ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಕಾಳಿಕ್] ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಏಕ್ ಕವಿ, ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ವೋಡ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ವಾಚಿನಾಂತ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ದಾಬಾಂತ್ ದುರ್ಬೊಳ್ ವಾಚಾಪ್, ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಯೇ ಭಾಸೆಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ.

5. ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಜಾನಪದ್ ಸಂಸಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಭಂಡಾರ್. ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುರಾಣ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಂಗೀತ್, ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೆಕಥನಾಂ, ವರ್ತನಾಕಥನಾಂ, ಪಾರಂಪರಿಕ್ ವೊಕ್ತಾಂ, ಮುಳಾವಿ ವೃತ್ತೆ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಶೆಲ್ಯಾ ಖುಶೆಲಾಯಾಂಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳುನ್ ಯೆತಾ. ಜಾನಪದ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕತಿ, ಪ್ರದರ್ಶಕ್ ಸಂಸ್ಕತಿ, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಸ್ಕತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಸಂಸ್ಕತಿ ಅಶೆಂ ವಾಂಟೆ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಜಾನಪದೀಯ್ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಥೊಂಡಿ ಪುರಾಣ್, ಪೊದಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ, ಮ್ಹಣ್ಣಿಯೊ ಗಾದಿ ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ವಾಂಟೆ. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಜಾನಪದ್ ಕಾಣಿಯೊ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಧ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಭೋವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾಂವ್.

ಆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಿಂಡರೆಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಯುರೊಪಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಲೊಕಾಚಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕಾಣಿ. ತಿ ಕಾಣಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ‘ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿಚಿ’ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ಆತಾಂ ಸಿಂಡರೆಲಾ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಸಿಂಡರೆಲಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಮ್ಯ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸಾ ಹ್ಯೊ ದೋನ್‍ಯಿ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಸಾ. ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಯಾ ಗುಣಾಂಚಿ ಸನ್ನಿಧಿ. ಅವ್ಚಿತ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆವ್ಘಡ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆವಯ್ ಅಂತರ್ತಾ ಆನಿ ತಿಚೊ ಭರ್ತರ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗೆಂ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಾಣಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಸಮಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂಡರೆಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿದವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿ ಸವೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ತಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ತಾ, ತಾಚ್ಯೊ ಉವೊ ಮಾರ್ತಾ. ಆನಿ ಗೋಡ್ ಗೋಡ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಭುಲವ್ನ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಕಯ್‍ಪತ್ತಾವ್ನಾಂ’ (ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಕಾಜರ್) ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕರ್ತಾ. ಸಿಂಡರೆಲ್ಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್‍ಯಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜರ್ ಜಾತಾ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಚೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್. ಸಿಂಡರೆಲಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಪರಿಂ ತಾಚಿಯ್ ಜೀಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಜಾತಾ. ಬಾಪಯ್ಚಿ ದುಸ್ರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಸುಖ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಳ್ವಳಾಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆ ಮಧೆಂ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಗೊರುಂ ಆಸಾ. ಆನಿ ರಡುಂಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ಫೊಂಡ್ ಆಸಾ. ಸವತ್‍ಆವಯ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸದಾಂ ಉಪಾಶಿಂ ಘಾಲ್ತಾ ತರಿ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ಗೊರುಂ ಆಂಬ್ಡುಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಭುಕೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ರಡ್ತಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಫೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಆವಯ್ ಗೊಂಯ್ಟಾಂಚಿ ವಾಲ್ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಚೆಡುಂ ಗೊಂಯ್ಟಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್ತಾ. ಸದಾಂ ತ್ಯಾ ವಾಲಿಚಿಂ ಗೊಂಯ್ಟಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಚೆಡುಂ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾತಾ.

ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಕ್ ಉಪಾಶಿಂ ಘಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಧುವ್ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿ (ವಿಧ್ವಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಧುವ್) ಇತ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಘಾಲ್ಯಾರಿ ಶಿರ್ಪುಟುನ್ ವೆಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸವತ್‍ಆವಯ್ಕ್ (ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾ - ಕಸಲಿ ಅಲ್ಲಿಬಾಯ್‍ಗಿ, ಸೆಲ್ಲಿಬಾಯ್‍ಗಿ?) ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಚರೊಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಟಾಂ ವಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಭೊಖಾಯ್ತಾ. ಭೇಸ್ ಜಾಲೆಂ ಸವತ್‍ಆವಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಟಾಂಚಿ ವಾಲ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಚೆಡುಂ ಉಪಾಶಿಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಭಾಗೆಟೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾಶೆಂ ಫೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಆವಯ್ ತಾಣೆ ಚರೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಫೊಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾಂ ತಾಫೊತಾಫೊ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಪರಿಂ ಆನಿ ಶೆಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಭೋವ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕರ್ತಾ. ಆದ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹೇಂಯ್ ಸವತ್‍ಆವಯ್ಕ್ ಕಳ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಉಪಾಯಾಂನಿ ಘೊವಾಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಗೊರ್ವಾಂ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಚ್ಯಾ ಭುಕೆವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ವೊಕಾಲ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸವತ್‍ಆವಯ್ಕ್ ಖಂಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಆಡ್ದೊಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ತೀ ಆಮ್ಮಣ್ಣಿಕ್ ತ್ಯಾ ರಾಕ್ಸಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ. ರಾಕ್ಕೊಸ್ ತ್ಯಾ ಅಮ್ಮಣ್ನಿಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾಂ ತೆಂ ಕುಸ್ಕುಸೊನ್ ರಡಾತ್ತ್ ರಾಕ್ಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾ.

