ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಬಂಧಡ್ - [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ’ಹಾಸುಂಕ್’ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ಪುಣ್ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ’ಸೊಸುಂಕ್’ ಕಿತ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಭಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಭಾಂದ್ಪಾಸ್ ಕಸಲೆ? ಹಿ ಬಂಧಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ, ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಚಿ, ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲೆಲ್ಯಾ/ವೆತೆಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚಿ. ಪ್ರಾಯ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಮಾತ್, ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚೆ ಸಂಬಂಧ್, ರಿತಿರಿವಾಜೊ, ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ ಮಟ್ಟ್ ತಶೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಮುಖೊಟಿಂ ಕಶಿಂ ಅಪ್ಲಿಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ತೊಂಡಾಂ ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಆಸಾತ್, ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಅಂಶಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಿ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಜಿಣಿ, ಜಿ ತುಜಿಯೀ ಜಾವ್ಯೆತಾ, ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಚಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ ವಾ ತುಜ್ಯಾ ವ್ಹಳ್ಕಿಚ್ಯಾಚಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಸಾರ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ

 - ಸಂ

ಬಂಧಡ್ (- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ದಾದರ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಸಿ ಕೊಲೊನಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ, ವೆತಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಆಸಾ? ಪರ್ವಾ ಕರ್ಚಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ಕಳಾನಾ. ಪಾರ್ಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಪಾರ್ಸಿ ಕೊಲೊನಿಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಧಾ ಮ್ಹಾಳಯಾಂಚ್ಯಾ 'ಸರ್ವ ಮಂಗಳ' ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ ಕಟ್ಟೊಣಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೋಖರ್ ಸತ್. 'ಯೇ ಬೋಂಬೆ ಹೈ, ಯಹಾಂ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಯಹಾಂ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಚಲ್ತಾ ಹೈ'. 

ಪಾರ್ಕಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ, ತಾಚೆಪರಿಂಚ್ ಸತ್ತರ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಸೆಜಾರಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರ್ ಮಾದೇವ್, ಕಾಣೋಜಿರಾವ್, ಶುಕ್ರೆ, ವಿಠೋಬಾ, ಸುಕ್‍ದೇವ್, ಗೋಖಲೆ, ಬೊಲಾನಾಥ್, ನತ್ತೂರಾಮ್, ಮಾತ್ರೆ, ಆಪ್ಟೆ; ಸಗ್ಳೆ ರಿಟಾಯರ್ಡ್. ಪುಣ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಯೆತೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಮಾತಾರೆಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳೆ ಮರಾಠಿಚ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳೆ ಹಿಂಧುಚ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳೆ ದಾದ್ಲೆಚ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲಿ ಖಂಚಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್'. ಸಾಂಜೆರ್ 
ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವಾಂ, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ, ತರ್ನಾಟಿಂ, ಬಾಯ್ಲಾಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್, ವ್ಹೆಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಭಂವಾಡೊ ಉಭಿಂ ರಾವ್ತಾತ್, ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ತರ್ನಾಟೆ ಫೊಕಾಣಾಂ, ತಮಾಶೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್, ತೆದ್ನಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಸಡಿಲ್ ಕರ್ನ್, ತೋಂಡ್ ಉಘಡ್ನ್ ತಾಂಕ್ತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಾನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ಪಾರ್ಕಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬಿಎಸ್ಟಿ ಬಸ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾರ್ಗಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಬೊಸೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಳೆವ್ನ್ ವೆತಾಲೊ. 

ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ಸಾಂದೆಂಪಣ್ ನಾ, ಕಸ್ಲೀಯ್ ಘಟನಾವಳ್ ನಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಯೆವ್ಯೆತಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಾಸ್ಯೆತಾ. ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೆ ಇರಾದೆ ಕೊಣಾಕ್ ಕಶೆಯ್ ಲಾಗೊಂದಿತ್, ಪುಣ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್ ಅನಿ ಸಾಂಗಾತಿಂಕ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸುಕ್ ದೂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಫಕಣಾಂ, ತಮಾಶೆ ಕರುನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಧಾ ಭಾರಾ ಜಣಾಂನಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ಆತಾಂ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್. ದೀಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ರಾಟಾವಳಿ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ಘಡ್ಯೊ ಹಾಸೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ? 

