ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 2. ಮನಿಸ್, ಧಾಂವ್ಣಿ ಆನಿ ಜಯ್ತ್

ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿವಾರ್ಯ್, ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್, ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಚಡಿತ್ ಜಮಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ಆಮಿ ಜೀವಿ ಮಾತ್ರ್ ವ ಯಂತ್ರಾಂ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಭ್ಜಯ್ತಾತ್.

ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಋಶಿಮುನಿ ತಪಸ್ಯ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಕಂಯ್, ದಿಸಾಂಗಟ್ಲೆ ಸಯ್ರಣೆನ್ ಬೊಸ್ಚಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ರಾನಾ-ಮೊಳ್ಯಾಂನಿ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ ಕಂಯ್. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತಸಲಿಂ ರಾನಾಂ ’ವಿಕಾಸಾ’ ಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಚಿರ್ಡಲ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ರುಪಾಂ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ, ಆಮಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾತೇಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮಿ ಉಭಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್, ಆತಾತಾಂ ಉದ್ಕಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ನಿತಳ್ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಜಶೆಂ ಮಿನರಲ್ ಉದಾಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಓಕ್ಸಿಜನಾಚಿಂ ಪೊತಿಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಬದಲ್ತಾತ್, ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಹಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಕಸ್ಲೀಂಯ್ ಆಸೊಂದಿತ್, ಪುಣ್ ಆಜ್ ಮನಿಸ್ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಘರಾಂ ಸೊಡುನ್ ಫ್ಲೇಟಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಫ್ಲೇಟಾಂನಿ ಜಿಯೆತಲೊ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ನದ್ರೆಂತ್ ’ಮಾನ್’ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚಾಕ್, ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ತಾ. ಚಲುನ್ ವೆಚೊ ಗಾಡಿ ಘೆತಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಡಿ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಗಾಡಿ ಘೆತಾ. ಆನಿ ’ಜಯ್ತೆವಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೌಕಟ್ಟಾಂತ್ ರಿಗಾಜಯ್ ತರ್, ಏಕ್ ಬಂಗ್ಲೊ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಏಕ್ ಗಾಡಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಹೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ತೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.... ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜನ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ’ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್’ ದವರ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದೇಸಿ-ವಿದೇಸಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ತಾಂವ್. ನ್ಹಯ್? ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಕ್, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸಂವ್ಕ್, ವಾ ಸದಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲೆಲೆ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಪೊಸ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಆಮಿ ಖಂಯ್ಚರ್‌ಗೀ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪ್ರಾಧಿಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್/ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ವಿಮರ್ಸುನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಜಾಂವ್ ಸಯ್ರಣ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆ ಸಂಬಂಧ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ದಲಾಲಿ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಆವಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್, ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ದಿವಸ್, ಆಕಯ್ಚೊ ದಿವಸ್, ಮಾಮಾಚೊ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೀಸ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ದಿವಸಾಕ್ ಆಚರಣ್ ಅಕ್ರ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ’ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್’, ’ಮಾಜ್ರಾಂಚೊ ದಿವಸ್’, ’ರೆಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್’, ’ಮೊಶಿಂಚೊ ದಿವಸ್’ ಯೆತಿತ್, ಆನಿ ತೆ ಪಾಳ್ಚೆಯ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್ತಿತ್.

ಜಯ್ತ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ? ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜಿಯೆತಾ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್. ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಫ್ ಹೆಂ. ಪುಣ್ ’ಜಯ್ತೆವಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಟಾಪೊನ್ ಆಸಾ? ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ. ಸಮಾಜಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ’ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್, ಏಕ್ ಬಂಗ್ಲೊ, ಘರ್-ಕಾಮಾಚಿಂ, ಘರಾಂತ್ ಗಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್....’ ಇತ್ಲೆಂಚ್? ಹೆಂ ಕನಿಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಯ್ ನ್ಹಯ್?

