ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಸಕಾಳಿಕ್] ಬರ್‍ಯಾ ಬರವ್ಪಾಚೆಂ ಮೂಳ್ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಏಕ್ ಕವಿ, ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ವೋಡ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ವಾಚಿನಾಂತ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ದಾಬಾಂತ್ ದುರ್ಬೊಳ್ ವಾಚಾಪ್, ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಯೇ ಭಾಸೆಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ.

2. ಆಮ್ಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ - ಭಾಸ್ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಹಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊರೊಡೊ ನಕ್ತಿರಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಕ್ತಿರಾಂಕ್ ಹಜಾರ್ ಹಜಾರ್ ಗಿರ್ಹೊ (ಗೃಹಾಂ). ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್ ಎದ್ದೆಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ತರೀ ತಿಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾತ್ರ್ ‘ಜೀವ್ವೆವಸ್ತಾ’ ಆಸಾ. ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂ, ತೀವ್ಮಾಶ್ಯಾಂ, ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಹೆರ್ ಜಿವಿಂ ಮುಕಾರ್, ರಾಕ್ಕೊಸ್ ರುಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಾ ಮಂಡಳೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಚಲಯ್ತಾ, ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೀ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗುಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣೆ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸಂವಹನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೀ ಭಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಜರ್ತರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಧನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಭೋವ್ಶಾ ಮನಿಸ್ಯೀ ಹೆರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಪರಿಂ ಪೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ?

ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತೇಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಭಾಶೆ ದ್ವಾರಿಂ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಡ್ಶೆಂ ಸಂವಹನ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಭಾವನಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಅನ್ಯೆಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಉಲೊವ್ಪಾ ಭಾಸ್ ಸಲ್ವತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಿಂ ತವಳ್ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ತೀ ದೂಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ವಿವರುಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ಚಿಂ ದುಕಾಂ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರಿತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ರಿತಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಂಡಾಂತ್ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಶಾಬ್ದಿಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೊ ಆಂಗಿಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ಯೊಚ್ ಚಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾತ್.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಚ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸೊದ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಸದಾಂ ಜಿಣಿ ಸುಕಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೀಂ ಸಾಧನಾ ಆಜ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಶೆಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ಭೋವ್ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಿಯೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾಕ್, ಎಕಾ ಲೋಕ್ ವರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾಕ್, ಎಕಾ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾಕ್ ಪಾಸಾರುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾಶೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಮೊಟೊ.

ಭಾಸ್ ಕೆನ್ನಾ ಜನ್ಮಾಲಿ? ಕಶಿ ಜನ್ಮಾಲಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ವಿವಿದ್ ಪಂಡಿತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್. ವಿವಿದ್ ದಿಷ್ಠಾವೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಂಚೊಯ್ ವಾದ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾದಾಂತ್ ಮಾನ್ವಾ ಸಾರ್ಕೆ ಅಂಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್.

