ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಪಯ್ಣಾರಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್, ಅಧ್ಯಯನಾಕ್, ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ತಶೆಂಚ್ ನಿರಂತರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇದಿಚ್ಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್.
ಲೇಖನಾಂ
ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ.
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ದಿವ್ಟಿ (ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್.
ಅಂಕಣಾಂ

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.

ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್
2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 27 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನವಿಚ್ಚ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.
 
 

ಕವಿತಾ

ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿತಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಚೆಂ ಕಾಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಉದೆತಾ, ತಿ ಕವಿತಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೆ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ತರ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಚ್ಯೇ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹೆರ್ ಪಯ್ಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್, ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಸಾತ್ ದರ್ಯೆ ಉತ್ರೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಸೊಧ್ತಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ದರ್ಯಾಂ ಪಲ್ತೊಡಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಯ್ ಭಾಂಗಾರ್-ದುಡು ಪಿಕ್ಚೆ ರೂಕ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್, ಎಕೆಕಾ ಆಣ್ಯಾಕ್ ಕಮಾಂವ್ಕ್, ಎಕೇಕ್ ದಾನಿ ಜಮಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಘಾಮ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾ, ರಗಾತ್ ಗಳಯ್ಲಾಂ, ದುಖಾಂ ಜಿರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮೊಗ್ರಿಂ ಆಬೊಲಿಂ ಫುಲ್ತಾತ್.

ಸುಶ್ಮಾ ಕಿರಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ನವಿ ಪುಣ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್, ಹಾಚ್ಯಾಧಿಂ ತಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕವಿತಾ ಕಾನಡಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ರಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಭಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುಶ್ಮಾ ಕಿರಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವಚಾತ್ ತರ್ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್.

ತೊ ಆನಿ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋನ್ ಪೊಂತಾಂ, ದೋನ್ ಹಂತಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ನಾಸ್ಚೊ ಸಾಂಖೊವ್ ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ರೊಣೆಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಉಮಾಳೆ. ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್, ಎಕಾ ಪೊಂತಾಂತ್ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಾಂದುನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಪೊಕೊಳ್. ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ಸಮ್ಜುಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಉದೆತಿತ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 

ಗಾಂವ್ ತೊ ಹೊ

ದೀಸ್ ಉದೆತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಾಂಪ್,
ಸುಕಿ ಧರ್ಣ್, ಕರ್ಖಟೆಂ ವೋತ್,
ಮಾಯ್‌ಗಾಂವ್ಚೆ ಮೊನೆ ಯಾದ್...

ನಾಂ ಪಾವ್ಸಾಳೊ, ನಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪರಬ್,
ಸುಖ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಪೊಟಾಂ ಭುಕೆಕ್,
ತಾನೆಕ್ ನಾಂ ನಿತಳ್ ಉದಾಕ್..

ಸುರ್ವಾತ್ ಮೊಗಾಕ್ ಮಾಂಯ್ ಬಾಪಾಚೊ,
ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ, ಈಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಾಂಚೊ..

ಆಸಾತ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್
ಗರ್ಜ್ಯೊ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್,

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಘಾಮ್ ಜಿಣಿಭರ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹಾರಯ್ತಾತ್,
ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್,
ಉಸ್ವಾಸಾಕ್ ಭಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಸುಟ್ತಾತ್.

-
ಸುಷ್ಮಾ ಕಿರಣ್, ಬಾರ್ಕುರ್ [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2015]

 

ಸುಶ್ಮಾ ಕಿರಣ್: ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಹಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಸವೆಂ ದುಭಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್ ಹಿಚಿ ವೋಡ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಹಿ. ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ನದರ್ ಆನಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಯೆತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಯಾಂ.

कविता

जेद्नां कविता जिणये अनभॊगाचें काप घेव्न उदेता, ति कविता खंच्याय वाचप्याच्या काळजाक आपडुंक सकता. संसार म्हळ्ळ्या पयणाचे आमि सर्व पयणारी तर्‌यी, आमच्यॆ जिणये आवदेंत आमकां जायतिं हेर पयणां करुंक आसात, देकुन कोण आपलो माय्‌गांव सोडुन सात दरये उतरोन आपलो दीसपड्तो ग्रास सोधता, आनि ह्या सात दरयां पलतोडि गेल्ले कांय भांगार-दुडु पिकचे रूक हालंवक गेल्ले न्हय, एकेका आण्याक कमांवक, एकॆक दानाक जमंवक कांय घाम व्हाळयला, रगात गळयलां, दुखां जिरयल्यांत. अशें केल्लेनिमतिं माय्‌गांवांनि तांच्या घरांनि मोगरिं आबोलिं फुलतात.

सुश्मा किरण कोंक्णी कविताशेताक नवि पुण कविताशेताक नवि न्हय, हाच्याधिं तिचिं थोडिं कविता कानडिंत परगट जाल्यांत आनि ऎक कविता रसिक जाव्न तिं कविता वाचुन हांव संतोस पावलां. प्रस्तुत दुभयांत वाव्र करुन आसचि सुश्मा किरण आपलि कविता शिकाप मुखार्सुन वचात तर फुडिल्या दिसांनि कोंकणॆंत ऎक भरवश्याचि कवयत्रि जातेलि म्हळ्ळो म्हजो आशावाद.

तो आनि हो गांव म्हळ्यार हांगासर दॊन पोंतां, दॊन हंतां आनि ह्या मधें नास्चो सांखोव तशेंच उतरोणेक अत्रेगान राकोन आस्चे उमाळे. एका गांवांत फेस्त जाताना अन्यॆका गांवांत ख्यास्त, एका पोंतांत भोंगोस्तोळ जातासताना उसवास भांदुन जियेतेल्या अन्यॆका गांवांत जिवित्‌च पोकोळ. हि कविता परत परत वाचलि तर, सम्जुयेत जाल्ले तित्ल्यो काण्यो उदेतित तें खंडित. आनि हें काम तुम्चेर सोडतां.

कविता

गांव तो हो

दीस उदेताना काळजांत कांप,
सुकि धरण, करखटें वॊत,
माय्‌गांवचे मोने याद...

नां पावसाळो, ना फेसत परब,
सुख्यो भाकयो पोटां भुकेक,
तानेक नां नितळ उदाक..

सुरवात मोगाक मांय बापाचो,
बायल भुरग्यांचो, ईसट मंतरांचो..

आसात परगांवांत एकसुरपणाच्या जिणयेंत
गरज्यो भागवंक दाधोसकाय नातल्ल्या
फट्किया संसारांत,

निसवार्थि घाम जिणिभर
आप्ल्यां खातिर व्हारयतात,
पाटिं पावताना माय्‌गांवाक,
उसवासाक भांदल्ल्यो सांकळि सुटतात.

- सुष्मा किरण, बार्कुर [दसेंब्र, २०१५]

 

सुश्मा किरण: बार्कुर फिरगजेचि हि आपल्या पतिसवें दुभयांत वावर करुन आसा तर्‌यी साहित हिचि वॊड. एदोळ परयांत कानडि भासेंत कविता बरवन आयिल्ल्या हिणें कोंक्णी भासेंत केल्लि पय्लि सुर्वात हि. अपुरभायेचि नदर आनि चिंताप आसच्या हिचेथाव्न फुडें विंचणार साहित येतेलें म्हण भर्वसो दवर्यां.

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್


Copyright 2015 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]