ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್]: ದಿವ್ಟಿ [ಮತಿಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್]

ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಾತೆಕಿದ್ ’ಮತಿಚಿ ಪ್ರಗತಿ’ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಜ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ’ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದಿವಾಳೆಂತ್’ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಪುಣ್ ಸಮ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್’ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ’ದಿವ್ಟಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್.

7. ಸದಾಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಯಾಂ [ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್]

ಲಗ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್, ಖರಾರ್, ಸೊಲ್ಲೊ, ಸಂಸ್ಥೊ ಆಶಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ಶಿಕ್ಪಿ ದಿತಾತ್. ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ದೋನ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯೊ ವಾಟೊ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ ರಸ್ತೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ತಶೆಂ ಮುಕಾರ‍್ತಾ . ಸುರ‍್ವಾತೆರ್ ಭೂಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ಲಿ ಸೊಬಾಯ್! ದೊನಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ದೂದಾ- ಮ್ಹೊಂವಾಚ್ಯೊ ಝರಿ! ಫುಲಾಂ ಗಂದಾಚೊ ಸ್ವಾದ್! ಸರ್ಗಾಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಗೇಣ್! ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ –ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿಂ ತರುಣ್‌ಪಣಾಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಸಪ್ಣಾಂ-ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಆನಂದಾಚಿಂ, ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿಂ, ತೃಪ್ತೆಚಿಂ. ಜರ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿಣೆಯೆಚಿಂ ಅಮರ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಿಂ ತರ್...? ಶಾಶ್ವತ್‌ಪಣಿ ಸಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಬಿಂ ತರ್...?

ತೆಂ ಭಾಗ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ವೆಳಾ ಆವ್ದೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಥೊಡಿಂ ಜೊಡಿಂ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾತ್ ತರ್, ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಯ್‌ನೆ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ! ಸುರ‍್ವೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್, ರೂಚ್, ಸ್ವಾದ್, ಸ್ಪಂದನ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾ?

ಧರ‍್ಮ್- ಖಂಚೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಶಿಕಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಸಂಸ್ಕಾರಾ ರಿತಿ-ನೆಮಾ ಖಾಲ್ ವ ಕಾನೂನಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಲಗ್ನ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಕರ‍್ಚಿ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಆಸಾ.ತ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾ- ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತಾಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಮಾಗ್ತ್‌‍ಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ವ್ಯಕ್ತ್‍ ವ್ ಗುಪ್ತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್. ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಲಗ್ನಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆಲ್ತಾರ್‌ಚ್ ವೆದಿ ಕರುನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಕರುನ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ದೆವಾಲೊಕಾ ಮದ್ಲೊ ಪುರ್ವಿತ್‌ಪಣಾಚೊ ಚಲಯ್ಣಾರ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಕರುನ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಹೊಕಲ್-ನೊವ್ರೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಉಚಾರ‍್ನೆನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಸ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಕರ‍್ಚಿ ಹಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ನವೀಕೃತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯೊ ಜಾಗ್ವಣೆ ಘಾಂಟಿ ಆವಾಜ್ತಾತ್.

ಸುಖಾಂತ್ ತಶೆಂ ದುಖಾಂತ್; ಕಷ್ಟಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪಿಡೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅನ್ವಾರಾ- ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಆದರ್ಶ್ ದೆಕಿವಂತ್ ಕುಟಮ್ ಭಾಂದ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್”.

ಜೂಡಿ-ಎಡ್ವಾರ್ಡಾಚೆಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ.ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಜೊಡೆಂ. ಜೋರ್ದಾರ್ ಲಗ್ನಾ ಸಂಭ್ರಮ್. ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣೆಚ್ಯೊ ವೊಳಿ. ವರ್‍ಸಾಂ ದೋನ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್  ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಜಲ್ಮಾತಾ. ವಾಡಾತ್ತ್ ಯೆತಾನಾ ಜೂಡಿ-ಎಡಿಚ್ಯಾ ಲಗ್ನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಏರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಉಟ್ಲ್ಯಾರಿ ಝಗ್ಡೆಂ, ಘುಂವ್ಲ್ಯಾರಿ ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್, ಘರಾಂತ್ ಝುಜ್. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆವಯ್ಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಮಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊಂ?” ಶಿಕ್ಪಿ ಸಮ್ಜೊಣೆಚೆಂ ಜೂಡಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ವಿವರಿತಾ:

“ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಪುತಾ.”

