ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ನಾನುಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್: ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕುಂಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣುನ್, ಕುಂಡೊಚ್ಚ್ ರಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ತೆ ಸಮಧಾನ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ರಾಂದ್ಪಾವೊಳಿ, ಹಾಸೊ, ಮಸ್ಕಿರಿ, ಕುಚುಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್.

ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಸೊ/ಹ್ಯೂಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ; ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗಾಚ್ಯೊ ನೋನ್-ವೆಜ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್. ಆನಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣಿ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ Rational ಅನಿ Revolutional ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಕ್ಕರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಬಾದೂರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಾರೆಂ ಘಾಲ್ತೆಲೆಯ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಅಸಾತ್. ಹಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್, ತಾಚೆಂಚ್ ಲುಟುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಘೊಟುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ’ನೈತಿಕತೆಚೊ ಪಾಠ್’ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ’ಆಮಿ ಖರೆಂಚ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾಂವ್?’.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಿ/ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ತಲೊ ಅನಿ ಸಮ್ಜತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

9. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾರತ್... ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಇಂಡಿಯಾ... [- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ.]

ನವೆಂಬರ್ ಆಟ್ ತಾರ್ಕೆರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಆಜ್ ಮಧ್ಹ್ಯಾನ್ ರಾತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಅಮಾನ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಎಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಸಾರೊಣಿಚೆಂ (Plastering) ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಂದ್ರಾ ಬಿಹಾರಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚೆರ್ ಎಕಾಚ್ ಥರಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ತ್ಯಾ ಭೋಜಪುರಿ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗೀ ವ, ರಾತ್ಚೆಂ ಜ್ಹೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ. ನವೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕ್ ಮುಂಗ್ಳಾರ್. ಹಾಸನಾಂತ್ ಸಾಂತೆಚೊ ದಿವಸ್. ದೀಸ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್, ಯಾನೇ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಚಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕೂಲ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ರೇಶನ್ ಸಾಂಜೆ ಆಧಿಂಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೊಟಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾತ್ಲಿ ತರೀ, ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹನಿಸ್ ಫಕತ್ ಪೇಜೆ ಖಾತಿರಚ್ ಜಿಯೆನಾ.

ಹಾಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಲೆಲ್ಯಾ, ತೆಣೆ ಏಕ್ ಹಳ್ಳಿಯ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆಣೆ ಏಕ್ ಶ್ಹೆರ್ ಯೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಯ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಮೆಲಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಭರ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾನಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ. ಹಾಚಿ ಝಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚೊಂಕ್ ರಯ್ಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಜಾಲಿ.

ಹಾಂವೆ ರಯ್ಲ್, ವ ರಯ್ಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾನ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಎಕಚ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವೆತಾನಾ (ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾ ದೆಕುನ್). ನಾ, ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವಾಯ್ತಾನಾ. ಹಾಸನ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ರಯ್ಲ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ , ತಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಚ್ ನಾ! ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಟೇಶನಾನಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯಚ್! ಬಿಹಾರಿ, ಯುಪಿ ಚೆ, ಒರಿಯಾ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ರಾಜಸ್ತಾನಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮಧ್ಯ್ ಪ್ರದೇಶಿ ಹೆಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್..

ಮೋದಿಚಾ ಹುಕ್ಮೆಚಿ ಅಸಲಿಯತಾ, ಗಂಭೀರತಾ ಕಳೊಂಕ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ದೀಸ್ ಚ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಣಾಚಾ ಜಿಬೆರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್. ಮೋದಿನ್ ಕಾಳ್ಯಾಧನ್ ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೋ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ ಅಧಿಕ್. ಪೊಟಾರ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾನಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ರಗಾತ್ ಚಿಂವೊನ್ ಚಿಂವೊನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬೇಂಕಾನಿ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಧಾಡ್ ಮಾರ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂ ತಿತ್ಲೊ ಐವಜ್ ತುಮ್ಚಾ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ (ಪನ್ನಾಸ್ ಪ್ರತಿಶತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಬೇಂಕ್ ಖಾತೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾತ್ಲೊ ತರೀ!) ಜಮೊ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೋದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸಾಚೆರ್, ವ ರೊಬಿನ್ ಹುಡಾಚೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಆಸ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 'ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೊ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಗರೀಬಾಯ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ ತರೀ ಕೊಣಾಯ್ಚಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಮೋದಿಕ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೋದಿಚಾ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘಾಬ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಶೆಂ ಭಗ್ ಲ್ಲೆಂಯ್ ನೀಜ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮೋದಿಚೆರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಮೋದಿಚೆಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಲಾಂಭ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೊಣಂಚ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಯೇನಾತ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೋದಿನ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, ದಿಸಾ ಕೂಲಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆಚ್ ವಾಂದೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ವ್ಹರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ನಾ ಜಾಲಿ.

ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 85% ದುಡ್ವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ನವೆ ನೋಟ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ತಿಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ನಗದ್ ರಹಿತ್ ವ, cashless ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಾಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆತಾಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಗುಮಾಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮೋದಿ! ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ, ತೀನ್ ಚಾರ್ ಬೆಂಕಾನಿಂ ಅಕೌಂಟಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್ ತರೀ ನಗದಚ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಅಶಿಕ್ಪಿ, ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಚಾರ್ತೊಲೊ ಕೊಣಂಚ್ ನಾತ್ಲೊ.

ಎಕಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಬಿಹಾರಿ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೆ, ತಾಂಕಾ ಹಾಂಗಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಬೋವ್ ಉಣೆ ಆಸುಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮೋದಿಚಾ ಎಕಾಚ್ ಹುಕ್ಮೆನ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಭಿತೆರ್ ಅಸಂಘಟಿತ್ (Unorganised) ಬಾಂದ್ಪಾ ಶೆತಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ ಚಂದ್ರು ಏಕ್ದೀಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ, 'ಅಣ್ಣಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ATM ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ದಾಕಾವ್ನ್ ದೀ.' ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಚಾ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಹಜಾರಾಂಚೆ ನೋಟ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ಎಟಿಎಂ ಕ್ ಅಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಾಕಾವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಎಟಿಎಂ ಮೆಶಿನಾಂಚೆಯ್ ಎಕೇಕ್ ಅವ್ತಾರ್. ಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕೀ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚಿ ಎಟಿಎಂ ಮೆಶಿನಾಂ ಹಿಂ. ಥೊಡಿಂ ತುಜೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಗಿಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ತುಜೊ ವೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್ ತರ್ ಧೊಡ್ಯಾನಿಂ ವ್ಹಯ್ಗಿನೆಶೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಭಿತೆರ್ ಚೆಪುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬುತಾಂವ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸಕ್ಕಡ್ ವೆವಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್. ಧೊಡ್ಯಾನಿಂ ಕನ್ನಡ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ option ಆಸಾ. ತೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುನ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ತುಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಜ್ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ಜಾಯ್! ಹಾಂಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವೆವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೀ ಕಿತ್ಲೇಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಾಂ. ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗೂರ್ಕಾಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಜೆನ್ ಜೀವ್ ಮುಯೆ ತೆದೊ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚಂದ್ರುಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: 'ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಎಟಿಎಂ ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ಗಿ?'

'ನಾ ಅಣ್ಣಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಥೈಂ ವಚೊಂಕಚ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಬೆಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.' ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮೋದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ನಗದ್ ವೆವಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆವಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್!

ಹೇ ಮೇರಾ ಇಂಡಿಯಾ.. ಹೇ ತೇರಾ ಭಾರತ್..

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಭಾರತ್ ಗಿ ವ, ಇಂಡಿಯಾ? ಬೋವ್ಶಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆನಿ ಭಾರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಕಂದಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ರೈತ್ ಸಂಗ್ ವ ಶೆತ್ಕಾರಿ ಸಂಘಟನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿವಂಗತ್ ಶರದ್ ಜೋಶಿನ್. ಕೊಣೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ದೋನ್ ದೇಶಾಚೆಂ ನಿವಾಸಿ. ನಾಡ್ಕಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ದೊವ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲರಾಚೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್.

ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿವರುಂಕ್ ವಚಾನಾ. ಮೋದಿಚೆಂ, ತಾಚಾ ಪಾಡ್ತೆಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಚಾರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಕೊಣಾಚೆ ಪಕ್ಷೆಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತುಮ್ಚಾಚ್ ರಾಜಾಂವಾಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಹೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಎಕಾ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂವೆ ಘೆಂವ್ಚಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ನಕ್ಷಾ ಆಸಾಜಾಯ್.. ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಚಲ್ತಾ ತಶೆಂ. ಮೋದಿಚಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿಯ್ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಜಳ್ಕಾತಾ? 'ಪೀ ಬನ್ನಾಗ ಪಿತ್ತಿಲ್ ನಾಡೂನಾ' ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಕ್ ಮೋದಿ ಪಾವ್ಲಾ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಬೊಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮೋದಿ ಹಾಂವ್ ಬೊಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ! ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಭರ್ಪೂರ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೋದಿ ಆತಾಂ ಭಾರತಾಕ್ ಎಕಾ ರಾತಿ ಭಿತೆರ್ ನಗದ್ ರಹಿತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ!. ಅಸಲೆಂ ಸಪಾಣ್ ದೆಕ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡಿಂ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ಸವ್ಲತಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

*ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸವ್ಲತಾ: 2011 ಚಾ ಸೆನ್ಸಸಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ಸಾಡೆ-ಸ ಲಾಕ್ ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ 500 ಥಾವ್ನ್ 10000+ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚೆ 69% ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆನಿಂ ಜಿಯೆತಾ. ಮೋದಿ ಸಾಯ್ಬಾಚಾ ದಿಶ್ಟೆರ್ ಹಾಂಕಾ ಕಸಲಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಆಸಾ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆನಿಂ ಲೊಕಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಗರ್ಜ್ಯೊ ಸ್ಥಳೀಯ್ ರೀಣ್ ದಿತೆಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಲೆ ಆನಿ ಹಾಂಚಾ ಜಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 1975 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಘಡ್ಲಿಂ. ಹಳ್ಳೆಚಾ ರಯ್ತಾಂಚೊ, ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚ್ಯೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಗರ್ಜೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹಾಂತು 50% ಹಿಸ್ಸೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ತರ್, 35% ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಬೆಂಕಾಚೊ ಆನಿ 15% ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ. ಅಶೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 196 ಬೆಂಕಾಂಚೆ 18000 ಶಾಖೆ ದೇಶ್ ಭರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, 7% ಹಳ್ಳೆಂಕೀ ಅಟಾಪುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಮೋದಿಚಾ ಜನಧನ್ ಖಾತಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಬೆಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾದಾರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡ್ಲಾ ತರೀ ಚಡುಣೆ 50% ಲೊಕಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆನಿಕೀ ಬೇಂಕ್ ಖಾತೊ ನಾ!

*ಸಾಕ್ಷರತಾ: ಖಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ದೇಶ್ ಸರ್ವ್ ಶೆತಾಂನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ (Literacy) ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಮೋದಿಚೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾನಿಂ 74% ಸಾಕ್ಷಾರತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಥ್ ದೀಜಾಯ್! (2060 ತ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ 100% ಸಾಕ್ಷಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್) ಹ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಾರತಾಚೆಂ ಗೂಣ್ ಮಟ್ಟ್ ತರೀ ಯೀ ಕಸಲೆಂ? ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಲೊಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಕ್ಷರ್ (Literate).!

