ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ನಾನುಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್: ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕುಂಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣುನ್, ಕುಂಡೊಚ್ಚ್ ರಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ತೆ ಸಮಧಾನ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ರಾಂದ್ಪಾವೊಳಿ, ಹಾಸೊ, ಮಸ್ಕಿರಿ, ಕುಚುಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್.

ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಸೊ/ಹ್ಯೂಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ; ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗಾಚ್ಯೊ ನೋನ್-ವೆಜ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್. ಆನಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣಿ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ Rational ಅನಿ Revolutional ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಕ್ಕರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಬಾದೂರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಾರೆಂ ಘಾಲ್ತೆಲೆಯ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಅಸಾತ್. ಹಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್, ತಾಚೆಂಚ್ ಲುಟುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಘೊಟುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ’ನೈತಿಕತೆಚೊ ಪಾಠ್’ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ’ಆಮಿ ಖರೆಂಚ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾಂವ್?’.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಿ/ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ತಲೊ ಅನಿ ಸಮ್ಜತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

6. ಭಾರಾ ಸರೊನ್ ತೆರಾ ಲಾಗ್ಲಿಂ [- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ.]


ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಸಮಾಜ್ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚಾ ದಸ್ತುರೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಮ್ಹಜಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ಪ್ರಾಯೆ ಮದ್ಲಿ ತಫಾವತ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಮ್ಮಾ ಮದ್ಲೊ ವೆತ್ಯಾಸ್ ಯೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಚಡಾವತ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೊ ಅನುಪಾತ್ ಚಡುಣೆ ಹಾಚೆ ಆಸ್-ಪಾಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ತೆಸ್ತಾಮೆಂತಾಚಾ ಕಾಳಾರೀ ಅಶೆಂಚ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ದೇವ್ ಅಬ್ರಹಾಮಾಕ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜನ್ಮಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ (ತೆದ್ನಾ ಕಾಳ್ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ತರ್!) ಅನಿ ಸಾರಾಕ್ ನೊವೊದ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಖಂಯ್! ತರೀ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಮದ್ಲೊ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ವೆತ್ಯಾಸ್ ಯೀ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೊ ವೆತ್ಯಾಸ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೊಯ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆತಾಂವ್. ತಸಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಯೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ‘ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ ರಾಮ್ ಮ್ಹಜೆ ಬುಡ್ಡಾ ಮಿಲ್ ಗಯಾ!’ ಪದ್ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.

ಸ್ತ್ರೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾನೂನ್ ನಾ. ಸಬಾರ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಗಾಂಧಿ, ಕಸ್ತೂರ್ ಬಾ ವರ್ನಿ ಪ್ರಾಯೆನ್, (ಬೋವ್ಶಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್) ಲ್ಹಾನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಸಮಾ ಆಸಾ ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವರ್ನಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್  ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಉಧಾಹರಣಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್.

ದಾಂತ್ ಝಡ್ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ ಸಮೇತ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಪಳೆತಾಂವ್. ಮ್ಹಾತಾರೆನಿಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಪ್ವಾದ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಮಸ್ತು ಉಣೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಜಿವಿತಾಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವಗ್ತಾ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರಬುಧ್ದ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಯ್ರಿ ದಯ್ರಿಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಿತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜಿನ್ ಅನುಕಂಪ್ ದಾಕಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.

ಸ್ತ್ರೀ ಏಕ್ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ mindset ಅಜೂನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ವಿದುರ್ ಮ್ಹತಾರ್ಯಾಕ್ಆಬಾ, ತುಂವೆ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ..’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ, ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ಚೆಡುಂ ದೀತ್ ಪುತಾ?!’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೋಣ್ ಸ್ತ್ರೀ, , ಮ್ಹಾತಾರಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಪುತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೋವ್ಶಾ ವಿಚಾರ್ಚೊ ನಾ! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಬರಾಬರ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಾವ್ನ್  ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಚಾ ಕಲ್ಪನಾಂತ್ ಬೋವ್ಶಾ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸಾಂಗಾತಿನ್ ತಾಚೆ ವರ್ನಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ತಿಚೆ ವರ್ನಿ ವ್ಹಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ತರ್ಕಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರೀ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಿತೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕುತೂಹಲಾನ್ ಹಾಂವೆ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅರಾಯ್ಲಿ.

* ದೆವಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರಚಲ್ಲೆಂ ಅದಾಂವಾಕ್. ಅಪ್ಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸೃಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆದಾಂವಾನ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಘಳಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೆವಾನ್ ಆದಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಬಲ್ ಅನೇಸ್ತಿಯಾ ದೀವ್ನ್ ತಾಚಿ ಬೋರ್ ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂತು ಏವೆಕ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಏವೆಕ್, ಆದಾಂವಕ್ ರಚಲ್ಲೆ ದಿಸಾಚ್ ರಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆದಾಂವಾಕ್ ರಚಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏವ್ ತಾಚೆ ವರ್ನಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಧಾಕ್ಟಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತೊಚ್ ಸಂಪ್ರಾದಾಯ್ ಮುಂದರೊನ್ ಆಯ್ಲಾ.

* ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಬರಾಬರ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಕಸಲೆಯ್ ತೀರ್ಮಾಣ್ ಘೆಂವ್ಕಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಝಗ್ಡೆಂಚ್!

* ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಒಪ್ವೊಕಂಚ್ ನಾಕಾ. ಸದಾಂನೀತ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಅಪುಣ್ ಘೊವಾಚಾಕೀ ‘-‘ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್? ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಾಕೀ ಪ್ರಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್.

*ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾವರ್ನಿ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಪ್ರಬುಧ್ದ್ ಜಾತಾತ್. ತುಂವೆ ತೆಂ ಪರ್ನೆ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ನಾಂವೆ, ‘ಬಾರಾ ಸರೊನ್ ತೆರಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂಗೆ ಮಾಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ ಗೇ ಮ್ಹಾಕಾ..’? ಅಸಲೆ ವಿಚಾರ್ ಚೆಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೇನಾಂತ್.

* ಎಕಾ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ: ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಅವಯ್ ವರ್ನಿ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ದುಸ್ರೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ದುಂಪೆಂವ್ಚಿ ಅಗಣಿತ್ ಕವಿತಾಂ/ಪದಾಂ.. ಲಂಕೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. (ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಸಾಜೆಚ್. ಮ್ಹಜಾ ಸೀಮಿತ್ ನದ್ರೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಚಡ್ ಪಡೊಂಕ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್ Jim Reeves ಹಾಚೆಂ But I lov e you Daddy ಆನಿ Paul Anka ಹಾಚೆಂ Papa ಬಾಪಾಯ್ ಲಗ್ತಿಂ ಮೊಜಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಕವಿತಾ/ಪದಾಂ.) ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಅವಯ್ಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸುನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಖಂಡಿತ್. ದೆಕುನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚಲಿಯಾಂಕಚ್ ಸುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ!

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚಾನಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ, ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ.

*ಘೊವಾ ಗೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಸ್ಟೊ ಕಾಡುಂಕ್, ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲಿಂ, ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಲ್ಲುಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನೆ? ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ ಕೀ ತಿಚಾ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚೆ ಉತಾರ್ ತಿಚೊ ಮಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೊಡಿನಾತ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕೊಲ್ತಾಂತ್ ದಾಗುನ್ ಧವರ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ಸ್ತಾಂ ಮಾಂವಾಕ್ ತೊಪುನ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾರಾಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಜಾ ಮಮ್ಮಾಚಾ ಪಾಂಯಾಚೆಂ ಉಜ್ವೆಂ ಮೊಟೆಂ ಬೋಟ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಆಸೊನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಿ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಹೆಂ ತುಜಾ ಆಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂರೇ.. ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ಭಾತ್ ಕಾಂಡ್ಚೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ ತರೀ ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ತಾಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ತುಜಾ ಆಬಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ಭಾತ್ ಸಾರ್ಚಾ ಪಾಂಯಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮುಸಾಳ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೆಂ! ಪಪ್ಪಾ ವೊಗೆತ್ ರಾವ್ಲೊಗಿ? ಹಾಂವೆ ರಾಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತುಜೊ ಪಪ್ಪಾ ನಾತ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ. (ಬೋವ್ಶಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಝಜಾ ವೆಳಿಂ) ಹಾಂಗಾ (ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊಂತ್) ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತುಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಚುಕೊನ್ ಘಾಟಾಕ್ ಧಾಂವಲ್ಲೊ! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ಪಪ್ಪಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಗ್ ದೆಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಕಾವ್ಜೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ...

