ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಭಲಾಯ್ಕಿ] ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ [ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್]

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕಮರ್ ಭಾಂದ್ಲಾಂ, ತಾಂತುಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್. ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಲೊಕಾಂನಿ ಅಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಭಾಳಿಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಏಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆತಸಲೊ ನ್ಹಯ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ’ಭಲಾಯ್ಕೆದಾಯ್ಜ್’ ಅಂಕಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾಂ, ಆತಾಂ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’ ಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಚೊ.

5. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್!

(ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾ)

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸ್ಣೆಂತ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಮಿತಿಭಿತರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ವಾ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ.

ಸುರ್ವಾತೇರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲಾಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸಾ ತಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆ. ಹೆ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿವರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡಿನಾ. ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್- ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಯ್ ಉತ್ರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ.

ಒಕ್ತಾಂ ಸೆವ್ನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಂತ್ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಜೊಡ್ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ತಾಂ ಸೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡುಂಕ್ ಪುರೊ, ಒಕ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಂತ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಬರೆಂಫಣ್ ಜಾತಾ.

ಧುಮ್ಟಿ ಪಯ್ಲಿ ಬಂಧ್ ಕರ್: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚಿಂ ರಾವೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚೆ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವಾಟೊ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಧುಮ್ತಿ ಪುರ್ತಿ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಧುಮ್ಟೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸುನ್ ಹೆರ್ ಥರಾನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಜಾಯಿತ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ದೆಂವಾನಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬರೆಂಫಣ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್: ಕುಡಿಚಿ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಕರ್ಚಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಕುಡಿಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚರಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಉಣೆಂ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ದೆಂವುನ್ ವಚನಾ. ಮೊಟಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕುಡಿಂತ್ ಚರ್ಬೆಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಯ್‍ತ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುಯೆತ್.

ಕುಡಿಚೆಂ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಂ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್‍ಯಿ ಉಣೊ ಜಾತಾ. ಫಕತ್ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೊ ತಿತ್ಲಿ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ. ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಲಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಾಂಕ್ ವೆಚೆಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಳ್ತಾನ್ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಖಾಣ್ ಉಣೆಂ ಸೆವುನ್ ಚಲ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಕರ್ಯೆತಾ. ಜಡಾಯ್ ಹಳೂ ಉಣಿ ಕರಿತ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ ರಗ್ತಾದಾಬ್‍ಯಿ ಉಣೊ ಜಾತಾ.

ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರ್: ಕುಡಿಕ್ ಚಡ್ ಭೊರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಖಾತಿರ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ವ್ಯಾಯಾಮಾ ಪಯ್ಕಿಂಯ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ.

ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಸಲೆ ಖೆಳ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಸಾಯ್ಕಲ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಜೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ (ಹಳ್ತಾನ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ವೆಚೆಂ) ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಪಿಡಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಸಾಂಜೇರ್ ವಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಚಲ್ಯೆತಾ. ಚಲ್ಚೆಂ ವೆಗಾನ್ ಚಲುಂಕ್‍ಜಾಯ್, ಪೂಣ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲೊವ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ. ಅಶೆಂ ದಿಸಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ತರ್‍ಯಿ ಚಲುಂಕ್‍ಜಾಯ್.

ಬರಿ ಚರಬ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಾ

ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಾ ಚರ್ಬೆಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಖಾಣಾಂ ಆನಿ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಕ್ವನಾಂ ಸೆಂವ್ಚಿಂ ಬಂಧ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಚರ್ಬೆಚಿಂ ಖಾಣಾಂ-ಪಕ್ವನಾಂ ರಾವಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಖಾಣಾಂತ್ ಪೋತ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಹೆವರ್ವಿಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಾಣಾಂತ್ ಫಕತ್ ಚರಬ್ ಉಣಿ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ದೆಂವುನ್ ವಚನಾ. ಖಾಣಾಂತ್ ಚರಬ್ ಮಿತಿನ್ ದವರ್ಚಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಗಜಾಲಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಹೆರ್ ಗಜಾಲ್ಯೊಯ್ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಥರಾವೋಳ್ ಸಂಸೋಧ್ ವರ್ಧ್ಯೊ (research papers) ಆಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಖಂಚೆ ಸತ್, ಖಂಚೆ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ವರ್ಧ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಜಾತಿಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಸೋಧ್ ಹೆಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅನಾಹುತಾಂಚ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾಪಯ್ಲೆಂ ದಿಸಾಕ್ 150 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ತಿತ್ಲೊ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್ 32% ತಿತ್ಲಿ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಧಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಾಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾರ್ಟ್‍ಎಟೆಕ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. 150 ಮಿಲಿಲಿಟರ್ ತಿತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲಿವರಾಕ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ!

