ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಪಯ್ಣಾರಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್, ಅಧ್ಯಯನಾಕ್, ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ತಶೆಂಚ್ ನಿರಂತರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇದಿಚ್ಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್.
ಲೇಖನಾಂ
ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ.
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ದಿವ್ಟಿ (ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್.
ಅಂಕಣಾಂ

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.

ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್
2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 27 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನವಿಚ್ಚ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.
 
 

[ಪರಿಚಯ್: ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್]

ಕೊಂಕಣಿ ಥಂಯ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ,

ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ, ಆಪ್ಲೆ ಈಸ್ಟ್-ಮಂತ್ರ್, ಆಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಧನ್-ದಿರ್ವೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಂಸಾರಿ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಡಿ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಗಾಡಿ ಘೆತಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಘರಾಂ ಆಸ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಉಭಾರ್ತಾತ್, ಲಾಖಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಜಮಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ಥೊಡೆ ಅಸಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಶೆ ಆಸಾತ್, ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್‍ಭಾಸೆಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್, ಮಿನತ್, ದುಡು, ಆಟೊವ್, ಆನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ಮತಿಚೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಆನಿ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜರ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾ ವಾ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್.

ಅಸಲೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ (ವಾ ಪಿಶೆಂಪಣ್) ಕಾಂಯ್ ಅಜೀಕ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್/ಆಯ್ಕೊಂಕ್/ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್. ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಘೆವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಶ್ಯಾಂನಿ, ಹಜಾರೊಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಯೀ, ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ’ ರಚ್ಲಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚೆಪಾಸತ್, ಘರಾನ್‌ಘರ್ ವಚುನ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ಗಣ್ಯೊ, ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಜಮವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ನಾಂ ಹೆ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೆ, ವ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆ ನ್ಹಯ್. ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಶೆ. ಕಾಂಯ್ ಆಟ್-ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆ, ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತೀಸ್ ಮಯ್ಲ್ಯಾಳಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ, ’ಝ್ಹೆಲೊ’, ’ದಿವೊ’, ’ಮಿತ್ರ್’, ಪತ್ರಾಂಸವೆಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಖೆ ಅಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಧಾಖ್ಲೆ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್, ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ, ಸಭಾರ್ ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ಲಾಂಬ್ ಮೌನ್...

ಆನಿ ಆತಾಂ ಪರತ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ, ತಿಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಸಾಯ್, ತೊಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ಪಿರಿತ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೊಂದೆರಾಕ್ ಉಭಾರ್ನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾ ಹಟ್ ವಾ ಝುಜ್.... ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ - ಪಯ್ಣಾರಿ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ’ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್’ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್. ದುಸ್ರೆಂ - ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಅನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಭಾವಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪಾಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆಂ ವಾ ನಾಂಚ್. ತಿಸ್ರೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡುನ್ ಬೊಸ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಉಣೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ - ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾಂದಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದಿವುನ್, ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೊಂದೆರ್ ಉಭಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಫ್, ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ವೇಳ್ ನಾ, ವೇಳ್‌ಚ್ಚ್ ದುಡು ಜಾಲಾಸ್ತಾಂ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಖರ್ಚ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುನ್, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಆಸಾ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’ ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಮುಖಾಂತ್ರ್, ಸಂಘಟಿತ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಆಮ್ಚೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಸವೆಂ, ಸಹಾಯಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಹೆರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿತೆಲೆ.

ಪಯ್ಣಾರಿಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ; ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ, ಸವಾಲಾಂ-ಜಾಪಿ, ಕಾಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ, ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಬ್ರೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಇರಾದೊ ಆಮ್ಚೊ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊಯ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಎಕಾಮನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂವ್ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಫುಲ್ತಲಿ ಆನಿ ಪಾಲೆತೆಲಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಚಡಿತ್ ತ್ರಾಣಾನ್ ಬಾಳ್ವತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಶಾವಾದ್ ಆಮ್ಚೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಉಲೊ ದಿತಾಂ,

ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್, ತಾಕೊಡೆ
[ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್, ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್]

 

ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಕೊಡೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗೆ-ಕವಿ’ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತಾ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಥೊಡೊಕಾಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ.

