ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ನಾನುಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್: ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕುಂಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣುನ್, ಕುಂಡೊಚ್ಚ್ ರಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ತೆ ಸಮಧಾನ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ರಾಂದ್ಪಾವೊಳಿ, ಹಾಸೊ, ಮಸ್ಕಿರಿ, ಕುಚುಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್.

ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಸೊ/ಹ್ಯೂಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ; ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗಾಚ್ಯೊ ನೋನ್-ವೆಜ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್. ಆನಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣಿ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ Rational ಅನಿ Revolutional ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಕ್ಕರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಬಾದೂರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಾರೆಂ ಘಾಲ್ತೆಲೆಯ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಅಸಾತ್. ಹಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್, ತಾಚೆಂಚ್ ಲುಟುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಘೊಟುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ’ನೈತಿಕತೆಚೊ ಪಾಠ್’ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ’ಆಮಿ ಖರೆಂಚ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾಂವ್?’.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಿ/ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ತಲೊ ಅನಿ ಸಮ್ಜತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

8. ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ?.. [- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ.]

ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಸೃಜನಶೀಳ್ ಕವಿ, ಲೇಖಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ‘ಬಂಧಡ್’ ಕಾಣಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗುಲ್ಲೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ (ಥೊಡ್ಯಾಂಚಾ ಭಾಶೆನ್ ಗುಜರಿಕ್) ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ?’

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ಆಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ಯೀ ಧೊಸುನ್‌ಂಚ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ, ಬೆಪರ್ವಾ ಸಭಾರ್ ಲೇಖಕಾನಿಂ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆನ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಯೀ ಸಭಾರ್ ಲೇಖಕಾನಿಂ ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚಿ, ಕವಿತೆಂಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಬೋವ್ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿನ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ ಥರಾನ್. ಅಧಿಕಾಂಶ್ ಲೇಖಕಾನಿಂ ಬೋವ್ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ್ ರಿತಿನ್, playing to the gallery ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಸಮಸ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚೆರ್ ಥಾಪುನ್ ಹಾತ್ ಧುಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟಚ್ ಸುಸ್ತಾನಾ! ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕೀ ಅಸಲಿಂ ಧಾರುಣ್ ಚಿತ್ರಣಾಂ ಭಾವೋದ್ವೇಗಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಖಂಯ್ಗಿ ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ತೊಪ್ತಾ. ದೊಳೆ ಭಿಜಾಯ್ತಾತ್.

‘ಬಂಧಡ್’ ಹಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಲ್ಲಭರಾವ್. ವಿದುರ್. ಪ್ರಾಯ್ ಸತ್ತರ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಎಕಾ ಮಿಲ್ಲಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಬಿಡಾರ್, ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಮೆರಿಕಾ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಪತಿಣ್ ಜೀವನಾಚಾ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಗಿ ಸರ್ಲ್ಯಾ, ಭಾರತಾಚಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ unsung ಹೀರೊಯಿನಾಂ ಬರಿಂ. ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಚೆಂ ದುರಾದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ದಾದ್ಲೊ ವಿದುರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅನಾಥ್. ಬಾಯ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ತಿತ್ವ್ ನಾ. ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಲಾಮ್! ಪುಣ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಿಂ ಉದ್ಕಾ ಬರಿಂ. ಕಸಲ್ಯಾ ಅಯ್ದಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಾ ಆಕಾರಾಕ್ ತಿಂ ಫಿಟ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ಪುತಾಚಾ ಘರಾಚಾಕೀ ದುವೆಚಾ ಘರಾಂತ್ ಚಡ್ ಫಿಟ್ಟ್ ಜಾತಾತ್!

ಬೊಂಬಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಮೆಶಿನಾಚೊ ಅಪುಣ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ನಟ್ಟ್ ಗೀ, ಬೋಲ್ಟ್ ವ ಸ್ಕ್ರೂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಲ್ಲಭರಾವ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾನಿಂ ಮೆಳೊನ್ ರಚಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಏಕ್ ‘ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್’. ಹಾಸೊಂಕ್. ಹಾಸೊನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಳೂ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಫುಗಾಸಾಂವಾನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸಾ! ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚಾ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸುವಿಧಾ ಆಸಾ!

ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಹಾಸ್ಚೆಂಚ್ ಮುಕೆಲ್ ತರ್, ಹಾಸೊ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೋವ್ ಕ್ರೂರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಚೆ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ! ಏಕ್ ನಿರ್ಧಿಶ್ಟ್ ಸಮುದಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ! ಬಾಯ್ಲಾಂಚಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಯೀ ನಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ! ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಮುಖ್ಯ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಚಾ ಧುವಾಂ ವಯ್ರ್ ಯೀ ಚಲ್ತಾ! ಶ್ಹೆರಾನಿಂ ಜೀವಂತ್ ಹಾಸೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಉಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಸೊ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರ್ಯೊ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಯೀ ಹಾಸೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ! ಅತಾಂ’ತಾಂ ಮ್ಹನಿಸ್ ಕಾಮಾನಿಂ ಇತ್ಲೊ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಕೀ ತಾಕಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಘಡುನ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ವೆಚಿ ಪುರ್ಸತ್‌ಯೀ ನಾ. ಕೊಣೆಂಗಿ ಪುಣೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಎಕೆಕ್ ಸಂಘ್ ರಚ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ವೆಚಿ ಘರ್ಜ್ ನಾ. ಘರಾ, ಒಫಿಸಾಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್.. ಖಂಯ್ ಬಸೊನೀ ಹಾಸೊ, ವಿಡಿಯೋ ಅದಲ್-ಬದಲ್ ಕರ್ಯೆತ್!

ವಲ್ಲಭರಾವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆತಾಂ ಸತ್ತರ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುತಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಲ್ಲಭರಾವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಆತಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಕ್ ಅಪುಣ್ ಹಾಸ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾತಾಂ ಕೊಣ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆತಂಕ್. ಪುತಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಭಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಸೊರ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೂತಾಂಕ್ ತೊ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲೊ ಜೈವಿಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ವಲ್ಲಭರಾವಾಕ್ ಗಮ್ತಾ. ಪೂತ್ ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಸಾಕಾಳಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಥಕೊನ್ ತಡವ್ ರಾತಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ವೆಳಾಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾನಿಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ. ಹೆಂ ಪೂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಮೊಡರ್ನ್ ಲಾಯ್ಫ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಹರ್ಶೆಂಚಾಕೀ ತಡವ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ನಾತು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೇಟ್ ಜಾಲೊ ಡ್ಯಾಡಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ.

Son. asset valuation kept me busy ಪೂತ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಆಸ್ತ್ ವಸ್ತುಂಚೆ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಖಂಚಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದೆಂವ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ.. ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಭರಾವಾಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾ. ಪುತಾಕ್ ಅಪುಣ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಭರಾವಾಕ್ ಸುಸ್ತಾತಾ.

ಹಿ ಏಕ್ familiar ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಲೇಖಕಾನ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಥರಾನ್, ಎಕಾ ನಿತಿದಾರಾ ಬರಿಂ ಕೊಣಾಚೆಯ್ ಪಕ್ಷೆನ್ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸಂಯಮಾನ್ ಕಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್ ವಾಚ್ಪಿಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡುಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಲೇಖಕಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ನಿತಿದಾರಾಚಾ ಉಭಾರ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

******

ಹಾಂವೆ ಲೇಖನಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಧೊಸ್ತಾ: ತರ್, ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ?

ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ 64 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜಾಚ್ ಖುಸ್ತಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ 83 ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಬಿಛಾಣ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಾ ತಿಚಾ 82ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರ್ಲಿ. ಸರ್ಚಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆ ತಿಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಏಕ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ತಿಕಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪಳೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ ಸರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ 92 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ದೈಹಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಣಾಕಚ್ ತ್ರಾಸ್ ದೀ ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ದೀಸ್ ನಿದೆಂತಚ್ ಸರ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚಾ ದೊಗಾಂ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಏಕ್ ರುಂವ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲಿ..

ಪುಣ್ ಸಕ್ಟಾಂಚೆ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಸುಖಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವಾನಾ. ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್, ಆಧುನಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ವರ್ವಿಂ, ಪುಷ್ಠಿದಾಯೆಕ್ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ವಾಡೊನ್‌ಂಚ್ ಆಸಾ.