ಬರೆಂ, ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ; ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾ ವಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ನಾಗೊವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ತಿ ಆಸ್ತ್?
ಜನ್ಮ್ ದಾತಾರಾಂಕ್ ದೂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಬಂಗ್ಲೊ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್? ವಾ ಕಸಲ್ಯಾ ದವ್ಲತೆಕ್?
ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಜರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತೆಚಿ ಕುರುಃ ದಿತಾ ತರ್, ಕಸಲಿ ತಿ ಅಂತಸ್ತ್?

ಚಿಂತುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಿತ್, ಪುಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ? ಮತಿಕ್ ಬೆಸೊರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಯ್ರಣ್ ಆಸಾ?

ಆಮಿಂ ಧಾಂವ್ಯಾಂ, ಪುಣ್ ಚಲೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮಿ ಜಿಕ್ಯಾಂ ಪುಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಲ್ವೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮಿಂ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಮೆಜುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಪುಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರುನ್ ನ್ಹಯ್.


- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ಜನೆರ್ 2016]

 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ-ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. MBA ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ IBM ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

संपादकीय - 2: मनीस, धांवणि आनि जयत

धांव मारचि अनिवार्य स्थिति आज सरवांक आनिवार्य, वेळाचो अभाव, उणि जाव्न आयिल्लि सोस्णिकाय, चडित जमंव्चि पिसाय ह्या संसारांत जियेतेल्यांक सभार पाव्टिं कांय आमि जीवि मात्र व यंत्रां? म्हळ्ळिं चिंत्नां उभ्जय्तात.

कांय एका तेंपाधिं ऋशिमुनि तपस्य कर्ताले कंय, दिसांगट्ले सयरणेन बोसचाक कांय राना-मोळ्यांनि वॆळ काडताले कंय. आज्‌काल तसलिं रानां ’विकासा’ च्या पंदा चिर्डल्यांत, प्राकृतिक सोभाय, नैसर्गिक रुपां बद्लोन येतात. आमि सेंव्चें व्हारें, आमि पियेंव्चें उदाक लेगुन म्हेळें जातॆच येंवच्या ह्या काळार, एदोळ म्हणासर आमि उभि रांव्च्या भुंयचेर मात्र ट्याक्स भरुंक आस्लें तर, आतातां उदकाक सय्त ट्याक्स भरुंक पड्लां, नितळ वायाक सय्त फुडिल्या दिसांनि ट्याक्स भरुंक पडतेलें. जशें मिनरल उदाक मोलाक घेव्न सेंव्चें सामान्य जाल्लेपरिं, ऒक्सिजनाचिं पोतिं मोलाक घेंव्चें सामान्य जांव्चे दीस चड पयस नांत.

हरयेका घडये बदलोन येंवच्या आय्चया काळार आम्चिं चिंतनां बदलतात, आमचे विचार बदलतात. हाचिं कारणां कसलींय आसोंदित, पुण आज मनिस गांवचिं घरां सोडुन फ्लॆटांनि जियेंवक पसंद कर्ताना, फ्लॆटांनि जियेतलो बंगल्यांनि जियेंवक पसंद करता. आनि समाजिक नदरेंत ’मान’ अप्णांवचाक, कितें सरव करता. चलुन वेचो गाडि घेता, ल्हान गाडि आसचो व्हड गाडि घेता. आनि ’जयतेवंत’ म्हळ्ळ्या चौकट्टांत रिगाजय तर, ऎक बंगलो आसोंक जाय, ऎक गाडि आसोंक जाय, हें आसोंक जाय, तें आसोंक जाय.... म्हळ्ळि पट्टि तयार जाता. आम्कां जन्म दीव्न व्हड केल्ल्या आमच्या प्रायेस्त आवय-बापाय्क ’आश्र्यांत’ दवर्तांव, आनि आप्ल्या बंग्ल्यांनि दॆसि-विदॆसि पेट्यांक पोसतांव. न्हय? आनि ह्या पेट्यांक न्हाणंव्क, मुस्ताय्कि न्हेसंव्क, वा सदांय भाय्र भंवडांव्क म्हण नम्यार्लेले आस्तित पुण आम्च्या प्रायेस्त आवय-बापाय्क आम्च्या घरांनि पोसचि तांक जांव चिंताप सय्त आमकां ना. आमि खंय्चर्‌गी वाट चुक्ल्यांव म्हळ्ळें आपराधिं चिंताप आमचे मतिंत/काळ्जांत आसा तर्‌यी आमकां तें विमर्सुन चिंतचि श्याथि जांव सयरण ना, देकुन आम्कां हे संबंध उडासाक करुन दिंव्चे दलालि उदेल्यात. आवयांचो दिवस, बापाय्चो दिवस, आकय्चो दिवस, मामाचो दिवस म्हळ्ळे दीस उदेल्यात, आनि विपरयास म्हळ्यार आमि सय्त ह्या दिवसाक आचरण करतांव. हें संबंधाक मात कित्याक? फुडिल्या दिसांनि ’पेट्यांचो दिवस’, ’माज्रांचो दिवस’, ’रेड्यांचो दिवस’, ’मोशिंचो दिवस’ येतित, आनि ते पाळतलॆंय धाराळ आसतित.

