ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಪಯ್ಣಾರಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್, ಅಧ್ಯಯನಾಕ್, ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ತಶೆಂಚ್ ನಿರಂತರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇದಿಚ್ಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್.
ಲೇಖನಾಂ
ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ.
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್.
ಅಂಕಣಾಂ

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.

ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್
2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 27 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನವಿಚ್ಚ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.
 
 

ಕವಿತಾ

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎಕಾ ವಸ್ತುಚೆ ಜಾಂವ್, ಸಂಬಂಧಾಚೆ ಜಾಂವ್ ಮೋಲ್ ಕಳ್ತಾ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ತಿ ವಸ್ತ್ ವಾ ಸಂಬಂಧ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ. ಮನಿಸ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್, ಜಿತ್ಲೊ ಮುಕಾರ್ ತೊ ವೆತಾ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಮಾಪಾನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಖೊವ್ಳಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾ. ಹೆಂ ಸೈಂಬಿಕ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್.

ಉಲ್ಲಾಳ್‌ಚ್ಯಾ ಪಾನೇರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಅರ್ಜುನ್ ಲುವಿಸ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಬೊಂಗೊ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಧ್ವಾರಿಂ ಹೆರ್ ಕವಿಂಚೆಂ ಗಮನ್ ಅಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ತರ್‌ಯೀ, ಫುದಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಕವಿತಾ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳುಂದಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ.

ಪಾಯ್ಸ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ತಸಲ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ವಾಟ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಆಸಾ, ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಇಮಾಜಿ ಉಭ್ಯೊ ಕರುನ್ ತುಜಿ ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕವಿ ಕೊಣಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಾರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 

ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ

ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್
ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ವಾತ್ ಪೆಟ್ತಾ ಪಳೆ
ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ
ಕಿಟಳಾಂನಿ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿ
ಮಿಣ್ಕುಂಚಿ ವಾತ್ ತಿ, ದಯಾ ದಾಕಯ್;
ಪಾಲ್ವಯ್ನಾಕಾ..

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ
ನಿರಾಸ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಧಾಂಪಣ್;
ತುವೆಂಚ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ.
ಧವ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್
ಕಾಳೊ ರಂಗ್ ಸಾರವ್ನ್,
ತುಜೆಲಾಗಿಂ ನವೊ ಜಾತಾಂ.
ಗೊಬೊರ್ ಪುಸುನ್ ನ್ಹಾವ್ನ್,
ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿತಳ್ ಜಾತಾಂ.
ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್
ಸಮಧಾನೆಚೊ ಕೊಪೊ ಮಾರುನ್
ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ..

ವ್ಹಡಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್
ತುಜಿ ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ..

-
ಅರ್ಜುನ್ ಲುವಿಸ್, ಪಾಣೇರ್ (ಉಲ್ಲಾಳ್)

 

ಅರ್ಜುನ್ ಲುವಿಸ್: ಉಲ್ಲಾಳ್‌ಚ್ಯಾ ಪಾಣೇರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಅರ್ಜುನ್ ಲುವಿಸ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಬೊಂಗೊ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕವಿತಾಶಿವಾಯ್ ಲೇಖನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

 

कविता

जिण्येंत एका वस्तुचे जांव, संबंधाचे जांव मॊल कळ्ता जेद्नां आमि ति वस्त वा संबंध होग्डाव्न घेतांव तेद्नां. मनिस मुकार पांव्चें स्वाभाविक, जित्लो मुकार तो वेता तित्लेच मापान तो आप्ल्या यादिच्या खोव्ळांक पाटिं सोडुन वेता. हें सैंबिक, स्वाभाविक.

उल्लाळ्‌च्या पानॆर फिर्गजेचो अर्जुन लुविस कानडि भासेंत आय्लेवार उदेल्लो काव्याळ बोंगो, अप्ल्या प्रतिभेध्वारिं हेर कविंचें गमन अप्णाशिं वोडुंक सक्ला, कोंक्णेंत पर्गट जांव्चि ताचि हि पय्लि कविता तर्‌यी, फुदिल्या दिसांनि अपुर्भायेचिं कविता ताचेथाव्न व्हाळुंदि आनि कोंक्णि कविताशेत ग्रॆस्त कर्च्याक कारण जांव्दि म्हणुन आंव्डेतां.

पाय्स पाव्‌ल्ल्या आप्ल्याचिं वाट राकुन आस्चें स्वाभाविक. हांगासर्‌यी तसल्या अत्रेगान वाट राक्चें ऎक स्वपाण आसा, उत्रां उत्रांनि काव्याळ इमाजि उभ्यो करुन तुजि वाट राकुन आसां म्हण्चो कवि कोणाचि वाट कारुन आसा म्हळ्ळें पार्कुंक तुम्कांच सोड्तां.

कविता

वाट राकुन आसां

काळोकाच्या कोन्श्यार
ल्हान्‌शि वात पेट्ता पळे
ति म्हज्या स्वप्णांच्या
किटळांनि पेटयिल्लि
मिण्कुंचि वात ति, दया दाकय;
पाल्वय्नाका..

दोळ्यांक पड्‌ल्लें
निरास्‌पणाचें धांपण;
तुवेंच काड्च्याक राकुन आसां.
धव्या केसांक
काळो रंग सारव्न,
तुजेलागिं नवो जातां.
गोबोर पुसुन न्हाव्न,
संपूर्ण नितळ जातां.
घायेल्ल्या काळ्जाक
समधानेचो कोपो मारुन
वाट राकुन आसां..

व्हडा अत्रेगान
तुजि वाट राकुन आसां..

- अर्जुन लुविस, पाणॆर (उल्लाळ)

 

अर्जुन लुविस: उल्लाळ्‌च्या पाणॆर फिर्गजेचो अर्जुन लुविस कानडि भासेंत आय्लेवार उदेल्लो काव्याळ बोंगो, कोंक्णेंत सय्त आप्लि कविताप्रतिभा घेव्न आय्ला. कविताशिवाय लॆखनां सय्त बरंव्चें देणें हाका आसा.

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ತೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಗಾಂವ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್


Copyright 2015 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]