ತವಳ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವೆಚಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತೀನ್ ಫಾತೊರ್ ದಿತಾ ಆನಿ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ತುಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಧಾಂತ್ ಪಾಜ್ತಾನಾ ‘ಹೆ ಫಾತೊರ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಉಡಯ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ರಾಕ್ಸಾಕ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜ್ತಾ. ತವಳ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್ ರಾಕ್ಸಾಚೆರ್ ಉಡಯ್ತಾ. ದುಸ್ರೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಉಡೊವ್ನ್ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ಆಬ್ಳೆ ಅಜಾಪ್, ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಾಯ್‍ಕುಂವರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಶಿರಾಪಾನ್ ತೊ ರಾಯ್‍ಕುಂವರ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಸುಟ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆನಿ ತೊ ರಾಯ್‍ಕುಂವರ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಲಾಗಿಂ ವಳ್ಡಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆತಾತ್.

*****

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಸಂಪ್ಲಿ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ಕಾಣಿ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ ತಿ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿಚಿ. ಹ್ಯಾ ಸವತ್‍ಆವಯ್ಕ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಯ್‍ಕುಂವರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಾಳ್ ಉಟ್ತಾತ್. ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ತೊ ಪಾಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಿ ಉಪಾಯ್ ಕರ್ತಾ. ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಕಾಚೆ ಲಾಡು ಕರ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣುನ್ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿ ಲಾಗಿಂ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಖರ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸತ್ತಿ ಚೆಡುಂ ಹೆ ಲಾಡು ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್‍ಸರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿಕ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿಂ ಆಡಾವ್ನ್ ವಿಕಾಳ್ ಲಾಡು ಬದ್ಲುನ್ ಬರೆ ಲಾಡು ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕರ್ತಾ.

ಅಶೆಂಯ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಉರ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಸವತ್‍ಆವಯ್ ಗಾಂವಾ ವಯ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಒಟ್ಟು ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ಬುಟ್ಯೆಂತ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿ ಲಾಗಿಂ ನಗ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಧಾಡ್ತಾ. ತೆಂ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾಂ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸರ್ವ್ ಖರೆ ನಗ್ ಜಾತಾತ್. ಭಯ್ಣಿನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ನಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಖುಶಿ ಜಾತಾ.

ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಕ್ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿ ಖುಶಿ ಜಾತಾ ತರಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ರಾಗ್ ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಮೆಳುನ್ ತ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿಕ್ ಧರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾ(ಆ)ಗ್ಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಪಾಪ್ ಚೆಡುಂ ತ್ಯಾ ಘುವಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಪೊಟ್ಟುಕಣ್ಣಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾತ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ‘ಆಪ್ಲಿ ಧುವ್ ಕಾಂಯ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ರಾಜಾಚಿ ರಾಣಿ ಜಾಲಿ’ ಮ್ಹಣು ಚಿಂತುನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ. ರಾಯಾ ರಾವ್ಳೆರ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ತಿಕಾ ಜೋರ್ ಹಾಗುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತಿ ತ್ಯಾ ಹಾ(ಆ)ಗ್ಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ವೆತಾ. ತಿ ಹಾಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ‘ಸಕ್ಡಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಹಾಗ್ತಾತ್, ತುಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಹಾಗ್ತಾಯ್ಗಿ?’ ಮ್ಹಣುನ್ ಧುವೆನ್ ರಡುನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ ಖಂಯ್.

ಆತಾಂ ಕಾಣಿ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ತಿಣೆ ದೆಂವುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ವಳ್ಕುನ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಲಾಗಿಂ ರಾಜಿ ಜಾಲಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆಲಿಂ ಖಂಯ್.

ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಧುವೆಕ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ಧುಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾ ತವಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ‘ತ್ಯಾ ಘಾಣ್ಕುಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಉಂಬೊಳ್‍ಗೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಿ ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಶೆಂಸ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಧುವ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ. ಧುವ್ ಮೆಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾತೆಂ ಬುಡೊವ್ನ್ ಆವಯ್‍ಯಿ ಪಡ್ಚಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಣಿ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಜಾನಪದ್ ಕಾಣಿಯೊ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯೊ ಆಸುಂದಿತ್ ತಾಂಚೊ ಸಾರ್ ಎಕ್‍ಚ್, ‘ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ‘ಪುಣ್ಯಮುಳ್ಳವರ್ ಸತ್ತಪರೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಚಂದ್ರಹಾಸಾಕ್ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಾನಪದೀಯ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಬಹುಪಠ್ಯತ್ವ್. ಎಕಾಚ್ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂ, ವಿವಿಧ್ ಅಂತ್, ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರೂಪ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ ರೊಂಬುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಕಾಣಿಯೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಖೊರ್ಪುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಸಿಂಡರೆಲಾ ಜಾಂವ್, ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಜಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಯಾಗುಣಾಂಚೆಂ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆನಿ/ವಾ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜಳಯ್ತಾನಾ ಮೊನಿಕಬ್ಲಾತ್ ದಿತಾ ವಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಅಸಹಾಯಕ್‍ಶೆಂ ಉರ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಡ್‍ಶೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟ್‍ಗುಣಾಂಚೆಂ ಸಾಕಾರ್ ರೂಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಘೊವಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಸಹಜ್ ತರ್ ಪಯ್ಲೊ ಘೊವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಧರ್ನ್ ಗುಂತುಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂಚ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸೊಭಿತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಶಿರಾಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಿಂಚುನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸೊಭಿತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಚಿಯ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂಗಿ?

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆನ್ ಕಾಂಯ್ 40 (ಚಾಳೀಸ್) ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಪರಿಂ ಆಜ್‍ಯಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್.

(- ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2016)

 

ಇಮೇಯ್ಲ್: sqodr39@gmail.com

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೇಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ. ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]