತಂಬಿ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂತ್ ಸಮೇತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಯ್ನಾತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ತಮಿಳ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆ ಕಸೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್? ತಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್ತೆಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್..! ಅಕೇರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಂಬಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ನ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿ ತಯಾರ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲಿ!.

ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಾಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಅಜೂನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಲಿ ತರ್ ತಿಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ೯೨ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಿ! ಹಾಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಘಾಟಾಗಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಬಯ್ಲ್ ಸೀಮ್ಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಜಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಪೊಟಾ ಗ್ರಾಸಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂಗಾ ವಾವುರ್ಚೆ ಶಿಕ್ಪಿ ಅಪುಟ್ಟ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‌ಯೀ ಮಸ್ತು ಆಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಫರ್ಮಾಣೆ, ಹೆ ಕನ್ನದ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪೋರ್ ಪೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗೌಡಾ ನೆ ಸಾಯ್ಭಾ? ಹಾಂಕಾಂ ಕಾ’ಲೆಂ ಗೊತ್ತು ಆಸಾ/...

ತೆಂ ಆಸುಂ. ಪಾಟಿಂ ಬೊರ್ಡಿಂಗ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಕನ್ನದ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಅಶೆಂ ಉಗ್ತೊ ರಾಗ್, ಧ್ವೇಷ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಆಮಾ’ಮಿಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಧಾಕಂವ್ಚಿ ಹುಮೆದ್! ಚಡಾವತ್ ಖೆಳ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ’ಆಮ್ಚೊ’ ಅನಿ ’ತಾಂಚೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಪಂಗಡ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗೊಟಿಯಾಂ ಖೆಳ್, ಚಿನ್ನಿ-ದಾಂಡು, ಕಬಡ್ಡಿ, ಫುಟ್‌ಬೋಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ.. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತೆ ಜಿಕ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್!

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಉಭಾರ್ಲೊ ಪಾಗೊರ್

ಆಮಿ, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವೊಡ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಡ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೊಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾರ್ಡನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ನವೊಚ್ಚ್ ಪಾಗೊರ್ ಉಭಾರ್ಲೊ. ತೊ ಆಯ್ಲೊ, ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಹಫ್ತೊಭರ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ ಮಧೆಂ ವೀಸ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ವೊಕಾತಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಸುಂದರ್ ಲಾತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಾತ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಖಂಯ್. ಹೆ ಭವಿಷ್ಯಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣ್. ಹ್ಯಾ ವೊಕಾತಿ ಲಿಸ್ಟಿರ್ ತಾಣೆ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಕರುಂಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ತರೀ ಹಾಂತುಂ ೮೫% ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಥೊದ್ಯಾಂನಿ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ:

’ನೀವಿ ಪೊರ್ಬುಗಳು ಬಿಡ್ರಪ್ಪಾ, ಮಿನ್ನದು ಹುಟ್ಟು ಪುರೋಹಿತರ ವರ್ಗಾ. ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರೂ ನೀವೇ, ನಿಮ್ಮವರೇ ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಮದರ್‌ಗಳು, ನಿಮ್ಮವರೇ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶರುಗಳು. ಭಾರತದಿಂದ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪೋಪಾದರೆ ಅದು ಖಂದಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಂಕಣಿಯವರೇ!’

Oviously ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಿ ನವಿ ಜಾತ್ ’ವೊಕಾತಿ’ ಏಕ್
threat ಜಾಲಿ. ತೊ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೀ ನಾಂವಾಂನಿ ಆಪಯ್ನಾತ್ಲೆ. ’ಹೇಯ್ ವೊಕಾತಿ’ ಮ್ಹಣುನ್‌ಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಬೋಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತೆ ಬಾವ್ಡೆಯ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ನಾತ್ಲೆ.

ಪುಣ್ ತಾಣಿಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ! ತಾಂಕಾಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಡೋರ್ಮಿಟೊರಿ, ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಉರುಲ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್, ವಾಯ್ನ್ ಆಮಿ ಘೊಟ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್, ಧುಂಪೆಂವ್ಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವೊಕಾತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಗೆಲಿ.

ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ, ಹಾಂವ್ ಜಣಾ’ಸೆಪರಿಂ ಎಕ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲೆ. ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ಅಚರ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಅರ್ಧ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಗಾದ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಚರವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಥೊದ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನಿಚೊ ಪುತ್ ಜೊನಾ, ಬೊರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ’ವೊಕಾತಿ’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಬ್ಬಲ್ ಡೆಕ್ಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಟಿಪುರ ಧಾಖಯ್ಲೆಂ, ನಿಮಾಣೆ ಅಳೇ ಹಿ ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಗಾಂಡ್ ಮ್ಹಣುನ್ ’ವರ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪೋಶ್ ಏರಿಯಾ ಧಾಖಯ್ಲೊ..

ಮಾಸ್ ವ್/ಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ

’ಆಮಿ’ ಆನಿ ’ತೆ’ ಚೆಂ ಏಕ್ ಭಯಾನಕ್ ದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನ. ಹಾಸನ್‌ಚ್ಯಾ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋಲೆಜಿಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಭುರ್ಗೇಯ್ ಸಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆ ಸಭಾರ್‌ಶೆ ಭುರ್ಗೆಯ್ ಹಾಂಗಾ ಸಿಕ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಾಸನಾಕ್ ಝಳಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಝಗದ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ತಶೆಂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಕಾಂ ವಿರುಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ರಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾದಾಗಿರಿ ಧಾಖಯ್ಲಿ. ಭೋವ್ಶಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಮಾತ್ರ್. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್
Intellectually inferior ಟ್ರೀಟ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಮರಾಠ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ’ಘಾಟಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ! ಹೊ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಇತ್ಲೊ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ ಕೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಸನ್ ಹಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಹೊಟ್ಲಾಂಕ್ MYX ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂ, ಲೊರಿಯೆಂಕ್, ಉಡುಪಿ ಹೊಟ್ಲಾಂಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಲೆ, ಝಳಯ್ಲೆಂ. ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಚಡುಣೆ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊಭರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಆಮಿ ಭಾಯ್ ಭಾಯ್!

ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ಆಮಿ ಹಿಂದು, ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಮರಾಠಿ, ಹಾಂವ್ ಮಲಯಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಝಗದ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಾನ್ ತೊವ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಯೆರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಝಗಡ್ಚೆ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾಯ್ ಭಾಯ್ ಜಾತಾತ್. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಭಳಾಧಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಂದ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಹೆ ವಿದೇಶಿ ಭಾರತೀಯ್ ಅಸೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾತ್‌ಗೂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಅಸ್ಲಿ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಮನ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಕ್ ವ ತದ್ವಿರುದ್ದ್‌ಪಣಾಂಕ್ (
Contradictions) ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಮ್ವ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ನ್ಹಯ್, ವ್ಹಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಗ್‌ಲ್ಲೆಂ: ಸದಾಂ ಖಾಣ್ ಸೊಧುನ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪುರಾತನ್ ಮನಿಸ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಠಿಕೊನ್ ಏಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಘದ್ತಾ. ಹೊ ಸಮುದಾಯ್ ವರ್‍ನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ವೆಗ್ಳೊ ಅಸಾಜೆಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ತಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಸಮುದಾಯ್ ಫುಟೊನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಸಮುದಾಯ್ ಘಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಅಶೆಂಚ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಭಾಸೊ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತಾ, ಧರ್ಮ್ ಉದೆಲೆ. ಹಾಂತುಂ ಖಂಚೇಯ್ ಭಾಂಧ್ ಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಾನಾ ಥಂಯ್ ಫುಟ್ ಆಯ್ಲಿಚ್ಚ್. ಧಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಯಾ, ಕೆದ್ನಾ ಸಗ್ಳೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಎಕಾ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಭಿತರ್ ಜಮೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಗೀ ಥಂಯ್ ಫುಟ್ ಆಯ್ಲಿಚ್ಚ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಹಜಾರ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲೆ.

ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ದೋನ್ ಸಂಘಟನ್ ಆಸಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಅನಿ ದಲಿತಾ ಸಂಘರ್ಷಾ ಸಮಿತಿ. ಹಾಂಚಾ ಪ್ರಭಾವಾಚ್ಯಾ ಪರಿಪಿಕಾಯೆ ವೆಳಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ತೀರ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂತ್ಲೊ ಎಕೆಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್‌‍ಂಚ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬಾಸ್ತಾ.

ಭಾರತೀಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಫುಟ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಭಾರ್ ಬುದ್ದಿಜೀವಿ ದುರ್ಸತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೆಂ ಭೀಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾ.

( - ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಸನ್, ಜನೆರ್ 2016)

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಹಾಸನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್, ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]