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಧ್ಲಿ ಗಜಾಲ್...

ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರೊಸ್ಟೆಟಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರು ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ  ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಸರ್ಜರಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್. ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: ‘ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಮ್ಹಜೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಮರಾನಾಕಾ. ಮೊರ್ಚೆಂ ತರ್ ತುಜಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾಚೆರಚ್!’

ಜೆರಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವರ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರ್ತಾತ್. ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾದ್ಲೆ ತಾಂಚಾಕೀ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್?!

*ತುಮ್ಚೊ ಘೂ..ಮೂತ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಮಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ವೆವಸ್ತಾ ಹಿ! ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್.

* ಮ್ಹನ್ಜಾತಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚಾ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಅಧಿಕ್ ಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಖಾಂದಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ದಾದ್ಲೊ ಸಿಂವ್ ರೂಪಾನ್ ಜಿeಡಿoಛಿious ದುಸ್ತಾ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಡಾವತ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣೆಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಚೆರ್ ದೊಳೊ ಧವರ್ಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂವಾಚೆರ್ ಝಗಡ್ಚೆಂ. ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ನ್ ಕುಟಾಮ್ ಉಪಾಸಿಂ ಆಸಾನಾಸ್ಚೆಂ ಬರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಿಂವಾನ್. ಸ್ತ್ರೀ ಸಿಂವಾನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶಿಕಾರೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರೂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್. ತಾಣೆ ಖಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ (ಭಿಕೆಚೆಂ) ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್!

*****

ಎಕಾ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಅಧ್ಯಯನಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪ್ರಬುದ್ದತತಾಚೊ ವೆತ್ಯಾಸ್ 11 ವರ್ಸಾಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಜೊಡ್ತಾ ತರ್, ತಿಚಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ 32 ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತರೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಜ್ವಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗಾನಾ ಖಂಯ್. ‘ಹೆ ದಾದ್ಲೆ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಸ್ಕಿ ಮಾರ್ಚಿ, ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ಚೊಚ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಖೆಳಾಂನಿ ಪಂತ್ ಮಾರುನ್ ಝಗಡ್ತಾತ್, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಖೆಳೊನ್ ಬಸ್ತಾತ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕಾತಾತ್..’ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಾ ದುರಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆನಿಕೀ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಗಾಂವಾನಿ ಧಾ-ಂತ್ ತೀನ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸಮತೋಲನಾ ಲಾಗುನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾನಿಂ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್.

*ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸುರಕ್ಷತಾಯ್ ಭಗ್ತಾತ್ ಖಂಯ್.

*ಆಪ್ಲೆಂ ಭಿಂ (ಜೀನ್ಸ್) ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವಾಡೊಂಕ್ ಆನಿ ಚಡೊಂಕ್ ಪ್ರಕೃತೆನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಥೈಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ (Programme) ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ತಾಚಾಕೀ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ತಾಣೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜೈವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಫಳಾಧಿಕ್ಪಣಾಚಿ (fertility period) ಉಣಿ. ಪುಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸುಮಾರ್ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸೃಷ್ಠೇ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಂದರೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸ್ತ್ರೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

******

( - ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಸನ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 2016)

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಹಾಸನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್, ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]