ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್]: ದಿವ್ಟಿ [ಮತಿಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್]

ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಾತೆಕಿದ್ ’ಮತಿಚಿ ಪ್ರಗತಿ’ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಜ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ’ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದಿವಾಳೆಂತ್’ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಪುಣ್ ಸಮ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್’ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ’ದಿವ್ಟಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್.

5. ಚಲೆ ಚಲಿಯಾಂ ಮದ್ಲೆ ಪಾಗೊರ್

ಏಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ್ ಕಥಾಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್‍. ಸರ್ಗಾರಾಜಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ದೇವಿಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ವಿಷಯ್ ಸಂಪೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸವಾಲ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್‌ಗಿ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕೋಣ್ ಚಡ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಊಂಚ್ ಸೊಭಾಯೆಂತ್.

ಎಕ್ಲೆಂ ಸುರಸುಂದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ – ಸಿರಿ ದೇವಿ – ಸಂಪತ್ತ್ ದೇವಿ. ಖರೆಂಚ್ ವಿಷೇಸ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಅತ್ವಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲೆಂ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಾಕಾ ಮೂದೇವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಉಲಂವ್ಕ್‌ ಯೇನಾ ತರಿ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ದಳ್ದಿರ್. ಅಪಶಕುನಿ. ತರಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಸ್.

ಆತಾಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ರಾಗಾನ್ ತಪ್ಕಲ್ ಮಾರ್ನ್ವ ಘರಾ ಬಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಸ್ಚಿ ಆಸ್ತ್‌ ಬದಿಕ್, ಗೌರವ್, ಮಾನ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಖ್ಯಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ಹುಮ್ಟೊನ್ ವೆತೆಲಿ. ಅವಲಕ್ಷಣ್.... ಅಪಶಕುನ್ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿಶೆಂನಾ.

ಆನಿ ಜರ್ ಮೂದೇವಿಚೊ ರಾಗ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ತೆಂ ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೀವಿ, ರಾಗಾರ್ ಜಾತೆಲಿ. ಸಗ್ಳಿ ಸಂಪತ್ತ್ ಖಾಖ್ಯೆಕ್ ಮಾ‍ರ್ನ್ ವೆತೆಲಿ. ಸಂಪತ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲಿ ತರ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತ್ ನಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾ್ದ್-ಗೌರವ್ ನಾ. ಕೊಣಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿನಾ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯಿ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನ್.

ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಝುಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೇವ್‌ಲೊಕಾಚೆ ನಾರದ್ ಥರ್ತ ರ್ಲೆಂ. ಬುದ್ವಾತಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಲಿ. ಕೊಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್ಯಾನನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯಿ ದೇವಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಲ್ವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

ದೇವಿಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಕ್ಯಾಟ್-ವಾಕ್ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಂಗಿಂ ಸಗ್ಳೆ ವಿಶ್ವೆ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲಿಂ ವ ತಾಣಿಂ ಚಲ್ಚಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆ ದೇವ್‌ಲೊಕಾಂತ್ಲೆ ತಾಂಕಾಂಚ್ ವಿಸರ್ನ್ಲ ಪಡ್ಯ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಸಪ್ಣೆಲೆ. ಆಬ್ಳೆ ತೆದ್ನಾ ತ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್ಯಾ ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ:

“ಸಿರಿದೇವಿ ತುಂ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸುಂದರಿ. ತುವೆಂ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾನಾ ತುಜಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಆನಿ ಮೂದೇವಿ ತುಂ ಖರೆಂಚ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ. ತುವೆಂ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾನಾ ತುಜಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೇವ್‌ಲೊಕಾಂತ್ ಸೊಡ್ ಖಂಚಾಯ್ ಲೊಕಾಂತ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ನ”.

ಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೆ ತಶೆಂ ಪಾಟ್ಲೆ ಸೊಭಾಯೆ ಜಾಗೆ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲಿಂ. ದೇವ್‌ಲೋಕ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ.

ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸಕಾಲಿಕ್ ಸವಾಲ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೋಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್, ದಿರ್ವೆಂ, ಫುಡಾರ್, ಆಧಾರ್, ಭವಿಷ್ಯ್ ಆಶೆಂ ನಾನಾ ರಿತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೆಖ್ತಾಂವ್. ತೆ ತೆ ರಿತಿನ್ ವಾಗಯ್ತಾಂವ್. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್. ಯುವಪ್ರಾಯೆಕ್ ತಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾತ್ ? ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಕಾರ್ ಜಾತಾ? ತೆಂ ಸಾಕಾರ್ ಚಲೊ ಕರ್ತಾ ವ ಚಲಿ?

ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ : ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ಊಂಚ್, ಚಲೊ ವ ಚಲಿ? ತಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಘೆಯಾ, ವಾವ್ರ್ ಘೆಯಾ, ಮೋಗ್ ಘೆಯಾ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಯಾ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾನ್ ಜಾಂವ್, ತಾಂಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸ್ರೊ ಜಾಂವ್, ಧಾರ್ಮಿಜಕ್ ಮೆತೆರ್ಪ್ಣ್ ಜಾಂವ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಜಾಂವ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಜಾಂವ್, ಖಂಚೆಂಯ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಜಾಪ್ ಯೆಂವ್ದಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕೋಣ್ ಊಂಚ್? ಚಲೆ? ವ ಚಲಿಯೊ?

ಎಕ್ಲೊ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಶಹರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಯೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ಕಿ.ಮೀ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಡ್ರೈವ್ ಕರ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಳೊ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ದವರ್ನ್್ ಹಾಂಗಾಂಚ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ...ಆಕಾಂತಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೊರ್ಯಾ್ಕ್ ಆಪ್ಟಿತಾ.

‘ಅರೇ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂಯಿ ಆಕಾಂತ್ಲೊಯ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಬ್?’ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ವಿಚಾರಿ.

“ಸಾಹೇಬ್” ಸೊರಿ. ಹಾಂವ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ’ಮೊಡಿಂ’ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊಂ. ಆಜ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿರ್ ವೆಚೆಂ. ಅಶೆಂ ಕೊಣಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊಂ. ಡ್ರೈವರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನೀರಳ್ ನಮೂನ್ಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಟೊವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಚೆಡೊ ಜಾಂವ್ ಚೆಡುಂ ಜಾಂವ್, ತಿಂ ದೋನ್ ಹಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ದೋನ್ ಪಾಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ದೋನ್ ದೊಳೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಎಕಾಕ್ ದೂದ್ ಎಕಾಕ್ ದೀಕ್ ಪಿಳುಂಕ್ ಜಾತಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿಂ. ಸವಾಲಾಂ ಆಟವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಹುಶ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜರಾಚೆ ಹಾತಾ ಪರಿಂ, ಆಕುಂತುನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಲಾಗಿಂ? ಕೋಣ್ ಊಂಚ್? ಕೋಣ್ ಚಡ್ ಶಿಕ್ತಾ? ಕೋಣ್ ಚಡ್ ಜೊಡ್ತಾ? ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಸಂದರ್ಭಾನಿ, ವಿವಿಧ್ ಶಿಬಿರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ: ಹೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ 312 ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯಾತ್. 113 ಜಣ್ ದಾದ್ಲೆ 199 ಸ್ತ್ರೀಯೊ. ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ್ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: ಚಲೆ 51 ಆನಿ ಚಲಿಯೊ 77. ತಾಂತ್ಲಿಂ 65 ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್; 38 ಮುಸ್ಲಿಂ; 98 ಹಿಂದು; 33 ಜೈನ್; ಇತರ್: 78 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಕ್; 158; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ:65; ರೈತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ; 89.

ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 25 ಸವಾಲಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿಯಿ ಕ್ಹೊಡು ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ತಾ್ತ್. ಅಸಲಿಂ 25 ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲುನ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಜಾಪಿನಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡುನ್ ಗಮನ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಂ.

ಥೊಡಿಂ ಸತಾಂ ಭಾರಿ ಕ್ಹೊಡು ಆಸ್ತಾತ್. ತೆಂ ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪೊಕ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿತಾಂವ್. ಫೊಂಡಾಕ್ ಚುಣೊ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್. ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸಾಗಿ ಚಲೆ ಚಲಿಯೊ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂತ್. ಚಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಊಂಚ್.

ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್, ಮನು ವಾದ್ ವರ್ವಿಂ ಪುರುಷ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜ್ ರಚುನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಖೂಬ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತರೀ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರೊಫೆತ್, ಮಹಾತ್ಮಾ, ಫುಡಾರಿ, ನಿತಿಕರ್ತ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ಕೊಣೆಂಯಿ ಹಾಂತುಂ ಸಮತೋಲನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿ 99.38% ಪುರುಷ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್‌ಯಿ ತ್ಯಾಚ್ ವಾದಾಕ್ ಉಬೆಂ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಆಸಾ.

ಆಜ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಆನಿ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಪ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾನ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್, ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್. ಪುಣ್ ಸಮಾನ್ ರಿತಿಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಮೆತೆರ್ಪ್ಣಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾತ್.

