ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಭಲಾಯ್ಕಿ] ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ [ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್]

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕಮರ್ ಭಾಂದ್ಲಾಂ, ತಾಂತುಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್. ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಲೊಕಾಂನಿ ಅಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಭಾಳಿಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಏಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆತಸಲೊ ನ್ಹಯ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ’ಭಲಾಯ್ಕೆದಾಯ್ಜ್’ ಅಂಕಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾಂ, ಆತಾಂ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’ ಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಚೊ.

6. ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್

ಧುಮ್ರಾಪಾನ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ

ತನ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ‘ಛೆ, ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ..’ ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ವೆಳಾರ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್‍ಯಿ, ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸೊಡ್ಚಿ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿಲಾಯ್ತಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ಧುಮ್ಟಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್(ಅಪ್ರೂಪ್ ಚುರುಟ್ ಆನಿ ಪಾಯ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್) ಸೆವ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಧುಮ್ಟಿ ಸಾಂಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಚಿ ರಾವಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಆಡಾಯ್ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಿಡಿ ವೊಡ್ಚಿ, ನಾಕಾ ಭಿತರ್ ಪೂಡ್ ವೊಡ್ಚಿ ಆನಿ ಧುವ್ರಾಪಾನ್ ಶೀದಾ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಧುಮ್ಟೆಚೊ ಪುರ್ತೊ ತ್ಯಾಗ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ತನ್ರ್ಯಾ ್ಯಪ್ರಾಯೇರ್ ಮೊರ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಧುಮ್ಟಿ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಬಂಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ.

ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್:

ಭಾರತಾಂತ್ ಮೊರ್ನಾ-ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂವಿಶಿಂ ನಕ್ಕಿ ವಿವರ್ ಮೆಳಾನಾ, ಪೂಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಹರ್ ಪಾಂಚ್ ಮೊರ್ನಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಧುಮ್ಟೆಚ್ಯಾ(ಸಿಗ್ರೆಟಿಚ್ಯಾ) ಕಾರಣಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸೋಧನಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಲಗ್ಬಗ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಬರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಧುಮ್ಟಿ (ಚಡ್ತಾವ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್) ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಚಡ್‍ಉಣೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾರ್ ಮೊರ್ನಾಂ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಹಾರ್ಟ್‍ಎಟೆಕ್ಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೆನ್ಸರಾಕ್ ಪಾನ್ಪೊಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾ ನಿರಾಳ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಧುವ್ರಾಪಾನ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಪೆಪ್ಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಮುತಾಭಾಗಾಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್‍ಯಿ ಧುಮ್ಟಿ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಧುಮ್ಟಿ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಆನಿ ಕೆನ್ಸರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಲಾಂಭ್ ಕಾಳ್ ದೊಶಿ ದೀವ್ನ್, ನಿಮಾಣೆಂ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಹೆರ್‍ಯಿ ಸಭಾರ್ ಪಿಡಾ ಯೆತಾತ್. ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಆನಿ ಮಿತಿನ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ಥೊಡೊ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ಧುಮ್ಟಿ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ಕುಸ್ಕುಟಾತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಗಾರ್ ಥರಾವೋಳ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯೊ ಉಬ್ಜತಾತ್. ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ರಗ್ತಾಘೆಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾ ರಗ್ತಾನಳಿ ಫುಟುನ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಆರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಪೆಪ್ಸಾಂತ್ ವಾರ್ಯಾಚಲವ್ಣೆಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚಿ ಲಾಂಭ್ ಕಾಳಾಚಿ ಶಾಶ್ವತ್ ಪಿಡಾ (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), ರಗ್ತಾನಳಿಯಾಂನಿ ಚರಬ್ ಜಮೊನ್ ವೆಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ಆನಿ ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ.

ಕಾಳ್ಜಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್:

ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆನಿ ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್. ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಧುಮ್ಟಿ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಹೆರ್ ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ! ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂಯ್ ಹಾರ್ಟ್‍ಎಟೆಕ್ಕಾಕ್ ಆನಿ ಧುಮ್ಟೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ದವರ್ಯೆತ್. ಹಾರ್ಟ್ ಎಟೆಕ್ಕ್ ವಾ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಚ್ಯಾ ಸ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾರಣಾಂ( ಧುಮ್ಟಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್, ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್, ಡಯಾಬೆಟಿಸ್, ಕುಡಿಕ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ನಾಸ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಮೊಟಾಯ್) ಪಯ್ಕಿಂ ಧುಮ್ಟೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಧುಮ್ಟೆಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚಿ ಬಂಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾನಳಿಯಾಂನಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸುನ್ ಆಂಜೈನಾ ದೂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಚುಕೊಂವ್ಕ್, ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಡಾಂವ್ಕ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾರ್ಟ್‍ಎಟೆಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಹಾರ್ಟ್‍ಎಟೆಕ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧುಮ್ಟಿ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಬಚಾವೆಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಹೆರ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡಯ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯ್‍ತಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವಾ ಬಿಡಿ ಸೆವಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬಾರಾ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲಡ್‍ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಚಡ್ ಆಸಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಡಯಾಬೆಟಿಸ್‍ಯಿ ಆಸಾ ತರ್ ಹಾರ್ಟ್‍ಎಟೆಕ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದ್ರಾಪ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂಪ್ರಾಸ್ ತೀಸ್ ವಾಂಟೆ ಚಡ್! ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡಯ್ತಾ.