ಅಸಲೊ ಏಕ್ ತೇಂಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.. ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕತಾ ಚಡಾವತ್ ಕೃಷೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂ ನ್ಹಯ್. ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಮುಕೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂಚ್ ನಿಮಾಣೆ ಉತಾರ್. ಕಿತ್ಲೆ ಉಬ್ದೇಸ್ ಭಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪುರ್ಪುರೊನ್ ತರೀ ಸಯ್, ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಘರ್ಚಾ ಗೊರ್ವಾಂ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಇತರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾಯ್ ತಸಲಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಜಣಾ ಸಂಕೊ ಚಡ್ಲೊ, ಕೃಷಿ ಭುಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹುಟ್ವಳ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಯ್ಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಬಂಧಡ್ ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಜಾಲಿ. ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆದಾಯಾ ತೆಕಿದ್ ಏಕ್ ವ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಆಸ್ತ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್‌ಂಚ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣಿ ದಿವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ವರ್ನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್! ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿಂ ತಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಪಡ್ಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಾಣಾಚಾ ಪಾಡ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ಘಳಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ದೇಶಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಭ್ತಾನಾ ಹೆಣೆ ಹೆಯ್ ಎಕ್ಸುರೆ ಜಾಲೆ! ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಂಯ್ಕ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲಿ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಕಾ ಥಂಯ್ಚಿ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ವೊಂಬಾಲಿ ನಾ. ನಾ ತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ನಾತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂಚಿ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ outdated ದಿಸೊನ್ ತಾಂಕಾ ಕೆದ್ನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಕಾ ಕೆದ್ನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಕಾಣಿ ಜಾಲ್ಯರ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಸುಣ್ಯಾಪಾಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ ದೀಸ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹತಾರಿಂ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸುನಾಂಕ್ ಏಕ್ ಗುಜರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ನವಾಲ್? ಎಕಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಘರ್. ತೆಂ ಮ್ಹಾಳಿಯೆರ್ ತರ್ ದೇವ್‍ಚ್ ಗತ್! ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲ್ ದೊಗಾಂಯೀ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತೆಲಿಂ ಕೋಣ್? ಹಾಂತು ಕೊಣೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಅಲ್ಝೈಮರ್, ಡಿಮೆಂಶಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪಿಡೆನಿಂ ವಳ್ವಳ್ತೆಲಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಕಿತೆ ಫಾಯ್ದೊ?

ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ, ತಾಂಚಿ ಮಾನಸಿಕ್, ದೈಹಿಕ್ ಶುಶ್ರುಶಾ ಕರ್ಚಿ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಕಾ ಆಪ್ಣಾಂಚೊ ಮೋಗ್, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ಖರೆಂ. ತರೀ ಇತ್ಲೊಚ್ ಪಾವಾನಾ. ತಾಂಕಾ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ತರ್ಭೇತಿಯ್ ಜಾಯ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದೇವ್ ರಾಕ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾ ಧವರ್ನ್ ಪಳೆತೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

****

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಗಾಂವಾನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುಮ್ಚಿ ವ್ಹಾಟ್ ತುಮಿಂ ಪಳೆಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ತಿರ್ಸಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಖಂಯ್! ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಾದಾತಾರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಅಶೆಂ ಕರಿನಾಂತ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಗಾಂವಾನಿ ಮಾಲ್ಘಾಡಿಂ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಶೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಿ, ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಘರಾಂ ಆನಿ ಜತ್ನೇ ವೆವಸ್ತಾ ಥೈಂ ಆಸಾ. ಹಾಂತು ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕೀ ಬೆಜಾರ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೀಶಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಹಫ್ತೊಯ್ ವೆತಾತ್.

ಆತಾಂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಪೌರಾತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕಚ್ ಜಾಲಾ. ಆಮಿಂ ವೊರೆಂವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ದೊವ್ಯಾ ಹಸ್ತೆಕ್ ಪೊಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

.ಭಾರತಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋವ್ ಗಡೀಸ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ:

ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ದೇಶಾಂಚಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. 2020 ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಜನಸಂಖ್ಯಾಚೊ 12% ಲೋಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ತರ್ 2050 ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ 20% ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸಾ. ಆತಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಾ 90 ಪ್ರತಿಶತ್ ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾನಿಂ ದಿಸಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಘೊಳಾಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 80 ಪ್ರತಿಶತ್ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ನಾಡಾನಿಂ ವ, ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಹಾಂತು 40% ಮಾಲ್ಘಾಡೆ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಾ ಗಿಟಾ ವರ್ನಿ ಸಕಯ್ಲೆ.