ಬೊಂಬೊಯ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾ. ಹಾಸೊಂಕ್ ವಸ್ತ್ ಸೊಧಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್, ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ವೊರ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೋವ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗತ್ ಸಯ್ತ್, ಮಸಾಲೊ ಲಾವ್ನ್, ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾನಾ, ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಪಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಕೆದ್ನಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ಕಾಂಬ್ಳೆಚೆಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಟ್ಟ್ ಖಾಡ್ ತರ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೊ ಪಾನ್ಪಳೊ, ಕೆದ್ನಾಂ ಸತ್ತರಾಂಚೊ ಪಾರ್ಸಿ ತಯ್ಯಬಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಬ್ ತರ್ ಕೆದ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಠಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಮಟ್ವೊ ಫ್ರೋಕ್. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂತ್ ಸುರು ಜಾತಾಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ನಕ್ಲಾಂ. 

ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಪಾರ್ಕಾಭಯ್ರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಡಾಪಾವ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ಸ ಸ್ಟಾಲಾಂ ಆಸಾತ್, ಆತಾಂ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬೇಲ್ ಪುರಿ, ಪಾನಿ ಪುರಿ, ಸೇವ್ ಪುರಿ, ಸೇಂಗಾ, ಪಾವ್ ಭಾಜಿ, ಆಮ್ಲೆಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಖೊನ್ ವೆತಾ. 

ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಮಾಶ್ಯಾಂಚೆ ವಿಶಯ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ, ಜೆದ್ನಾಂ ವಿಠಲ್‍ರಾವಾಚಿ ಧುವ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ ಗುರ್ವಾದಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ್ತಾನಾ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಹಿ ವಿಶಯ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ತಮಾಶ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ನಾ, ವ ತೊ ಇರಾದೊಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾಧಿಂ ವಿಠಲ್‍ರಾವ್ ರಾಗಾರ್ ಖುಭಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮಾಯಾಗ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರ್ಲಾ ರೈಲ್‍ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಚೆಡುಂ ಗಳೊ ಕಾತರ್ನ್ ಮೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಸ್ವೀರೆಸವೆಂ ಯೆತಾನಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲೆಂನಾ. 

ತರಿಕೀ ಹೆಂ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾತ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲಯಿತ್ತ್, ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಸಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 

*****

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಥಂಯ್‍ಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್‍ಯೀ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಭಾಯ್ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ 'ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್‍ಜಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಮೊನಿಕಾಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಕಂಯ್' ವಿಗ್ನೇಶ್‍ಭಾಯ್‍ನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ ತರ್ 'ಕ್ಲಿಂಟನಾನ್ ಮೊನಿಕಾಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಾಖಿ ಸಾವಂತಾಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರ್ಲೊ ಕಂಯ್' ವಿಠೋಬಾನ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲೆಂ. 

'ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್‍ಜಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ವಚೊನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಸೊಡ್ಲಿಂ ಕಂಯ್ - ಆತಾಂ ಮೈಕಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನಾಚೆಂ ಪೋಪ್ ಮಂತ್ರ್ ಗಾಯ್ತಾ ಕಂಯ್' ಆಪ್ಟೆನ್ ತೂಪ್ ವೊತ್ಲೆಂ, ಸರ್ವಾಂ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ; ಮಾತಾರ್ಯಾಂಕ್‍ಯಿ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ಪಳೆ. ಪುಣ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ನೀಬ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ನೀಬ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಾಪ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. 

*****

'ಓಮ್ ಭೂರ್ ಭುವಹ್ ಸ್ವಹಾ, 
ತತ್ ಸವಿತುರ್ ವರೆಣ್ಯಾಂ, 
ಭಾರ್ಗೊ ದೇವಸಯ ಧೇಮಹಿ 
ಧಿಯೊ ಯೋ ನಹಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್' 

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಾಂತಾರ್ ಉಟೊನ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಕುಡ್ಡೆಂ ಬೊಸೊನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಆಜ್‍ಯೀ ಕೆಲಿ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾನ್. ಪುಣ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ ತಾಕಾ. 

ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಉಕುಡ್ಡೆಂ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾಚೆರ್ ದವ್ರುನ್, ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾನ್ ಹಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಕರ್ತಾನಾ, ನಾತ್ವಾನ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಬೊಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ತಿಳ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪೋಯ್ರ್ ಕಸ್ಲೆಂಗೀ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಉಭೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ; 

"ಜಿ.ಪಾ.. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?" 

ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ಜಿ.ಪಾ (ಗ್ರೇಂಡ್ ಪಾ) ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕಸ್ಲೊಗೀ ಸಂತಾಪ್ ಯೆತಾ, ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಶಿರಾಂನಿ ಉಧ್ವೇಗ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್‍ಚ್ ತೊ ಖುಬಾಳ್ತಾ, ಸಳ್ಸಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಅಮೆರಿಕಾ ವೆಚ್ಯಾಧಿಂ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಧವೆ ಕೇಸ್ ಕಾಳೆ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ? ಕಾಚ್ ನೆಸಾಪ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪೇಂಟ್ ಆನಿ ಬುಶ್ಶರ್ಟ್ ನೆಸೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ಪುಣ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಹೆಂ ಪಾಳಿನಾಯೆ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಲಾಗಿಂ. ತರ್‍ಯೀ ನಕ್ಲಿ ಸಮಧಾನ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಕಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸವ್ನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾ; 

"ಪುತಾ.. ಹೆಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ್.. ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಸಕ್ತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಫಕತ್ತ್ ತಾಕಾ ಭಕ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ" 

"ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಿ.ಪಾ?" 

"ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಯೇ ದೆವಾ! ತುಂ ಜಿವಿತ್ ದಿತಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್, ದೂಕ್ ಆನಿ ದುಖಾಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೊ, ಸಂತೊಸಾಕ್ ಪಾಟಂವ್ಚೊ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ರಚ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್..." 

ನಾತ್ವಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂಕೀ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾ, ಫಟಕ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಉಡಿ ಮಾರ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 

"ಡೇಡ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ದೊನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಗ್ಳಿಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾತ್, ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾತ್ಶಿ ನೀದ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಿನಾಂಯ್? ತುಕಾ ತುಜಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?" 

ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ದಿಸಾಧಿಂ ಸುನೆನ್ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಖೊಂಕ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾನ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. 

"ಡೇಡ್, ತುವೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆತಾಂ ಬದಲ್ಲಾ.. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮೋಡರ್ನ್ ಲಾಯ್ಫ್, ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ರೆಲಿಜಿಯನ್ ಸಭ್ದ್ ಪರ್ನೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಬಿ ಮೋಡರ್ನ್. ತುಜೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ತುಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಿತ್ ಪುಣ್ ಪ್ಲೀಜ್, ಹಾಂಗಾ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾ, ಕೊಣೀ ಮ್ಹಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಚಾರ್ತಿತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ತಾಂಕಾಂ? ದಯಕರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ವೆತೆಚ್ಚ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಕರ್ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದೆವಾಂಕ್ ಯಜ್ನ್ ಕರ್ - ಮ್ಹಜಿ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಡಿನಾ" 

ಪುತಾನ್ ಹಾಫ್ತ್ಯಾಧಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಜೂನ್ ಪಾಸೊನ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಗಾಜ್ತಾತ್. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹೈಫಾಯ್/ಅಂತಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಲಾಯ್ಫಾಂತ್ ದೆ ದೇವ್, ಧರ್ಮ್, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಬ್ಧ್ ಪೊಕೊಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗ್ಲೆಂ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್. ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ವೇದಾಂತ್, ಬೈಬಲ್, ಖುರಾನ್ ಸಬ್ಧಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಲೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ. 

