ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನುಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್: ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕುಂಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣುನ್, ಕುಂಡೊಚ್ಚ್ ರಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ತೆ ಸಮಧಾನ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ರಾಂದ್ಪಾವೊಳಿ, ಹಾಸೊ, ಮಸ್ಕಿರಿ, ಕುಚುಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್.

ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಸೊ/ಹ್ಯೂಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ; ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗಾಚ್ಯೊ ನೋನ್-ವೆಜ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್. ಆನಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣಿ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ Rational ಅನಿ Revolutional ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಕ್ಕರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಬಾದೂರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಾರೆಂ ಘಾಲ್ತೆಲೆಯ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಅಸಾತ್. ಹಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್, ತಾಚೆಂಚ್ ಲುಟುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಘೊಟುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ’ನೈತಿಕತೆಚೊ ಪಾಠ್’ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ’ಆಮಿ ಖರೆಂಚ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾಂವ್?’.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಿ/ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ತಲೊ ಅನಿ ಸಮ್ಜತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

4. ಗೊರುಂ, ದೂದ್, ಬೀಫ್, ಧರ್ಮ್ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್... [- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ.]


 

ತ್ಯಾ ಘರಾ ಆಮಿಂ ನವಿಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ರಾವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಘರ್ಚೊ ಧನಿ, ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲಿ ವಿಧವ್ ಧುವ್ ತಿಚಾ 8-9 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಟೆರೆಸಾರ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಭುಂಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ತರೀ ತಾಂತು ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ದಾದ್ಲೊ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಣಾ ಆಸೊನ್ ಥೈಂ ಹಾಂಗಾ ಮೆಸ್ಸಾಂನಿ, ಪಿ.ಜಿ. ಘರಾಂನಿ, ಹೊಸ್ಟೆಲಾನಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕೆ ಕಡೆ ಕಾಮಾಕ್ ಠಿಕಾನಾತ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ಘರ್‍ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲಿ, ಧುವ್ ಎಕಾ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ ಬೋವ್ ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್ ಪೊಸುನ್ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ಧುವ್ ಸಾಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಆಜಿ, ನಾ ತರ್ ಆಜೊ ತಾಚೆಂ ಪಾಚ್-ಸ ಕಿಲ್ಯಾಚೆಂ ಬೇಗ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಚಡವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಲಾಗೊನಂಚ್ ಏಕ್ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಧನಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಹ್ಯಾ ಸೈಟಿಚಾ ಧನ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ಪಾರ್ಟ್‍ಟೈಮ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಹಿಂ ಮೂಳಾನ್ ರಯ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಸ ಗಾಯೊ ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಸೈಟಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಡ್ಕೆಂ ಬಾಂಧುನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸುಂಕ್ ಸೈಟಿಚಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹಾಸನಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೆಂ ‘ನಂದಿನಿ’ ದೂಧಾ ಘಟಕ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸುನ್ ದೂದ್ ವಿಕುನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತೆಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆ ದೂಧ್ ‘ನಂದಿನಿ’ ದೂಧಾಚಾಕೀ ಸವಾಯ್ ತರೀ ಬೋವ್ ಪಾತಾಳ್. ದೂದಾಕ್ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲಾಂಗಿ ವ, ಉದ್ಕಾಕ್ ದೂದ್ ವೊತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾತ್ಲಿ ಪರಿಗತ್. ನಂದಿನಿ ದೂದ್ ದಾಟ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಥೊಡೆ ತಕ್ರಾರ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಧಿಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ದೋನ್ ಗಾಯೊ (ಏಕ್ ಜರ್ಸಿ, ಏಕ್ ಹೋಲ್‍ಸ್ಟಿನ್ ಫ್ರಿಶಿಯನ್) ಪೊಸುಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ದೂದ್ ಕೆಎಮ್‍ಎಫಾಚಾ ಡೈರೆಕ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಜರೂರ್ ತೆ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಶಿನಾತ್ಲೆಂ ದೂದ್ ತಪಾಸುನ್ ಘೆತಾಲೆ ತರೀ ತಾಂಕಾ ಗಾಯ್ಚೆಂ (ದೇಶೀ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಿ), ಮ್ಹೊಸಿಚೆಂ ರೆಡ್ಯಾಚೆಂ ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ವ ಕಾತ್ತ್ಯಾಚೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡಾ ನಾತ್ಲೆಂ! ಡಿಗ್ರಿ (ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್) ಬರಾಬರ್ ಆಸಾಜೆ! ಡೈರೆನಿಂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದೂದ್ ಎಕಾಚ್ ಕ್ಯಾನಾಂತ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೈರಿಕ್ ವೆತಾ. ದೂದ್ ಭರ್ನ್ ವರ್ಚಿಂ ಕ್ಯಾನಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತಾಪ್‍ಮಾನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಆಸಿಡಾನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಬಂದನ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್ತಾ. ಗಾಯ್ನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ದೂದ್ ಡೈರಿಕ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ನಿಬಂದನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಡೈರಿಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಾ ಘರಾ, ಕಾರ್ಯ್‍ದರ್ಶಿಚಾ ಘರಾ ಗಾಯ್ನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ನಿಬಂಧನಾಕ್, ಉದಾಕ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಆಸ್ತಾ! ಹಳ್ದುವೆಂ ದೂದ್ ಧವೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ (ವಾಸ್ರಾಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ) ಡೈರಿಕ್ ದಿವ್ಯೆತಾ! ಮ್ಹಜಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಡೈರಿಚೊ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ: “ಹಾಲು ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ರೆ ಹೇಲು ಕಣ್ರೀ! (ದೂದ್, ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘೂ!)” ಭಾರತಾಂತ್ ಕಾನೂನಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಸೈತಾನಾಚಾ ಬೈಬಲಾಚಾಕೀ ಜಡ್ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ತಿಂ ಮಸ್ತುಂಚಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಕೃತ್ ಆನಂದ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಭಾರತಾಚಾ ಹಳ್ಳೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಟ್ರಕ್ಕಾನಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಡೈರಿಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗಿ? ಆನಿಕ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಅಸಲಿ ಸುವಿದಾ ಹಾಂಗಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಅಸಲೆಂ ತಂತ್ರ್‍ಗ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಮೆನೇಜ್ ಕರುಂಕೀ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ! ಸಾಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆಸಾತ್-ಆಠ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಎಕ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಡೈರಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಧನ್ಪರಾಚಿಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ತೆದ್ನಾ ಹೆಂ ದೂದ್ ಜರೂರ್ ‘ಹೇಲು’ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ! ಹಾಂಗಾ ಸುರು ಜಾತಾ ‘ಹೇಲು’ ‘ಹಾಲು’ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ! ಚಡ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧಂಯ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಹ್ ಉತ್ಪನಾಂ ಜಾತಾತ್.

ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಮೂಳಾನ್ ರಯ್ತ್ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಛಿoಛಿಞಣಚಿiಟ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಅಪುಟ್ಟ್ ಗೊರ್ವಾಚೆಂ ದೂಧ್ ಜಾಯ್! ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ದೂದ್ ವಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಪಾತಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಖಂಚಾ ಮೂಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಕ್ಕಿ ಆಸ್ತಾ!

ನವ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರಚ್ ದೂದ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಲಿ ನೀಜ್ ತರೀ ತಿ ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲಿ. ದೂದ್ ಪಾತಳ್ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನಂಚ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ದೂದಾಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ ದುವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ! ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಮೆಳ್ಚಾ ದೂದಾಚೊ ಕಾಠಾಳೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ತಿಂ ಬಾಗೆಟಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ತಾಳ್ಣೆ (ಥೊಡಿ ಪೇಂಡ್) ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ದುಸ್ರೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಚರೊವ್, ಬಾತೆಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸ ಗಾಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೀನ್ ದೂದ್ ದಿತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಗಾಬೊ ಆಸ್ಲಿ. ಗೊರ್ವಾಂ ಹಾಂವೆ ಪೊಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಷಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ವಾಸ್ರಾಕ್ ಫಕತ್ ಗಾಯ್ಚಿ ವೊಂಟಿ ದಾಕಾವ್ನ್ ಗಾಯ್ನ್ ವೊಂಟಿ ಸದಿಳ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೋಡ್ನ್ ಮೋಸಾನ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ತರೀ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲಿ. ಮೊಯ್ನ್ಯಾ ಮೊಯ್ನ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ಚಾಂ ಲೋನಾಚೆಂ ಕಂತ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್!