*ವೀಜ್ ಸಕತ್: ದೇಶಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ದುಸ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ.ಆಮ್ಚೆ ಥೈಂ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾ? As per the government’s 2006 rural electrification policy, a village is deemed ‘electrified’ if basic infrastructure such as distribution transformer and distribution lines has been set up in the inhabited locality, including a ‘Dalit basti’. Moreover, at least 10 per cent of the households of such a village should have access to electricity through the basic infrastructure established. Nowhere does the definition talks about actual electricity connection or its supply to the household. ಆಮ್ಚಾ ಭಾರತೀಯ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸೇವಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತ್ಲೆ ಚತುರ್ ಗೀ ಹಾಂಕಾ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯೊ 96% ಹಳ್ಳ್ಯೊ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಫಕತ್ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವೀಜೆಚೆ ಖಾಂಬೆ ಪುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ತಿ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕಾರ್ electrified ಜಾಲಿ.

*ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆವಾ: ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂಚಾ ವಾಪಾರ್ಣೆಂತ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಧವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ಸಾಧನಾನ್ ಶಿಕ್ಪಿ ತಶೆಂ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಲೊಕಾಕ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ಸಾಧನಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಮೆರಿಕಾ, ಚೈನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತ್ ಆಸಾ. ಸಂಯುಕ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಾಕ್ಸಾಂ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ 12.5 ಕೊರೊಡ್. ಮೋದಿಚಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ತಶೆಂ Cashless economy ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಫೋನಾಂಚಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಆಸಾ.

*ಆಮ್ಚೊ ಲಾದ್ರು, ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಬೋರೆಗೌಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಲಾಭ್ಚಾ ಇಂಟರ್ನೆಟಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ದೋನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ಲೆ ವೆಳಾ, ಕಾರ್ಡ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ದುಕಾನಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊಂ. ಕಸಲೆಂಚ್ problem ನಾತ್ಲೆಂ. ರಗ್ಳೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ನವೆಂಬ್ರಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ನಂತರ್. ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚಾ MORE ದುಕಾನಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಘಸ್ಟಿಲ್ಯಾರೀ network problem ಮ್ಹಣೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ transaction ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 'ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಸರ್.. ಹಿ ಏಕ್ ನವಿ ಪಿಡಾ!' ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಗದ್ ದುಡ್ವಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ

ಆಮ್ಚೆಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾಹೆತಿ ತಂತ್ರ್ ಗ್ಯಾನಾಚೆಂ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರ್ಧೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ International Telecommunication Union (ಸಂಯುಕ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಸಂಘಾಚೊ ಏಕ್ ಸಂಸ್ತೊ) ಹಾಚಾ ವರ್ಧೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಚಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆವಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಏಷ್ಯಾಂತಚ್ ಎಕ್ದಂ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾರಾಗ್. ಕೊರಿಯಾಂತ್ 100 Mbps 38 ಡೊಲ್ಲರ್ ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ 4 Mbps ಕ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ 20 ಡೊಲ್ಲರ್ ಪಡ್ತಾತ್!. ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ದೂರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ವೆವಸ್ತೆಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ TRAI ಮ್ಹಳ್ಲೆಲೊ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ತೊ ಆಸಾ. ಹೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಗೀ ವ ಹಿ ಸೆವಾ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಸ್ತೊಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ದೂರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುಂಗ್ಡಿ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ವರ್ನಿ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ bandwidth ಅಧಿಕ್ ಲಾಭಾಕ್ ವಿಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಚುಂಗ್ಡಿ ಗಿರಾಯ್ಕಿನಿ 2 Mbps ವೇಗಾಚಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆವೆಕ್ 1500-2000 ರುಪಯ್ ಯೆಟಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್! 3G ಸೆವೆಕ್ ಅಜೂನೀ ಚಡ್.

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ 25 Mbps ಅಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನಿ 3 Mbps ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ವೇಗ್ ಮಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್. 2010 ತ್ ಹ್ವೊ ವೇಗ್ ಮಾಪ್ 4 mbps ಆನಿ 1 Mbps ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ!

ಪುಣ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ Broadband ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 512 Kbps ಜಾವ್ನಾಸಾ! ಅಮೆಕಾಚೆ ವರ್ನಿ 50 ಉಣೊ!

ಬೋವ್ಶಾ ಮೋದಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಲಾಭ್ಚೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ್, 34 Mbps, ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ ಜಾಯ್ಜೆ!

 ******

( - ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಸನ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 2017)

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

 

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಹಾಸನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್, ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]