ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ನಾನುಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್: ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕುಂಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣುನ್, ಕುಂಡೊಚ್ಚ್ ರಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ತೆ ಸಮಧಾನ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ರಾಂದ್ಪಾವೊಳಿ, ಹಾಸೊ, ಮಸ್ಕಿರಿ, ಕುಚುಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್.

ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಸೊ/ಹ್ಯೂಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ; ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗಾಚ್ಯೊ ನೋನ್-ವೆಜ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್. ಆನಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣಿ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ Rational ಅನಿ Revolutional ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಕ್ಕರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಬಾದೂರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಾರೆಂ ಘಾಲ್ತೆಲೆಯ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಅಸಾತ್. ಹಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್, ತಾಚೆಂಚ್ ಲುಟುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಘೊಟುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ’ನೈತಿಕತೆಚೊ ಪಾಠ್’ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ’ಆಮಿ ಖರೆಂಚ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾಂವ್?’.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಿ/ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ತಲೊ ಅನಿ ಸಮ್ಜತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

7. ಮಾಗ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ.. [- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ.]

ಸುಮಾರ್ ದೇಢ್ ಪಾವ್ಣ್ಯಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬಗ್ಲೆಕಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಹೊಲಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಗುಜ್ಗುಜೊ. ಕಾನಾಂಕ್ ಅಪ್ಟೊಂಚೆ ಸಂಗೀತ್. ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ವೆದಿರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ...

ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ..

ಹರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆ ಆಧಿಂ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ, ಆಮ್ಚಿ,  ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮೂಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚಿ ದಸ್ತುರ್ ಯಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮಾನೆಸ್ತ್...

ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವ ಭಂವ್ತಿಚಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ಜ್ಯೋರಾನಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ:: 'ಎದೊಳ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ..'

ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಕ್, ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಪುಸ್ಕಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾ ಬರಿಂ  ಪಳೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಮುಯೆ ತೆದೊ ಜಾಲೊ.

ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವಾಹಕಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ಯ್ ಭಾಷಿಕಾಂಕೀ ಕಳೊನ್ ತೆ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಭರೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪೀಠಿಕಾ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ರಿಪೀಟ್ ಕೆಲಿ.