ದುಸ್ರೊ ಹಂತ್ ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್-ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ್ಚೊ. ಚಲಿಯಾಂ ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಚಡ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಪೃವ್ರತ್ತಿ. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಾಂಬ್ಣಿ. ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂತ್, ಖಾಣಾಂತ್ ತಶೆಂ ಅವ್ಕಾಸಾಂನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಡಿಳಾಯ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಚಲಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಜಾಗೃತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಿತ್ ತರಿ ಚಲಿಯೊ ಸುಮಾರ್ 80% ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ “ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್ ಫಳಾಂ” ಖಾವವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾಲತ್. ಚಲೆ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್- ಬರೆಂ ದೊನಿ ಉಸ್ತುನ್ ಮಸ್ತುನ್ ಖುದ್ದ್ ಪಾಂಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕರ್ತಾಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಹಂತರ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ. ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಚಲೊ ವೆಳಾರ್ ಜೊಡುನ್ ಘರಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಚಡ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಜಾಂವಂಯ್, ಚಡಿತ್ ಸುಖ್, ತಾಣಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ರಿಸ್ಕೆಚೆಂ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಹ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚೆಲಿಯೊ ಆವಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಬಾಪಾಯಾಂಕ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾರತ್. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 60% ವಯ್ರ್ ಚಲಿಯೊ ವ್ಹಡಿಲ್ಲಾಂಕ್ ಫಟವ್ನ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಟಾನ್, ಗೌರವಾನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಾಕ್ ಥರಾನ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್. ತಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಕಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್.

ಚಲೆ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಸ್ವತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಚಿಂತ್ಚೆ, ಕುಟಮ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕಷ್ಟ್, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಖರಿ ಜಿಣ್ಯೆ ವಾಟೆಚಿ ದಿಶಾ ಚುಕ್ತಾ.
ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ದುಸ್ಪಾಟ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ. ರಾತ್ ಪಿಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಎಕಾ ರಾನಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ತೊ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಂತಿನ್ ಫುಡಾರಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಾಯ್ತೆ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಹಾತಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಫಾತೊರ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ ನಿದ್ಲೊ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಿಮಾಣೊ ಫಾತೊರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್್ ಪಳೆತಾ ತರ್ ಏಕ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ’ರತ್ನ್’ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.

ಚಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ರಾತ್ ತಳ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಲಿಂ ’ರತ್ನಾಂ’ ಚೊರಾಂನಿ ಫಾರುನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ತರ್ನ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜೊಕ್ತಿ ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾಂ. ಫಾವೊತೆಂ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಖಾಸ್‌ಪಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಪ್, ಮೌಲ್ಯಾಂ, ಧರ್ಮ್, ಭ್ಯೆಂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಹಕಾರ್, ಶಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ಮೌಲ್ಯಂ ಪಯ್ಸ್ ಉಡವ್ನ್ ಫಕತ್ತ್ ಹಾತಿಂ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ, ಸಮೀಕ್ಷಾ, ಲೇಖ್‌ಪಾಕಾಂ ಆನಿ ಸತಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸುಕೆಂ ಡಂಬಾಚಾರ್, ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂ/ ಧೋರಣಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಯುವಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಗೊರ್ ಉಬಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಚಲಿಯೊ ಜಾಂವ್ ಚಲೆ ಜಾಂವ್ ಸೃಷ್ಟೆ ನಿಯಮಾಖಾಲ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗೆಖಾಲ್, ಕಾನೂನ್ ಥಳಾಚೆರ್ ತಾತಾಂಕಾಂ ತಾತಾಂಚೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ, ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ತಶೆಂ ತಾಂಕಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚೆ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾಗ್ಚೆಂ, ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್, ಸವ್ಲತ್ ಆನಿ ವೆದಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ. ಜರ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಚಲೆ- ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಧೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಮಧೆಂ, ತಾಣಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾನ್-ಸಂಬಂಧ ಮಧೆಂ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಭೇದ್ ಭಾವಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಮುಲ್ಲಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ಅಶಿ ಆಸಾ: ಎಕ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಹಾತಿಂ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೆಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ತೊ ಆದಾಳ್ಳೊ. ಹರ್ಯೆಾಕ್ಲೊ ತಾಕಾ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ವೆತಾಲೊ. ಮುಲ್ಲಾಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೊ. “ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಫುಟ್ಲ್ಯಾತೆ ? ಮ್ಹಜೆ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ದಿಸಾನಾಯೆ?” ನಿಮಾಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, “ ದಿಸ್ಚೊ ತರೀ ಕಸೊ? ಮುಲ್ಲಾ ತುವೆಂ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಪೆಟೊಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾಂಯ್”.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ವಾಗವ್ಣೆಂತ್ ದಿವೊ ಜರ್ ಆಮಿ ಜಳಯ್ನಾಂವ್ ತಿಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆದ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಹಾತಿಂ ಲಾಟರಿ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಪಾವಾನಾ.
 

(- ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ಮಾಯ್ 2016)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಉಲವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶೋಶಣಾವಿರೋಧ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ.

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿ?

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]