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಲ್ಲಬ್‍ರಾವ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಧೇವ್ ಭಕ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಾಂ, ದಿಸಾಳಿಂ, ಟಿವಿಂನಿ ಮರಾಠಿ ಭಾತ್ಮಿಂ, ಪಾರ್ಕ್, ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್; ಕಸರ್, ಪೊಪಾಳ್, ಪಾನ್ ಆನಿ ಪಿಕ್ತಂಡಿ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 

'ಆಸೊಂ! ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಯ್ದೊ ಕಾಭಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ' - ತೊ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಅಮೆರಿಕಾ ಅಯಿಲ್ಲೆದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ಭಳ್ ಜಾತೇ ಯೆತಾಲೊ. 

ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಪಾನ್ ಫೊಡಿಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಸುಟವ್ ಹಾಡ್ನ್, ಮುಣ್ಕುಟೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮೊಡ್ತೆಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ, ದೋನ್ ಫೊಡಿ, ದೋನ್ ಕಸರ್, ಇಲ್ಲೊ ಚುನೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಧುಮ್ಟಿ ತ್ಯಾ ಮುಣ್ಕುಟ್ಯಾಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾಂತ್ ಮಾರುಂಕ್ ಧರ್ತಾನಾಂಚ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ "ಡೇಡ್.. ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ?.. ಧನ್ಪಾರಾಂ ಏಕ್ ನೀದ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಂ ಸೊಡಿನಾಂಯ್?..." ಸುನೆನ್ ಪುರ್ಪುರ್ತಾನಾಂಚ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ 'ಓಹ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಘಡ್ಯಾಳ್ ಪಳೆಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ಧಾಡಯಿಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾಡುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಿಕ್ತಂಡಿ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಸ್ಲೊ - ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. 

ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಶೆಂ ಘರಾಂತ್ ವೇಳ್‍ಚ್ ದುಡು. ಹರ್ಯೆಕಾಕ್ ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಠೀಣ್ ಭಾಂದ್ಪಾಸ್ ಭಗ್ತಾಲೆ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹೆರ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. 

ಕಾಂಯ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾಶೆಂ ಭಿತರ್ಲೆ ಕುಡಾಂತ್ ಎಲರಾಮ್ ಜಾತಾನಾ ಸುನ್ ಉಟ್ತಾ ಆನಿ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಚಾ ಕರ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಿಸ್ಕಿಟೆಂಸವೆಂ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾ. ಉಟಾಉಟಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾ. ಅಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ವೊರಾಂ ಧಾ, ಯೆತಾನಾ ಖಾಣಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ, ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಮೈಕ್ರೋ ಆವೆನಾಂತ್ ಹುನ್ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾ, ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಖಾಂವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್ತಾಲೊ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್. ಪೂತ್ ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ಇಕ್ರಾ ಉತರ್ತಾತ್. ಪುತಾಕ್ ಪಳೆಜಾಯ್ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸನ್ವಾರ್/ಆಯ್ತಾರ್ ರಾಕಾಜಯ್. 

ಎಕಾ ಲೋಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ರಾಟಾವಳ್ ಕಠೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್ ಜಾಣಾ. ದೆಕುನ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ, ಹ್ಯಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಫಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್, ಚ್ಯಾರ್ ವೊಣದಿಂಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಭಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಚೊ ಎಕ್ಸುರೊ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್ ಎಕೇಕ್ ಖಿಣ್ ಮೆಜ್ತಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ, ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ವಚೊನ್ ಬೊಸ್ಚೆ ದೀಸ್, ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. 

*****

ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಜತನ್ ಘೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‍ಚ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪರೇಲ್‍ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲುಗ್ಟಾಚ್ಯಾ ಫೆಕ್ಟ್ರಿಂತ್ ಆಫಿಸ್‍ಬೊಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೋಯ್, ಸ್ಟೋರ್‍ಕೀಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಪರ್‍ವಾಯ್ಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಟ್ಟಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್, ಆತಾಂ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಯಾಂತ್, ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾತಾನಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವಿಸ್, ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂನಿ ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ಘರಾಂ ಘೆಂವ್ಚಾಕ್ ವೆಲ್ಲೊ. ಎಕ್ಲೊ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಫೈನಾಸ್ನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಲಂಡನಾಂತ್ ಲೇಕ್ ತಪಾಸ್ಣಾರ್ (ಆಡಿಟರ್). ಆಸ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದೊಗಾಂಚ್. ಬಾಯ್ಲ್ ಸರೊನ್ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜೊಡಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾದರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಸಿ ಕೊಲೊನಿಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಲೆಂ. 

ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಚೆ ಆಧ್ಲೆ ದೀಸ್ ಕಶೆಯ್ ಶಿಸ್ತೆಬದ್ದ್ ಆಸ್ಲೆ, ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಜೋಗಿಂಗ್, ಖೆಲ್ಲೆಂ ಜಿರ್ತಾಸರ್ ಧಾಂವ್ಣಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಸೊನ್ ಥೊಡೆ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಚೆ, ದಿಸಾಳಿಂ ವಾಚುನ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸಾಚೆರ್, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯ್‍ಚ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಚೆರ್, ಭಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಟುನಾಂಚೆರ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂಚೆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರೊ ನಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಹೊ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ವಚೊನ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್‍ಗೀ ನಾಕಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಕಪಲಾಚೆರ್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ ಸಾಂಜೆರ್. ತಾಚಿ ಹಿ ದೀಸ್ಪೊಡ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸರ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. 

ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಯೆತೆಚ್ಚ್ ಹುನೊನಿ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾತಾಲೆ, ಪರತ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ವಚೊನ್ ಥಂಡ್ ಹವೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲೊ. ತಾಚೆಸವೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಇಶ್ಟ್-ಮಂತ್ರ್ ಮೆಳೊನ್ ಲಾಫ್ತರ್ ಕ್ಲಬ್ ಘಡ್ಲೊ, ದಿಸಾಚೆ ಕರ್ಕರೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಸೊನ್ ಪುಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ಸಾಂದೆ ಚಡ್ತಾಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೃತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾಲೆಂ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್, ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತಕಾಕ್‍ಚ್ ಹಕೀಗತ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೋಗ್ ನಾಸ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ.... ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ.... ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರಣಾವಿಣೆಂ ಸಯ್ತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 

ವರ್ಸಾಂ ಕಶಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್? 

ದೊಗೀ ಪೂತ್ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕೊನ್, ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಭ್ಲ್ಯಾತ್, ಎಕ್ಲೊ ಅಮೆರಿಕಾ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ದುಸ್ರೊ ಲಂಡನಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ, ತರೀ ಗಾಂವ್ಚಿ ಜಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ಚಿ ಮತ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಅಜೂನ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. 

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂ ಆಂಗಾಂತ್ ಭಳ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಲಾಗಿಂ ನಾ, ಕೂಡ್ ಬಾಗ್ವಲ್ಯಾ ತಶಿಚ್ಚ್ ಕಾಂಪ್ತಾ, ಕಾತ್ ಚಿಂವಳ್ಳ್ಯಾ, ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಉರಾನಾ, ದಾಂತ್ ನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ದಾಂತಾಂಚೆಂ ಸೆಟ್ಟ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. ದೀಶ್ಟ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ವೋಕ್ಲ್ ಘಾಲಾಂ. 

ತೆಂಪಾಧಿಂ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; "ಹ್ಯೇ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಗತಾಯ್? ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ತುವೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್, ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆ - ತುಂ ನಶಿಬ್‍ವಂತ್, ತುಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಮೆರಿಕಾ, ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಂಡನಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಉಭ್ಗೊಣ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್" ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮಾದೇವಾನ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್. 

*****

ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಅಖೇರಿಚೊ ದೀಸ್ ದೆಕುನ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕೀ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ನಾತು ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾಲೊ "ಡೇಡ್.. ವಾಯ್ ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್?" 

ಪೂತ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಲೊ "ಸನ್, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲುವೇಶನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಮಿ ಬಿಜಿ" 

"ವಾಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಡ್?" ನಾತ್ವಾಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿ ಸವಾಲ್. 