“ತರ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ದೇವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿತಾಗಿ ಮಾಂ?”

“ನಾ ಪುತಾ , ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆಸಾ. ಚೆಡುಂ-ಚೆಡೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉತರ್ ದಿತಾತ್. ಯಾಜಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿತಾತ್.”

“ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ರಿವಾಜ್ ಮಾಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಕಸಲೆಂ ಉತರ್ ದಿತಾತ್ ಮಾಂ?”

“ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್... ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ತಾಂವ್... ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ತಾಂವ್ ಆನಿ....

“ಮಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಕಾಜಾರ್, ಅರ್ಥಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಫಕತ್ತ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಿ? ತಶೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದೆವಾನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆಗಿ?”

          ಜೂಡಿಕ್ ಚಲ್ಯಾಚಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದೊಳೆ ಉಗಡುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಲಗ್ನ್ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಬಾವ್ತಾ, ಈಷ್ಟ್-ಸಯ್ರಿಂ ಫಾಸಾಳ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕಾಜಾರಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೆಂ ಲಗ್ನ್ ಉರ‍್ತಾಬಾಳ್ತಾ, ಫುಲ್ತಾ. ಜೂಡಿ-ಎಡಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮೊರೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘೆವುನ್ ಪುತಾಚ್ಯೆ ಸಾಕ್ಷೆ ಮುಕಾರ್ ತಿಂಚ್ ಭಾಸಾವ್ಣೆ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ‍್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗಿ ಆದರ್ಶ್ ಜೊಡೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಆಜ್.

ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಂದಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮನಸ್ತಾಪ್, ನಾಸಮ್ಜಣಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಉದೆತಾ?

ಏಕ್ ಜಯ್ತ್ ವೊಡಾ ರುಕಾಚೆ ಬಳಾಧಿಕ್ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಧಾಕ್ಟುಲಿ ಗಿರ್ಬುಜಿ ಘುಡ್ ಭಾಂದುನ್ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ಹೆರಾಂ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್, ರಂಗೀನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದೆವಾಕ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿಲಿ. “ತುವೆಂ ಮೊರಿಕ್ ಶೆಂಬರ್ ರಂಗಾನ್ ಸಜಯ್ಲಾಂಯ್, ಕಿರಾಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್, ಕೊಗ್ಳೆಕ್ ಗಾಂವ್ಕ್, ಗಿದಾಕ್ ಮೊಳ್ಬಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉಬೊಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ದಿಲಾಂಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆದೆಶೆಂ ಕೊಣಾಕಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ರಚುನ್ ದಗ್ದಿತಾಯ್?”

ದೇವ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ ತುಂಯಿ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ಖೊಡಿ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ತುಕಾ ಹೆರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್ಭರಿತ್ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ರಚ್ಲಾಂ. ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊ.”

ಹರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಥಂಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ವಿಶೇಸ್ ಗೂಣ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಚ್ಲೆ  ಗೂಣ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆಂ ಊಣ್ ಆಸೊಂಕಿ ಪುರೊ. ತೆಂ ಊಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂನಿ ಭರ‍್ಚೆಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ರೂಪ್, ತಾಲೆಂತಾಂ, ಗೂಣ್, ಬಳ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ತಾಂಕಿ, ಕೆದ್ನಾ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಮನ್ ದಾದ್ಲೊ-ಸ್ತ್ರೀ ಕರ‍್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಮೋಗ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ದೃಡ್ ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕಾಚ್ ರುಪಾಚೆಂ, ಮಾಫಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಲೆತಿ ವೈವಿದ್ಯ್‌ಪಣ್ ಆಸ್ತೆಂಚ್ ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಗೂಣ್ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಸಕತ್.

ಜೆದ್ನಾಂ ಗಿರ್ಬುಜೆ ಪರಿಂ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಆಸಾ, ಹೆಂ ಆಸಾ, ಪಯ್ಶೆ, ಆಸ್ತ್, ಬದಿಕ್, ಬೊಂಗ್ಲೆ, ವಾಹನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಫುಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕಿ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಕರ‍್ತಾ, ಹಲ್ಕ್ ಜಾತಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ತೊಪ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ದುರ್ಬಳ್ ಕರ‍್ತಾತ್, ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದಂಡಳ್ತಾ. ಸುಖ್ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಕಿಮ್ಚೊನ್ ವೆತಾ. ಲಗ್ನ್ ತುಟ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಖರೆಂಚ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತ್ ಬಾಳ್ವಾಜೆ ತರ್ ಮೊಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೆಂ, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆಂ.