 

ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್/ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡಾ

[परिचय: पय्णारि.कोम]

कोंकणी थंय मोगाच्यांनो,

पोटाच्या ग्रासाक लागोन परगांवाक वचोन काम करचो मनीस पयलें आपलें काम, आपलें कुटाम, आपलिं सय्रिं, आपले ईस्ट-मंत्र, आपलि आस्त-बदिक, आपलें धन-दिर्वें म्हणुन संसारि वस्तुंच्या पाटिक लागतात. अशें पयलि ल्हान गाडि आस्चो व्हड गाडि घेता, ल्हान घरां आसले व्हड बंगले उभारतात, लाखांनि आस्ले कोरोडांनि जमंवक लागताना, थोडे असले कोंक्णी पिशे आसात, तें आप्ल्या माय्‍भासेखातिर आप्लो जाय्तो वॆळ, मिनत, दुडु, आटोव, आनि अख्रॆक मतिचें समधान सय्त घाल्तात. आनि आज कोंक्णी जर संसाराच्या कोन्शांनि विस्तार्ता वा विस्तार्ल्या तर, असल्याच्च कोंक्णी पिश्यांच्या पिशेपणाक लागोन.

असलेंच मिसांव (वा पिशेंपण) कांय अजीक धा वर्साधिं गल्फांत आमकां पळेंव्क/आय्कोंक/वाचुंक मेळ्तालें, दाय्ज.कोम म्हळ्ळ्या अंतर्‌जाळिचेर. ’कोंक्णी उलय, कोंक्णी उरय, कोंक्णी आम्चि आवय’ म्हळ्ळो ध्यॆय घेव्न, ह्या थोड्या कोंक्णी पिश्यांनि, हजारों मय्लां पय्सिल्या खाडि गांवांत्‌यी, ’कोंक्णी अभियान समिति’ रच्लि मात न्हय, मांय्‌गांव्च्या कोंक्णी पत्रांक थेंको दिंव्चेपासत, घरान्‌घर वचुन पत्रांक वर्गण्यो, जाहिरातां जमव्न कुमोक केल्लि. नां हे कोण्‌यी खंच्याय पत्राचे प्रतिनिधि, नां खंच्याय अकाडेमिचे सांदे, व कसल्याय हुद्द्याचे न्हय. फकत्त कोंक्णी पिशे. कांय आट-नॊव वर्सां म्हणासर हाणिं कांय सत्तावीस कोंक्णी बूक पर्गट्ले, कांय पांतीस मय्ल्याळिं कामासाळां चलय्लिं, ’झ्हेलो’, ’दिवो’, ’मित्र’, पत्रांसवें काड्‌ल्ले विशॆस आंखे अजून कोंक्णेंत धाख्ले जावन उर्ल्यात, वर्सान वरस वेवेग्ळे साहितिक स्पर्धे आसा केले आनि सभार अपुर्भायेच्या साहिताक पर्गट्लें, सभार नव्या बरय्णारांक उदेशें कर्च्यांत महत्वाचो पात्र घेत्लो. उप्रांत थोडो काळ लांब मौन...

आनि आतां परत, मुंबयांत ’कोंकणि निरंतरि’ म्हळ्ळ्या ध्यॆयांत परत ऎक नवेसांव सुरु जालां, हांगासर्‌यी, तिच्च कोंक्णी पिसाय, तोच्च कोंक्णी स्पिरित, एक्वटित जावन कोंक्णी बोंदेराक उभार्न धर्चें मिसांव वा हट वा झुज.... आनि ह्या मिसांवाचें नांव - पय्णारि.

