ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ನಾನುಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್: ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕುಂಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣುನ್, ಕುಂಡೊಚ್ಚ್ ರಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ತೆ ಸಮಧಾನ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ರಾಂದ್ಪಾವೊಳಿ, ಹಾಸೊ, ಮಸ್ಕಿರಿ, ಕುಚುಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್.

ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಸೊ/ಹ್ಯೂಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ; ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗಾಚ್ಯೊ ನೋನ್-ವೆಜ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್. ಆನಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣಿ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ Rational ಅನಿ Revolutional ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಕ್ಕರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಬಾದೂರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಾರೆಂ ಘಾಲ್ತೆಲೆಯ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಅಸಾತ್. ಹಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್, ತಾಚೆಂಚ್ ಲುಟುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಘೊಟುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ’ನೈತಿಕತೆಚೊ ಪಾಠ್’ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ’ಆಮಿ ಖರೆಂಚ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾಂವ್?’.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಿ/ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ತಲೊ ಅನಿ ಸಮ್ಜತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

5. ಮ್ಹಾತಾರೆ ಪೆಟೆ ಆನಿ ನವಿ ವಿದ್ಯಾ! [- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ.]


ಎಕಾ ಧಾ-ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಕಸಲಿಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡಿಜೆ ತರ್ ಮಸ್ತು ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಲೈಬ್ರೆರಿಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗ್ಯಾನ್ ಬುಕಾನಿಂ, ವಿಶ್ವ್ಕೋಶಾನಿಂ, ನಿಯತ್ಕಾಲಿಕಾನಿಂ ಸೊದುನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾಯ್ಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲಿ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂಚೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆನಿ ತೆಂವೀ ಇಂಟರ್ನೆಟಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸುದ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮಾಹೆತಿಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಮಾಹೆತಿಚಿ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಸಲಿಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಮ್ಚಾ ಬೊಟಾಂ ತುದಿಯೆಚಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಂತ್ ಲಾಬ್ತಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್’ ಘೊಟಾಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿಂ ಜರೂರ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪನಾಮ ದೇಶಾಚಾ ‘ಮೊಸ್ಸಾಕ್ ಫೊನ್ಸೆಕಾ’ ನಾಂವಾಚಾ ಕಾನೂನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಆಕ್ರಮಿ ವಾಟೆನ್ ದುಡು ಪುಂಜಾವ್ನ್ ಧವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಚಿ ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಪೊಂವೊನ್ ವ ಪಾಜಾರೊನ್ Suddeutsehe Zeitung ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಚೊ ಗಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಣಾಂತ್? ಭರ್ತಿ 2.6 ಟೆರಾ ಬೈಟ್! ಹೆಂ ವಾಚುಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ನಾಕಾರ್ ಬೋಟ್ ಧವರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ಯಾನಿ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಪತ್ರಾರ್ ‘ಇ-ಹೊತ್ತು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಕೊಲಮ್ ಬರಂವ್ಚಾ ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಿವರಣ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಖಂಡಿತ್ ನಾಕಾರ್ ಬೋಟ್ ಧವ್ರಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂಚ್.

ಹಾಚೆ ಆಧಿಂಯ್ ಮಸ್ತು ಗುಪಿತ್ ಮಾಹೆತಿ ಸರ್ಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರ್ಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್, ವ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಝಜಾ ವಿಶಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಪೆಂಟಗಾನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ 7 ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಚಿ ವರ್ಧಿ ಪೊಂವ್ತಾನಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಬಾಷೆನ್ ತಾಚೊ ಗಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೆಗಾ ಬೈಟಾಂಚೊ (MB). ಹಾಚೆ ನಂತರ್ ವಿಕಿಲೀಕ್ಸಾನ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಚೊ ಗಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ 1.73 ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ್ (GB), ಪೆಂಟಗಾನ್ ಪೇಪರ್ಸಾಂ ವರ್ನಿ ಶೆಂಭರೋಂ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ ಅಧಿಕ್!

