ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಪಯ್ಣಾರಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್, ಅಧ್ಯಯನಾಕ್, ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ತಶೆಂಚ್ ನಿರಂತರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇದಿಚ್ಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್.
ಲೇಖನಾಂ
ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ.
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ದಿವ್ಟಿ (ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್.
ಅಂಕಣಾಂ

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.

ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್
2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 27 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನವಿಚ್ಚ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.
 
 

[ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್]: ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೊ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್. ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಕರ್ನೆಂಕ್ ಖಿಳಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಜೆಮೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಅಸಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ದಿತೆಲೆ ಸಾಹಿತಿಚ್ಚ್ ಕುರ್ಡೆ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?. ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್; ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಸೆಕ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಕ್ ಸಕ್ತ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ/ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ದೆಕುನ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಜಾತೇಚ್ ಅಯ್ಲಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ಗಟ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಶ್ಟೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಚಿ ಮೂಳ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಕಸಲಿ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ.

ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಫಾಸ್ಟ್-ಲಾಯ್ಫಾಚೊ, ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೇಳ್‌ಚ್ಚ್ ದುಡು ಜಾಲಾಸ್ತಾಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕಾಮಾಕ್/ಹವ್ಯಾಸಾಕ್ ಲಬ್ದೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಪಾವಾನಾ. ಬಗಾರ್ ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ (
Multitasking) ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರವ್ಪಿ, ಕೊಣ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ತರ್ ಕೊಣ್ ಮರ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಖೊರ್ಜೆಕ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಮೌಲ್ಯ್‌ಭರಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಸ್ಚೆಂ ವಾ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚೆ, ಜ್ಯೆ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಂವ್ಚೆ ತಸ್ಲೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಜರ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತಿತ್, ತವಳ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಾಳವ್ನ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಟೊವ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಯಾ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್’. ಹೊ ಏಕ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ವೇದಿ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹುದ್ದೆ ನಾಂತ್, ದುಡ್ವಾಚೊ ಆಬ್ಲೇಸ್ ವಾ ನಾಂವಾಚೊ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ನಾ. ಆಸಾ ತರ್ ಫಕತ್ತ್ ’ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ವಾವ್ರ್’ ಜೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಶಿವಾನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನ್ಹಯ್.

ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಹೊ ನ್ಹಯ್ ಕೀ, ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತಾಪ್/ಸಂಘಟನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ವ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತಾಪ್/ಸಂಘಟನ್ ಉಭ್ಜೊಂಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಎಕಾ ವೇದಿರ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಮಾತ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್, ಫುಡಿಲೆಂ ಬೊಲ್ಮೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಮಿ ವಚಾನಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

2015 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜುಲಾಯ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್’ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಜಮ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಾರ್, ಹ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಪರ್/ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ’ಬದ್ಲಾವಣಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮಾತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತುಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ, ನಾಂ ತರ್ ವಾಚ್ಪಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಥುಕ್ತಲೊ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೆಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್; ’ಆಮಿಂ, ಧರ್ಮ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮುಟಿಂಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಪಾವಯ್ನಾಂತ್.’ ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂಗೊಡಿ ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರಾನ್ ಸಯ್ತ್ ’ಸಂಘಟಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಸ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿಂ ಬುನ್ಯಾದಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲಾಂ, ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾರ್ ಚಡೊನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ/ವೇದಿಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್, ಕೊಣಾಕ್ ಮನ್ ಅಸಾ, ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಯೆವ್ಯೆತಾ, ಆಮಿಂ ಕಸಲೊಯ್ ದಫ್ತರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರಿತಿರ್ ದುಡು ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಸ್ಲೀಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರ್ಯೆತಾ, ಆಮ್ಚೊ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಸಂಪರ್ಕ್
pwfkonkanni@gmail.com

- ಜಿಯೋ, ಆಗ್ರಾರ್ [ದಸೆಂಬ್ರ್,
2015]
[ಮುಖೆಲ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್]

