ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್]: ದಿವ್ಟಿ [ಮತಿಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್]

ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಾತೆಕಿದ್ ’ಮತಿಚಿ ಪ್ರಗತಿ’ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಜ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ’ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದಿವಾಳೆಂತ್’ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಪುಣ್ ಸಮ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್’ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ’ದಿವ್ಟಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್.

6. ಬಾಪಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ [ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್]

ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನ್ ನ್ಹಯ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಪ್ರೊಫೆತಾಂನಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ವಿಶಿಂ, ಪೂರ್ವಜಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಧ್ವಾರಿಂ ಜೀಣ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ, ಆಪೊಸ್ತಲಾಂನಿ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾ. ಹರ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್ , ಕುಳಿಯೊಯಿ ಎಕ್ ನಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಗಾಂವ್ ಜಾಂವ್ ಪರ್ಗಾಂವ್, ಭಾವಾರ್ಥಿ ವ ನಾಸ್ತಿಕ್ “ಮಾಗ್ಣೆಂ” ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಏಕ್ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ.

ಎಕ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಚಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಆಸ್ತಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ : ತಾಚೆಂ ದೈಹಿಕ್‌ಪಣ್ (Physical ): ತಾಚಿ ಬಾಹ್ಯ್ ಸೊಬಾಯ್, ಘಟಾಯ್, ಮೊಟಾಯ್, ಲಾಂಬಾಯ್, ದಡಂಗ್‌ಪಣ್, ಹಾವ್-ಭಾವ್, ದೀಷ್ಟ್ ಅಸಲಿಂ......

ದುಸ್ರೆಂ : ತಾಚೆಂ ಬೌದ್ಧಿಕ್‌ಪಣ್ ( Intellectual ) : ತಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್, ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ಪಾಚಿ ತಾಕತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಉತ್ರಾಂ, ಯೋಜನಾಂ ಅಸಲಿಂ.....

ತಿಸ್ರೆಂ: ಭಾವೋದ್ವೇಗ್ (Emotional ): ತಾಚಿಂ ಭಾವನಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹೊಂದ್ವೊಂಚಿ ರೀತ್, ಭ್ಯೆಂ, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್, ಅಸಲಿಂ.....

ಚೊವ್ತೆಂ : ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ (Spiritual ) : ಹಾಂಗಾ ನಾದಿಸ್ಚ್ಯೊ ಸಕ್ತಿ, ಬಾವಾಡ್ತ್ , ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ದೇವ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಧೈರ್ , ಭಲಾಯ್ಕಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಕಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ “ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ “ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜೀವನಾಂತ್ ತೀನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಾಸ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

ದುಸ್ರೆಂ : ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ : ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮುದಾಯಾಂ ಸಂಗಿಂ.

ಪೂಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ ? ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ ? ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ರೀತ್ನೀಏತ್ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಗುಮಾನ್ ದಿನಾತ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿರ್ ಉಡಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

ಸವಾಲ್ : ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ತಾಯ್ ? ಆನಿ ಜಾಪಿ ಆಸ್ಲ್ಯೊ:

1. ಭಿಂಯಾನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ :
ಚಡಾವತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ; ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ವ್ಹಡಿಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಯೆನಾ ತರ್ ದೇವ್ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜ್ತಾ, ಸೊರ್ಮುಣಾಂತ್ ‍ಕರ್ಪಾಯ್ತಾ, ಉಜ್ಯಾಂತ್ ‌ ‍ಲಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಯೆನಾ ತರ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಿಣ್ಸಿತಾತ್, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಪ್ತೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ . ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ 40 ವರ್ಸಾಂಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣಾಲಿ: ’ತಿಕಾ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್ ಥರಥರ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಖಿಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್. ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೆ ಕುಟಿಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತಿ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ’ಭಿಂಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ನಾಂತ್. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಾಂಚ್ ನಾ. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಕುಲ್ಪಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಖೊಡಿಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆ ಯಿ ಆಸ್ತಾತ್.

2. ದವ್ಲತೆನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ:
ದವ್ಲತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಡಂಬರಾಚಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶ್ನಾಚಿ. ಥಂಯ್ ಭಕ್ತ್ ನಾ, ದೆವಾಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ನಾ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಾ. ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪ್ರದರ್ಶೆನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿ, ಖುರಾನ್, ವೇದಾ ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ. ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾಂದಿಜೆ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಶಾಭಾಸ್ಗಿ ದಿಜೆ; ಒಳ್ಕಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪವೃತ್ತೆಚಿ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೆಸ್ತಾ-ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಯ್ತಾರಾಂನಿ ವ ಲೋಕ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾ ವಾಚ್ಪಾಂಕ್ ಝುಗಡ್ಚೆಂ, ತಾಳೊ ನಾ ತರಿ, ಕಂತಾರಾಂನಿ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ, ಕಂತಾರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಬಾಂಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂನಿ.