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾನ್ ಭಾಸ್ ರಚ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ (ಚಡಾವತ್ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ದೆವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಸುಲಬ್) ‘ಬಾಬೆಲಾಚಿ ತೋರ್ ಬಾಂದ್ತಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ದುಸ್ಪೊಟಾಂವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ಭಾಸೊ ವಾಡಯ್ಲ್ಯೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂತ್ ಭಾಶೆಕ್ ಸರಸ್ವತಿ (ವಾಣಿ) ಅಧಿದೇವತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ತಿಕಾ ವಾಗ್ದೇವಿ (ವಾಕ್ದೇವಿ, ವಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉತಾರ್, ಉಲೊಣೆಂ, ಸಬ್ದ್, ಆವಾಜ್) ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ರುಗ್ವೇದಾಂತ್ ‘ದೆವಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಸಂಗಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಗ್ದೇವಿಕ್ ಜನ್ಮಾಯ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಶಾಸ್ತಿರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ‘ಸರಸ್ವತಿ ಕರ್ತಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಿ ಧುವ್’ ಮ್ಹಳಾಂ ದೇವ್ಮೂಳ್ ವಾದ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಖಂಚಿಯ್ ಸಂಗತ್ ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕರ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ದೆವಾನ್ ಭಾಸ್ ರಚ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಕ್ತಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂಚ್ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಥಳ್. ಭೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಕೆನ್ನಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಾಟಾಂನಿ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತೆನ್ನಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಭಾಸ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡಾವಳೆಂ ಪರಿ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತತ್ವ್ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ್ ಆಸಾತ್. ಜಶೆಂ ಮನಿಸ್ ಶ್ವಾಸೊಶ್ವಾಸ್ ಘೆತಾ, ಜಶೆಂ ತೋ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಖಾತಾ ಆನಿ ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಪಿಯೆತಾ ತಶೆಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾ ಆಸಾ ಜಾತಾನಾ ತೋ ಉಲಯ್ತಾ. ‘ ಅತ್ಮೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೊನ್ಜಾತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾಂಚಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ಂಚ್ ಭಾಸ್’ (ಎಇಸ್ಲರ್)- ಹಾಂಗಾ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಮನ್, ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ತಾನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಲಿಬ್ನಿಜಾಚೊ ಅನುಕರಣ್ ವಾದ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಕ್ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಆಪ್ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಕ್ ಪುನರ್ಉಚ್ಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ನಿಮ್ಣೆಂ ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಾಪಾರ್ನೆಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ್ರುಪಿತ್ ಆವಾಜಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ದ್ವನಿಮ್ ರುಪಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಭಾಸ್ ಆಸಾ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಲಿಬ್ನಿಜ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾವ್ಳೊ ಕಾಕಾ ಕರ್ತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಾಕಾ, ಕಾಳೊ ಕಾಕಾ ಕಾವ್ಳೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಉತಾರ್ ಜಾಲೆಂ(ಕಾಗೆ, ಕಕ್ಕೆ, ಕಾಕಾ, ಕಾಯ್ಳೊ, ಕ್ರೋ) ಮನಿಸ್ ಮುಳಾನ್ ಅನುಕರ್ಣೀ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಬರೆಂ, ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ತೋ ಸದಾಂಚ್ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ವಾದ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ರೆನಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಂಡಿತ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಚುಕಿ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ‘ ಸೃಷ್ಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಹಲ್ಕ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾ-ಬೆಂಬೆವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್’ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪ್ರತಿವಾದಿ ತೊ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ‘ಬೌವೌ ವಾದ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯ್ತಾ. ‘ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಸಾರಾ ಸವೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸಂವಹನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೋ ವಾದ್ ಸಾರ್ಕೊ ದಿಸಾತ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ಚ್ ಭಾಶೆಚೊ ನೀಜ್ ಆವಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೋ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಉದ್ಗಾರ್ ವಾದ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉಗಮ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಂಡಿತಾಂನಿ ಮಾಂಡ್ಲಲೊ ವಾದ್. ಮೂಳ್ ಮನಿಸ್ ಜೆನ್ನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪುರಾಸಣ್, ವಿರಾರಾಯ್, ದೂಕ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾನಾ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ ತೆನ್ನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಗಾರಾಂ ಆವಾಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ದ್ವನಿಮ್ ಸಂಕೇತ್ ಆಸಾ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ಭಾಸ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಾದ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ಹೆ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಅಯ್ಯೊ, ಹೊಯ್, ಛೆ, ಥುತ್ತ್, ಅಬ್ಬಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಉದ್ಗಾರಾಂಕ್ ದೇಸ್, ಭಾಸಾಂಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾ, ಹೆಚ್ ಮುಳಾವೆ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಚೊ ವಾದ್.

ಹರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ‘ ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವಯ್ಜ್ಞಾನಿಕ್ ಆನಿ ಸುವೆವಸ್ತಿತ್ ಭಾಶೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ‘ಉದ್ಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಸ್ ಉದೆಲಿ ತರ್ ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಸವೆಂಚ್ ವಾಡೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ಮ್ಹನ್ಜಾತಿಂನಿ ಕಿತ್ಯಾ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ‘ಭಾಸ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಿತ್ ಪ್ರೇತನಾಂಚೊ ಫಳ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಫ್ಹೂ ಫ್ಹೂ ವಾದ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಲಾಯ್ತಾ.


ನೊರೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಂಡಿತ್ ಉದ್ಗಾರ್ವಾದಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಚೊಚ್ ಯೊ-ಹೆ-ಹೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ‘ಮನ್ಶಾಕ್ ವಾವ್ರಾ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಕುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಥೊಡೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಆವಾಜ್ ಸುಟ್ತಾತ್. ತೆಚ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಮೂಳ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜೆನ್ನಾ ಲಾಂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಥಕ್ತಾ ತೆನ್ನಾ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ವಾಂವ್ಟಿ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಥೊಡೆ ಆವಾಜ್ ಸೊಡ್ತಾ, ಹೇ ಆವಾಜ್ ಮಾಸ್ಕುಲಾಂನಿ, ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆದಿಪುರುಶಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಾಯೆಂತ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ರುಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಾಚೊ.

ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರಾನ್ ಅನುರಣನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ಜಶೆಂ ಕಾಂಚಿಚ್ಯಾ ತೊಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಟ್ತಾ ತಶೆಂ ಮುನ್ಶ್ಯಾ ಮತಿಚೆರ್ ಪಡ್ಚೆ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಾಟಿಂ ಸಂದೇಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್ನೆಂಕ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ತಾತ್. ಮುನ್ಶ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ಂಚ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ತೋ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಕರ್ನಿ ಪರ್ಗಟ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಪ್ರಗಟಿತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಗಟಿತ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪ್ರಗಟುಂಕ್ ಮನಿಸ್ ವಾಪಾರ್ತಾ ತೇ ಸಂಕೇತ್ಚ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೋ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರಾಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಕ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಆಪೆ್ಲ ವಾದ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರಾಕ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ವಾದಾಂಕ್ ಕೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹೆರಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ‘ಡಿಂಗ್ಡಾಂಗ್’ ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.