ಆತಾಂ ‘ಪನಾಮ’ ಪೇಪರ್ಸಾಂಚೊ ಗಾತ್ರ್ 2.6 TB ಖಂಯ್. ತಾಚಿ ಅಗಾಧತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬಾಶೆನ್ ಕಳಾಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾಜೆ! ಎಕಾ ಪಾನಾಕ್ ತುಂ 2000 ಹಜಾರ್ ಸಬ್ಧಾಂ ಲೆಕಾನ್ ತುಂ ಛಾಪ್ತಾಯ್ ತರ್ 2.6 TB ಮಾಹೆತ್ ಛಾಪುಂಕ್ 65 ಕೊರೊಡ್ ಪಾನಾಂ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್! ಹಾಚಿ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಶಿ ತರ್ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತುಕಾ, ದಿಸಾಕ್ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 41 ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್! ಹ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಧವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಉಭಾರಾಯ್ 66 ಕಿ.ಮಿ. ಜಾತಾ ಖಂಯ್! ಭಾರತಾಂತ್ ಲಾಬ್ಚಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗಾರ್ (Mbps) ಪನಾಮ ಪೇಪರ್ಸಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕರುಂಕಚ್, ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಲೆಕಾನ್ 242 ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಾತ್ ಖಂಯ್! ಹ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚಿ ಅಗಾಧತಾ ಇತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಕೀ ಹಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನ್ ಪತ್ರಾನ್ ಹಾಕಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪತ್ರ್ಕಾರಾಂಚಾ ಸಂಘಾಕ್ ವಹ್ಸಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 80 ದೇಶಾಂಚಾ 100 ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಾ 400 ಪತ್ರ್ಕಾರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚೆಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಅಜೂನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಪನಾಮ ಪೇಪರಾನಿಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆತುರಾಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಆಸಕ್ತ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಕೀ ಮಾಹೆತಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೀ ಹಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲಾ ಕಶೆಂ ಭಗ್ತಾ!
ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಮಾಹೆತಿಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆವ್ರ್ ಕಾಟ್ ತುಟೊನ್ ಉಸಾಳ್ಚಾ ಉದ್ಕಾ ಬರಿಂ ವಾಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಜನಾಂಗಾಚೊ ಏಕ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟೊ ಅಜೂನ್ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಚೊ ಪಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ನಾರ್ಗಾತಾ. ಸಬಾರ್ ಮಾಲ್ಘಾಡೆ, ಹಿಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ಯೀ ಪಳೆತೆತ್ನಾಂತ್. ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ: You cann’t teach an old dog new tricks!

ಕಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತೆಂವೀ ವಿಗ್ಯಾನಾಚೊ. ಅನಿಕೀ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತೊ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾರ್ ಹೆಂಚ್ ಲೇಖನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೇ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ‘ಅಂಕಲ್, ತುಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಯ್ಗಿ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್. ‘ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಕೆದ್ನಾ ಮೇಲ್ ಕರುಂಕ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂ.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಯೀ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ತೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚಾ ಆಸ್-ಪಾಸ್ ಯೀ ವಚಾನಾ ಖಂಯ್! ‘ತುಮ್ಕಾಂ ಟೀಚರಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನವೆ ನವೆ ವಿಚಾರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ update ಜಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ boon ನ್ಹಯ್ ಗೀ?’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತುಂ ಕಾ’ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಅಂಕಲ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಪಾನಾ ಭಿತೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ಲೆಂ ದಾಕಾಯ್ತಾಗಿ ತೆಂ ಕೊಣೆ ಆರಾವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಹ್ಯಾ ಆತಾಂಚಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಂಕ್ ತರೀ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ತಾಂಕಾ ಸುಲಾಬಾಯೆನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಬದ್ಲಾಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲುನ್!
ಉಲಣೆ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಾಕಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ‘ಪಳೆ ಅಂಕಲ್, ಹೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್. ತಾಂಕಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಧವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹಾಚೆಂ ಎಬಿಸಿಡಿ ಪುಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾಗಿ? ಕೊಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಿಸೀವ್ ಕರ್ಚೆಂ ದೋನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.’ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ತಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಏಕ್ ಪೊಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಯೆತ್. ಮಸ್ತು ಪ್ರೇಜನ್ ಆಸಾ.’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್, ‘ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ತೆ ರಗ್ಳೆ..’ ಮ್ಹಣಾಲೊ!

ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚಾ ಪೋನ್ ಬುಕಾರ್ ಅಜೂನ್ ನಾಂವಾ ಸೇವ್ ಕರುನ್ ಧವ್ರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ತೊ ಪೋನ್ ನಂಬರಾಂ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಎಕಾ ಎಡ್ರೆಸ್ ಬುಕಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಧವರ್ತಾ! ನೈಕಾನಾಚೊ SLR ವಾಪಾರ್ತಾ ಪುಣ್ DSLRವಾಪ್ರಿನಾ!

ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ನವಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ಯೊ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ dogtime.com ಕಳಯ್ತಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಲೆಜ್ ದಿಸಾನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸೊನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೀ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ವಾಚ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಯೀ ಜಾಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಿ. ನಿಮಾಣಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ 1987-ತ್. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಸನ್ಯಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೀ, ಮ್ಹಜಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಸೊಬಿತ್ ತರೀ ಲಿಖ್ಪಾಚೊ ವೇಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಲೋ! ಏಕ್ ರಫ್ ಪ್ರತಿ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬೆಂಡುನ್, ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಜಿವಾರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆಂಯ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಪುಣಿ ಚುಕಿ ಉರ್ತಾಲ್ಯೊ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ Perfectionist ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ದಿಸಾಜೆ, ನಾ ತರ್ ಖಂಯ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಚಾ ಬುಟ್ಟೆಕ್ ಉಡಯ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದೊಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ಶಾ 2005-ತ್.

ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚುಕಿಂವಿಣೆ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಲ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ. ತಾಣಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಂವ್ಡಾರ್ ವಿಂಚುಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸ್ ಹಾತ್ಪ್ರತಿಯೊ (ಥೊಡ್ಯೊ ಟಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊಯ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ) ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಕೀ ಶೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ಶಾ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ರಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಚ್ ಧಾಡುಲ್ಲ್ಯೊ!