 

geodsilva2002@yahoo.com

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ನಟ್, ಉಲವ್ಪಿ, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ತಶೆಂಚ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಜಿಯೊ ದೋನ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಥಕಾನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ. ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

विचार्‌वाद: प्रगतिशील चिंत्पाचि गर्ज

खंच्याय समाजेचो आरसो धरचो पतरांनी, आनी त्या पत्रांत परगटोन येंवच्या साहितयान. आनी समाजेचया किर्कोळ करनेंक खिळांव्चें साहित्य, जेमेंवच्या समाजेक जागंवचें साहित्य भॊव गरजेचें. पुण जेदनां असलि सामाजिक दीशट दितेले साहितिच्च कुरडे तर कितें जायत?. आज संसारांतल्या चडताव भासांनि आयकोंक मेळचें दुरसोणें इतलेंच; आमच्या भासेक हेर प्रांतीय भासांनि प्रभाव घाला. आनि असल्या प्रभावाक लागोन माय्‌भासेचें साहित कुसकोन आयलां. आनि हेंच कोंकणी भासेक, कोंकणी साहित्याक, कोंकणी पत्रिकॊध्यमाक सयत लागु जाता/जालां तें खंडित. देकुन दिसान्‌दीस वाच्प्यांचो संखो उणो जातॆच अयला. साहित्य परगट्चिं पत्रां कशटोन आसात.

पुण ह्या परिगतेंच ऎक साहितिचि मूळ जवाभदारि कसलि? हें सवाल भॊव महत्वाचें.

आय्चो काळ फास्ट-लाय्फाचो, आनि हांगासर वॆळ्‌च्च दुडु जालास्तां, हरयेका वेकतिक फकत्त एकाच्च कामाक/हव्यासाक लबदोन उरल्यार मात पावाना. बगार मल्टि-टास्किंग (Multitasking) करचि गरज उदेल्या. कोंकणेंत वृत्तिपर बरयणार कांय बोटांनि मेजयेता, पुण चडताव हवयासि बरवपि, कोण गरजेक तर कोण मरजेक आनि कोण खोरजेक बरयतात. अशें आस्तां, मौल्य्‌भरित साहित रसचें वा सोडचें तांचेर आसा आस्तां, भॊव थोडे शिकपि वरगाचे, ज्ये हेर भासांनि सय्त साहित्य बरंवचे तसले, आपल्या माय्‌भासेच्या प्रगतेच्या चिंत्पान जर मुखॆलपण घेतित, तवळ संघटित चिंतपान, आपल्या चिंतपाच्या प्रगतेथाव्न सुरवात करून, आपल्या बरपांनि तिं चिंतनां व्हाळवन, समाजेच्या प्रगतिपर बदलावणेक बुनयाद दींवक साध्य म्हळ्ळो अटोव घेवन सुरवात केल्लें मिसांव जाव्नासा ’प्रगतिपर या प्रगतिशील कोंकणी बरय्णारांचो एक्तार’. हो ऎक संघ-संस्थो न्हय, बगार ऎक वॆदि, हांगासर हुद्दे नांत, दुडवाचो आब्लॆस वा नांवाचो होरभॊस ना. आसा तर फकत्त ’प्रगतिपर चिंत्पाचो वावर’ जो जोडुंक सकचो शिवाय मोडुंक सकचो न्हय.

हाचो मतलब हो न्हय की, हाच्याकी पयलें कोंक्णेंत प्रगतिपर चिंताप/संघटन नात्‌ल्लें, व हाच्या उप्रांत कोंक्णेंत प्रगतिपर चिंताप/संघटन उभ्जोंचेंना म्हण न्हय. कोंकणी बरय्णारांक एका वॆदिर एक्टांव्चिं प्रॆतनां मात एदोळ जाल्लिं नांत, फुडिलें बोल्मे सांगोंक आमि वचानांव पुण आमि तें प्रामाणिक प्रॆतन मात्र कर्येत म्हळ्ळो आम्चो भरवसो आनि पात्येणि. देकुन ह्या मिसांवाक आमि सुर्वात केल्लि.

