ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಸಕಾಳಿಕ್] ಬರ್‍ಯಾ ಬರವ್ಪಾಚೆಂ ಮೂಳ್ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಏಕ್ ಕವಿ, ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ವೋಡ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ವಾಚಿನಾಂತ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ದಾಬಾಂತ್ ದುರ್ಬೊಳ್ ವಾಚಾಪ್, ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಯೇ ಭಾಸೆಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ.

1. ಬರ್‍ಯಾ ಬರವ್ಪಾಚೆಂ ಮೂಳ್ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ, ತೆಂ ಸಹಜ್‍ಚ್, ‘ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೊಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್’ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ತರಿ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಬರೆಂ ಬರೊವ್ಪ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾನಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣಾ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ತಿತ್? ‘ಬೆಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬೇಂದ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಆಸಾ. ಘೊಳುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಅನ್ಭವಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಜೊಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತವಳ್ ವರ್ತೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಆಸಾ ಜಾತಾ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೊ ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಪಾವ್‍ಭರ್ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಮುಡೊಭರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರಿ ಕಳ್ಶೆಭರ್ ಪುಣಿ ವಾಚ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ. ಮೂಟ್‍ಭರ್ ವಾಚುನ್ ಮುಟೆಭರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವೆಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಾವ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೊ ಜಾತಾ.

ವಾಚ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ವ್ಹಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿಂ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಶಿಕ್ತಾಂವ್ ತೆನ್ನಾಂ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್, ಫಕ್ತ್ ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ತೇಂಯ್ ವಾಚಾಪ್‍ಚ್. ಸದಾಂ ದಿಸಾಚಿಂ ಖಬ್ರೆಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಫಕ್ತ್ ಖಬ್ರೆ ಖಾತಿರ್, ಕ್ಷಣಿಕ್ ವಾಚಾಪ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ, ಪೊದಾಂ ವಾಚ್ತಾಂವ್, ನವಾಲ್-ನವಾಲಿಕಾ ವಾಚ್ತಾಂವ್, ತೆಂಯ್ ವಿಂಗಡ್, ಹೆಂಯ್ ವಿಂಗಡ್. ವಾಚ್ಪಾಚೊ ರಿತಿ ವಿವಿಂಗಡ್, ಶೆವೊಟ್ ವಿವಿಂಗಡ್, ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಆಸಾ ಜಾತಾತ್ ತ್ಯೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್. ತರ್ ಹ್ಯಾ ವಿವಿಂಗಡ್‍ಪಣಾಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಫರಕ್ ಕರುಂಕ್ ತರ್ಬೆತೆಚಿ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.

ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂ, ‘ಜೊ ಶಿಕ್ಲಾ ತೊ ವಾಚ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ‘ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತೊಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಲ್ತೊಡಿಕ್’ ಉತ್ರೊನ್ ವೆಚಿ ಏಕ್ ನವಿ ವಿದ್ಯಾ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾ. ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಬರೊವ್ಪಾಕ್ ಶೀದಾಶೀದಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಜೊ ವಾಚ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್ ಪುರ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ತಾ ತಾಕಾ ಬುಧ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ದೀಸ್ ಉಬುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಜಾಣ್ವಾಂತ್ ತೊ ಜೊ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಶಿಜಯ್ತಾ, ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿನ್ ಉಕ್ಡುನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಬರವ್ಪಿ ಜಾತಾ.

ಏಕ್ ಕೃತಿ ಹಾಂವ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ? ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಸೊಯ್ತಾಂ ಸೊಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾತಾತ್ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್‍ಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಸಂರಚನಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಏಕ್ ಕೃತಿ ಜಿವಂತ್ ವೆವಸ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಜಿವಂತ್ ವೆವಸ್ತಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್‍ಯಿ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರುಂನಾಯೆ. ಕೃತಿ ಚಡ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಎಕ್‍ಚ್ ವಾಟ್ ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ನವ್ಯಾ ಕ್ರತಿಯೆಚಿ ರೂಪ್‍ರೇಷ ತಯಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ವೆಚಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವಾನಾಂ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಕೃತಿಕಾರಾನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಚಿರ್ಯೆ ಇಡಿಂ ಸೊಧ್ಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಶಾರ್‍ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಹ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ ರಾಶಿಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ (ಅಂತರ್‍ಜಾಳ್), ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟಿಂಚ್ಯಾ (ಜಾಳಿಜಾಗೆ) ರಂಬಾರೂಟಾ ಮಧೆಂ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್, ಸವಾಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ. ‘ಸಾಲಿಂ ಮಧೆಂ ವಾಚ್ಚೆಂ’ (ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವಿನ್ ದ ಲಾಯ್ನ್ಸ್) ವಚುನ್ ‘ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಚ್ಚೊ’ (ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಡ್ವಿನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್) ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್, ವಾಚುನ್ ಅರ್ತ್ ಸಮ್ಜಾಜಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ವರ್ತಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.

ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಏಕ್ ನವಾಲಿಕಾ, ಏಕ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂತ್ಲಿ ಭಾತ್ಮಿ, ಏಕ್ ಸಂಸೊಧ್ ಲೇಕನ್, ಏಕ್ ಬಾಂಧ್ಪಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಚೆ ವಿವರ್, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಲಲಿತ್ ಬರಪ್, ಪತ್ರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ ಇಸ್ತಿಹಾರ್, ಕಾನೂನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆ ನೋಂದ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಎಕ್‍ಚ್ ತರಿ ಉಬಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ಭಾಶಿಕ್ ಸಂರಚನಾಂ, ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂ ತೆಕಿತ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್‍ಯಿ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ತಾನಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್? ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಜಯ್. ಕಿತೆಂ ವಾದ್ ಕೃತಿಕಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೃತಿಕಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಳ್ಕಿಂಕ್ ಆಧೀನ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚಿ ಜಾತ್‍ಕಾತ್, ಗಾಂವ್ ಭೊಂವಾರ್, ಲಿಂಗ್, ಧರ್ಮ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ-ಬರವ್ಪಾಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್. ‘ಸಮತಾವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ’ ಥಂಯ್ ವೋಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ‘ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್’ ವಾಚ್ತಾತ್. ಖಬ್ರೆಪತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಅಶೆಂಸ್ ಘಡ್ತಾ

ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ನಾಂ. ಬರವ್ಪಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬರಯ್ನಾಶೆಂ ಸೊಡ್ತಾ. ತೇಂಯ್ ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಬರಯ್ನಾಶೆಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾಚಿಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ಕೃತಿಯೆ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಧ್ನಾ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಏಕ್ ಕೃತಿ ಅಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ಅಂಶ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆಚ್ ಪರಿಂ ತಿ ಕೃತಿ ಸಯ್ತ್ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಮಗ್ರ್ ದರ್ಶನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಮಗ್ರ್ ದರ್ಶನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಲಾಭ್ತಾ? ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಚ್ಪಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಹೆಂ ಲಾಭ್ತಾ. ವಿಶಾಲ್ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಕೃತಿಯೆಂತ್ಲಿ ರಿತಿ ಸುವಾತ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಕೃತಿ ವಾಚ್ತಾನಾಂ ಕೃತಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಾದ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪರಿಗತ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಕೃತಿ ಸಮ್ಜಾಜಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಚೊ ಕಾಳ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ರಾಜಕೀಯ್, ಆರ್ತಿಕ್ ಪರಿಗತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಗತ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಘಡಾವೊಳಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಜ್ಞ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕೃತಿ ವಾಚ್ತಾನಾಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕೃತಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾವೊಳಿಚಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ‘ಘಡಾಯ್’ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ‘ಘಡಾಯ್’ ಎಕ್‍ಚ್ ನ್ಹಂಯ್. ಜಪಾನೀ ಕೃತಿಯೆಂಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ‘ಸಮುರಾಯಿ’, ಶೊಗುನೆಟ್’, ‘ಮೇಜಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಂಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫರಾಮಸ್ ಜಾತಾ.

ಸಂರಚನ್‍ವಾದ್ (ಕನ್ಸ್‍ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್) ಏಕ್ ಕೃತಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್. ವಿರಚನ್‍ವಾದ್ ಕೃತಿಯೆಚೆಂ ಸಂರಚನ್ ಸುಟೊವ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪುನರ್‍ರಚಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆರ್ತ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ವಿರಚನ್‍ವಾದ್ (ಡಿಕನ್ಸ್‍ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್) ವಿಧ್ವಂಸನ್‍ವಾದ್ (ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಸಮ್) ನ್ಹಂಯ್. ತಾಡ್‍ಪೋಡ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ಅಶೆಂ ನವೆಂ ಬಾಂಧ್ತಾಂ ಬಾಂಧ್ತಾಂ ನವೆ ನವೆ ಅರ್ತ್ ರುಪಿತ್ ಜಾತಾತ್ ತೆಂ ಖರೆಂ. ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸಮ್ಜುಂಯೆತಾ ವಾ ಬಾಂಧಾಪ್ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಸೊಧುನ್ ಪಳವ್ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬರಯ್ನಾಶೆಂ ಸೊಡ್ಲಲೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಥೊಡೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ‘ಖರೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಶೆಂ ಜೀವ್‍ವಿಜ್ಞಾನಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿ ಎಕಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾ ಚೀರ್ನ್ ಪಳವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾ ತಶೆಂ ಬರಯ್ಲಲೆಂ ಶಿಂದುನ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಬರವ್ಪಾಂತ್ ಶಿಂದುನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ಸಂಕೇತ್ ಆಸಾತ್, ಅರ್ತ್ ಆಸಾತ್, ವಾದ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾತ್, ಲಿಂಗ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾಚೆ ಉಲೆ-ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಉದ್ವೇಗ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರತಿಜಾಪಿ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪಯ್ಣ್.

ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸೊಭಾಯೆ ಆಸ್ವಾದನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಮರ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಠೀಕಾತ್ಮಕ್ ವಾಚಾಪ್ ಚಲ್ತಾ ತೆನ್ನಾಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಉಬೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾದ್ ಸತ್-ಫಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ‘ವಾದ್-ಪ್ರತಿವಾದ್- ಆನಿ ಅನುಸಂವಾದ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಾಣೆಫಾತೊರ್ ಧರ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಚಲ್ಲೆ ತವಳ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಸುಡಾಳ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂರಚನಾಚಿ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿಂ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಂ, ಚಿಂತ್ಪಾಂ, ವಾದ್, ತಾಣೆಂ ಮಾಂಡ್ಚೆ ದಾಕ್ಲೆ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ದಾಕ್ಲೆ ಮಾಂಡಿನಾಶೆಂ ರಿತೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಏಕ್‍ಸರ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂವ್. ಎಕಾಚ್ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಆಸುನ್ ಸುವೆವಸ್ಥಿತ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಾದಾಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೃತಿಕಾರಾನ್ ಪ್ರತಿವಾದ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸಾ. ‘ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್? ಖಂಯ್ ತುಂ ವೆತಾಯ್?’ ಮ್ಹಣುನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಆಜ್ ಮೊಡಾಂ ನಿತ್ಳಾಲ್ಯಾಂತ್, ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಸೊಭ್ತಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಅಮೂರ್ತ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಮೂರ್ತ್‍ರುಪಾಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಡೆರಿಡಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್, ‘ಕೃತಿ ವಾಚ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೃತಿಯೆ ವಿರೊದ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಏಕ್ ಕೃತಿ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಸಂಘರ್ಶ್ ನವೊಚ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಅರ್ತ್‍ಯಿ ನವೆಚ್. ತಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾ ಸಂಘರ್ಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೃತಿಯೆಂತ್ಲೊ ಖಂಚೊಯ್ ಸಬ್ಧ್ ವಾ ವಾಕ್ಯೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಅಖ್ಖೆ ಕೃತಿಯೆ ಸವೆಂ ತಶೆಂಸ್ ಅಖ್ಖಿ ಕೃತಿ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಾಕ್ಯಾ ವಾ ಸಬ್ಧಾ ಸವೆಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಿರಂತರ್ ಸಂವಹನ್, ನಿರಂತರ್ ಝರೊವ್ಣಿ. ಕೃತಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಂಶ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಂಶಾಂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಝರೊಂವ್ಚೆಂಚ್ ಖರೆಂ ಆನಿ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್.

ಕೃತಿಕಾರಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ತಿ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಇಜ್ಜಾಕಯ್ಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಝರಯ್ತಿತ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆರೋನ್ ಮೋಸಸಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಝರೊಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ತ್, ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಕಾಡೆಪಿಡೆ ನಾಪಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಘೆವ್ನ್ ಝರೊಂವ್ಕ್ ಸಭಾರ್ ದೀಸ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಝರಯ್ತಾಂ ಝರಯ್ತಾಂ ನವೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ ಜಾತಾ. ತೆಂಚ್ ಬರ್ಪಿಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಜಾತಾ.

ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ವಾಚಪ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಂ ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆ ಸವೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಗ್ನ್ ಆನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಕೃತಿಯೆಚೊ ಮಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಮುಂದರಿಜಯ್. ಕೃತಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಝರಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಖಂಯ್‍ಸರ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಥಂಯ್‍ಸರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚುನ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಜೊಡಿಜಯ್. ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್, ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕ್ ಚಲೊವ್ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಚ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಜಯ್. ಥಂಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ ನವೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂರಚನ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ‘ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚಿನಾ..’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ‘ನೆಬೊಬ್’ ಲೊಕಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಜೂನ್ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಂಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ (ಚಡ್‍ಕರ್ನ್ ನವಾಲ್-ನವಾಲಿಕಾ ಆನಿ ಕಾವ್ಯೆಂ) ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆಂ ನಿರಂತರ್ ಪುನರ್‍ವಾಚನ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತೆನ್ನಾ ನವ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂರಚನಾಕ್ ವಾಟ್ ಜಾತಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ.

(- ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಮಾರ್ಚ್ 2016)

 

ಇಮೇಯ್ಲ್: sqodr39@gmail.com

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೇಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ. ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]