ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 3. ಬೊಂಬೊಯ್ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಖರ್ಗ್

ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳ್ತಾಂ, ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ, ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಿಸಾಂನಿ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ, ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ದೀಸ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪದ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಹಿಂದಿ ಪದಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ;

ಕಹಿಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಹಿಂ ಟ್ರಾಮೆ, ಕಹಿಂ ಮೋಟರ್ ಕಹಿಂ ಮಿಲ್
ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಯಹಾಂ ಸಬ್ ಕುಚ್, ಎಕ್ ಮಿಲ್ಕಾ ನಹಿಂ ದಿಲ್
ಇನ್ಸಾನ್ ಕ ನಹಿಂ ಕಹಿಂ ನಾಮ್-ಓ-ನಿಶಾನ್
ಯೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಜೀನಾ ಯಹಾಂ, ಝರ ಹಟ್ಕೆ, ಝರ ಬಚ್ಕೆ ಯೆ ಹೈ ಬೊಂಬೇ ಮೆರಿ ಜಾನ್.

1956 ಇಸ್ವೆಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಅಜೀಕ್, 60 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರ್‌ಯೀ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್? ತವಳ್ಚೆಪರಿಂ ಆಜ್ ಟ್ರಾಮಾ ನಾಂತ್, ಮಿಲ್ಲಾಂಯ್ ನಾಂತ್, ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ. ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ, ಶೆವೊಟ್ ತಶೆಂಚ್ ಮತ್ಲಬ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯೇ ದಿಸಾಂನಿ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್, ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ತರ್‌ಯೀ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಶುದ್ದ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಆಸಾ, ದುದಾ ಥಾವ್ನ್ ವಖ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಲಾವಟ್, ತಾಂದ್ಳಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾಳಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಲಾವಟ್, ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂನಿ ನಕ್ಲಿ ವಸ್ತುಂನಿ ಅಸ್ಲಿ ವಸ್ತುಂಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲಾಸ್ತಾಂ, ಲೋಕ್ ಅಸ್ಲಿ ವಸ್ತುಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಳ್ಕನಾ ಜಾಲಾ. ರಗ್ತಾ-ಭಾಂದ್ ಮತ್ಲಬಾಚೊ ಜಾಲಾ, ಮನ್ಶಾ-ಭಾಂದ್ ಏಕ್ ತಮಾಸೊ ಜಾಲಾ.

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ಬದಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್, ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ತರ್‌ಯೀ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಝಳ್ಕತಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂ. ಆತಾಂ ನಿರಾಸ್ ನಾಕಾ, ಬೊಂಬೊಯ್ ಸರ್ಗ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾತ್;

’ನಿರಾಸ್‌ಪಣಾಂತ್ ಜರ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸಾಯ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಸರ್ಗಾಂತ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾ ಸಸಾಯ್, ಯೇ ಯೇ ಯೇ ಯೇ ಬೊಂಬೊಯ್ ಯೇ ಯೇ ಯೇ ಯೇ ಬೊಂಬೊಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಆಶಾ ತುಜಿ ಥಾಂಬಯ್ ಯೇ ಯೇ ಯೇ ಯೇ ಬೊಂಬೊಯ್

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂಯೀ ಸಯ್ತ್ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತೀಸ್-ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂಚ್. ತ್ಯೇ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಸಾರ್ಕಿ ವೀಜ್-ಸಕತ್ ನಾತ್ಲಿ, ಸಾರ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಾತ್ಲೆ, ಲೋಕ್ ಮಯ್ಲಾಂಗಟ್ಲೆ ಚಲ್ತಲೊ, ಮ್ಹಿನತ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಭುರ್ಗಿಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲೊ, ಗಾದೆ-ಬೆಟಾಂನಿ ಘೊಳುಂಕ್ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ, ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲೋಕ್ ಬಜಾರಾಕ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ವಿಖ್ರ್ಯಾಕ್ ಘೆತಾಲೊ. ಶಿಕ್ಪಿ ಥೊಡೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮಾಂ/ಉಧ್ಯಮಾಂ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ ತರ್ ಥೊಡೆ ಬೊಂಬೊಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ವಚೊನ್ ನವ್ಯಾ ಜೊಡಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಆಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂತ್ ಲೊಕಾನಿ ಮಯ್ಲಾಂಗಟ್ಲೆ ಚಲ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾತ್, ದುಡುಚ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬಾಬ್ ಜಾಲಾ, ಆನಿ ದುಡುಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕಿತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಬದಲ್ಲಾಂ, ಬೊಂಬೊಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಮುಂಬಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಬದಲ್ಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ, ಏಕ್ ಆತ್ಮೊ ಆಸಾ, ಏಕ್ ತಾಳೊ ಆಸಾ, ಏಕ್ ಕಾನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ. ಪರ್ಗಟ್ ಉಲಯ್ನಾ, ಆಯ್ಕನಾ, ಪಳೆನಾ ತರ್‌ಯೀ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜತಾ ಆನಿ ’ಮಿನತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ವರುನ್ ಪಾವಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ಗ್ ಆಸಾ ಖರ್ಗ್‌ಯೀ ಆಸಾ - ತೊ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ವಾ ರಸ್ಚೊ ಹೆರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಮಿಂಚ್. ಆಮಿ ವಾಂಟೆ ನ್ಹಯ್, ವಾಟೊ ಕರ್ಯಾಂ, ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ ನ್ಹಯ್, ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್ ದವರ್ಯಾಂ, ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಕರ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ ನಾಕಾತ್. ಹೆರಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂದಿತ್ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಬರೆಂಚ್ ಕರುಯಾಂ, ಬರೆಂಚ್ ದಿವುಯಾಂ - ಸರ್ಗ್ ಅಪ್ಚೊಚ್ಚ್ ಉದೆತಲೊ.

ಆಮಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಘರ್ಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ ಹೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಹೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ಧಡ್ದಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಯ್‌ಭಾಶೆಚೆ, ತಳ್ಮಳೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಚೆ, ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ ದೀಂವ್ನ್ ಆಮಿ ’ಪಯ್ಣಾರಿ’ ತರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಮೋಗ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರುಂಕ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ವೇದಿ ಉದೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಥಾವ್ನ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ಜಾವ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೆರ್ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಪುಣ್ ವೋತ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ಫೆಬ್ರೆರ್, 2016]

 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ-ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. MBA ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ IBM ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಧಾಡುಂಕ್

संपादकीय - ३. बोंबोय सर्ग आनि खर्ग

जेद्नांय बोंबोय विशिं नियाळ्तां, मतिंत म्हज्या वेवेग्ळिं पिंतुरां यॆव्न वेतात. जिण्येच्ये सुर्वातेर न्हय तर्‌यी, दीस्पड्तो ग्रास जोडुंक सुर्वात करुन आयिल्ले दिसांनि पळयिल्ले, पार्किल्ले तशेंच भग्‌ल्ले एकॆक दीस मतिच्या पद्द्याचेर पाशार जातास्तां ऎक हिंदि पदाचो उडास येता;

कहिं बिल्डिंग, कहिं ट्रामे, कहिं मॊटर कहिं मिल
मिल्ता है यहां सब कुच, एक मिल्का नहिं दिल
इन्सान क नहिं कहिं नाम-ऒ-निशान
यॆ दिल है मुश्किल जीना यहां, झर हट्के, झर बच्के ये है बोंबॆ मेरि जान.


१९५६ इस्वेंत्लें हें पद अजीक, ६० वर्सां उप्रांत तर्‌यी कित्लें प्रस्तुत? तवळ्चेपरिं आज ट्रामा नांत, मिल्लांय नांत, आस्ल्यारी कांय बोटांनि मेज्येता. जियेंव्च्यो वाटो, शेवोट तशेंच मत्लब बदल्ल्यात. त्यॆ दिसांनि सेंव्चें व्हारें, पियेंव्चें उदाक, खांव्चें खाण तर्‌यी नितळ आनि शुद्द आस्लें, पुण आज हर्येक संग्तेंत मिलावट आसा, दुदा थाव्न वख्तां पर्यांत मिलावट, तांद्ळा थाव्न दाळि पर्यांत मिलावट, मेटां मेटांनि नक्लि वस्तुंनि अस्लि वस्तुंचो जागो घेत्लास्तां, लॊक अस्लि वस्तुंक्‌च्च वळ्कना जाला. रग्ता-भांद मत्लबाचो जाला, मन्शा-भांद ऎक तमासो जाला.

अशें म्हणुन बोंबोय येम्कोंड म्हळ्ळो अर्थ न्हय, ह्या बदल्लेल्या परिगतेंत सय्त, थंय थंय अप्रूपायेन तर्‌यी पिंर्गोन झळ्कता मन्शापण आनि मन्शा मोलां. आतां निरास नाका, बोंबोय सर्ग तित्लोय कांय पाड जांव्क ना म्हण्तच्च कोंक्णि कोगुळ विल्फियाबाचिं उत्रां यादिक येतात;

’निरास्‌पणांत जर सांप्डोन आसाय बोंबोय सर्गांत तुका मेळ्ता ससाय
यॆ यॆ यॆ यॆ बोंबोय यॆ यॆ यॆ यॆ बोंबोय काळ्जाचि आशा तुजि थांबय यॆ यॆ यॆ यॆ बोंबोय