ಮಾನೆಸ್ತ್..... ವೇದಿ ಚಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್.......ಹಾಣೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಗ್ಣೆ ವ, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ಮಾಗ್ಣೆ ತಾಚಾ ಜಿಬ್ಯೆಚಾ ತುದಿಯೆರಚ್ ನಯಾಗಾರಾ ಫಾಲ್ಸಾ ಬರಿಂ ನಿರರ್ಗಳ್, ಅಸ್ಖಲಿತ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ...ತೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಜಾದೂಗಾರಾ ಬರಿಂ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಕೀ ತೊ ಮಾಗ್ಣೆ ಗುಂತ್ಚೊ ಪ್ರವೀಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವಿಣ್ಯತಾ, ಕಸಲಿಂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬರಂವ್ಚಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಧವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆ ಪೂರಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಾಯಿಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಆದ್ಲೊ ಸೆಜಾರಿ ಪೆದ್ರುಚೊ (ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲಾಂ) ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಪೆದ್ರು ಲೊರಿ ಡ್ರೈವರ್, ಚಡಾವತ್ ಕೇರಳಾಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಚೊ ಲೋಡ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ  ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಲೆಕ್ಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಕೊಡಗಾಚಾ ಶನಿವಾರಸಂತೆಂತ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಧನ್ಪರಾ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮೋರ್ನ್ ನ್ಹಾಣಾವ್ನ್ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಧವರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ದಸ್ತುರೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ನಿರಂತರ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಅಕ್ರೆಕ್ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಥಕೊನ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಆಡ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿ ನಂತರ್ ಕಸಲೊಗಿ ಗಲಾಟೊ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಸನಿನ್ ಜಾತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಕೀ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ದೊಳೆ ಘಸ್ಟುನ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೀ ಗೆಲೊಂ. ಥೈಂ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲಾಮೆನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ವರಸ್ ಏಕ್ ವ ದೇಢ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಡ್ರೈವರ್ ಪೆದ್ರು ಬರಿಂ ದಿಸಲ್ನಾ. ಪೆದ್ರು ಮೊರ್ನಾಚಾ ತಕ್ಲೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ರಾವುಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಉದಾರೆ ಹಾತ್ ಸರ್ಗಾ ಕುಶಿಕ್ ಜೊಕುಲ್ಲೆ ತಶೆಂಚ್ ಆರ್ಧೆ ಕುರೆ ಉಗ್ತೆ ದೊಳೆಯ್. ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣಾಕಚ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ hotline ಆಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ಪೆದ್ರು ಜಿವಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಧಡಂಗಚ್. ತ್ಯಾಚ್ ಫರ್ಮಾಣೆ ತಾಳೊ. ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಭರಲ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಯ್ (ದೆವಾನೀಯ್) ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಜೆಚ್. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಭುಜಾಂ ಹಾಲಂವ್ಚಿ, ಕೊಂಬ್ಯೆನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪುಡ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ, ತಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್. ಪೆದ್ರುಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಖಶೆಂಯ್ ತಿರ್ಸಾಲೆಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಕೀ ತೊಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯೆಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಕೀ ಪೆದ್ರುನ್ ಡ್ರೈವರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ತೊ ಆತಾಂ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಪ್ರೀಚರ್. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಲೊಂ. ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೆದ್ರುಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ.ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಧವರ್ನ್, ದೊಳೆ ಸರ್ಗಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಪೆದ್ರು ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಮಲ್ನಾಡಾಚಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಖಂಯ್. ರೆತಿರೆಕ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಭದ್ರ್ ಕೊಟೆಂ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕೀ ರೆತಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೆದ್ರು.

ಆಮ್ಚಿಂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಗ್ಣಿ ತುಮಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಶ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್, ಮರಿಯೆಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಸ್ತಾತಾ, . ಉದಾಹರಣಾಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಲದಿನಂಚ್ ಆಯ್ಕಾ. ಹಿ ಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲೊ ಖಂಚಾಯ್ ರಾಯಾಚಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾಗೀ? ಆಯ್ಕೊನ್ ಮರಿಚ್ ಲಜೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ! ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊತೊರ್ನೆಚಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲಿಂ, ಆಮಿ ಮಗ್ಗಿ ಒಪ್ಸಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಬಡ್ಬಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್: ದೆವಾಕ್ ಹರ್ಸುಂಕ್, ತಾಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುಂಕ್ , ತಾಕಾ ವಾಖಾಣುಂಕ್, ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಾ ರಾಯಾಂ ಬರಿಂ ದೆವಾಕೀ ಏಕ್ 'ಹೊಗಳು ಭಟ್ಟಾಂ'ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಂಜಾಂಚಿ ಲದಿನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಬೋರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಮ್ಹನಿಸ್ ದೆವಾಚಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೊಗಿ ವ ದೇವಾಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಕೆಲಾ?

ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೇಮ್. ಧಾ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ, ಧಾ ನಮಾನ್ ಮರ್ಯೆ, ಪಾಂಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ ಪಾಂಚ್ ನಮಾನ್ ಮರ್ಯೆ, ತೀನ್ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ... ಹಾಂತು ಕಿತೆಂ ತರೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡುಣೆ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ಬುಡ್ತುಗೋಲ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಹಾಂವೆ ಬೊಟಾಂಚ್ ವಾಪಾರ್ಚಿಂ. ಧಾ ಬೊಟಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ. ಏಕ್ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಣ್ ತಿರ್ಸಿಲೊ. ನಮಾನ್ ರಾಣಿಯೆ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆ ಮಾಯೆ... ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ಕಣಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಚ್ ನಮಾನ್ ಮರ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಸೆಂಗಿ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ರಾಜಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಬಾಕಿ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ನಮಾನ್ ಮರ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ತೇರ್ಸ್ ಮುಂದರ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಗಿ ಧಾ ನಮಾನ್ ಮರ್ಯೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆ ಪಾಂಚಚ್ ಮ್ಹಳೆ, ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುರ್ತ್ ಕಾಡ್ಲೊ, ಪವಿತ್ರ್ ಗ್ರಂಥಾಕ್ ಖಾಕ್ಯೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ... ಅಸಲೆಚ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಮ್ಚಾ ಪತ್ರಾಂಚಾ ವಾಚ್ಪಾ ವಿಭಾಗಾನಿಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾತ್!