ಸಾಕಾಳಿಂಚೆ ದೂದ್ ಕಾಡಲ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ. ಹಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ದೀಸ್ ಭರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಭಂವೊನ್, ಕಚ್ರ್ಯಾಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾನಿಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚಾ ಕಚ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಸೊದುನ್ ದುಸ್ರಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಸುಣಿಂ ಖಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಾ ಸಮೇತ್ ಮೆಳಲ್ಲೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಪೋಟ್ ಧೊಲ್ಕ್ಯಾ ಬರಿಂ ವ್ಹಾಡಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚಾ ವೆಳಾ ಘರಾ ಯೆತಾಲ್ಯೊ.

ಸ ಗೊರ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆಧಿಂ ಏಕ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ (ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ನದರ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಷಿಮ್!) ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಸ್ಕಾಲಿ ನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಕಾಮಾಚೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ದೋಗ್ ರಜೆರ್ ಹಾವೇರಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಖಂತ್! ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ಸಾಕಾಳಿಂ ಚರೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ ಪಾತ್ತೊ ನಾ. ದೂದ್ ದೀ ನಾತ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತಿ ಗಾಯ್ ಗೆಲಿಚ್. ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚೊಚ್ ಪಾತ್ತೊ ಜಾಯ್ನಾ!

ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮ್ಚಾ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾ ಸಕಯ್ಲಚ್ ಗೊಟೊ. ರಾತ್ಚಿಂ ಬಾರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಧನ್ಯಾಚಾ ಸಾರ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ದಿವ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್. ಧನಿ ಸಾರ್ಯಾ ಗುಂಡಿ ಉಸ್ತಿತೇ ಆಸಾ. ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲ್, ಧುವೆಚೆಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಲಣೆ.. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಕಳಲ್ಲೆಂ: ಗಾಬೊ ಗಾಯ್ ಯೆಣೊ ಯೇವ್ನ್ ವದ್ದಾಡ್ತಾಲಿ ತರೀ ವಾಸ್ರುಂ ಭುಂಯ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಣಿಂಚ್ ವೋಡ್ನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಧನ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿ ರಡ್ತಾಲಿ ಖಂಯ್. ಗಾಯ್ಚೆಂ ಸಾತ್ವೆಂ ವಾಸ್ರುಂ. ಎದೊಳ್ಚಿಂ ವಾಸ್ರಾಂ ಸರ್ವ್ ದಳ್ದಿರ್ ಪಾಡ್ಕೆ ತರ್, ಹೆಂ ಸಾತ್ವೆಂ ಪಾಡಿ, ಪುಣ್ ಪೊಟಾಂತಚ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ. ಧನ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಯಾ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಪುರ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಹಿ ಲಾಚಾರ್ ಗಾಯ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕಚ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾ. ಸಗ್ಳಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಉಟೊಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಥೈಂಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಬಾಗೆಟ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಭರ್‍ಲ್ಲಿ ತೆದಿ ವ್ಹಡ್ ವೊಂಟಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ರಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವ್ ದೂದಾಚಿ ಚಾಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ! ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಚಾಯ್, ಕಾಫಿ, ದೂಧ್ ಪಿಯೆನಾ. ಚೆರ್ಕೊ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಫುಟಿ ಚಾಯ್ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೂಧ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಿ ಗಾಯ್ ಇತ್ಲಿ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೀ ಉಟೊಂಕಚ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾ. ಎಕಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಕೋಣ್‍ಗಿ ಎಕ್ಲೊ, ಮ್ಹಜಾ ಘರ್ಚೊ ಧನಿ, ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಯಾನಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಗಾಯ್ ನಾತ್ಲಿ! ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ (ಪತ್ತೇದಾರಿಣ್) ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ‘ಗಾಯ್ಕ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಲಿ ಖಂಯ್. ತಾಣಿ ನೋವ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಹಾಡುಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಎದೊಳ್ ಸ ವಸ್ರಾಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಡ್ಕೆ! ಪುಣ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ವಾಸ್ರುಂ ಪಾಡ್ಕಿ ಖಂಯ್! ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಏಕ್‍ಯೀ ಪಾಡ್ಕೊ ತಾಂಗೆರ್ ನಾತ್ಲೊ. (ಪಾಡ್ಕೆ ಖಂಯ್ ಗೆಲೆ?). ಗಾಯ್ ಬೋವ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಟ್ಚೆ ಪರಿಗತಿರ್ ನಾತ್ಲಿ. ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಪುರ್ಚೆಂ? ತುರ್ಕಾಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ?.. ತಿ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ವ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣೀ ರಯ್ತಾಂಕ್ ದುರ್ಸಾನಾ. ವ್ಹಯ್ ಗೊರುಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಗೋಮಾತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೋಮಾತಾ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಂಚ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕಿನಾತ್ಲಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಮೆಲ್ಲೆಂಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನಿಂ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಉಡಯ್ತಾತ್ (ಆತಾಂ ಉಣೆ ಜಾಲಾಂ. ಲ್ಹಾನ್ ವಾಸ್ರಾಂ ಉಡಯ್ತಾತ್) ತಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್ ವ ಜಾಗೊ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾ!

ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚಾ ರಯ್ತಾಂಚಿ. ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಆರ್ತಿಕ್ ತಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ ನಾ! ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ದರಬಸ್ತ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ದರಬಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗೊ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಗೊರ್ವಾಂ ಚರಂವ್ಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಚರಂವ್ಕಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಗೋಮಾಳ (ಹಳ್ಳೆನಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಚರಮವ್ಕಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೊ) ಆಸ್ತಾಲೊ. ಗೊರ್ವಾಂಚೆ ಸಾರೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಂಪೆನಿಚಾ ತೊಟಾಕ್ ದೀಜೆ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಗೋಮಾಳ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂತು ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ (ಆತಾಂ ದುಬ್ಳಿಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್!) ಘರಾಂ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಕ್ಟಾಂಚಾ ಘರಾ ಕಾಟ್ ಕುಂಕ್ಟಾಂ ಬರಿಂ, ಕಾಟ್ ಸುಣ್ಯಾಂ ಬರಿಂ, ದೇಶೀ ರಾಂದ್ವಾಯ್, ಭಾತಾ ಬರಿಂ ದೇಶಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ‘ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ದ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೆ. ದೂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೊ ವೆಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ವೆಪಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ವಿದೇಶಿ ಜರ್ಸಿ, ಹೊಲ್‍ಸ್ಟಿನ್ ಫ್ರಿಶಿಯನ್ ತಸಲ್ಯೊ ದುದಾ ಸಾಗೊರ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ದೂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಏಕ್ ಉಧ್ಯಮ್ ಜಾಲೆಂ. ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲಿಂ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಜಾಲಿ. ಗಾಂವ್ಟಿ ದುಕೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಚರ್ಬೆಚೆ ಎರೊಪಿ ದುಕೊರ್ ಜಾಲೆ. ತಾಕಾ ಪಿಗ್ಗರಿ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ.

ಆಜ್ ಮಲ್ನಾಡಾನಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ನಾಂತಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚರಂವ್ಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಫ್ಯೆ ತೋಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚಾ ಜೀವನ್ ಶಯ್ಲೆಚೆಂ ಪಡ್‍ರೂಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ವಿಶಾಲ್ ಬೊಂಗ್ಲೆ, ಎಕ್ರ್ಯಾಂ ಲೆಕಾನ್ ಫುಲಾಂ ವೋಡ್ತ್, ಏಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್.. ಕಾಫ್ಯೆಕ್ ಮೋಲ್ ಚಡಲ್ಲೆಂಚ್ ಫುಲಾಂ ವೋಡ್ತ್ ಮಾಯಾಗ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾಫಿಚ್ ಕಾಫಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ರುಕಾಕ್ ಮಿರಿಯಾಂ ವಾಲ್! ಬಾತಾಚಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿಂ ಆಲೆಂ!

