ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
 

[ಕವಿತಾ] ಆಯ್ಕಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಲೊಕ್

ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಮುಕ್ತ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಯುವಸಕತ್ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾಕೀ ಭಳಿಶ್ಟ್ ಸಕತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಜೆದ್ನಾಂ ಯುವಜಣ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ’ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ರಾಕ್ಕೊಸಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ತೀರ್ಳ್.

[ಬ್ರೊತೊ - 3] ಆಯ್ಕಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಲೊಕ್

ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಖೈಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್
ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಜವೊ ಕಾನೂನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಜವೊ
ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಜವೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಜವೊ
ಪ್ರತಿ ಎಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್

ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ನೈಂ ಅಮ್ಗಿಲೆ ಆಚಾರ್
ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಭಧಲ್ ಕರ್ಕಾ ಅಮ್ಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ್
ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರ್ಲೆಲಿ ಮಾತ್ರ್
ಅಮ್ಗಿಲೆ ಭಾರತಾಕ್ ಉರ್ತಾ ಶೀಶ್ಟಾಚಾರ್

ಆಯ್ಕವ್ಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಿ ಲೊಕ್ ಆಯ್ಕಯಾ
ಆನಿ ತುಮ್ಗೆಲೆ ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ
ಆನಿ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಶ್ವಾಸನ್ ಅಮ್ಮಿ ಅಯ್ಕತಾನಾ
ತುಮ್ಮಿ ಕರ್ಲೆ ಖೆಳ್ ಅಮ್ಮಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ

ಯುವ ಜಣ್ ಅಮ್ಮಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾವುನ್ ಘೆತ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರ್
ಭೃಶ್ಟ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ಕಾ ಮನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಸರ್ಕಾರ್
ಯುವಜಣ್ ಅಮ್ಮಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರ್
ಭೃಶ್ಟ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ಕಾ ಮನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಸರ್ಕಾರ್

ಕೇವಲ್ ಅಮ್ಮಿ ತುಮ್ಮಿ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ವಿರುಧ್ ಕರ್ಲೆ ಜಾವ್ತಾನಾ
ಅಮ್ಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಭಾರತೀಯ್ ಏಕ್ ಜಾವನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಜಾತಾ
ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಮುಕ್ತ್ ಅಮ್ಗಿಲೆ ಭಾರತ್


[-
ನಿಖಿತಾ ಶೇಟ್, ಮಾರ್ಚ್, 2016.]

 

ನಿಖಿತಾ ಶೇಟ್: ’ಇನ್ಫೋರ್ಮೇಶನ್ ಸಾಯನ್ಸ್’ ಹಾಂತುಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಸ್ಟಾರ್ ನೋಲೆಡ್ಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ’ಟ್ರೇಯ್ನಿ ಸೋಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್’ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ’ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜೆಚಿ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಯತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

भृश्टाचार मुक्त भारत दॆशाचिं स्वप्णां देख्च्या आय्च्या युवचिंत्पाचि कविता हि. युवसकत सर्व सक्तेच्याकी भळिश्ट सकत जाव्नास्तां, जेद्नां युवजण एक्वटित जाव्न ह्या ’भृश्टाचार’ म्हळ्ळे राक्कोसाक निर्माम करुंक फुडें सर्ता, तेद्नां खरेंच जाव्न ऎक नितळ आनि निर्मळ राश्ट्राचें निर्माण जाता म्हळ्ळें ह्या कवितेचें तीर्ळ.

[ब्रोतो - 3] आय्कया भृश्टाचार लोक

भृश्टाचार भृश्टाचार खैं पळेल्यारी भृश्टाचार
शिक्षण क्षॆत्राजवो कानून क्षॆत्राजवो
राजकीय क्षॆत्राजवो धार्मिक क्षॆत्राजवो
प्रति एक क्षॆत्रांत आसा भृश्टाचार

भृश्टाचार नैं अम्गिले आचार
भृश्टाचार भधल कर्का अम्मि संपूर्ण विचार
भृश्टाचार मुक्त कर्लेलि मात्र
अम्गिले भारताक उर्ता शीश्टाचार

आय्कव्या भृश्टाचारि लोक आय्कया
आनि तुम्गेले नाटक चल्ताना
आनि तुम्गेले पट्टि आश्वासन अम्मि अय्कताना
तुम्मि कर्ले खेळ अम्मि पळय्ताना

युव जण अम्मि जागृत जावुन घेत्ला निर्धार
भृश्ट मुक्त जाव्का मनु अम्गेले सर्कार
युवजण अम्मि जागृत जाव्न घेत्ला निर्धार
भृश्ट मुक्त जाव्का मनु अम्गेले सर्कार

कॆवल अम्मि तुम्मि भृश्टाचार विरुध कर्ले जाव्ताना
अम्मि सग्ळे भारतीय ऎक जावन प्रतिभटन कर्ले मात्र जाता
भृश्टाचार मुक्त अम्गिले भारत

 

[- निखिता शॆट, मार्च, 2016]

 

निखिता शॆट: ’इन्फॊर्मॆशन सायन्स’ हांतुं इंजिनियरिंग पद्वि शिकाप जोडुन, प्रस्तुत मैसूरांत्ल्या ’स्टार नॊलेड्ज लिमिटेड’ संस्थ्यांत ’ट्रॆय्नि सॊफ्ट्‌वॆर डेवलपर’ जाव्न वाव्र कर्न आस्चि हि ’दैवज्ञ समाजेचि’ कोंक्णि कवयत्रि जाव्नासा. फेब्रेर २८ तारिकेर मैसूरांत चल्‌ल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी कविगॊश्टिचेर वाचुन सांग्लेलि कविता हि जाव्नासा.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ

ತೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಗಾಂವ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2015 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]