ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ವಿನತಿ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ತುರ್ತಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಯ್

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್, ಆಂಜೆಲೋರ್ ಕುಮ್ಕೆ ನಿಧಿ [2015-16]

[ಕಸ್ಲೋಯ್ ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಸಯ್ತ್ ಚಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್]

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ವ್ಹಡಾ ಮೊಗಾನ್ ಕರ್ಚೆರುಪಾರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; It is better to lend a hand than pointing a finger.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಪಾಟಂವ್ಚೆವೆಳಾರ್, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಕಳ್ತಚ್ಚ್, ತಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ, ಅಶೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ ’ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಚಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪುಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ, ಕೊಣ್‌ಯೀ ಆಪವ್ನ್ ವರಿತ್ ಆನಿ ಘರಾ ಪಾವಯ್ತಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ, ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಕಸ್ಲೊಯ್ ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಚಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತಾಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಣುನ್. ತೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಂತೊಸಾನ್ ತೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ದುಸ್ರೆ ಮ್ಹಾಳಯೆಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಎಕೇಕ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವಂವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ;

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಚಿಚ್ ಜಿಣಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಸಯ್ತ್ ಕಾಣಿ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ, ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ, ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಆಪಾಪ್ಲೆ ತಾಂಕಿಪ್ರಕಾರ್. ಸಗ್ಳೆ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಲಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಆಜ್ ಪಳೆತಲಿ ಗತ್ ನಾ. ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಪ್ರಕಾರ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್‌ಯೀ, ವಕ್ತಾಕ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ಖಾಣಾಕ್ ನಾ, ಖಾಣಾಕ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ವಕ್ತಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಹಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಚಲುಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸಯ್ತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಬರಿ ನಾ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಆಜ್ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಲೊ ನಾ, ಮೆಳ್ತಲೊ ನಾ, ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಲೊ ನಾ ಜಾಲಾ.

16 ಕಾದಂಬರಿ
120 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ
45 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ
600 ವಯ್ರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಲೇಖನಾಂ

ಇತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಇತ್ಲೆ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ, ನೀಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಭಗುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಂತೊಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಉಟ್ತಾ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ;

ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಕೋಣ್?
ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿಜಾಯ್?
ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?
ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಲಾಭ್ತಾ?


ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಧ್ಯಾಂ;

ಹೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊಚ್ ಸಾಂದೊ, ಆಮ್ಚೊಚ್ಚ್ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಚಿ ಆಮಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಪರ್ವಾ ಕರಿಜಾಯ್? ಎಕಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪುತ್ರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ವೆಳಾರ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚಿ? ಆಮ್ಕಾಂ ’ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ’ ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಧಾನೆಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?

ದೆಕುನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ಆಮಿ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಕ್ ಕುಮ್ಕೆ ನಿಧಿ’ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಪ್ರಕಾರ್ ಫುಲ್ ಯಾ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ.

1. ತುಮಿ ಶೀದಾ ಸಕ್ಲಾ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಎಕೌಂಟ್ ನಂಬ್ರಾಕ್ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ.
RONALD F. PEREIRA
Account No: 0117101018317
Bank: Canara Bank
101-111, Hajari Baug Building, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai 83
IFSC Code: CNRB0000117
MICR Code: 400015066


(ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ ತರ್ ತಿಂ ಆಮಿ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್)

2. ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಚೆಕ್/ಕ್ಯಾಶ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ. ಆನಿ ತಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಮಿ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

3. ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಮಿ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ವರ್ಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್, ತುಮಿ ಫಕತ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫೊನಾರ್ ವಾ ಇಮೇಯ್ಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ.

ಇಮೇಯ್ಲ್:
poinnaripaper@gmail.com

ಮುಂಬಯ್:
ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ: 9004364747
ಫ್ಲೋರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ: 9867556961
ಜೆ.ಬಿ.ಪತ್ರಾವೊ: 9820581333

ಮಂಗ್ಳುರ್/ಬೆಂಗ್ಳುರ್:
ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: 9449873467

ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಆಮಿ ಖರೊ ’ಸಾಂತಾಕ್ಲೋಸ್’ ಜಾವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಎಕಾ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ.

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಕುಮ್ಕೆನಿಧಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲಿಂ

1. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕಶೆಂ ಲಾಭ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಶ್ಯಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್: 25,000
ನಾಂವ್ ನಾಕಾ, (ದುಭಾಯ್): 25,000
ನಾಂವ್/ಐವಜ್ ಕಳಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ: 20,000
ಜೆ.ಬಿ.ಪತ್ರಾವೊ, ಅಜೆಕಾರ್: 5,000
ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್: 5,000
ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ ಪೆರ್ನಾಲ್: 4,000
ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ: 3,000
ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ: 3,000
ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಪಡುಕೋಣೆ: 3,000
ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್: 3,000
ಸಾಮಾರಿತನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ: 2,000
ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ: 2,000
ಜೆರಿ, ಬೊಂದೆಲ್: 1,500
ರೋಬರ್ಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ: 1,500
ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್: 1,500
ನಾಂವ್ ನಾಕಾ: 1,500
ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ ಬಿಕರ್ಣಕಟ್ಟೆ: 1,000
ಎಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮರೋಲ್: 1,000
ಗ್ರೆಗೊರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: 1,000
ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ: 1,000
ನಾಂವ್ ನಾಕಾ, ಆಗ್ರಾರ್: 1,000
ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ: 1,000
ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: 500
ಫ್ಲೋರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ: 500
ಪೀಟರ್ ಪಾಯ್ಸ್: 500
ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ವಾನಿ: 500
ನಾಂವ್ ನಾಕಾ: 500
ಆಂಡ್ರು ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ: 5000

ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಭಾಸಾವ್ಣೆಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ - ರುಪಯ್: 119,500

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೋರ್‌ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಸಕ್ಲಾ ದಿಲಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚೆಕ್/ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ. ವಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಜಮೊ ಕರ್ಯೆತಾ.

Ronald F Pereira
Nagar Palika Badaukar Co-Op Housing Society
Building No: 30, 31
Flat 201, 2nd Floor
Vikhroli (E), Kannamvar Nagar1
Mumbai 400 083

[ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮೊಕೆಚೊ ವಿವರ್ ತಶೆಂಚ್ ಐವಜ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್]

 

 

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]