ವುಂಡ್ತ ಪರ್ಮಾಣೆ ‘ಮೂಳ್ ಮುನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬೊಗ್ಣಾ, ಭಾವನಾ ಆನಿ ಗರ್ಜೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಕೇತಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊ ಜೆನ್ನಾ ಹೆ ಸಂಕೇತ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ತ್ಯಾ ಸಂಕೇತಾಂ ಸವೆಂ ಮೆಳಾವಳ್ ಜಾಲೊ ತೆನ್ನಾ ಭಾಸ್ ವಾಡ್ಲಿ’. ‘ಆಜೂನ್ ಸಭಾರ್ ಮೊನೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂವಹನ್ ಆಂಗಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಜ್ಞಿಕ್ ಭಾಶೆನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಯ್ತಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಸಂವಹನಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಮೊನೆಪಣ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿನಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವುಂಡ್ತಾನ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ವಾದ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ತ್. ತರೀಪುಣ್ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಮೊನ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಆಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ತೊಂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ಯೊ ಮವ್ಕಿಕ್, ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆ ವಿಶಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಥಳಾರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಠಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಮಾಂಕೊಡ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭಾವನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಸಂಕೇತ್ ವಾಡೊನ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ನಾ?

ಎಸ್ಪರ್ಸನ್ನಾನ್ ಭಾಷೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತೀನ್ ವಾಟಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ದಿಲಾಂ

  1. ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಳ್ಕಾಂಚಿ ಗೊದ್ದಿ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ

  2. ತ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಹವರ್ತಿ ಜನಾಂಗಾಂಚಿ ಮೂಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ

  3. ಭಾಶೆಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ತಿನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಸ್ ಕಶಿ ಜನ್ಮಾಲಿ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುಯೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್ತೋ ಕಳಯ್ತಾ.

ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಆಯ್ತಿ ಆಸ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ತಾಣೆ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಂವ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ,ಆಪ್ಣೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಸ್ತುಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾನ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಆಪೆ್ಲಚ್ ಏಕ್ ಉಚ್ಚಾರ್ ದೀವ್ನ್, ಏಕ್ ವಳಕ್ ಲಾವ್ನ್ (ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರುಕಾಕ್ ವ್ಹಡಾಂ ರೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತೆಂಚ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಭುರ್ಗಿಂ ದೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಆಮಿ ವಾಪಾರ್ಲಲ್ಯಾ ದೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಚೂಕ್ ಸಬ್ದಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ದೂಕ್ ರುಕಾಕ್) ಎಸ್ಪರ್ಸನ್ನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಗೊದ್ದ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ಥಳಾಂವೆಂ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಾದಾನ್ ಜಾತಾ.

ತಶೆಂ ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾ ಸವೆಂ ಮುಳಾಂವೆಂ ಸಹಮೆಳವ್ಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಜನಾಂಗಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ್ ಭಾಶಿಕ್ ಸಂರಚನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಜನಾಂಗಿಕ್ ಭಾಸಾಂನಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸಬ್ದಾಂವಳ್ ಆಸಾ ತೀ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸಾಜಯ್ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹೀ ಜನಾಂಗ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸಬ್ದಾಂವಳ್ ಕಶಿ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾಂ ಘೆತಾಂ ತ್ಯಾ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಅಶೆಂ ಎಸ್ಪರ್ಸನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ತಾ.

ಎಸ್ಪರ್ಸನ್ನಾನ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ತಿಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಭಾಶೆಂಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಶಿಕ್ಚೆಂ. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜನ್ಮಾಲಿ ತೆನ್ನಾ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ ಕಸಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಆನಿ ಸುದ್ರಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸುದ್ರಾಪಾಂಚೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ ಕಸಲೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಎಕಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೋ ಕಳಯ್ತಾ.

ಭಾಸ್ ಕಶಿ ಆಸಾ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಥೊಡೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಿ ‘ಭಾಸಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಾದ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮೆಳ್ಚೊನಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ‘ಭಾಸಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಪ್ರೇತನ್ ತೇಂ ಜಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಳಾವಿಣ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಠರಾಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ‘ ಭಾಸಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತರೀ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಬ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚಿಂ ಸಾಳಾಂಪಾಳಾಂ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗಿ ಆಸಾ ತೇಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಖರೆಂ.

(- ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 2016)

 

ಇಮೇಯ್ಲ್: sqodr39@gmail.com

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೇಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ. ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]