"ಎಸೆಟ್ ಎವ್ಯಾಲುವೇಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಸ್ತ್ ವಸ್ತುಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಖಂಚ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆಂ.... ತುಕಾ ಹೆಂ ಸಮ್ಜನಾ ಆತಾಂ, ತುಂ ಲ್ಹಾನ್.. ತುಂ ನಿದೆ" ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭಿತರ್ಲೆ ದಿವೆ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೆ. 

ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 

*****

ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಠೀಣ್ ಪೊಕ್ರಿ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ರಾಗಿಶ್ಟ್. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಆಡಿಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ, ಮಾಪ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾ. ದಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಫಾತೊರ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಚಿ. 

ಲಂಡನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್‍ಚ್ ವಸ್ತೆಕ್ ವಡ್ಲೊ ಬಂಗ್ಲೊ ಘೆತ್ಲಾ, ಸಂಸಾರಿ ದವ್ಲತ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಸ್ತು ಘರಾಂನಿ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭಗ್ತಾ, ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಸಯ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳಿಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಸಯ್ತ್ ಯೆತಾ. 

ಘರಾಂತ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸದಾಂಯ್ ಝಗ್ಡೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಪಾಯ್‍ಸವೆಂ ತರ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವಯ್ ಸವೆಂ ವೆತಾತ್. ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆಚ್ ಮಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಗೊನ್, ಕಶೆಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕರ್ಮಾಕ್ ಮಯ್ನೊ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಸರ್ ಜೀವ್ ನಾತ್ಲೊ. 

ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಭಗ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್. ತ್ಯಾ ಹಿಂವಾಳ್ ದಿಸಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂದ್ಪಾಂ, ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಲಾಂ, ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ, ಪಾರ್ಟ್ಯೊ, ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಸಾಂಖೊವ್, ಬಂಗ್ಲೆ ಪಳೆಲೆ. ಪುತಾನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಫೊಟೆ ಕಾಡ್ಲೆ, ಹಾಸವ್ನ್, ಬಸವ್ನ್, ಉಭೆಂ ರಾವವ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫೋಸಾರ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಯ್ಲೆ, ಆಲ್ಬಮ್ ಕರಯ್ಲೆ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನೆಸ್ಪಾರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡಯ್ಲೆ; ಭೋವ್ಶಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಭಂವ್ಲೊಗೀ, ತಿತ್ಲಿಚ್ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ತಾಲಿ. ಪುತಾಸವೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾಂ ಸಮೊರ್ 'ಪಚಕ್ಕ್' ಕರ್ನ್ ಪಿಕ್ತಂಡಿಂತ್ ಪೀಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಿ ಪಿಕ್ತಂಡಿ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ತಾನಾ ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಘಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮೌನಾನ್ ಮಾರ್ಚೆ ಮಾರ್ ಭೋವ್ ಕಠೀಣ್ ರಿತಿನ್ ದುಖ್ಲ್ಯಾತ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್. ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾರ್ ಧಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧೆಂಕ್ ಸಯ್ತ್, ಪುತಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಂತನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಸೊಸ್ತಾನಾ ಮೌನಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾರ್ ಚಡ್ ದುಖಿಚೆ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಖಾಂಟೆ ಕುಲೆರಾಂ ಗಾರ್ಪಾಂನಿ ಜೇಂವ್ನ್ ಸವಯ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾನ್ ಹಾತಾಂನಿ ಜೆವ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಪುತಾಕ್/ಸುನೆಕ್ ಹೆರಾಂ ಸಮೊರ್ ಭಗ್ಚಿ ಲಜ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ, ಭಗ್ಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲಿ ಥಂಡ್ ಬಿಯೆರ್ 'ಚಿಯರ್ಸ್' ಮ್ಹಣಾನಾಸ್ತಾಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಘೊಟಾಂತ್ ಘೊಟುನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ನಾತ್ರಾಂನಿ 'ಬಿಗ್ ಡೇಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ಚಿಯರ್ಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಗುಪಿತ್‍ರಿತಿನ್ ತರ್‍ಯೀ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ. 

