ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಸಕಾಳಿಕ್] ಬರ್‍ಯಾ ಬರವ್ಪಾಚೆಂ ಮೂಳ್ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಏಕ್ ಕವಿ, ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ವೋಡ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ವಾಚಿನಾಂತ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ದಾಬಾಂತ್ ದುರ್ಬೊಳ್ ವಾಚಾಪ್, ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಯೇ ಭಾಸೆಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ.

3. ‘ಬರಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಬರಯ್ಜೆಚ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ದೆಸಿದೇರಿಯುಸ್ ಎರಾಸ್ಮುಸಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ‘ಬರಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಬರವ್ಪಾ ಸವೆಂ ವಾಡುನ್‍ಂಚ್ ಯೆತಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀಪುಣ್ ಮುಳಾವ್ಯಾನ್ ಹಿ ಆಶಾ ಖಂಯ್ ಉಬ್ಜಾತಾ? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಜೂನ್ ತಶೆಂಸ್. ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಕಾರಣಾ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಪ್ರೇರಕ್ ಅಂಶ್ ಕಿತೆಂ? ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಉಬೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಪೂಣ್ ‘ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲೆ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ’. ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆಂ ಭಯ್ಣ್‍ಯಿ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ, ಪೋವ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡ್ನಾಶೆಂ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಚಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ತರ್ ಬರವ್ಪಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ‘ಖರೊ ಬರವ್ಪಿ, ಜನ್ಮಾನ್ ಬರವ್ಪಿ, ತಾಕಾ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಬರವ್ಪಾಚಿ ತಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿಂವಾನಾ ತಿ ತಾನ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾಕಾ ಹುಕ್ಕಿ (ಗುಂಗ್ಗಿ) ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಬರಯ್ನಾ ತರ್ ಆಗ್ಟ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಿಲ್ಲ್ ವಾಪಾರ್ತಾ ತ್ಯಾ ‘ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಯರ್’ (ಲಾಸ್ಪಿ ಆಶಾ) ಪರಿಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಭಿತರ್ ಲಾಸುನ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಆಶೆಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ, ಬರಯಿಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಸುಖ್ ಆನಿ ಲಿಕುನ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚಿ ತಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಭಾಗ್ತಾ’.

ಪೂಣ್ ಹೊ ವಾದ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವಾಮಟ್ಯಾಕ್ ಖರೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಸದಾಂ ಆಸಾಚ್. ತರ್ ಫಕತ್ ಜನ್ಮಿ ಬರವ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೆ? ತಶೆಂ ತರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಜನ್ಮಾಜಾತ್‍ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಿ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಅಸಮಾನತಾ ರುತಾ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಜನ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ? ತರ್ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರ್, ವರ್ಡ್ಸ್‍ವರ್ತ್, ಥಾಕೂರ್, ಕುವೆಂಪು, ಕಾರಂತ, ಲಂಕೇಶ್, ತಕಳಿ, ಮೂರ್ತಿ ಅಶೆಂ ಜೆ ಬರವ್ನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೆ ತೆ ಜನ್ಮಾನ್ ಬರವ್ಪಿ, ಜನ್ಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಧನ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಪೂಣ್ ಪ್ರೇರೇಪಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ‘ಜನ್ಮಾಜಾತ್’ ವಾದ್ ‘ಫುಫು’ ಕರ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾ. ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಬರವ್ಪಿ ‘ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪ್ರೇರೇಪಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಡವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ವೆಕ್ತಿ’. ಬರವ್ಪಿ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ, ತೊ ಆವಾಜಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೊಗೆಪಣಾಂತ್ ವಾಡ್ತಾ. ತಾಕಾ ವಾಚಾಪ್ ಕ್ರಿಯಾ ತರ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಮವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಚೆಂ ವಿಸ್ತರಣ್. ಹ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ‘ಬರವ್ಪಿ ಜನ್ಮಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಜನ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತಾ’. ಬರೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಬದ್ಧತಾ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾಂತ್ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆಶಾ ಉಬಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಶಾಥಿ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪಿ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸುಂಯೆತಾತ್.

1 ನಿರಂತರ್ ವಾಚಪ್/ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್: ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಚ್ಪಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಖಂಚಿಯ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ.

2 ವಾಚ್ಲಲೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗೂಂಡ್ ನಿಯಾಳಾಚಿ ಗರ್ಜ್: ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಮೊನೆಂಪಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಹಿ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯತಾ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ಪಣ್.

3 ಬರವ್ಪಾಚಿ ಶಯ್ಲಿ, ಮುಳಾವ್ಯಾ ವ್ಯಾಕರಣಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ಣೆಚಿ ವಳಕ್.

ವ್ಯಾಕರಾಣಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಳಾಂಪಾಳಾಂ ಜಿರವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಲೀಸ್‍ಸಾದ್ ನಾ, ತರೀ ಮುಳಾವ್ಯಾ ವ್ಯಾಕರಣಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಪುಣ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಆಬ್ ಗೆಲೆಂ, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಂಯೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ ನೆ?

ಬರ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಅಶೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾತ್: ಭಂಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮನ್ ನಾ, ವಾಚುನ್ ಬಸುಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ನಾ, ವಿಸ್ತಾರ್ ನಿಯಾಳಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಪುಣ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಹುಕ್ಕಿ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಕ್ ಆಡ್ ಯೆತಿತ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ನಾ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ನಾ, ಪಂಗ್ಡಾ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾ, ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಮಿ ಬರಯ್ನಾಶೆಂ ಬಸುಂಕ್ ಸಾದ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಸ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾರಸ್ವತ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸರಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಜಕೀಯ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಿತ್. (ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್). ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ರಾಟಾವಳಿ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ರಾಜಕೀ ವಾ ಹೆರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಆಡ್ ರಾವ್ತಾತ್, ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್.

ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆಶಾ ನಾಂವ್ ಛಾಪ್ಯಾರ್ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಪೂರಕ್‍ಗಿ? ತೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಣ್‍ಗಿ? ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಕಾಂಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಚೆಕ್ಕ್‍ಲೀಫಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾಗಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎದ್ರಿಚೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಕ್ಣಿ ಏಕ್ ತೊಣ್ಕೊಗಿ? ಮ್ಹಜೆಂ ಲೇಕನ್ ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಫೊಟೊ ಪತ್ರಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮ್ಹನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಫೆಸ್‍ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚಡ್ತಾಗಿ? ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ವ್ಹಾಳೊಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರವ್ಪ್‍ಗಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಅಂತರ್ಮಳಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಕತ್ಕತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕತ್ಕತೊ ಜಾವ್ನ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತಾತಾನಾ ಉಸ್ಪಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರವ್ಪ್‍ಗಿ? ತಶೇಂಸ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತಾಚಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್? ತಾಕಾ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಜ್ಪಾಚೆಂ, ಭಾಜ್ಪಾಚೆಂ, ಉಕಡ್ಪಾಚೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ? ತರಿ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಜಯ್. ಖಂಯ್‍ಗಿ ಏಕ್ ಕಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಶೆತಾ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಜೆ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂ, ಸಹೃದಯಿ ಅಭಿರುಚ್ ದಾಕೊಂವ್. ಪೂಣ್ ಸಾದ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂಗಿ? ಸಾದೊ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ತಿತ್ಲಿಚ್ ವಾ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ತಾಂಕಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕರುಂ? ತಶೆಂ ತರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಕ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಶಿಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ವರ್ದಿ, ಅರ್ಜಿ, ದುರಾಂ, ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಕಡ್ತಾರಾಂ, ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ, ಪತ್ರಿಕಾಂಚಿ ವರ್ದಿ, ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಪತ್ರಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಳೊ ವ್ಹಾಳ್ತಾಗಿ? ಭೊಗ್ಣಾ ಉಮಾಳ್ತಾತ್‍ಗಿ? ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವೊರವ್ನ್ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂರ್ಣ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲೇಕನ್, ಕಾಣಿ ಕಥಾ, ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ತರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಂಕ್.

ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಥಂಯ್: ಆಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ಚೆ ಥೊಡೆ ದಬಾವ್ ಆಮಿ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಮನೋಗತ್ ವಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಬರಯ್ನಾ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮತ್ ಶಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ. ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಟ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಭಾರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಉಜೊ ಪಡ್ಲಾ ಆನಿ ಉದಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಜೆಚ್. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಚುಕುನ್ ಯೆತಾತ್. ಆನಿ ತವಳ್ ನಿರಾಶಾ, ಮತಿಕ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಕರಂದಾಯೆಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಮಿ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆ ಪಡ್ತಾತ್.

ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉದೆತಾ. ವ್ಹಯ್ ತವಳ್ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪೂಣ್ ತವಳ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಧಾ-ಬಾರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೊರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಜಯ್. ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಖಾಸ್ಗಿ ವಾ ಜೆರಾಲ್ ಘಡಾವೊಳಿಂಚೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ತಾನಾಷಾಹಿ (ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ) ಮುಟಿಂತ್ ಗಾಂವ್ ಕಷ್ಟಾತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಫುಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ ತಾಕಾ ಉಲ್ಟೆಂ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಉದೆತಾ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾಖಾಲ್‍ಚ್ ಸುಖ್ ಸಮಾಧಾನೆಚೆಂ ಶಾಭಿತ್ ಬಿಡಾರ್ ಸೊಧುಂಕ್‍ಯಿ ಜಾಯ್‍ತಿ ಶಾಥಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ತಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾ ತಾನೆಲಿ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉದೆತಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಭೋವ್ಶಾ ವಿವಿಧ್ ಕರಂದಾಯೊ ತುಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತರಿ ಬರಯ್ಜೆಚ್.

ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಭಾವುಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಡ್‍ದಿಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಆಸಾ ಪೂಣ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್, ಭೋವ್ಶಾ ಇಲ್ಲೆಸೊ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಭಾಗ್, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ, ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಫುಡ್‍ಚಿಂತಪ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ತಾಂತುಂ ಚೂಕ್ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಮನ್ಶಾಜಾತ್ ರುಕಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಗಾಂವ್ ಸುಕಿದಾಡೆಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್ತಾ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ವಿರಾರಾಯ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‍ಯಿ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತ್ತಾ ತವಳ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ದಾಬಾವ್ ನಿಪ್ಜತಾ, ಹಾಂತುಂ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ? ತಶೆಂಸ್ ಗಜಾಲಿ ಪಾಟಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅತರ್ವಣಾ ವಿಶಿಂ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತೊ ಬರಯ್ತಾ.

ಬರಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಾಬಾವಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರಂದಾಯೊ ಚಡ್. (ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಬಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ತವಳ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಚುಕಿ ದಾಕೊವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪಾ’ಪಿಂ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್. ಆನ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಆಮಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಚಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಖರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಜಯ್. ಗಜಾಲಿಂಚೆಂ ಖರೆಂಪಣ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಮಾಂಡಿಜೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾಋ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆಮಿ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆನಾಶೆಂ ವಚತ್.

ಬರಯ್ಜೆ, ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಿಜೆ, ನಿಯಾಳ್ ಕರಿಜೆ, ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾನಾಚ್ಯಾದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ಜೆ/ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರಿಜೆ. ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

(- ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಮಾಯ್ 2016)

 

ಇಮೇಯ್ಲ್: sqodr39@gmail.com

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೇಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ. ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]