ಶಾಸ್ತ್ರಾಬದ್ಧ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆನಿ ರಿತುವಾಲಾಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ! ಹಾಂತು ಮತಿನ್ ಭಾಗಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ತೊಂಡಾಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಣಿ ಆನಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಧಾನಾಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಖರೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. .ಧರ್ಮ್ ಶಾಸ್ತಿರ್ ನೆಣಾಸ್ಲೆ ದೆವಾಚೆ ಭಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಗೀ? ದೆವಾ ಕಡೆ ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ, ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಂಟ್ಯಾನಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಗ್ರಂಥ್ ಬರವ್ನ್ ಆಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಅನ್ಪಡಾಂಕ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾ ವೆಳಿಂ, ಕ್ರೀಜ್ಮಾ ವೆಳಿಂ, ಕಾಜಾರಾಚಾ ದೊತೊರ್ನೆಂತ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೀ ಕಶೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ? ಪೋಯ್ರ್,  ರಶ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಾನ್ ಲೇಖಕ್  ಲಿಯೋ ತೊಲ್ ಸ್ತೊಯ್ ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾಣಿ ಅಶಿ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುನ್ ವೆಲಾಂ ತರ್, ಹೆಂಯ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಾಚುನಂಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ತೀರ್ಮಾಣ್ ದಿಯಾ.

ತೆ ತೇಗ್ ಜಣ್. ಅಶಿಕ್ಪಿ. ಗಾಂವ್ಚಿ ವ ಘಾಟಿ! ಹೆ ತೆಗೀ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆತಾಲೆ. ಹೆ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನಂಚ್ ಲೊಕಾಚಿ ವ್ಹಡ್  ಖೆಟ್ ಜಾಲಿ. ಹಿ ರಶ್ಯಾಚಿ, ಕ್ರಾಂತೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಇಗರ್ಜಾನಿಂ ಲೋಕ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಕಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಡ್ಕಾರಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ನಾ 10+2, ಥಿಯೋಲೊಜಿ, ಫಿಲೊಸೊಫಿ ವ   ಸಾಯ್ಕಾಲೊಜಿ. ತರೀ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಕೀಳ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಹಾಂಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದಿಸಾ ಕೂಲ್ ಸಾಂಡುನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ತೆ ಜಿವೆ ಜಿವೆ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲೆ.

ಏಕ್ದೀಸ್ ಭಿಸ್ಪಾಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಕಾ ಭೆಟೊಂಕಚ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಆಸ್ತಿವ್ಚಾಚೆಂ ಸವಾಲ್. ತೊ ನ್ಹಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಸ್ಪಾಕ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಹೆ ಕಸಲೆ ಸಾಂತ್? ಭಿಸ್ಪಾನ್ ತಾಂಕಾ ಆಪ್ಲಿ ವಳೊಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆ ನಾಡ್ಕಾರ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಬಿಸ್ಫಾಚಿ ಮತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಳೂ ಜಾಲಿ. ಪರಿಗತ್ ಹಾತ್ ಮಿರ್ವೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ.

'ತುಮಿ ಸಾಂತ್ ಗೀ?' ಬಿಸ್ಫಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಾಣಿ ತೆಗಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

'ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ತುಂ ಆಮ್ಚಾ ಭಾಷೆನಂಚ್ ಉಲಯ್. ಆಮಿ ಅಶಿಕ್ಪಿ ನಾಡ್ಕಾರ್ .' ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

'ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ನೆಣಾಂತ್?..' ಬಿಸ್ಫ್ ವೆಂಗ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. 'ಮೊರೊಂದಿ.. ತುಮ್ಕಾಂ ಜೆಜುನಂಚ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ತರೀ ಯೆತೆಲೆಂ?..