ಹಾಂತು 73% ಅನ್ಪಡ್.

ಹಾಂಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಿ ಯಾನೆ, ಪೆನ್ಶನ್, ಪಿ.ಎಫ್., ವಿಮಾ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮಾ ನಾ.ಹಾಂತ್ಲೆ ಬಹುತೇಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಜಿ ಪಿಡಾ, ಉಸ್ಮೊಡ್, ಖೆವಾದ್, ಕೆನ್ಸರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆನಿಂ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೊಚ್ ಗತ್. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೊ ಕಸ್ಯೊ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಉಧ್ಯಮ್ ವ್ಜಾಡೊನ್ ಯೆತೆತ್ ಆಸಾ (17% ಲೆಕಾರ್). 2020 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವ್ಹೆವಾರ್ 280 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೊಲರಾಂಕ್ ಪಾಮವ್ಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ ತರೀ ಚಡುಣೆ ಧಾ ಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಜತ್ನೆಚಿ ಸುವಿಧಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್ತೇ ಆಸಾತ್. 80% ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಜ್ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ 70% ಭಾರತೀಯ್ ನಾಡಾಂನಿ ಜಿಯೆತಾತ್!

ಭಾರತಾಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಉಧ್ಯಮ್ ತ್ವರಿತ್ ರಿತಿನ್ (ವಾರ್ಷಿಕ್ 17%) ವ್ಹಾಡೊನ್ ಆಸಾ. 2020 ವರ್ಸಾಕ್ ಹೆಂ ಉಧ್ಯಮ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೊಲ್ಲರ್ 280 ಬಿಲಿಯನಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಾ. ತರೀ ಪುಣ್ ಎಕಾ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಜೊಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ. ನ್ಹಯ್.ಸ್ತಾಂ 86% ಭಾರತೀಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ನಾಡಾನಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಹಾಂತು ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ 15 ಹಜಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚೆ ಉಣೆಪಣ್ ಆಸಾ.

ಎಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ದೇಶಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶೆತಾಕ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ದುಡು ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಉಣೊ ಕರಿತ್ ಯೆತಾ! ಪುಣ್ ರಕ್ಷಣ್ ವಿಭಾಗಾಕ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ದುಡು ಚಡೊನ್‌ಂಚ್ ಯೆತಾ. ಎದೊಳ್ ರಕ್ಷಣಾಕ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ಚಾ ದೇಶಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಭಾರತ್ ಸವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ! ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉತ್ಪತ್ತೆಂತ್ ಪ್ರತಿಶತ್ 2.3 ರಕ್ಷಣಾಕ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚೀನಾ 1.9 ಕರ್ತಾ!

******

ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಘಟನಾ ಫರ್ಮಾಣೆ 2050 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚೊ (65 ವಯ್ರ್) ಜಣಾಸಂಖೊ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2000 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂವರ್ನಿ ತಿದೊಡೊ! ಹಾಕಾ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ?

******

( - ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಸನ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 2016)

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

ಸತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೊಡು ಆಸ್ತಾ. ಕೊಡು ಸತ್ ಬರವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಫಕತ್ ಹೊಗ್ಳಾಪಾಚ್ಯೆ ಆಶೆನ್ "ಬೋವ್ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿನ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಪಕ್ಷೀಯ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚೆರ್ ಥಾಪುನ್ ಹಾತ್..." ಧುಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ, "ತಾಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ವರ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲಿ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ಚಿ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ವೊಂಬಾಲಿ ನಾ. ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ನಾತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂಚಿ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಆವ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ದಿಸೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಕೆದ್ನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ."

ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ತಾಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ , ವಿಸ್ತಾರ್ ಘರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ತಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಅನುಭವಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದವರ್ತಾತ್. ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ನ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಧುರ್ಸೊಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೊ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ವಿಷಯ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ತರ್ಕ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಬಾಬಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

-ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ.

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಹಾಸನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್, ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]