ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸವಾಲಾಂಕ್ - ಜಾಪಿ] ನಾನುಇಸಂ [- ನಾನು ಮರೋಳ್]

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್, ಪುಣ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯೊ ಜವಾಬಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಹೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಅನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಭರಿತ್ ಲೇಖನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿಂ ಆಶೆತಾಂವ್, ಫಕತ್ತ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್/ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖೊಂಕ್ಚೆತಸ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವೆಕ್ತಿಕ್/ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಸಲೀಸ್ ಪುಣ್ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಸ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶೀದಾ ನಾನುಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಜವಾಬ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

ಮಯ್ನೊ: ಮಾರ್ಚ್ 2016

1. ಆಯ್ಚೊ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ , ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಧಾನೆಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸತ್‌ಗಿ?

ನಾನುಇಸ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್‌ಕಾರಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೊಡ್ನ್, ಮಾನವಿಯತೆಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ತಾಣಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ , ತುಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯಿ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ..

2. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಶಿಕನಾಸ್ತಾನ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಚಿ ತರೀ ವಸ್ತ್ ಆಸಾಗಿ?

ನಾನುಇಸ: ಮೊಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮರ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಎದೊಳ್ ಕೊಣಿಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ.

3. ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ವಾಂಟೆ - ಫಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.ಹಾಕಾ ಕಾರೆಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ?

ನಾನುಇಸ: ಪರೆಸ್ಥಿತೆಲಾಗಿಂ ರಾಜಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಧೊಲ್ಕೆಂ ಬಡಾಂವ್ಚೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ." ಸಾಕರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮುಯೊ ಚಡ್ " ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾನಿ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ ಸುಕಿ ಆಶಾ, ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸರ್ಗಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್‌ಚ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ ಮುಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಚೆ " ಹೀಲರ್ " ಮುಳ್ಳೆ " ಫೀಲರ್ " .

4. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ತುವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಪುಣಿಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ಗಿ? ತರ್ ಕಶೆಂ?

ನಾನುಇಸ: ಖೂಬ್ ಕೆಲ್ಲೋಗಾ ಆಮ್ಗೆಲಿಚೊ ಮೋಗ್.ಆಮ್ಚೆಂ " ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ".ತುವೆಂ ಕಸೊ ಮುಣೊನ್ ವಿಸಾರ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ತುವೆಂ ಆನೀಕಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ದವರ್ಚೆಂ ಸೊಡುನಾಂಯ್ ಮುಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಏಕ್ " ಗುರು ಇಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆ " ಜಾವ್ನಾಸಾ.

5. ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಖಂಚೆಂ?

ನಾನುಇಸ: ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ.

6. " ಪಯ್ಣಾರಿ " ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಇತ್ಲಿ ಲೋಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ನಾನುಇಸ: ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಭೋಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಲೇಖಕ್ , ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ವಾಚುನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಿದ್ವುನ್ , ತಾಂಚಿ ಉಮೇದ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ ವಾಚ್ಪಿ , ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಸಾವ್ಣೆ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ತಾನ್ ನಿವೊಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ವಿವಿದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಆಭಿಮಾನಿ.

7. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಉಪದೇಸ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ / ಪಾಳಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾ ಮುಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಮೊಡ್ತಾ?

ನಾನುಇಸ: ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಸ್ಕತ್ ಸೈಂಭಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಣ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಜೈತ್ ವರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ . ತಶೆಂಚ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಕುಮ್ಸಾರಿಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೇವ್ ತಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭಗ್ಶಿತಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಬೊರ್‍ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

8. ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಗ್ ಮುಣ್ತಾತ್ . ಪುಣ್ ಹಾಸಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್......... ?

ನಾನುಇಸ: " ಹಾಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಿಸೊ......" ಮುಣ್ತಾತ್.

9. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚುಕ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ನಾನುಇಸ: ದೆಖಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ನವ್ಯಾ ವ್ಹಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಾಂತಿಯೆಕ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ತಂಗಣೆ ಮಂಗಣೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಚಾಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚುಕ್ತಾ.ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ವೊಕ್ಲೇಕ್ ,ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಎಕ್ ಸಾಂದೊ ಮುಣೊನ್ ತಿಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಿವ್ನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸಂಗಿ ತಿಕಾ ಹೊಂದ್ವೊಂಚಾ ಬರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಾಲೊ.

10. ತುಕಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಆನಿ ’ಆತ್ಮ್‌ತೃಪ್ತಿ’ ಮಧೆಂ ಕಸ್ಲೆಂ ಪಸಂದ್?

ನಾನುಇಸ: ಹೆಂ ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಯ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ, ಅಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಮೆಚ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಣಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ಪಿಸಾಯ್ ಜಾತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ’ಅಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಆನಿ ಅಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ, ಸರ್ವಾಂನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ಸುರು ಜಾತೆಚ್ಚ್, ’ಲಾದ್ರು/ಪೆದ್ರು/ದುಮ್ಗಾ/ಕಯ್ತಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಣಿ ಕರಂವ್ಚೊ ಡೊಂಬರಾಟ ಖೆಳ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸಾಹಿತ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಹಂತ್, ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೌಲ್ಯ್‌ಭರಿತ್ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ರಂಗ್ ವಾ ಸೊಭಾಯ್ ವಾ ಹೊಗ್ಳಾಪ್/ಖೆಂಡಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆವಾಜ್/ಗಾಜ್ ನಾ, ಫಕತ್ತ್ ವಾಸ್ಚೆ ದೊಳೆ, ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಮತ್, ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ ತರ್ ಪುರೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಆತ್ಮ್‌ತೃಪ್ತಿ ಪಸಂದೆಚಿ.

 

nanumarol@gmail.com

ನಾನು ಮರೋಳ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹೊ ಪರಿಚಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ದುಭಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಆಜ್ ಜರ್‌ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರತ್ ಫುಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಶಾಂವಿ ಮನಿಸ್.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾನುಇಸಮ್ - 2

ನಾನುಇಸಮ್ - 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]