ತೆ ಮೊನ್ಯಾಂ ಪರಿ ತಟಸ್ಥ್ ಜಾಲೆ.ಬಿಸ್ಫ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. 'ಸಾಂಗಾ ವೆಗ್ಗಿಂ..' ತಾಣೆ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ತೆ ಕಾಂಪೊನ್, ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ. 'ಧನ್ಯಾ, ಆಮಿಂ ನಾಡ್ಕಾರ್.., ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ಸಿ ಸಾಯ್ಬಾ. ಆಮಿಂಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಂಚ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ..'

ಬಿಸ್ಫ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. 'ವ್ಹಾಹ್... ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಮಾಗ್ಣೆ? ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಆಧಿಕೃತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭಿಸ್ಪಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾಗಿ ತುಮ್ಕಾಂ? ತರೀ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾ...ಆಯ್ಕಾತಾಂ.'

ತೆ ಚುಪ್ಪ್ ಜಾಲೆ. ನಿಮಾಣೆ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. 'ದೆವಾ, ತುಮಿ ತೇಗ್ ಖಂಯ್? ಹಾಂಗಾ ಆಮಿಂಯ್ ತೇಗ್!ಆಮ್ಚೆರ್ ಕಾಕುತ್ ಕರ್,'

ಬಿಸ್ಫ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. 'ಮೂರ್ಖಾನೊಂ.. ಹೆಂಯ್ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ?! ಮ್ಹಜಿಚ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಯಾ...'

ಬಿಸ್ಫಾನ್ ತಾಂಚಾ ಲೋಬಾಚಾಕೀ ಲಾಂಬ್ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ತೆ ವದ್ದಾಡ್ಲೆ.ಸುರ್ವೆಚೊ ಭಾಗ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ನಿಮಾಣೊ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾಲೆ.. ನಿಮಾಣೊ ಶಿಕ್ತಾನಾ.. ಅಶೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ತರೀ ತೆ ಶಿಕ್ಲೆ ಆನಿ ಬಿಸ್ಫ್ ತಾಂಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ವೊತುನ್ ದೊಣ್ಯೆರ್ ಚಡ್ಲೊ.

ಬಿಸ್ಪ್ ಅನಿಕೀ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಚ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ವಾದಾಳ್ ಘುಂವೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಣಿಯೆ ಸರ್ಶಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಘಾಬಾರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಕೋಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ವಾದಾಳ್ ತಾಚಾ ದೊಣ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಬಿಸ್ಪ್ ಪಳೆತಾ ಕಿತೆಂ? ವಾದಾಳಾ ಭಿತೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ತೇಗ್ ನಾಡ್ಕಾರ್ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಿಸ್ಫಾಚಾ ದೊಣ್ಯೆಕ್ ಚಡ್ಲೆ. ಬಿಸ್ಫಾನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರುನ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಮಾತ್ ಉದ್ಕಾರ್  ಚಲಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರಚ್ ಹೆ ತೇಗ್ ನಾಡ್ಕಾರ್ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ?!

ತೆಗೀ ನಾಡ್ಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಬಿಸ್ಫಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ:

'ಸಾಯ್ಬಾ ತುಮಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾಂವ್. ದಯಾಕರ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ....'

ಬಿಸ್ಫ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 'ನಾಕಾ ನಾಕಾ, ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾ. ರಶ್ಯಾಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ತರೀ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಚಲ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ನೆಣಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗಿ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ವಚಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಮ್ಹಣಾ.'

'ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಸಾಯ್ಬಾನೊಂ.ೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮಿ ರಾಕ್ಲೆಂ.'

ತೆ ಬಡ್ಬಡ್ಲೆ.

******

( - ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಸನ್, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2016)

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಹಾಸನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್, ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]