ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಕಾಳಿಕ್] ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಏಕ್ ಕವಿ, ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ವೋಡ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ವಾಚಿನಾಂತ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ದಾಬಾಂತ್ ದುರ್ಬೊಳ್ ವಾಚಾಪ್, ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಯೇ ಭಾಸೆಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ.

4. ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಆಜೂನ್ ‘ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಂದುಳ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ’ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂವ್. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಫುಗಾರ್ಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾಚೆಂ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಲೆಕನಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಜ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಸಂಯ್ಭ್ ಸಯ್ತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾ ವಿಶಿಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ದೆಕುಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಗವ್ರವಾನ್ ದೆಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭೋವ್ಶಾ ಆಡ್ ಯೆತಾ. ಆಮಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ದೇವ್, ಸರ್ಗ್, ಸಾಯ್ಭಿಣ್, ಪಾಪಾ ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಜೊಡ್ತಾತ್ ತೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ತೊ ಜಾಗೊ ದೇಶ್, ಗಾಂವ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ ಘೆನಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ‘ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್’ ಪರಿಗತೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಪಾಯಾಚೊ. ದೇಶ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊಸ್ತಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ದಿತಾ ತರಿ ಆಮಿ ಆಂಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾಂ ಉರ್ತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ “ಫೊರಿನ್‍ಗಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ಚೂಕ್ ಆಮ್ಚಿಚ್. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ತರ್, ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚಿಚ್ ದೆಣ್ಗಿ ಆಸಾ. ಹೆರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಭಾಯ್ಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ಹಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಮನೋಗತ್ ಜವಾಬ್ಧಾರ್ ಆಸಾ. 21 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಹಜ್ಪಣಿ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಹಜ್ ಮಹತ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಧಾನ್‍ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಆಯ್ತೊ ಆಸ್ಚೊ ವಾಂಟೊ ಖೆಳ್ನಾಶೆಂ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಮ್ಚಿಚ್. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್- ಅಲ್ಪ್‍ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಸಂಘರ್ಶಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಕೆನರಾಚೆ ವಚುನ್ ಕೆನಡಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಸದಾಂ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಆಚರಣಾಂ ಪರ್ದೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಹಾಕಾ ತಿದ್ವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಹ್ಯಾ ಲೆಕನಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾರ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಖರ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಡ್ತುಗೆಝಾಂ, ಡಚ್ಚಾಂ, ಫ್ರೆಂಚಾಂ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂನಿ ಆಂಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ 1498 ಥಾವ್ನ್ 1947 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಅನಾಚಾರ್ ಆನಿ ಲುಟ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪುನರಾವರ್ತಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ದುದಾ-ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಹೊ ದೇಶ್ ದುಬ್ಳೊ ಕರ್ನ್ ಘಾಲೊ ಹ್ಯಾ ಯುರೋಪಿಯನಾಂನಿ. (ಆಜ್ ಭಾರತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ಸರ್ವ್ ದೇಶ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್) ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಔರಾಂತ್ ಹಜಾರೋಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಗೊಯಾಂತ್ ಪುಡ್ತುಗೆಝಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಅನಾಚಾರಾ ವಿರೊದ್ ಅಬ್ಬೇ ಫರಿಯಾ (ಕುಸ್ತಾದಿಯೊ ಫರಿಯಾ), ಕಯ್ತಾನೊ ವಿತೊರಿಯೊ ದೆ ಫರಿಯಾ, ಜೋಸ್ ಅಂತೋನಿಯೊ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ (ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಂಟೊ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ) ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ದಂಗ್ವಳ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸುರ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂ ಸವೆಂ ಸಹವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ದೆಶಾಂತ್ ಸುವೆವಸ್ತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್‍ಯಿ ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ವ್ಹರ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. 1887 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಾಸಭೆಂತ್ 607 ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಪಯ್ಕಿ 15 ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಒರಿಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಮಧುಸಂದರ್ ದಾಸಾನ್ ಶಾಸನ್ ಮಂಡಳೆಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾಕ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ವಿನೊವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್, ಎನ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಮ್ಮನ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ್ ಆನಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾ ಮಧೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ವಾಂಟೆಲ್ಪಣಾಚಿ ವಿನೊವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಪಂಡಿತ್ ರಮಾಭಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಆನಿ ಕಾಲಿ ಚಂದನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುರ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲಲಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಧ್ವಿಂಚ್ಯಾ ಪುನರ್‍ಲಗ್ನಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಳೊ ಉಟಯ್ತಾಲಿ. ದಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಲಿ ಚಂದನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಝುಜ್ಲೊ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕಾನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ ‘ಸ್ವರಾಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜನ್ಮಾ ಹಕ್ಕ್ , ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜೋಡ್ನ್‍ಂಚ್ ಸಯ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಝುಜಾನಾರೊ ಖರ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಕಾ ಬಾತಿಸ್ತಾಚೊ ತಾಚೊ ಝುಜಾರಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಿಲಕಾಚೆರ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಸ್ವದೇಶಿ ದಂಗ್ವಳೆಂತ್ ವ್ಹರ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಂಧವ್ ಉಪಾಧ್ಯ (ಸಾಧು ಹಾರ್ಜ್ ತೊಮಾಸ್) ಚೆಂಗನೂರಾಚೊ (ತಿರುವಾಂಕೂರ್) ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಪಾಸಾರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹರ್ತೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾ. ತಿರುವಾಂಕೂರ್ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೇಶಿ ರಾಯ್ಪಾಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚೊ ಅನ್ನಾಪರಂಬಿಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಜಾನ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮುಕಾರ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ ತರಿ ಗಾಂಧಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ವಾಡುಂಕ್ ತಾಣೆ ವ್ಹರ್ತಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಜೆ ಸಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ (ಜೊನ್ ಜೇಸುದಾಸನ್ ಕೊರ್ನೆಲಿಯುಸ್) ಗಾಂಧೀಜಿ ಸವೆಂ ವ್ಹರ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ಸಾಂಗಾತಿ, ಕುಮಾರಪ್ಪಾನ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಂಡಿ ಪಾಂಯ್‍ವಾಟೆಚ್ಯಾ 250 ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲುಂಕ್ (ಮಿಟಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್) 78 ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾಂ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ ತೊಚ್ ಟಯ್ಟ್‍ಸ್‍ಜಿ (ತೇವರ್‍ತುಂಡಿಲ್ ಟಯ್ಟಸ್) ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ. ಪಾವ್ಲ್ ರಾಮಾಸ್ವಾಮಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಾಣರ್ ದೆಶಾಖಾತಿರ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲಿಂ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಚೆರಿಯನ್, ಟಿ ಎಮ್ ವರ್ಗೀಸ್, ಆನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಫಿಲಿಪ್ಪೋಸ್ ಎಳಾಂಜಿಕ್ಕಲ್ ಜೊನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ.

ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾಂತ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿಯಿ ಆಪ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕದ್ರೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಗಾಂಧೀ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಸೋಜ್, ನಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚೊ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ ಪಯ್, ತಾಂಗೆರ್ಚಿ ಒಕ್ಟೇವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಜೆಜ್ವಿತ್ ಪಾದ್ರಿ ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬೊಂಬಯ್ ವಸ್ತೆಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಜೊನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿಂಟೊ (ಗಾಂಧಿ ಪಿಂಟೊ), ಜೆರೊಮ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಜೊಕಿಮ್ ಸಂತಾನ್ ಆಳ್ವಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಳ್ವಾ, ತೊಮಾಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಹೆಲೆನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಆಲಿಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್.

ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ. ಪೂಣ್ ಹಜಾರೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ದೆಶಾ ಖಾತಿರ್, ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಬಂಧೆಸಾಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಲಾಠಿಯೆ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‍ಯಿ ಗಾಂಧೀಕ್ ದುರ್ಸಾತಾಲಿಂ, ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲಿಂ, ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾಕ್ ಯೆಟ್ತಾಲಿಂ, ಧೋಂಡಿಯಾ ವಾಘಕ್ ಸೊವ್ತಲಿಂ, ನರಗುಂದಾಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ತಾಲಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಆಸಾತ್!

ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾನ್? ಪರ್ದೆಶಿ ಬಿಕಾರ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಲುಟ್ಚೊ, ಲೊಕಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಫಾರ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ, ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಶಿಯೆಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ಪಾಟಾಯ್ನಾಶೆಂ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಂಪರಿಂ ದೊಳೆಧಾಂಪುನ್ ಬಸಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ತಶೆಂ ತರಿ ಹೊ ದೇಶ್ ಕೊಣಾಚೊ, ದೇಶ್‍ಭಕ್ತ್ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾಚೊಗಿ, ತ್ಯಾ ಪಿಂರ್ಗ್ಯಾ ಪರ್ಕಟ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾಷ್ಟೆಕುಡ್ಕ್ಯಾ ತೆದಿ ಭುಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚೊ? ವ್ಯಾಪಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ದೆಶಾಂತ್ ರಿಗುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ತಾಂಚೆಪರಿಂ ದೆಶಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಯಾಂ. ಹೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಶಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

(- ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 2016)

 

ಇಮೇಯ್ಲ್: sqodr39@gmail.com

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೇಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ. ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]