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸ್ರಾವ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹಾರ್ಟ್‍ಎಟೆಕ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಚೆ ಅಪಾಯ್ ಚಡ್. ದಿಸಾಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ಯೊ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹಾರ್ಟ್‍ಎಟೆಕ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದ್ರಾಪ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಚಡ್. ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ಯೊ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯೊಚ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ಯೊ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್! – ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಜರ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ಭ್‍ರಾಂವ್ಚೊ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗುಳಿಯೊ ಘೆತಾತ್ ತರ್ ಹಿ ರಿಸ್ಕ್ ಚಡುನ್‍ಂಚ್ ವೆತಾ.

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಯ್ಪ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಚಡ್. ಹಾಕಾ ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಪಾಯ್ಪ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಧುರ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತೆಲೆ ಪಾಯ್ಪ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಜಳಯ್ತಾತ್.

ಧುಮ್ಟಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್:

ಧುಮ್ಟೆವರ್ವಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಧುಮ್ಟೆಚೊ ಧುಂವರ್ ಭಿತರ್ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಮಿನುಟಾಭಿತರ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಬಡೊಂವ್ಚೊ ವೇಗ್ 30% ಚಡ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿನುಟಾಕ್ 80 ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಡೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧುಮ್ಟೆಚೊ ಧುಂವರ್ ಭಿತರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಮಿನುಟಾಕ್ 104 ತಿತ್ಲೆಂ ಬಡೊಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೊ ರಗ್ತಾನಳ್ ಅರ್ನೊನ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ವಾ ಬ್ಲಡ್‍ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಚಡ್ತಾ. ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಭಾಗಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೇರ್ ರಗತ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಚಡ್ ಭೊರಾನ್ ರಗತ್ ಪಂಪ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಅಶೀರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ಮುಕಾರ್ ಪಂಪ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಂಪಾಚೆರ್ ಕಸೊ ಭೊರ್ ಪಡ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್‍ಯಿ ಭೊರ್ ಚಡ್ತಾ.

ಧುಮ್ಟೆಚ್ಯಾ ಧುರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕ್ಸಿಜನಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಭಾಗಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ಸ್ವತಾಃ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಪರಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಸಂಕಟ್ ಸೊಸುನ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಭಾಗಾಂಕ್ ರಗತ್ ಪಾವಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹರ್ ಘಡ್ಯೆ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಯಿನ್ನ್ ಎಕಾ ವೆಳಾ ಅಘಾತಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ!

ಧುಮ್ಟಿ ರಗ್ತಾಶಿರಾಂನಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾ:

ಧುಮ್ಟಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲಾಂತ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಥರ್ ಆಸಾತ್. ಧುಮ್ಟಿ ಬರೆಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಪಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ನಳಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ಚರಬ್ ಜಮೊನ್ ತ್ಯೊ ಅಶೀರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಂದ್ರಾಪ್‍ಯಿ ಚಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಧುಮ್ಟಿ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ನಳಿಯಾಂ ಭಿತರ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊ ಕರಿತ್ತ್ ವೆತಾ. ಹೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾತಾಂ-ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾನಳಿಯಾಂ ಭಿತರ್‍ಯಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಧುಮ್ಟೆಚೊ ಧುಂವರ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‍ಚ್ ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾನಳಿಯಾಂನಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಉಬ್ಜೊನ್, ಪಾಂಯಾಂಚಿ ಬೊಟಾಂ ವಾ ಪಾಂಯ್‍ಚ್ ಖಾತ್ರುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ‘ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ.

ರಗ್ತಾ ನಳಿಯಾಂಕ್ ಅಶೀರ್ ಕರ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧುಮ್ಟಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚೇರ್ ಆಸುನ್, ರಗತ್ ಘೆಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್. ಖಂಯ್ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಥಂಯ್ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜಮೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ರಗತ್ ಘೆಟೊ ಜಾತಾ. ರಗ್ತಾಂತ್ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಸಾಮನ್ಯ್ ಪ್ರಮಾಣಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂಯ್ ವಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ರಗತ್ ಘೆಟೊ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ರಗ್ತಾ ನಳಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ಘೆಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾನಳಿಯಾಂನಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಉಬ್ಜೊವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಕರಿತ್ ತರ್, ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾನಳಿಯಾಂನಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್. ರಗ್ತಾಘೆಟೊ ವ್ಹಡ್ ತರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಮರಣ್ ಯೆವ್ಯೆತಾ.

(ಧುಮ್ರಾಪಾನಾವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್)

( - ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್, ಸಪ್ತೆಂಬರ್, 2016)

dredwardortho@gmail.com

ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್: ವೃತ್ತಿಪರ್ ಏಕ್ ದೊತೊರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಲೇಕಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಮಹತ್ತರಾಚೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ತೊ ಕರುನ್ ಅಸಾ; ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೌರವಾನ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್‌ಯೀ ಹೊ ಖಾಯಮ್ ಬರಯ್ತಲೊ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]