ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕವಿತಾ] ಯುವತಾರಾಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚುನ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಪುಣ್ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕುನ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಅನಿ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸುನ್, ಅಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪೆಟ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಂಟ್ತಾತ್, ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್‍ಪಾಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್‌ಯೀ, ಹೆಂ ಏಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್, ಅಪ್ಲೆಂ ವಾಚಾಪ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂಚೆರ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಗರ್‍ಜೆಚಿ.

ಏಕ್ ಬರಪ್ ಧಾಡುನ್ ತೆಂ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ’ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ’ಜಿಗ್ಗ್’ ಕರ್‍ನ್ ಪರ್ಜಳುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ, ಫುಡೆಂಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಪರಿಂ ಹೊಯ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವಚಾನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್‍ವಸೊ.

- ಸಂ

[ಬ್ರೊತೊ - 8] ಯುವತಾರಾಂ

ಯುವತಾರಾಂ

ಯುವತಾರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ
ತಾಲೆಂತಾಂ ಸಭಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ ಕಿರ್‍ಣಾಂಚೊ
ಫುದೆಂ ಸರುಂಕ್ ನವೆ ದಿಶೆಚೊ
ಉರ್ಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ತುಮ್ಚೊ

ಆಯ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಕಲಾ
ಏಕ್ ದೋನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಿಕುನ್
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪಾಚೆರ್ ಗಾಜವ್ನ್
ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿಂ ತ್ಯಾ ಕಲೆ ಥಾವ್ನ್

ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಕಶ್ಟಾಂನಿ
ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ
ಚಿರ್‍ಡುನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಸಹಕಲಾಕಾರಾಂನಿ
ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂ, ಪಡ್ಲಿಂ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ

ಆಸಾತ್ ಸಭಾರ್ ದೆಣಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್
ಸಹಾಯ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೀ
ಎಕ್ಲೊ ಚಡ್ತಾನಾ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ ಅಪ್ಲೊಚ್ ಪೆಲೊ
ಹಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ ಜಿಣಿ

ಸಲ್ಹಾ ಸುಚನಾಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ
ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿರಾಶಿ ಕರ್ಚೆಂ
ಖೆಂಡಾಪ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ತಿದ್ವುನ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರ್ಚೆಂ
ವ್ಹಯ್! ಯುವತಾರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್‍ಣಾಂ..


[- ಇಲಾಸ್
ಅಲಂಗಾರ್, (ಸಪ್ತೆಂಬರ್, 2017.]

 

ಇಲಾಸ್ ಅಲಂಗಾರ್: ಇಲಾಸ್ ಅಲಂಗಾರ್ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಂಟ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲಿಯಾಸ್, ಇಸ್ರೇಲಾಂತ್ ಅಪ್ಲೊ ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಜಿವೊ ದವರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ತಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಝರಯ್ತಾ.

युवतारां

कोंकणी भासेंत बरयतेले चडताव जावन वाचून ’कोंकणी’ शीक‌ल्ले शिवाय इसकोलांनी न्हय. आयची परिगत बदल्ल्या, इसकोलांनी कोंकणी शिकचो आवकास भुर्ग्यांक फावो जाला पूण अपलेसतकीं कोंकणी बरवंक शिकून, साहित्याची वोड अनी अभिरूच आसून, अपलो मांय‌गांव सोडन पर‍गांवाक पावल्यार‌यी अपल्या काळजांत पेटचो कोंकणी मोग जिवाळ दवरुंक जायते आज‌काल समाजीक जाळिजाग्यांनी अपलीं बर्पां वांटतात, हीं सर्व बर‍पां अपुर्भायेचीं म्हणुंक जायना तर‌यी, हें एक पयलें मेट म्हण लेकून, अपलें वाचाप विसतारायलें तर, असल्यांक अपल्या बर‍पांचेर सुध्राप हाडवंक साध्य आसा, पूण मिनत कर्ची भोव गर‍जेची.

एक बरप धाडून तें पर‍गट जातच्च ’समाजीक जाळिजाग्यांनी ’जिग्ग’ कर‍न पर्जळून, उपरांत कोनशाक पडतेल्यांचेर ही कविता विणल्या. मानेसत एलियास जिण्ये अनभोग जोड‌ल्लो कोंकणी वाचपी, फुडेंय हाच्या लिखणेथावन हाच्याकी अपुर्भायेचीं बर‍पां येंवदीत शिवाय काजुल्यापरीं होय माज्वोन वचाना जांव म्हळ्ळोच म्हजो भर‍वसो.

- सं

[ब्रोतो - ७] युवतारां

युवतारां

युवतारां कोंकणेच्या कलांगणांतलीं
तालेंतां सभार पर्जळ कीर‍णांचो
फुदें सरुंक नवे दिशेचो
उर्जीत करुंक सहकार तुमचो

आयलीं थोडीं घेवन तांची कला
एक दोन स्पर्धे जिकून
फेस‌बूक वाटस‌आपाचेर गाजवन
मायाग जालीं त्या कले थावन

आनी थोडीं आयलीं कश्टांनी
भरून वोमतोंच्या विवीध तालेंतांनी
चीर‍डून उडयलें सहकलाकारांनी
कितें सांगूं, पडलीं एका कोनशांनी

आसात सभार देणीं, थोड्यां थंय
सहाय करिनांत तांकां कोणी
एकलो चडताना वोडन घाल्ता अपलोच पेलो
हीच आमची कलाकारांची जिणी

सल्हा सुचनां चड गर्जेचीं
न्हय तें एकल्याक निराशी कर्चें
खेंडाप मोगाचें तिद्वून मुकारून वर्चें
व्हय! युवतारां कोंकणेच्या भविश्याचीं कीर‍णां..

[-
इलास अलंगार, (सप्तेंबर, २०१७).]

 

इलास अलंगार: इलास अलंगार नांवाखाल आयलेवार समाजीक जाळिजाग्यांनी अपलीं बर्पां वांटचो मानेसत एलियास, इस्रेलांत अपलो दीस्पडतो ग्रास जोडता तर‌यी, काळजांतलो कोंकणी मोग जिवो दवर्न कोंकणी साहित्याक वाचता आनी काऱ्याळ रितीन लिखणी झरयता.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ಯಾದಿಚೆ ವ್ಹಾಳ್

ಇಶ್ಟಾಗತ್

ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ಚಿಂರೇ

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಭಾವಾ

ಆಯ್ಕಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಲೋಕ್

ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ

ತೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಗಾಂವ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2015 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]