ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 

[ಖಬಾರ್:] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

  

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015, ಹೆಚ್ಚ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾನ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ.

   

’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತತ್ವಾಂ ಘೆವುನ್, ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ.. ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

     


ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಘಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಸಂಯೋಜಕ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಹಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾರ್ ಸದಾಂ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಮಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೆ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಮ್ಹೊಂವಾ ಪ್ರಾಸ್ ರೂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜೆರಿ ಬೊಂದೆಲಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್, ಡೆಲಿಶಾ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸವ್ನ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಸವೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ

       

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್, ಆನಿ ಹ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂದೊ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

 

ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿವಿಶಿಂ ಪರಿಚಯ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆನ್, ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಳಾರ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ವಿವರ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ, ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

  

ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್-ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂಡ್ರು ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ದಾಯ್ಜಿ‌ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾ|ಬಾ|ಸಿರಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕೆಂಳ್ಬೆಟ್ ಹಾಣಿಂ ದಿವ್ಟಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಸಹಮಿಲನಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯನ್ ’ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತೊ ಮೋಗ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಸಮಾಜ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ಯಾಂ, ಸಮಾಜ್ ಮೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಯಾಂ, ತಸಲೆ ಅಪ್ಲೆಚ್ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಉಧ್ಘಾಟಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಸಿರಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಕಶಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಸಕತ್ ಕುಡಿಂತ್ ಉಭ್ಜಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್, ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

     

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ’ಖಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖಯ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಚಲುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ವ್ಹಡಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಕಾ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ವಿ.ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್, ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಐರಿನ್ ತಾಕೊಡೆ, ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್, ವಿ.ಫಿಲಿಪ್ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್, ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಅಶೋಕ್ ಡಾಯಸ್ ಬೈಂದೂರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಹಾಣಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿಂ.

ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್

खबार: मुंबयांत कोंक्णी सहमिलन २०१५
प्रगतिशील कोंक्णी बरय्णारांच्या एक्ताराच्या मुखॆल्पणार, मुंबयांत आस्च्या सर्व कोंक्णी बरय्णार, संगीत्‌कार, कलाकार तशेंच वाव्राड्यांक आसा केल्लें कोंकणी सहमिलन २०१५, हेच्च दसेंब्राच्या १३ तारिकेर आय्तारा सांजेर ४ वोरार अंधॆरिच्या ग्यान आश्रमांत चल्लें.

’कोंक्णी उलय, कोंक्णी उरय, कोंक्णी आम्चि आवय’ म्हळ्ळिं तत्वां घेवुन, कोंकणी निरंतरी.. पयणारी.कोम अंतर्‌जाळिचें उग्तावण कार्यें हेच्च संधर्भार चल्लें.

एक्ताराच्या मुंबय घटकाचो मुखेलि संयॊजक बाब जॊय पालड्कान स्वागत उत्रांनि, हि ऎक सुर्वात मात्र, कोंक्णी भासेचो मॊग आनि हुस्को आस्लेल्या सर्व मुंबयांत्ल्या कोंक्णी लोकाक एक्वटित कर्चेदिशेन आम्चो वार सदां आस्तलो म्हळें. मानेस्त हिलरि डि’सिल्वा, मानेस्त लारेन्स डि’सॊज कमानि, आनि मानेस्त नज्रेत नेरि ताकोडे हाणिं मुखेल मान सय्र्यांक फुलांचे तुरे दीव्न स्वागत केलो.

कोंक्णि आम्चि भास, म्होंवा प्रास रूच म्हळ्ळ्या उत्रांनि मुंबयांत्ल्या तालेंत्‌वंत गाव्पि जेरि बोंदेलाच्या उत्रांक, डेलिशा डि’सॊजान संगीत बसव्न, ल्यान्सि डि’सॊज निड्डॊडिसवें स्वागत कोंक्णि कांतारां गाय्लिं.

प्रगतिशील कोंक्णी बरय्णारांच्या एक्ताराचि गर्ज कोंक्णेक कित्याक आसा म्हळ्ळ्याचेर, आनि ह्यॆ दिशेन जाव्न आस्च्या वाव्राविशिं एक्ताराचो मुखेल समितिचो संदो जियॊ आग्रारारान प्रस्ताविक उत्रांनि सविस्तार माहेत दिलि.

पयणारी.कोम अंतर्‌जाळिविशिं परिचय दिलेल्या नज्रेत नेरि ताकोडेन, आधुनिक कोंक्णी काळार अंतर्‌जाळिचो पात्र कसलो म्हळ्ळ्याचेर विवर दितास्ताना, संपादक तशेंच संपादकीय मंडळिचि मट्वि वळोक करुन दिलि.

काणिक पत्राचो स्थापक-संपादक मानेस्त ~आंड्रु मेंडोन्साच्या अध्यक्ष्‌पणाखाल, दाय्जि‌वर्ल्ड हफ्त्याळ्याचो संपादक हॆमाचार्य मुखेल सय्रो जाव्न हाजर आस्‌ल्ल्या कार्याचि सुर्वात मा।बा।सिरिल डि’सॊज केंळ्बेट हाणिं दिव्टि पेटव्न सहमिलनाचें उग्तावण केलें.

कार्याचो मुखेल सय्रो जाव्न हाजर आस्‌ल्ल्या हॆमाचार्यन ’कोंक्णेंत भर्पूर मॊग आसा, आनि तो मॊग इल्लो शेळेलां पुण हो मॊग परत जिवाळ दवर्चें आम्चे सर्वांचें कर्तव्य जाव्नास्तां, समाज जोड्तेल्यांक आमि आधार दिव्यां, समाज मोड्तेल्यांक आमि पय्स दवर्यां, तसले अप्लेच्च नास जातेले’ म्हळ्ळो संधॆश दिलो.

उध्घाटक मा।बा।सिरिल डि’सॊजान कोंक्णी भास कशि आम्कां खंच्याय गांवांत आमि आसांव तर्‌यी एका रितिचि सकत कुडिंत उभ्जाय्ता म्हणुन, सर्वांनि आप्ल्या घरांनि कोंक्णी भासेक महत्व दींव्क जाय म्हणुन उलो दिलो.

त्यॆ उप्रांत हिलरि डि’सिल्वान निर्दॆशन दिल्लो ’खण’ म्हळ्ळो नाट्कुळो मिरा रॊड कोंक्णि कलाकारांनि खेळव्न धाखय्लो. तशेंच चलुंक तांक नां तर्‌यी, कोंक्णि बरय्णारांच्या सहमिलनाक व्हडा हुमेदिन आयिल्ल्या माल्घड्या बरय्णार मानेस्त रोनाल्ड पिरॆर आंजेलोर हाका फुलांचो तुरो दीव्न मान केलो.

वल्लि क्वाड्रसाच्या अध्यक्ष्‌पणाखाल चल्‌ल्ल्या कविगॊश्टिंत हॆमाचार्य, वि.डिसिल्वा कांजूर्‌मार्ग, नज्रेत नेरि ताकोडे, ऐरिन ताकोडे, जियॊ आग्रार, वि.फिलिप कांजूर्‌मार्ग, प्रसन्न निड्डॊडि, अशॊक डायस बैंदूर तशेंच वल्लि क्वाड्रसान हाणिं कविता वाच्लिं.

हिलरि डि’सिल्वान उप्कार आटय्लो, वल्लि क्वाड्रसान हें कार्यें चलव्न वेलें.

- आम्चो भात्मि, प्रगतिशील कोंक्णि बरय्णारांचो एक्तार
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]