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ವಿವರಿಲೆ. ತುಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಕರ್ನಾಂಯ್? ಭಯ್ಣಿನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಕತ್ ಬೆಂಕಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ತೆಂಯ್ ತಾಂಚಾ ಕಾಂವ್ಟಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್! ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ವಾಪರ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಗೆಜೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ್.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಕ್ಲೊ ಶಿಕಾಪ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಪೂತಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಕ್ತಾಂ ಘೆತಾಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತೆಂ ಏಕ್ ಚೊವ್ದಾ ಇಂಚಾಂಚೆ b/w ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರುನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ (ಬೋವ್ಶಾ 2005-ತ್, ಮ್ಹಜಾ 52ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್) ಆನಿ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಜಾ ತರ್ಜಣೆಚಾ ಹವ್ಯಾಸಾನ್ ನಿಜಾಕೀ ವೇಗ್ ಆರಾಯ್ಲೊ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಪಾರ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೇಖಕ್ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕೀ ಅಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾನ್ ಲಿಖುನ್ ಫೈನಲ್ ಕೊಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಲಿಖ್ಣಿ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವೆ ಶೀದಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾರ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚೆಂ. ದೊಡೆ ದೀಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನವೆ ನವೆ ವಿಚಾರ್ ಜಳ್ಕಾತಾತ್ ತೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಮೆಳವ್ಯೆತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ಸಬ್ದ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ತಿದ್ವಣ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಚಿ ಸಾಹಿತ್ ಕೃಷಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವೊಲ್ಯೂಶನಾ ಬರಿಂ ಆನಿಕೀ ದರಬಸ್ತ್ ಜಾತಿ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಇ-ಬೂಕ್

ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾ ವರ್ನಿ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಮಂಜಸ್. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಗೂಗಲ್ ಆನಿ (ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್) ಟಿ.ವಿ., ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟಕಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಉಣೆ ಕೆಲಾಂ ತರೀ ಬೂಕಾಂಚೆ ಪಿಶೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ! ಆಸ್ಲೆಲೆ ಬೂಕ್ ಮೊಜಾ ಆವ್ಕಾ ಭಿತೆರ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್ಗಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಸುರು ಜಾಲಾ! ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ನವೆ ನವೆ ಬೂಕ್ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್!

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಪಸಂದೆಚೆ ಬೂಕ್ ಘೆಜೆ ತರ್ ಹಾಸನ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವ ಮೈಸೂರ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೇಜಾನ್ ತಸಲ್ಯೊ ಡೊಟ್ ಕೊಂ. ಕಂಪೆನಿ ಉದೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮನ್ ಪಸಂದೆಚೆ ಬೂಕ್ ತೀಸ್ ಚಾಳಿಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಾಂವ್ಟಾರ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜಾಲ್ಯಾ!

ಘರಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೂಕ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇ-ಬೂಕ್ ‘ಕಿಂಡಲ್’ ಘೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ನವ್ಯಾ ವೆವಸ್ತೆಕ್ ಹೊದ್ವೊಂಚೆ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್. ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೂಕಾಂಚೊ ತಾಜಾ ಪರ್ಮಳ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೂಕಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಘೆವ್ನಂಚ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಹಾಂವೆ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ ತರೀ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ download ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್. ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಿನುಟಾನಂಚ್ ಬೂಕ್ ತುಜಾ ಕಿಂಡಲಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಛಾಪ್ಯಾ ಬುಕಾ ವರ್ನಿ ಸವಾಯ್. ಕಾಫ್ಕಾಚಾ ‘ದಿ ಕ್ಯಾಸಲ್’ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಫಕತ್ 70.97 ರುಪಯ್, ‘ದಿ ಟ್ರಯಲ್’ ಹಾಕಾ 66.43 ರುಪಯ್, ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯ ಮಾರ್ಕೇಜಾಚಾ ‘ವನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲಿಟ್ಯೂಡ್’ ಹಾಕಾ 152 ರುಪಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ.. ಮ್ಹಜಾ ಕಿಂಡಲಾಂತ್ 2 ಜಿಬಿ ಸ್ಮರಣ್ ಸಕತ್ ಆಸೊನ್ ಚಡುಣೆ ಏಕ್ ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ಬೂಕ್ ಪಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಧವರ್ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ಹಾಚೆ ವರ್ನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮೆಜಾನಾನ್ ಫುಂಕ್ಯಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಕುಪಾಂತ್ (cloud) ಚಡವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ದೆಂವಯೆತ್ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂತು ಮಸ್ತು ಅನ್ಕೂಲತಾ ಆಸಾ. ಅಕ್ಷರಾಂ ಬ್ರೈಟ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್, ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾ! ಸಾಡೆ-ಸ ಇಂಚಾ ಲಾಂಬ್, ಸಾಡೆಚಾರ್ ಇಂಚಾ ರೂಂದ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಬೂಕ್ ಭರ್ಲ್ಯಾರೀ ದೊನ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಂ ಜಡ್ ಆಸಾ! ಹಾಚೆ ದುಸ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಂವೆ ಅಜೂನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ನಾಂತ್...

******

( - ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಸನ್, ಮಾಯ್ 2016)

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಹಾಸನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್, ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]