ಅಶೆಂಚ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್‍ಕ್ರಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೋರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ದಾಟ್ಟೋ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಆತಾಂ ರುಮ್ಡಾಂಚೆ ರೂಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್! ಸುಮಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ನರ್ಸರಿನಿಂ ರುಮ್ಡಾಂಚಿ ಜಡಾಂ ಕಿರ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಕೊಣೀ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ರುಮ್ಡಾಂ ಗೊರ್ವಾಂನಿ ಖಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಸಾರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸರ್ಜನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಭಿಂಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಕಿರ್ಲಾತಾತ್ ಖಂಯ್! ತಶೆಂಚ್ ಕೂಳಿ ರೂಕ್ ಯೀ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಕೂಳಿಕ್ Whiಣe ಛಿeಜಚಿಡಿ ಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಬಯ್ಲಾ ಗಾಡ್ಯೆಚಾ ರೊದಾಂಕ್, ಜೂಂವಾಂಕ್, ಜನೆಲಾಂಚಾ ಶಟ್ಟರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾಚಾ ಪೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಾಯ್ಸ್. ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾಚಿಂ ಫಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಾಯ್ಸ್. ಸೀಜನಾ ವೆಳಾ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾಚಿಂ ಫಳಾಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಗೊಟ್ಯಾನಿಂ ಚಿಂವೊನ್ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಬರಿಂ ದವ್ಯೊ ಭಿಯೊ ರಾಸ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಗೊರ್ವಾಂಚಾ ಪೊಟಾನಿಂ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯೊ ಧವ್ಯೊ ಭಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಕಿರ್ಲೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೋಣ್ ಜಣಾಸ್ಲೆ? ದೇಶೀ ಗೊರ್ವಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮಲ್ನಾಡಾಂತಚ್ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಜೀವ್ ಪ್ರಬೇಧ್ ಯೀ! ಮ್ಹನಿಸ್ ಚಿಂತಾ ಅಪಣಂಚ್ Centre of universe! ಧನಿ!

ರಯ್ತಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಹ ಕಸಬ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಲೆ ಸಬಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಆಜ್ ಭಾರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಉಧ್ಯಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್: ಕುಂಕ್ಡಾ ಪೊಸಾಪ್ ಪೌಲ್ಟ್ರೀ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸಾಪ್ ಡೇಯ್ರಿ. ದುಕ್ರಾ ಪೊಸಾಪ್ ಪಿಗ್ಗರಿ. ತಳಿಂ ಸಮೇತ್ ಥೊಡೆ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಶರೀ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ನಾಂವಾ ವಿಂಗಡ್. ನಿಮಾಣೆ ಪಯ್ಶೆ!

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಲೆಜ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರಚ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕೃಷೆ ಕಾಮಾಕ್ ದೆಂವಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾಚಾ ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ ಫರ್ಮಾಣೆ ಕ್ರಿಸ್ರಾಂವ್ ಸಮೇತ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾಲೆ. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದಿಸಾ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್, ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ನ್ಹಾಣಾವ್ನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮ್ಹಾನ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಗಾಯ್ರಾಂಕ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಬಾಂಳ್ತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊಚ್ ಉಪಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಜಣಾಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲೆ ಕೊಣೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬೀಫ್ ವ, ಹೆಣೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬರಿಂ ‘ಕಾಂಪಾರಿ’ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲೆ. ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಾರಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಫರ್ಮಾನೆ ಆಮ್ಗೆರ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಾಡಿ ಗಾಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಬಿಟ್ಟು’. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ತಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಫೊಂಡ್ ಕಾಡುನ್ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಧವೆಂಚ್ ಪುಡ್ವೆಂ ತಿಕಾ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಪುರುಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಅಜೂನ್ ಉದೆತಾ.

ಆತಾಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೋಮಾತೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆರಾಬಾಯೊ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸ್ಪಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾ! ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಥಾಪೊ ಶೆಣ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲೆ, ಗಾಯ್ರಾನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗ್ರಾಣ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ, ಗಾಯ್ನ್ ವಾರ್ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ, ಗಾಯ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬೋಂಬ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ, ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್! ಹೆ ಬಹಾದ್ದೂರ್, ರಯ್ತಾನಿಂ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಎಕಾದವೆಳಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ, ನಿತ್ರಾಣಿ, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಪ್ಳಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾತ್ಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಕಶಿ ಆಸ್ತಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ! ತುಮ್ಕಾಂ?

( - ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಸನ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 2016)

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಹಾಸನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್, ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]