ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಸವಾಲಾಂಕ್ - ಜಾಪಿ] ನಾನುಇಸಂ [- ನಾನು ಮರೋಳ್]

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್, ಪುಣ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯೊ ಜವಾಬಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಹೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಅನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಭರಿತ್ ಲೇಖನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿಂ ಆಶೆತಾಂವ್, ಫಕತ್ತ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್/ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖೊಂಕ್ಚೆತಸ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವೆಕ್ತಿಕ್/ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಸಲೀಸ್ ಪುಣ್ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಸ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶೀದಾ ನಾನುಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಜವಾಬ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

ಮಯ್ನೊ: ದಸೆಂಬ್ರ್ 2015

1. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಂಚ್ಲಿಗಾ?
ನಾನು-ಇಸಂ: ದುಡ್ಡಿದ್ದವನೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ನಾವೆಗಾ ತುವೆಂ? ದುಡು ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಪಾಪಿಂ ಉಂಚ್ಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಥಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಖಂಯ್ಚರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ, ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಂಚ್ಲಿ.

2. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಂಚ್ಲಿಗೀ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ?
ನಾನು-ಇಸಂ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವತಾಂ. ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆ.

3. ಸಮಾಜ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಭಾಸ್, ಬೊಲಿ, ಲಿಪಿ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ನಿಬಾಂ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ, ಸಮಾಜ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಸಲಿಂ ನಿಬಾಂ ಆಸಾತ್?
ನಾನು-ಇಸಂ: ತುಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ಕಸ್ಲಿ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್‌ಗಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ದೊಳೆ ಉಘಡ್, ತುಕಾ ಸಮಾಜ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾಂನಿ ನಿಬಾಂಯ್ ದಿಸ್ತೆಲಿಂ, ಶಿಬಾಂಯ್ ದಿಸ್ತಲಿಂ.

4. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಯ್ಟಾಂ ಬಾಳ್ವನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಜಿ ಸಲ್ಹಾ ಕಸಲಿ?
ನಾನು-ಇಸಂ: ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಜಲ್ಮತಾತ್ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಜಲ್ಮತಾತ್ ಫಕತ್ತ್ ರುದಾನ್ ಕರುಂಕ್. ರುದಾನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕರ್ನ್‌ಂಚ್ ಉರೊಂದಿತ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಶಿಗಾ ಆಳ್ವೊಂಚಿ? ಹಾಂವ್ ಸಾಂ|ತೊಮಸಾಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಚೊ ಉಣೊ ಭಾವಾರ್ಥಿ ನ್ಹಯ್‌ಗಾ.

5. ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಕುರ್ಡಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ಮಧೆ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ?
ನಾನು-ಇಸಂ:ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ.

6. ಆಮ್ಚೊ ಸೆಜಾರಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸದಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾ ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಮು? ಹ್ಯೇ ಪಿಡೆಕ್ ವ್ಹಕಾತ್ ಕಸಲೆಂ?
ನಾನು-ಇಸಂ: ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ ಕಾಂಯ್ ತುಜಿ ಸೆಜಾರ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ? ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತುಂ ಸೆಜಾರ್ನಿ ಸಮೊರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಖಂವ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕರ್, ಬದ್ಲಾಕ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಖಯ್, ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆ ತಿಕಾ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಪಿಂರ್ಗಿ ಭುತ್ ದೆಂವ್ತಾಗೀ ನಾಂ ಮ್ಹಣುನ್.

7. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾ?
ನಾನು-ಇಸಂ: ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಿಂಗ್ರಿಪಿಸಾಂವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್‌ವೆ? ಆಸಾ - ಪುಣ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಪಡೊನ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತಾ - ದುರಾದೃಶ್ಟೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಂನಿ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಹೆಂ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ’ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ’ ಜಾವ್ನ್ ಗಳ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಟ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಜೆಪರಿಂ ಘಾಸುಂಕ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಕದ್ವಳ್ ವಾತಾವರಣ್ ಉಭ್ಜಲಾಂ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉದೆಲಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದುಸ್ರೊಂಚೆಪ್ರಾಸ್ ವಾತ್ ಪೆಟಂವ್ಚೊ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೆ ಕಾಜುಲೆ ಕಾಳೊಕ್ ಗ್ರಹಣ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಂಚ್ಲೊ ನ್ಹಯ್?

8. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಪರಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಯೆತಾಮೂ?
ನಾನು-ಇಸಂ: ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಸಂಪಾದಕ್, ಆಪ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಂಚೆ ರಾಕಣ್ ಭಡ್ವೆ ವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧುಂಪಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತರ್ ಪಡ್ತಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾಹೀರಾತಾಂನಿ ಘೆತ್ಲಾ. ಸರ್ವ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವಾಚ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಖ್ ಸಕ್ತೆಲೆ.

9. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಆಳ್ಮಿ ಉದೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಉದೆಲ್ಯಾಂತ್‌ಮೂ?
ನಾನು-ಇಸಂ: ಪರಿಣಾಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ನಿಯೆ? ದುಕೊರ್ ಮಾರ್ಚೆ, ಇಡ್ಲ್ಯೊ ವಿಖ್ತೆಲ್ಯಾ ಮಾರ್ವಾಡಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ’ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ನಿಯೆ?

10 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಸಪಾದಕ್ ಹಾಂಚೆಮಧೆಂ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾಗಾ?
ನಾನು-ಇಸಂ: ದೊರಿಚ್ ಲಜೆನ್ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ.

 

nanumarol@gmail.com

ನಾನು ಮರೋಳ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹೊ ಪರಿಚಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ದುಭಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಆಜ್ ಜರ್‌ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರತ್ ಫುಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಶಾಂವಿ ಮನಿಸ್.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]