हिं उत्रांयी सय्त अजीक कांय पांतीस-चाळीस वर्साधिंच. त्यॆ काळार आम्च्या माय्‌गांवांत हळ्ळेंनि सार्कि वीज-सकत नात्लि, सार्के रस्ते नात्ले, लॊक मय्लांगट्ले चल्तलो, म्हिनत कर्तालो, भुर्गिं मय्लां मय्लां चलोन इस्कोलाक वेतालो, गादे-बेटांनि घोळुंक कुल्कार मेळ्तालो, अप्रूपायेन म्हळ्ळेपरिं लॊक बजाराक वेतालो आनि विख्र्याक घेतालो. शिक्पि थोडे गांवांत कामां/उध्यमां करुन जियेतालो तर थोडे बोंबोय सर्गाक वचोन नव्या जोडिचि सुर्वात कर्तालो.

आज जाल्ल्या बद्लावणेंत लोकानि मय्लांगट्ले चल्चि गर्ज ना, मेटां मेटांक म्हळ्ळेपरिं सव्लत्यो आम्कां सोधुन येतात, दुडुच व्हड्लो बाब जाला, आनि दुडुच सर्वस्व जालां.

कित्लें सर्व बदल्लां, बोंबोय आस्लें सय्त मुंबय जालां. कित्लें बदल्लां तर्‌यी, ह्या श्हेरांत ऎक जीव आसा, ऎक आत्मो आसा, ऎक ताळो आसा, ऎक कान आसा, आनि सर्व गर्जेचें ऎक काळिज आसा. पर्गट उलय्ना, आय्कना, पळेना तर्‌यी सर्व सम्जता आनि ’मिनत कर्तेल्या हर्येक्ल्याक, जय्ताच्या वाटेक वरुन पावय्ता’ म्हळ्ळें खंडित.

ह्या गांवांत सर्ग आसा खर्ग्‌यी आसा - तो रच्‌ल्लो वा रस्चो हेरांनि न्हय, बगार आमिंच. आमि वांटे न्हय, वाटो कर्यां, वाटेर कांटे न्हय, मय्ला फातोर दवर्यां, आमि कोंक्णेचि साव्ळि जाव्न उर्यां शिवाय कोंक्णेक आम्चि साव्ळि कर्चिं चिंत्नांच नाकात. हेरां कितेंय करुंदित पुण आमि बरेंच करुयां, बरेंच दिवुयां - सर्ग अप्चोच्च उदेतलो.

आमि पय्णारि जाव्न आयिल्ले, सय्रे जाव्न राव्ल्यांव, घर्चे जाव्न जियेल्यांव आनि आब्ळे होच्च आम्चो गांव आनि होच्च आम्चो संसार. पुण आम्चें काळिज आनि त्या काळ्जांत्ले धड्दडे मात्र माय्‌भाशेचे, तळ्मळे आम्च्या माय्‌गांवाचे, आनि तेच्च तळ्मळ्यांक कान दींव्न आमि ’पय्णारि’ तर्‌यी ऎक पंगड जाव्न जम्ल्यांव, आम्चेथंय आस्‌ल्ल्या कोंक्णि भासेचो मॊग जिवाळ करुंक, एक्वटित जाव्न आमि एकामेका आधार दीव्न, कोंक्णेच्या बरेपणाचो शेवोट मात्र दवर्न वाव्र कर्चो आव्कास आनि वॆदि उदेल्या पय्णारि.कोम थाव्न. आनि आम्च्या ह्या ल्हान सुर्वातेक थेंको जाव्न, आम्च्या पय्णाचेर साव्ळि जाय्नात्ल्यारी व्हड ना, पुण वॊत कर्चेंच नाका.

- वल्लि क्वाड्रस [फेब्रेर, २०१६]

 

valleyquadros@gmail.com

वल्लि क्वाड्रस: १९८४ थाव्न कोंक्णेंत मट्व्यो काण्यो, कादंबरि, कविता, लॆखनां बरव्न आयिल्लो, २००४ थाव्न २०११ म्हणासर दाय्ज.कोम अंतर्‌जाळिचो संपादक जाव्न वाव्र केला. काणिक, उदेव, आम्चो-युवक पत्रांनि संपादकीय वाव्र केल्ल्या हाणे ’कुवॆय्ट्‌गारांचो झेलो विशॆस अंको’, ’दिवो-दाय्ज’, ’मित्र-दाय्ज’ तशेंच कर्नाटक कोंक्णी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेक्ड्यांच्यो मट्व्यो काण्यो’ बुकाचें संपदन केलां. MBA शिकाप जोडुन सद्द्याक IBM कंपेनिंत ग्लॊबल ट्रान्सिशन प्रॊजेक्ट म्यानेजर जाव्न वाव्र करुन आसा.

तुमचे विचार व अभिप्राय धाडुंक

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]