ಏಕ್ ಭಾರಿ ದೆವೊತ್, ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚಿ, ಸದಾಂ ಬೈಬಲ್ ವಾಚ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ವೊಳ್ ವಾಚ್ತಾ : “ ಜರ್ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ವಾ ತಿತ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆನಿ ಪರ್ವತಾಕ್ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತರ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ವೆತಾ.”...

ತಿಕಾ ಹ್ಯೆ ವೊಳಿಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಉಬಾರ್ ಗುಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ತಿಕಾ ಆಡ್ಕಳ್. ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ “ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಸಳ್” ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ತಾತಿ ಜಾಲಿ.

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ... ಗುಡೊ ಖಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ನಾ. ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವೋಕ್ಲ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್ ಗುಡೊ ಏಕ್ ಇಂಚ್‌ಯಿ ಹಾಲೊಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೊ ಗುಡೊ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್... “ ತಿ ಪುರ್ಪುರ‍್ಲಿ. ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸೊ ಭರ್ವಸೊ ಯೆಂವ್ಚೊ? ಕಸೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ. ತಿಚೆ ಜಿಬೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಹುಕುಂ ದಿಲಿ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತೂನ್, ಮತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.

ಅರ್ಧೆಕುರೆಂ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಿವಿತ್; ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಣ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವಯ್ನಾ. ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಲ್ಹಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಲಗ್ನಾತಾರುಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ತಾ.

ಹರ್ ಜೊಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚೆಂ ಬರೆಂ, ಸದ್ಗುಣ್, ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಜಿಣಿ ಹೊಗ್ಳಿಕೆನ್ ಸ್ವಿಕಾರುಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕಸಲೆ ಪಾಡ್ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್, ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಸಬಂಧ್ ಆಸಾತ್, ದುಬಾವಿ ನಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಮಾತ್ರ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ನಾಚಯ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಗ್ತೊ ಸಂವಾದ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ತುಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್.

ತೊ ಏಕ್ ಜುಬ್ಲೆವ್. ಭೋವ್ ಗದ್ದ್ಳಾಯೆನ್ ಜಾಲೊ ಮಂತನಾಚೆಂ ಕುಟುಮ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಸಯ್ರಿಂ ಫುಲಾಂ ತುರೆ, ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್, ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಫುಲಾಂ ಝೆಲೆ ಜುಬ್ಲೆವ್ದಾರಾಚೆ ಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಫುಲಾಂ ಝೆಲೆ ಘಾಲುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಪಾಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ನಾಚಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ.

ನಾಚ್ತಾಂ ನಾಚ್ತಾಂ ಫುಲಾಂ ಝುಡ್ಲಿಂ. ಖಾಲಿ ಸುತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಗಳ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಜನಿವಾರಾ ಪರಿಂ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಳ್ಸಳ್ಳಿ. ಇತ್ಲಿಂ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಫುಲಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಝೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಗೆಲೆ... ಸಗ್ಳಿಂ ಪಿಸಾಂತೂರ್ ತಶೆಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ದಾದ್ಲೊ ಆಂಬೊರ್ ಪಿಕೊ ಹಾಸೊನ್ ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ದಿತಾ: “ಪಳೆ ಡಿಯರ್ ಆಮಿ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂತು ಳ್ಣಾರ್ ನಾಚ್ತಾಂವ್. ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ದಿಲೊ ಪಳೆ”. ತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತಪ್ ಜಾಂವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ವ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ದಿಲೊ ಪಳೆ”. ತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತಪ್ ಜಾಂವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ವ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಹರ್ ಸಲ್ವಣೆ ತೆದ್ನಾ.

’ಮೊಗ್’ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ರಗ್ತಾ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮಹತ್ವಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ ನಾ. ತೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಾಪ್, ಏಕ್ ಸಹಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ರಗ್ತಾಪರಿಂ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ತರ್ ಡೀಂಜರ್. ಚಡ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಡೇಂಜರ್. ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ಮಾಫಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಯ್ ತಾಂತುಂ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಪಣ್ ಆಸಾ.

ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುನ್ ಜಾತಚ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚುನ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸುಖ್ ಖಂಯ್ ತರಿ ಲಿಪವ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ . ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ವಾತೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸುಖ್ ಲಾಬ್ತಾ, ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಾಜೆ ತಾಣಿಂ ಸೊಧುನ್ ತ್ರಾಸಾನ್ ತೊ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ದರ್ಯಾಂತ್, ಮೊಳ್ಬಾರ್, ಪರ್ವತಾಂನಿ ಜಾಗೊ ಸೊದ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಸುಖ್, ಆನ್ಯೆಕಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆಜ್ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್, ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಗಾಂವ್ ಗಾಂವ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ‍್ತಾಂವ್. ಪಯ್ಶಾಂನಿ, ಆಸ್ತಿಂನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಸೊದ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ವಿಮರ್ಸುನ್ ದೆಖ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್... ಹಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ದರ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಗೂಂಡ್, ಮೊಳ್ಬಾ ಪ್ರಾಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಮೋಗ್ ಆಮಾಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್.

ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ “ಝಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಧಂಯಾಂತಿ ಫಾತೊರ್” ಮ್ಹಣ್. ಆತಾಂತಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವೊರ್‌ಯಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಗಾನ್ ಸದಾಂ ವೇಳ್ ಕರ‍್ನ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ಪುರ‍್ತಾ: “ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂಗಿ ಮೆಲ್ಯಾಂಗಿ ತುಕಾ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಘಾಲುಂಕಿ ತುಕಾ ಪುರ್ಸಾತ್ ನಾ!

ದಾದ್ಲೊ ತಿಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಪಳೆಯಾಂ: ’ಹಾಂ ವಯ್ಗಿ ತುಂ ಮೆಲೆಂಯ್ಗೀ ? ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಸರ್ಗಾರ್ ವ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್? ವ ಹಾಂವೆಂ ಮೀಸ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪುಲ್ಗತ್ರಿಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಯ್?” ಅಸಲ್ಯಾ ನಂಜಿ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಘ್ಡಾನಾ, ಉರಾನಾ, ಫಾಸಾಳ್ತಾ.

ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾತಿಂ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾತಾ. ದಾದ್ಲೊ ರಾಗಾನ್ ನಿದ್ಲಾ. ಸ್ತ್ರೀ ಯೆತಾನಾ ಎಕಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸೀದಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ನಿದ್ಲಿ.

“ಹೇಯ್ ತ್ಯೆ ಘಾಣಿನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಕ್ಡಾಕ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರ‍್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಾಕಾ ಪುಣಿ ಘಾಣ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನ್.”

ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಪ್ ದಿತಾ: “ಲಗ್ನಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಕಾಯ್ ತಸಲಿಚ್ ಘಾಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆತಾತಾಂ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಯೆ?” (ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್)

ಲಗ್ನ್ ಏಕ್ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ಖೆಳ್, ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ನಾಟಕ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಏಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್. ಜರ್ ಮೂಳ್, ಪಂಚಾಂಗ್, ಸುರ‍್ವಾತ್ ಘಟ್‌ಮುಟ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ಕಸಲಿಯಿ ಜಡಾಯ್ ಬಾಳ್ವಾತಾ. ಜಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾ ತೊಂದ್ರೆ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ರಗ್ಳೆ, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ತ್ರಾಸ್.

ಸುರ್ವಾತ್ ಲಗ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಣ್ವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್; ಯುವ ಪ್ರಾಯೆರ್. ಸುರಿ ಲಾಗ್ತಾಗಿ? ಉಜೊ ಜಳ್ತಾಗಿ ? ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಿ ಸ್ವತಚೆರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಿನಾ ತಶೆಂ ಮೋಗ್, ಲೈಂಗಿಕತಾ, ವಾಪಾರ‍್ನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಲಗ್ನ್ ಏಕ್ ಖೆಳ್ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಮೊಗಾಚಿ ಝುರ್, ವಿಶ್ವಾಸಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ, ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ದರ್ಯೊ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಚೊ ಸಾಗೊರ್‌ಚ್ ಆಸೊಂ. ತೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ಬಾಳ್ತಾತ್.

(- ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2016)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಉಲವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶೋಶಣಾವಿರೋಧ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ.

 
 
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]