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸೋಧನಾಂನಿ ಜೆಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಫಕತ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಗ್ತಿ ಶಿವಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಯುವಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಹೆರ್ ದೊಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಾಣಾ-ಪಕ್ವನಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ಪೋತ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯೊ ಸವಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ತ್ಯೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಚರ್ಬೆಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಪುರ್ತಿಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಥರಾಚಿಂ ಉಣಿ ಕರ್ನ್, ಹೆರ್ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂಫಣ್ ಆಸಾ. ಮನ್ಜಾತಿಂಚೆಂ ಮಾಸ್, ದುಧಾಚಿ ಚರಬ್-ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಣಿ, ತೂಪ್, ಚೀಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಪೇಗ್ ಚಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಕ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಚರ್ಬೆಂತ್ ತಶೆಂ ನಾರ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಮೋಲಿನ್ ತಸಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಸ್ಯಾಚ್ಯೂರೇಟೇಡ್ ಚರಬ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಹೆ ವಸ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಭುಂಯ್ ಚಣೆ, ಸೂರ್ಯ್ ಕಾಂತಿಫುಲಾಚ್ಯೊ ಬಿಂಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಾಳಿಂಥಾವ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಸಲಿಂ ತೆಲಾಂ ಖಾಣಾಂತ್ ಮಿತಿನ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ತೆಲಾಂನಿ ಮೊನೋಸ್ಯಾಚ್ಯೂರೇಟೇಡ್ ಚರಬ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲಿಂ ತೆಲಾಂ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಂತ್ ಉಣ್ಯಾದಾಟಾಯೆಚೆಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ (LDL) ದೆಂವ್ತಾ ಆನಿ ಚಡ್ ದಾಟಾಯೆಚೆಂ (HDL) ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್ತಾ.

ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಾಣಾ-ಪಕ್ವಾನಾಂನಿ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ತೇಲ್ ಆನಿ ನಾರ್ಲಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಉಣೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಬರೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್. ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ತೇಲ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಶೆತಾ-ಭಾಟಾಂನಿ ಭೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜಣ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾರ್ಲ್ ವಾಪಾರುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ ಚಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಕಾಪ್ಯೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಖಾಣಾಕ್ ನಾರ್ಲ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್, ತರ್‍ಯಿ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಹೆರಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ತೆಲಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಕರ್ನ್, ಕುಡಿಕ್ ಭೊರ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕುಡಿಕ್ ಭೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ರಗ್ತಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡುನ್ ಆಸಾ ತರ್ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ತೇಲ್ ಆನಿ ನಾರ್ಲಾಚೊ ಉಪೇಗ್ ಉಣೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಬರೆಂ.

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ತೆಲಾಚೊ ಆನಿ ವನಸ್ಪತಿ ಚರ್ಬೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಉಣೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ರೆಸ್ತೋರೆಂಟಾಂನಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಖಂಚೆಂ ತೇಲ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಬೆಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ-ಚಿಪ್ಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಭಾದಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ತೆಲಾಂ ವಾ ವನಸ್ಪತಿ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಚಡ್. ಕೊಲೆಸ್ಟಿರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾಯ್.

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಬರಿ. ತಾರ್ಲೆ, ಟ್ಯೂನಾ, ಸಾಲ್ಮೋನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಂನಿ omega 3 fatty acids (ಒಮೇಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟ್ಟಿ ಆಸಿಡ್) ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ದೆಂವೊಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಸಂಸೋಧ್ ಕಳಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನಾನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್‍ಯಿ ಉಕಡ್ಲೆಲಿ(ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್)ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆಂವ್ಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಾಸ್ ಉಣೆಂ ಖಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಬರೆಂಫಣ್ ಆಸಾ. ಮಾಸ್ಳೆವರ್ವಿಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ದೆಂವನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಚಡುನ್ ವಚನಾ.