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಅಸಲೆ ಜಿಯೆತಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂನಿ ಸೊಸಿಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ತಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸೊಸಿನಾಂತ್. ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್ ದಿಸಾಚೆ ಉಭ್ದೇಸ್, ಬಂಧಡ್ ಭಗ್ಚ್ಯೊ ಘಡ್ಯೊ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ತವಳ್ ತವಳ್ ಜನೆಲಾಂಚಿಂ ಆರ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಉಘಡ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ; ಗಾಡಿಯಾಂಕ್, ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಜನೆಲಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಲೊಟ್ತಾನಾ ಆವಾಜ್ ಯೆತಾಲೊ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುನೆಕ್/ಪುತಾಕ್ ಹೊ ಆವಾಜ್ ಸೊಸಾನಾಸ್ತಾಂ, ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ 'ಶ್ಶೆಕ್.. ಪುಸ್ಸ್.. ಪುಸ್ಸ್..' ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾನಾಂನಿ ಪಡ್ತಾನಾ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾಲಿ. 

ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ದೀಸ್ ಬದಲ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಖುದ್ದ್ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸೊನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಇತ್ಲೆವೆಗಿಂ ಬದಲ್ಲೆ? ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಪೂತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಚಡೊನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಮುತೊನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ? ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ಉದ್ಕಾಚೆ ಲೊಟೆ ವೊಮ್ತೆ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಹಾಣಿಂ? ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಜಾಪಾಠ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಹಾಣಿಂ? ಕಿತ್ಲಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಕರುಂಕ್‍ನಾಂತ್ ಹಾಣಿಂ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂತ್ ಹಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟಿವಿಚೆ ರಿಮೋಟ್ ಮೊಡುಂಕ್ ನಾ? ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಭಜನಾಂಚ್ಯೊ ಕೆಸೆಟ್ಯೊ ವಿಭಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ತರಿಕೀ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ತೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಮೊಗಾಚೆ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಖಿಣ್ ಮೊಗಾಚೆಚ್. 

ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಜೆಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರೂಪ್, ಅಪ್ಲಿ ಕಾತ್, ಅಪ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂತನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಆಯ್ಬ್ ಜಾಯ್ತ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕಾಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತೆಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡಿತ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಚಿ ಚಿಂತ್ಚಿ ಸಕತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 

ತರಿಕೀ ಲಂಡನಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಕೋಟ್, ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆಸ್‍ಲ್ಲೆಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೋಗ್ ನಾಸ್ಲೊ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕೊಲಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸವಯ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ಅಡಿಡಾಸ್, ನಾಯ್ಕಿ ಮೊಚೆ, ಹಾತಾಂನಿ ಟಿಸ್ಸೋಟ್ ವೋಚ್, ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪೋಲಿಸ್, ರೇಬನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಘಾಲ್ಲೆಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೋಗ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಜಿಕಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಆಡೊವ್ ಘಾಲ್ಲೆಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ಪರ್ಯಾಯ್ ವಾಟ್ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಲಾಗಿಂ ನಾ. 

"ಅಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಕೊಣ್ ಜಿಯೆನಾ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್‍ಜಿ, ವಾಟೆವಯ್ಲೆ ಪೆಟೆ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾತ್, ಆಮಿ ಮನ್ಶಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಂಚ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಕಶಿಂ? ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಚ್ ಖರಿ ಜಿಣಿ..." ತೆಂಪಾಧಿಂ ಮಾತ್ರೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಜೂನ್ ಕಾನಾಂನಿ ಗಾಜ್ತಾಲಿಂ. 

ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್ ಚಿಂತಾ, ಅಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾಚಿ ತರೀ ಆಸ್ತ್-ವಸ್ತ್‍ಗಾಯ್? ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ತರೀ ಜಾಯ್ತ್‍ಗಾಯ್? 