3. ದಾಖವ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ:
ಜೆ ಆಯ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ “ಸಂಡೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್“ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮಿ ದಾಖವ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಶಾಮೀಲ್. ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾಂವ್. ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿನ್ ಕರ್ತಾಂಾವ್ . ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಇಷ್ಟಾಂಕ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ತಾಂಶವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪ ಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂವ್. ಶಾಸ್ತ್ರಾಗಾರಾಂಚೆ (ಲೂಕ್ 20:46). ಫಾರಿಜೆವ್-ಪುಬ್ಲಿಕಾನಾಂಚೆ ಒಪಾರಿಂತ್ಲೆ ಫಾರಿಜೆವ್ ಸಂತತೆಂತ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ. ಆನಿ (ಲೂಕ್ 11:39) ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಪಾಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ಗಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ದಿಸ್ಚೆ ಆಮಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.

4. ದಾಕ್ಷೆಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ:
ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಥOಯ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಯೆತಾತ್. “ಕಠಿಣ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ? ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಚಡ್ ನಿದ್ಯೆತೆಂ” ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೊಣಿ ಆಸಾತ್ ತರ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆನ್ ದವ್ಲತೆನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ತಾಂ ವ್. ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತ್, ಫೆಸ್ತ್, ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮನ್-ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಬಗ್ಲೆಚೊ ದಿಂಬಿ ಮಾರ್ತಾಯ ಹಾಂವ್ ಮಾರಿನಾ ತರ್, ತೊ ಕೊಂಗ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆತಾ ದೆಕುನ್, ತೊ ಶಾಂತಿ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾ ತರ್, ತೊ ರಾಗಾನ್ ಪಳೆತಾ ದೆಕುನ್, ಉಟ್ತಾನಾ ಊಟ್, ಬಸ್ತಾನಾ ಬಸ್, ದಿಂಬಿ ಮೊಡ್, ಹಾತ್ ಜೋಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್. ಕೂಡ್ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮತ್ ಹುಬ್ಳಿಂತ್ ಉರ್ತಾ .

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿ/ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ, ದಾಕ್ಷೆಣ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಂಚಿ ದಾಕ್ಷೆಣ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆನಿ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚಿ ದಾಕ್ಷೆಣ್. ನಿಮಾಣೆಂ ದೇವ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಕಾಂಯ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾಗಾಯ್?

5. ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ:
ಮನ್ಶಾಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ತಡ್‌ ಗಡ್ ನಾಸ್ಚ್ಯೊ. ದೂಖ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸುಖಾಕ್, ಸುಖ್ ಆಸ್ತಾಂ ವಸ್ತುಂಕ್, ವಸ್ತು ಆಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ತಿಕ್, ಆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಮಾಧಾನಾಕ್, ಶಾಂತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್... ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜೊ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೆಂವೆಬರಿಂ ಚಡತ್ತ್ ವೆತಾ.

ಹ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಲಾಬೊಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ಎಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಗೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಸಾಲ್. ಮಾಗಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಗರ್ಜೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೊಕುನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಗರ್ಜೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಕ್ ಫೀಡ್ ಕರ್ತೆ ವೆತಾಂವ್. ಥೊಡೆಂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೆಂ ಥೊಡೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಫೈಲ್ಸ್ “ ಕರಪ್ಟ್” ಜಾತಾತ್ ಥೊಡೆ ಪೊಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಗ್ತೆಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ತೆಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಣಾ.

6. ಸವಯೆನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ:
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಯತ್ ಉಬಿ ದೊತೊರ್ನ್ ‌ , ಉಪದೆಸ್, ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ಕಂತಿಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂಚ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್, ತೆಂಚ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾಂವ್. ಸವಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಭಾವನಾಂ ನಾಂತ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಾಂತ್, ಚಿಂತುನ್ ಉಚಾರ್ಣಿ ನಾ. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾತಾ ಕಶೆಂಯಿ ಜಾತಾ. ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲೆಂ ಆಕೇರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧ್ ಸಬ್ದ್ ಗೀಳ್ನ್ ಅರ್ಧೆಕುರೆಂ ಉಚ್ಛಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ “ಆಭಾಸ್” ಜಾತಾತ್. ಉದಾ: ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತೆರ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಲದಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ –ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಾಂದೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡಾರ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೊ : “ಆಮಾ ಪಾಸತ್ ವಿನತಿ ಕರ್” ಜಾಪ್ “ಆಮ್ಸಾಣ್ ತಿಕ್ ಕರ್ ಜಾಲ್ಲಿ”. ಇರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ: “ವಾಖಣ್ ತುಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ” – “ ವಾಗೊಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ”, “ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ”, “ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಚಾ” ಆಶೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಖಂಚೊ ದೆವ್ ಸೊಸಿತ್ ?