जयत कोणाक नाका? हर्येक्लो जियेता जयतेवंत जांव्क. भॊव बरें चिंताप हें. पुण ’जयतेवंत’ म्हळ्ळ्या सबधांत कितें सर्व आटापोन आसा? हें समजोंचें भॊव महत्वाचें. समाजिक नदरेन ’इल्लि आस्त, ऎक बंगलो, घर-कामाचिं, घरांत गाडि, ब्यांक ब्यालेन्स....’ इत्लेंच? हें कनिश्ट मापान जाय न्हय?

बरें, तर आमकांच आमि विचारयां; आमच्याच भावा वा भय्णिक नागोवन केल्लि आस्त ति आस्त?
जन्म दातारांक दूक दीव्न भांद्‌ल्लो बंग्लो कोणाच्या सुखाक? वा कसल्या दव्लतेक?
पेट्यांक भंव्डांव्चि गाडि जर आम्च्या अंतस्तेचि कुरुः दिता तर, कसलि ति अंतस्त?

चिंतुंक गेल्यार जाय्तिं सवालां आमच्या मतिंत उदेतित, पुण चिंतुंक कोणाक वॆळ आसा? मतिक बेसोर घालुंक कोणाक सयरण आसा?

आमिं धांव्यां, पुण चलोन वेतेल्या हेरांक लोटुन घालचें नाका. आमि जिकयां पुण हेरांक सलवोंवचि जीक अमकां नाका. आमिं बरिं म्हण रुजु करुंक हेरांचें उणेंपण मेजुंक वेचें नाका. आमि व्हड जावयां पुण हेरांक ल्हान करुन न्हय.


- वल्लि क्वाड्रस [जनेर २०१६]

 

    

 

valleyquadros@gmail.com

वल्लि क्वाड्रस: १९८४ थाव्न कोंक्णेंत मट्व्यो काण्यो, कादंबरि, कविता, लॆखनां बरव्न आयिल्लो, २००४ थाव्न २०११ म्हणासर दाय्ज.कोम अंतर्‌जाळिचो संपादक जाव्न वाव्र केला. काणिक, उदेव, आम्चो-युवक पत्रांनि संपादकीय वाव्र केल्ल्या हाणे ’कुवॆय्ट्‌गारांचो झेलो विशॆस अंको’, ’दिवो-दाय्ज’, ’मित्र-दाय्ज’ तशेंच कर्नाटक कोंक्णी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेक्ड्यांच्यो मट्व्यो काण्यो’ बुकाचें संपदन केलां. MBA शिकाप जोडुन सद्द्याक IBM कंपेनिंत ग्लॊबल ट्रान्सिशन प्रॊजेक्ट म्यानेजर जाव्न वाव्र करुन आसा.

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]