२०१५ इस्वेच्या जुलाय १७ तारिकेर मंग्ळुरांत्ल्या ’डॊन बोस्को सभासालांत’ असल्या चिंत्पाच्या थोड्या लॆखकांनि जम्‌ल्लेवेळार, ह्या एकताराचि गर्ज कसलि म्हळ्ळ्याचेर वल्लि क्वाड्रसान सविस्तार रितिन विवर दिलो मात्र न्हय, ह्या मिसांवांत हर्येकल्यांनि आपल्या चिंतनांनि, तशेंच साहित्यांत ह्या प्रगतिपर/प्रगतिशील चिंत्पाचि बुन्याद कर्चि गर्ज आसा म्हणालो तशेंच ’बदलावणाक स्वीकार करिनासचो साहिति म्हळ्यार ऎक जियेंवचें मोडें मात, हांगासर हरयेका बरय्णाराक, आप्ल्या साहित्याचेर प्रगतिपर चिंत्नांनि तुकचि गर्ज असा, नां तर वाचपि तसल्या साहित्याचेर थुकतलो’ म्हणालो. तेच्च परिं हांवें सांग्‌ल्लिं उत्रां जावनासात; ’आमिं, धरम, राजकीय म्हळ्ळ्या मुटिंभाय्र यॆव्न स्वतंत्र चिंत्पांत काम करचि गरज असा, कित्याक दाकशेणेक लागोन केल्लिं कामां आमकां खंय्चर्‌यी पावय्नांत.’ आम्चो सांगोडि माच्चा मिलारान सय्त ’संघटित रितिन आमि सर्व कानडि लिपिंत कोंकणी साहित्य रस्तेल्यांनि एकामनान कोंकणी वावराक थेंको दिंव्चि गर्ज’ म्हणालो.

ह्या थोड्या दिसांनि आमिं बुन्यादि वावराचेर चडित ध्यान दिलां, फुडिल्या दिसांनि ह्या दिशेन आमि आम्च्या वावरामुखांत्र उलय्तेल्यांव शिवाय, आम्कां पुल्पुत्रार चडोन शेरमांव दिंव्चि गिरांत ना. आनि ह्या प्रगतिशील कोंकणी बरय्णारांच्या एक्ताराच्या/वॆदिच्या मिसांवांत वांटेलि जांव्क, कोणाक मन असा, तसल्यांनि येव्येता, आमिं कसलोय दफ्तर करुंक ना, कोणाय थाव्न कस्ल्यार रितिर दुडु एक्टांय करुंक ना म्हळ्ळें स्पश्ट रितिन उचार्तांव. प्रगतिशील साहित्याच्या दिशेन पय्णारि.कोम आम्चें मिसांव. प्रगतिशील कोंकणी बरय्णारांच्या एक्ताराविशिं कोणाक्‌यी कस्लींय सवालां अस्ल्यार तिं आम्कां विचार्येता, आम्चो इमॆय्ल संपर्क
pwfkonkanni@gmail.com

- जियॊ, आग्रार [दसेंब्र २०१५]
[मुखेल समितिचो सांदो, प्रगतिशील कोंकणी बरय्णारांचो एक्तार]

 

geodsilva2002@yahoo.com

जियॊ आग्रार: नाटकिस्त, समाज सेवक, बरय्णार, कवि, नट, उलव्पि, कार्यें निर्वाहक पुण सर्वांच्याकी पय्लें कोंक्नि मॊगि तशेंच निस्वार्थि कोंक्णि वाव्राडि. कोंक्णेशिवाय हेर भासांनि सय्त साहित्य बरंव्क सक्चो जियो, दॊन पद्युत्तर सनद्यो अप्णायिल्लो, कोंक्णि संघटक तसेंच थकानास्‌ल्लो झुजारि. कविता, लॆखनांचे बूक कोंक्णेंत तशेंच हेर भासांनि सय्त पर्गट्ल्यात

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]