ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

3. ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ [ಸಂವಾದಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

 

1. ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ?

ಜ. ಸುಮಾರ್ 1999-2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಆನಿ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಚ್. ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ತೆದ್ನಾಂ ವಾಚ್ತಲೊ. ಏಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವೆಬ್ ದುನಿಯಾ. ದೋನಿಯೀ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪುಟ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಏಕ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಚೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

2. ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇ-ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ಚ್ ಸುರು ಕೆಲಿಯ್, ತುಜಿ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಹೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಿತ್? ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ತುಜೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?

ಜ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಫಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ವೆಳಾರ್, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಫಕತ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಚಪ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮುದ್ರಣ್ ಕ್ಶೇತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಾರ್ಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತೆ ಆಸಾ ದೆಕುನ್, ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಅಸಲೆ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್.

3. ತುಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಜಿವೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಯ್, ಪುಣ್ ತೆಚ್ಚ್ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವ್ರುನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ತುಂ ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಜ. ಪೂರಾ ಕಡೆನ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಅವಸ್ಥಾ. ಆಮಿಂ Globalisation ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್, ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಿಂ side effects ರುತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂಕ್ ಮಾತ್ ಹೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಸೆಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಥಂಯ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ,

4. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್/ಕವಿಂಚೊ ತುಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸಾ, ಜಾಯ್ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತುಕಾ ವ್ಹಳ್ಕತಾ, ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಾ ತುಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾ?

ಜ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಶಾವಾದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ... ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 70-75 ವರ್ಸಾಂ ವರೇಗ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆವ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ... ಪುಣ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಉಣೆಂ ಜಾತೇ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.. ಮ್ಹಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ.

5. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಆಧಿಂ EOT ಫಾಯ್ಲಾಂ ಕರುನ್, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಕಾನಡಿ ಸಭ್ದಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ಯುನಿಕೋಡಾಚೆರ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಭ್ದಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲೆಮಾಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪ್/ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾ?

ಜ. ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ತಾಂತ್ರಿಗತೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪ್/ಪ್ರಗತಿ - ಹಾಂಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆದಿಂಯೀ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ, ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಂತ್ರಿಗತಾ ನಾಸ್ತಾನಾ. ತ್ಯೆಚ್ ಮಾಪಾನ್, ಆತಾಂಚಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಸರ್ವ್ ಲೇಕಕ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್/ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ. ನವಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆಲ್ಯಾಂತ್...

6. ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಸಲೊ? ಕಸಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ತುಜಿಂ?

ಜ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, 'ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?'. ಹಾಂಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್, 'ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂ? ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಪಳೆವ್ನ್/ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾ...'. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸರಳ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಪಣ್.

7. ತುಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಧಾರ್/ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ?

ಜ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್... ಹಾಂವೆಂ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ 2006 ಇಸ್ವೆ ವರೇಗ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಜಾನೆಟ್. ಜಾನೆಟಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

[ಜಿಣ್ಯೆಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತೆಂತ್ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನವೀನಾಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ಕುಟಾಮ್; ಪತಿಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭರ್ಗ್ಯಾಂಸವೆಂ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರ್]

8. ತುಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸಾಯ್, ’ದುಡ್ವಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್’ ಮೆಜ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಸಮೊರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಕ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆ ವಾ ವ್ಹಳ್ಕತೆಲೆ ಆಸಾತ್?

ಜ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್... ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ/ಕಾನಡಿ/ತುಳು ಭಾಸೆಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ ದೆಕುನ್, ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಒಳ್ಕತಾಂ. ತಿಂ ಮಜೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತಿಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್/ಪಾಟಿಂಬೊ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ.

9. ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ದೂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವಾ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಸಾ?

ಜ. ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮಸ್ತು ದೂಕ್ ಜಾತಾ.

10. ಹೆರ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ತುಂ ನದರ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾಯ್? ತುಕಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ವಾ ಅಂಕಣಾಂ ಆಸಾತ್?

ಜ. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೊಗಿ ದೆಕುನ್ ಪೂರಾ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ನದರ್ ಆಸ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕೇಕ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಎಕೇಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಾಂಗ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಜಾಗೊ ತೀರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್/ವಿಮರ್ಶಾಕ್ ಗಮನ್ ದಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಾಗೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಅಸಾ, ಆಮ್ಕ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಪುಣ್ ಮಿಸಾಂವಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಲಗ್! ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸದೆಂವ್ ಜಾಂವ್... ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

11. ಆತಾಂಚೆ ಯುವ ಬರವ್ಪಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಕಸೊ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್?

ಜ. ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹೆರ್ ಭಾಸೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್/ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಯುವ ಬರವ್ಪಿ, ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್, ನವ್ಯಾ ಆಲೋಚನಾಂಚೆರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿ/ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಪೂರಾ ಅಂತರ್ ಜಾಳ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ.

12. ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗಾನಾಂ?

ಜ. ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಮುಕ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್... ಪುಣ್ ಕೊಣಾಂಕ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಪಾವಾನಾ, ತಾಂಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

13. ಕಾಣಿ/ಖಬ್ರೊ/ಲೇಖನ್/ಕವಿತಾ/ವಿಮರ್ಸೊ - ತುಕಾ ಆಂವಡ್ಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಸಲೊ?

ಜ. ಮ್ಹಕಾ ಪೂರಾ ಬರೆ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಕಾಣ್ಯೊ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ತಾ.

14. ತುಜೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವಪಾಣ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ತುಜೆಸಮೊರ್ ಉಭೆ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊ?

ಜ. ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್... ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಧೊಸ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್!

15. ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ತುಜೆರ್, ತುಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ತುಜೆ ಸಂದೇಶ್ ಕಸಲೆ?

ಜ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಯಾ. ಆಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಚಾಯೀ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಸೊಂದಿತ್ ವ ಖಂಚಿಯೀ ಭಾಸ್ ಶಿಕೊಂದಿತ್, ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಆವಯೊ ತುಮ್ಚೆ ಬಾಳ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಯಾ, ಘರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯಾ. ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕೊಂಕಣಿ.

 

ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್‌ಚೊ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರ್, ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಭೋವ್ ಸಾದೊ/ಖಾಲ್ತೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶೆಗುಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪಾರ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಉದೆಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸವೆಂ ದುಭಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ನವೀನ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಸೋಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]