*****

ಅಮೆರಿಕಾ, ಲಂಡನ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆ ಆತುರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವ್ ಜಾಣಾ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ವಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಭಿತರ್‍ಚ್ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪುಣೀಂ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ವಚಾನಾಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರ್ ಯೆತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. 

ಭೋವ್ಶಾ ಅಶೆಂಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ; ಹರ್ಶೆಂ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ತರ್‍ಯೀ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ವಚೊನ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರುನ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಭ್‍ರಾವಾಕ್ ಆಜ್ ಖುದ್ದ್ ತಮಾಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾಕಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

****** ******

[ಸಪ್ತೆಂಬರ್, 2016]

ವಿಚಾರ್-ಉಚಾರ್

ಮಂಡ್ಯದ ಪಿ.ಈ.ಎಸ್.ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶಾಲ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ ಕಾಜೂರು ಸತೀಶರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಟಹಾಸ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಬಲವಂತದಿಂದ ನಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ವಲ್ಲಿ ಸರ್ ರವರ 'ಬಂಧಡ್'ಕಥೆ ಓದಿದ ನಂತರ ನನ್ನೊಳಗೂ ಹೊರಗೂ ನೀರವತೆ ಕಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.ನಾನು ಕಂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹಿರಿತಲೆಯಲ್ಲೂ ವಲ್ಲಭ್ ರಾವ್ ಗಳಂತವರೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯವ್ವನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಯಂತ್ರದ ಹಾಗೆ ದುಡಿದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳೆಂದರೆ ತನ್ನ ಸುಂದರ ಬದುಕು.ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿತನ,ಜುಗುಪ್ಸೆ ಕಾಡುವುದೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅನಾಗರಿಕತೆಯೆಡೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ.

ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗೋ ಈ ಕಥೆನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಡ್ಬೊದೇನೋ.ಒಂದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಪಾತ್ರಗಳು, ಆ ವಲ್ಲಭ್ ರಾವ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕನವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈಗ ಅಥವಾ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಲ್ಲಭ್ ರಾವ್ ಅಗಲೇ ಬೇಕೆನ್ನುವುದು! ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಹೇಳದೇ ಕಾಡುವ ಪಾತ್ರಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ವಿಠಲ್ ರಾವರ ಮಗಳ ದುರಂತ ಓದುಗನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ.

ಮುಂಬಯಿಯ ಆ ಗಜಿಬಿಜಿ,ಕಿರಿಕಿರಿ,ಒದ್ದಾಟಗಳ ನಡುವಿನ ಆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ತೀರಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸುವ ವಲ್ಲಿ ಸರ್ ರವರ ಶ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದದ್ದೇ.

ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದರೂ,ಎನೇ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ನಾವು ಉಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಓದುಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ವಲ್ಲಿ ಸರ್ ಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು.
- ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ.

***ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್***

ಹಹಹ...ಹಹಹ...
ಹಹಹಹಹ...
ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ನಗೆ
ಅಲೆಅಲೆಯಾಗಿ ಆ ಅಲೆ
ಪ್ರಚಂಡ ಸುನಾಮಿಯಾಗಿ ಬಂದೆರಗಿದೆ;

ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮೌನವಾಗಿಲ್ಲ
ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಗರಬಡಿದವರಂತೆ ಮೂಲೆಸೇರಿದರೂ
ಅದೇ ಹಹಹ..ಹಹಹ...
ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯೂ ಕೂಗಾಡಿ
ಬೀದಿಬೀದಿಯಲೂ ಆ ನಗು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿ
ಕಂಡದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಗುವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ;

ಆದರೆ ಅವನು!?
ಕಾಲೇಜು ಓದುವ ಮಗಳೂ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತಿರುವ
ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ
ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು,
ದಾರ ಕಡಿದ ಪಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ,
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಹಹಹಗಳಿಗೆ
ಪದೇಪದೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ,
ಮತ್ತು...
ರೈಲುಹಳಿಗಳಿಗೆ ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ
ಆ ದೇಹ ಕೂಡಾ..
ಹಹಹ ಗಳಿಗೆ ನೆತ್ತರ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿದೆ,..

- ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ.

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]