ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸವಾಲಾಂಕ್ - ಜಾಪಿ] ನಾನುಇಸಂ [- ನಾನು ಮರೋಳ್]

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್, ಪುಣ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯೊ ಜವಾಬಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಹೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಅನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಭರಿತ್ ಲೇಖನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿಂ ಆಶೆತಾಂವ್, ಫಕತ್ತ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್/ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖೊಂಕ್ಚೆತಸ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವೆಕ್ತಿಕ್/ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಸಲೀಸ್ ಪುಣ್ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಸ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶೀದಾ ನಾನುಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಜವಾಬ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

ಮಯ್ನೊ: ಎಪ್ರಿಲ್ 2016

1. ಆವಯ್ ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತರ್ ಪತಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಪತಿಚೊ ಆನಿ ಪತಿಕ್ ಪತಿಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾಗಿ? ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಖಂಚಾ ಮಾಪಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ?

ನಾನುಇಸ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮತ್ ನೆಣ್ತಿ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್‌ಚೊ ಮೋಗ್ ಜರೂರ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.ಫುಣ್ ಪತಿ - ಪತಿಣೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಸಾಂಸರಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‍ಯೊ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್, ಏಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಸಾಮಿಪ್ಯ್ ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬೊರ್‍ಯಾಪಣಾಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ಬೊರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹರುನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹೊ ಸಂತೊಸ್‌ಚ್ ತಾಂಚೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿಕಿ ದೊಡ್ತೊ ಕರ್ತಾ.

2. ಆವಯ್ - ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸುಖಿ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ?

ನಾನುಇಸ: ಕಶೆಂ ಸುಖಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ? ಬೊರ್‍ಯಾ ಅನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೀವನಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೂತ್ರ್‌ಚ್ " ಆಂಡರ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ". ತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಕಾ ಹುನ್ ತೇಲಾಚಾ ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

3. ಹರ್ಯೇಕ್ ಆವಯ್ - ಬಾಪಯ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬೊರಿಂ ನಾಗರಿಕಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮುಣೊನ್ ಆಶೆತಾತ್,ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಕಶೆ ಜಲ್ಮಾತಾತ್?

ನಾನುಇಸ: ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್, ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್ ತಸಲೆ ಪೊದೊರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ.

4. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ತುವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಪುಣಿಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ಗಿ? ತರ್ ಕಶೆಂ?

ನಾನುಇಸ: ಖೂಬ್ ಕೆಲ್ಲೋಗಾ ಆಮ್ಗೆಲಿಚೊ ಮೋಗ್.ಆಮ್ಚೆಂ " ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ".ತುವೆಂ ಕಸೊ ಮುಣೊನ್ ವಿಸಾರ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ತುವೆಂ ಆನೀಕಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ದವರ್ಚೆಂ ಸೊಡುನಾಂಯ್ ಮುಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಏಕ್ " ಗುರು ಇಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆ " ಜಾವ್ನಾಸಾ.

5. ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿಂಕ್ ಆನಿ ಭಯೊತ್ಪಾದಾಕಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಆಸಾಗಿ?

ನಾನುಇಸ: ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಗುಪಿತ್ ಕರುನ್ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ (ಕು) ಕೃತ್ಯಾಂ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್.

6. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಆನಿ ಆದ್ವೆಂತಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮುಣೊನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ.ತರೀ ಆತಾಂ ಥೊಡಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್ ತರ್,ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆನ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾಗಿ?

ನಾನುಇಸ: ಹೆಂ ಏಕ್ ಕಾನೂನ್ ಮುಣ್ಚ್ಯಾಕಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾನಿ ಆಚರ್-ಸಂಭ್ರಮ್ ಉಣೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮುಣೊನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.ತರೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಅದೇಶ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಲೋಕಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಜಾಲಾ .ವಿಶೇಶ್ ಕರುನ್ ಗಲ್ಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತಿ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೇನ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸುಟಿ ದೀವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ದಾಡ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ದುಸ್ರೀ ವಾಟ್ ಆಸಾನಾ.ಏಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪುಡಾರ್ , ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಜಿವಿತ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಸೊಡ್-ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ.

7. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮೊಸ್ತು ದೂಖ್ ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್?

ನಾನುಇಸ: ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಯ್ರ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ತಾನಾ , ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತಜ್ವಿಜ್ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಜೈತ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ದೂಖ್ ಯ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್.

8. ಲೇಖಕ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಿಷಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣನ್ ಕರುನ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ನಾನುಇಸ: ಸ್ತ್ರೀ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ರಸಾನಿಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಮುಳ್ಳಾಂ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂನಿ.ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಜ್ ಆವಯ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಭಯ್ಣ್ ಆಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾನ್ ಮಾನವ್ ಜನಾಂಗಾಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‌ಪಣಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೇಖಕಾಂಕ್ "ಸ್ತ್ರೀ" ಮುಳ್ಳೆಂ ಸುಂದರ್ ಕಾವ್ಯ್ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾ. ತರೀ ಎಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್...ಎದೊಳ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಿ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ.

9. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೋಕಾನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮದ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾನು?

ನಾನುಇಸ: ತ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸೇವೆಚಿ ದೇಖ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ದುಬ್ಳಿಂ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಉಬಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆಂತಸ್ತಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಿಂ ನಾಂತ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಆವ್ಯಕ್ತ್ ಭ್ಯೆಂ.

10. "ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಪುರೊ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲೊ ಬೆವ್ಡೊ. ಹಾಕಾ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮುಣ್ತಾಯ್ ನಾನು?

ನಾನುಇಸ: ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಮುಣೊನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊರ್ತಾ ಮುಣೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾ.ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಎ.ಎ. ಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರಯ್.ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಕ್ ಒರ್ಡರ್ ದಿ.ಖಂಚಾಯ್ ದಿಸಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಸಾ.

11. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾರಿ ಬಡತನ್ ಮುಳ್ಳೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿವಾರಣ್ ಜಾಯ್ನಾ?

ನಾನುಇಸ: ಸವ್ಲಾತಾಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ತ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಭ್ರಷ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಆಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್.

 

nanumarol@gmail.com

ನಾನು ಮರೋಳ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹೊ ಪರಿಚಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ದುಭಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಆಜ್ ಜರ್‌ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರತ್ ಫುಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಶಾಂವಿ ಮನಿಸ್.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾನುಇಸಮ್ - 3

ನಾನುಇಸಮ್ - 2

ನಾನುಇಸಮ್ - 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]