मुंबयांत कोंक्णी बरय्णार आसात पुण चड्ताव बरय्णार ’साहित्‌कार जावन’ फामाद जांवच्याकी, पत्रिकॊध्यमि जावन, कलाकार जावन, संघटक जावन, गाव्पि जावन फामाद. दुस्रें - मुंबयांत वेळाचो अभाव अनि असल्या अभावांत साहितिक सुध्रापाचे आव्कास उणें वा नांच. तिस्रें नात्‌ल्ल्याक खोडि काडुन बोस्चेप्रास आसा कर्चे दिशेन मुखॆल्‌पण घेंव्चे उणे. असल्या परिगतेंत - मुंबयांत आस्लेल्या कोंक्णी बरय्णारांक एक्टांय कर्न, एकामेका खांदाक खांद दिवुन, हाताक हात मेळव्न, कोंक्णी बोंदेर उभार कर्चें मिसांव जावनासा ’पय्णारि.कोम’. प्रस्तुत काळ फास्ट लाय्फ, कोणाक्‌यी वॆळ ना, वॆळ्‌च्च दुडु जालास्तां, प्रिंट माध्यम कुस्कोन आय्लां, वाच्पि उणे जाल्यात, खर्च चडोन गेला. अशें तांतरिक सक्तेचो उप्यॊग करुन, अंतर्‌जाळिमुखांत्र कोंक्णी वावर कर्च्या इराद्यान, कोंक्णी साहितिंक, कोंक्णी कलाकारांक, कोंक्णी संगीत्‍कारांक, कोंक्णी वावर कर्तेल्या सर्वांक ऎक वॆदि आसा करुन दिंव्चे प्रमुक इराद्यान आसा केल्लें ’पय्णारि.कोम’ थोडेच्च वेळान मोक्ळीक जातेलें. आनि ह्या अंतर्‌जाळिमुखांत्र, संघटित रितिन वावर कर्चो इरादो आम्चो. आनि ह्या मिसांवाचें सुंकाण घेत्‌ल्ल्या वल्लि क्वाड्रसासवें, सहायक संपादक जावन हांव नज्रेत नेरि ताकोडे वावर कर्तलों, आनि आमचेसवें संपादकीय मंडळिंत हेर आस्तेले. आनि आम्च्या वावराक थेंको दितेले.

पय्णारिंत तुम्कां कोंक्णी संसाराक लग्ति जाल्लिं बर्पां वाचुंक मेळ्तेलिं; मय्न्याळिं संपादकीयां, सवालां-जापि, काण्यो, कविता, लॆखनां, माहेत, जाण्वाय, कोंक्णी खब्रो, आम्च्या मुंबयांत वेवेग्ळ्या संस्थ्यांनि कर्च्या कामांचो विवर आनि तशेंच मुंबयांत्ल्या तालेंतांचो पॊस कर्चो प्रमुख इरादो आम्चो. आनि आम्च्या अंतर्‌जाळिमुखांत्र कोंक्णी पत्रांक साहितिक पाटिंबो दिंव्चो इरादोय आसा. आमि सर्वां एकामनान कोंक्णी वावराक लागतांव तर, कोंक्णी अनिक्‌यी फुल्तलि आनि पालेतेलि मात न्हय चडित त्राणान बाळ्वतेलि म्हळ्ळो आशावाद आम्चो.

आम्च्या आशावादांत मेतेर जांव्क सर्वांक मायामोगाचो उलो दितां,

- नेरि नजरेत, ताकोडे [दसेंब्र २०१५]
[सह-संपादक, पय्णारि.कोम]

 

नज्रेत नेरि ताकोडे: लिख्णे नांवार कोंक्णी लोकांक व्हळ्कचो मेल्विन नेरि नज्रेत ऎक विचार्‌वंत कवि. ’गाणां’ ताचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबयांत कविगॊश्टि चलव्न व्हेल्यात. ताकोडे तशेंच भंव्तोणिं कांय तेंपाधिं आसा केल्ल्या ’जागे-कवि’ जम्यांनि पात्र घेव्न कविता रच्‌ल्ल्या हाणें थोडोकाळ मौन राव्ल्यारी कोंक्णेच्या फुडाराचो ऎक भळ्वंत कवि जांव्चिं खुणां ताचेथंय रूप्‌रूप दिसोन येतात. अशेंच जाम्व म्हणुन आंव्डेतां.

 

तुमचे विचार/अभिप्राय आमकां धाडा

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]