ರಾಂದಯ್ ಚುಕಯ್ನಾಕಾ: ನಾರ್ಕುಟ್ ಭಾಗ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ರಾಂದಾಯ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ರಾಂದಾಯ್ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚರ್ಬೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅನ್ಕಿಟೆಥಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಉಣೊ ಜಾತಾ. ರಾಂದಾಯ್ ಚಡ್ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುಕ್‍ಯ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂಯ್ ಎಪ್ಪಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಫಳಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ನಾಂವಾಚಿ ಖಿರೊನ್ ವೆಚಿ ನಾರ್ಕುಟ್ ವಸ್ತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ಲೊಸುಣ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಥೊಡ್ಯೊ ವರ್ಧ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲೊಸುಣೆಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊಯ್ ಚಾಲ್ತೇರ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಲೊಸುಣೆಚ್ಯೊ ಮೊಯೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾತ್‍ಭೊರ್ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ವರ್ಧ್ಯೊ ಬಾದ್ಮಾಂ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಥರಾವೋಳ್ ಸಂಸೊಧ್ ಆಸುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಸೊಧನಾಂನಿ ಲೊಸುಣ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಲೊಸುಣೆಚೆ ಗುಳಿಯೊ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫರಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಶೀದಾ ಲೊಸುಣ್ ಆನಿ ಬಾದ್ಮಾಂ ಖೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ನಕ್ಕಿ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪೂಣ್ ತ್ಯೊ ಮಿತಿರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಭಾದಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.

ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಗುಳಿ: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂ ಏಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಗುಳಿ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂಯ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ದೆಂವೊವ್ಕ್ ಫೊಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಫೊಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್ (homocysteine) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ವಸ್ತುಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಚೆ ತಶೆಂ ಆರ್ ಮಾರ್ಚೆ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಕರ್ತಾ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಥರಾನ್ ಹಿಂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಂತ್ರಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚ್ಯಾ ರೊಸಾಂತ್, ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಲೊ ರಾಂದಾಯೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಸದಾಂ ಎಕೇಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಗುಳಿ ಸೆಂವ್ಚಿ ಚಡ್ ಸಲೀಸ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕಡೆ ಹೆವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಭೊರ್ ಉಣೊ ಕರ್: ಮತಿಕ್ ಚಡ್ ಭೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಮತಿಚೆರ್ ಭೊರ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ದಿಸಾಕ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ವ್ಹರಾಂ ಪಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಖರ್ಚಿನಾಯೆ. ‘ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್.. ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಯ್ನಾ..’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಎಕಾ ದುರಾದೃಶ್ಟಾಚೆ ಘಡಿಯೆ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾನ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ತಿತ್. ತಾಣಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಾತ್! ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾಪಣಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ರಾವಾನಾ. ಹೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ನ್, ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಮತಿಕ್ ಭೊರಾಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಮತಿಕ್ ಭೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಖಾಣಾಂತ್ ಮೀತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲೆಂ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ದೆಕುನ್, ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ವ್ಹಾಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನಿ ಐ.ಟಿ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಮತಿಕ್ ಚಡ್ ಭೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಗ್, ಚಡ್ಪಡೆ, ವಿರರಾಯ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ತಸಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಯ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಹಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕುಡಿಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಅನಾಪೇಕ್ಶಿತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯೊ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ವೇಗ್ ವಾಡಯ್ತಾತ್, ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಚಡಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾನಳಿಯಾಂಕ್ ಅಶೀರ್ ಕರ್ನ್ ತರ್ನೆಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್.

ದಿಸಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹರಾಂ ತರ್‍ಯಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ, ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹರಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಮತಿಚೊ ಭೊರ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೊ ತರ್‍ಯಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ನೆಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಸಂಸೋಧ್ ಕಳಯ್ತಾತ್.

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಒಕ್ತಾಂ: ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಚಡಾನಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಕ್ ಲಗ್ತಿ ಥೊಡೆ ಗಜಾಲಿ ಚಾಲ್ತೇರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಒಕ್ತಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಒಕ್ತಾಂ ಆತಾಂ ಲಾಭ್ತಾತ್ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಒಕ್ತಾಂಚೊ ವಾಪಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ವಿಶೇಸ್ ಚಡುಂಕ್ ನಾತರ್ ಒಕ್ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ತಕ್ಷಣ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಖಾಣಾಂತ್ ಮೀತ್, ವ್ಯಾಯಮ್, ಕುಡಿಚೆಂ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ದೆಂವೊಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಎಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ತರ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚಿಂ ಒಕ್ತಾಂ ಸೆವ್ಯೆತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಕ್ ಲಗ್ತಿ ಬದ್ಲಾಪ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ಚೆಂ.

( - ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್, ಜುಲಾಯ್, 2016)

dredwardortho@gmail.com

ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್: ವೃತ್ತಿಪರ್ ಏಕ್ ದೊತೊರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಲೇಕಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಮಹತ್ತರಾಚೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ತೊ ಕರುನ್ ಅಸಾ; ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೌರವಾನ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್‌ಯೀ ಹೊ ಖಾಯಮ್ ಬರಯ್ತಲೊ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]