7. ಭಕ್ತಿನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ:
ಭಕ್ತ್ ಪ್ರಭಾವಾನ್, ದಬಾವಾನ್, ಶಿಕ್ಪಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಸಮ್ಜೊಣೆನ್ ಕಿರ್ಲಾತಾ. ಭಕ್ತ್ ದೊಳೆಧಾಂಪುನ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಘುಣ್ಗುಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಾಸ್. ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಕಾಕ್ ಅಸಲಿಚ್ ಭಾಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಹೆರಾಂನಿ ಶಿಕಯ್ಲೆಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಚ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಚೆಪರಿಂ. ಭಕ್ತಿವಿಣೆಂ ಖಂಚಾಯ್ ಪ್ರವರ್ಗಾಂನಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ್.

ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ?
ಸಬಾರ್ ವಿಗ್ಯಾಂನಿ, ದೊತೊರಾಂಕ್, ಸಂಷೋಧಕಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಭಿತ್‌ರ್ಲಿ ಸಕತ್ ಅಜೂನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಖರೋಖರ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿನಿವಲ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆತಿರ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರ್ನ್ಧ ,ಇಷ್ಟಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಿ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ವೆತಾಲಿ . ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಠಿಣ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ “ವೆರ್ರಿ ಸೊರ್ರಿ”. ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪಾ ದಿತಾನಾ ಆಕಾಸ್ ಕೊಸೊಳುಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಸ್ಮಡ್ ಉಲ್ಬಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾತೆ ಯೆತಾಲಿ. ತಿಚೊ ಪತಿ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರೆತಿರ್ ಸೆಂಟರಾಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ಯ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 200 ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ತನ್-ಮನ್-ಭಕ್ತಿನ್ ಸಿ ಸಿಂತಿಯಾಚೆ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ತಿಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊನ್ ದೆವಾಚೆ ಮಹಿಮೆಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದಿವ್ನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ಜುಸ್ತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಟ್ಯಾನ್ ತಿ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾ ಉಸ್ಮಡ್, ನಾ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಪಣಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಖರೆಂಚ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಕತ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಕುಡಿಕ್ ರಗತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಜಿವಾಕ್ ವಾರೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ದವರಿಜೆ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ತತ್ವಾಂ, ಆದರ್ಶಾಂ ಧ್ವಾರಿಂ ರುತಾ ಕರ್ಚೆದಪ್ರಾಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಗೂಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಉಣೊ ರಗ್ತಾದಾಬ್, ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್, ಸಮಾಧಾನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ, ದೆವಾ-ಸಕ್ತೆ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಧರ್ತೆ ಮಧೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಸಬಾರ್ಶಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ್ ದುಡ್ವಾ ಬಳಾನ್, ಮನ್ಶಾ ಸಕ್ತೆನ್, ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಫಕತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಪಯ್ಣಾರ್ ಹಿಂದೂ ಭಾವ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ್, ಮುಸ್ಲಿಂ-ಸಿಖ್-ಜೈನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧ್ಯಾನ್-ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾ ನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಹಿಶಾರೊ: ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಿಣಿ ಭರ್ವಸೊ ಚಡಯ್ತಾ. ಶಿಕಪ್, ನೌಕರಿ, ಕಸಲೆಂಯಿ ಜಿವಿತ್ ತುಂ ಘೆ- ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದವರ್. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಒಕತ್ ನ್ಹಯ್, ಫೊರ್ಮುಲಾ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಏಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಸಾಧಾಕಾಚಿ ವಾಟ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಥಳಾಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ “ಜೋಗಿಂಗ್ ಆನಿ ವೊಕ್” ತ್ಯಾ ಥಳ್ ಪರ್ಯಾಂಜತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಧೈರ್, ದೈಹಿಕ್ ಸಕತ್ ಚಡವ್ಯೆತ್.

ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಆಮಿ ಖೆಳಾಂತ್, ಹೊಟೆಲ್ ಪಾರ್ಕಾಂನಿ, ತೊಟಾಂ ಭಟಾಂನಿ, ಭೊಂವ್ಡೆರ್ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರ್ ಖರ್ಚಿತಾಂವ್ ಪಳೆಯಾ. ಕಾಂಯ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್- ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್.
ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ತುಜಿ ಸಕತ್. ತೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಟೊನಿಕ್ ಭರ್ತಿತ ಕರ್. ಜಿತ್ಲೆಂ ನಿತಳ್ ತುಂ ಮಾಗ್ತಾಯ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ಆದರ್ಶ್, ತತ್ವ್, ತಾಲೆಂತಾಂ, ಸಾಧನಾಂ ತುಜಿಂ ಜಾತಾತ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ :ನವೆಂ ರೂಪ್, ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕುಟ್ಮಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ದಿ. ಶಿಕಯ್ಲೆಲಿ ಉಬಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಅವ್ಮರಿ, ತೇರ್ಸ್ ಫಕತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಂಪಯ್ತಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಕಪ್ ಉಣೆಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂಚ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಪರತ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ತಾಂವ್?

ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣಿ, ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ, ತುಮ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗತ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಸಾಂವಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.

ತುಂ ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾ. ಆತಾ ತುಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ !

(- ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 2016)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಉಲವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶೋಶಣಾವಿರೋಧ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ.

 
 
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]