ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕವಿತಾ] ಇಶ್ಟಾಗತ್

ಇಶ್ಟಾಗತೆವಿಶಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ Love is flowerlike but friendship is like a sheltering tree. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ರೊ ದಿತಲೊ ರೂಕ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಗಳ್ಸುಂಚೆಂ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ದೆಕುನ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ವನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ಚ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾರ್.

ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ನವೊ ಪುಣ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ಕಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪಾಂತ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಭುದಾಬಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚೊ. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಮಧೆಂ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧೊಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಚಡಿತ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ವಾಚಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಹೊ ಆಪ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರಿತ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ರುತಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.

- ಸಂ

[ಬ್ರೊತೊ - 6] ಇಶ್ಟಾಗತ್

ಇಶ್ಟಾಗತ್

ಮೊಚೆ,
ವಸ್ತುರ್
ಯಾ ಕಾರ್
ನವೆಂ ಘೆತಾನಾ
ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭೋವ್
ಸುಂದರ್
ವಾಪಾರ್ನ್ ವಾಪಾರ್ನ್
ಪರ್ನೆ ಜಾತಾನಾ
ಉಡಯ್ತಾಂವ್
ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್
ಬಣ್ಶಿರ್‍ಯಾಕ್
ಗುಜ್ರಿಕ್

ತಶೆಂಚ್
ಇಶ್ಟಾಗತ್
ಸುರ್ವೆರ್
ಮೊಗಾನ್ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್
ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳುನ್
ಉಲವ್ನ್
ಅಖೇರಿಕ್
ಉದಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
ರೂಕ್ ಸುಕುಲ್ಲೆಪರಿ
ಸುಕೊನ್
ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಿ
ಜಳೊನ್ ವೆತಾ

[- ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಅಭುದಾಬಿ
, ಸಪ್ತೆಂಬರ್, 2016.]

 

ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಅಭುದಾಭಿ: ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ನವೊ ಪುಣ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಚೆರ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪಾಚೆರ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಭುದಾಬಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚೊ. ಕಾನಡಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿಪಿಂನಿ ಬರಂವ್ಚಾ ಹಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

इश्टागत

इश्टागतेविशिं केद्नांय नियाळ्ताना एका सांग्णेचो उडास येता Love is flowerlike but friendship is like a sheltering tree. हांगासर आस्रो दितलो रूक आनि फाय्द्याखातिर गळ्सुंचें दॊन वेवेग्ळें देकुन फाय्द्याखातिर केल्लि इश्टागत चड तॆंप बाळ्वना म्हळ्ळोच्च ह्यॆ कवितेचो सार.

सुरॆश सल्डान्हा कोंक्णि कविताशेताक नवो पुण फॆस्‌बुक्कांत आनि वाट्स्‌~आपांत नवो न्हय. प्रस्तुत अभुदाबिंत काम करुन आस्चो हो कोंक्णि साहितिक अभिरुच आस्चो. कामाच्या राटावळिंमधें आज्‌काल वेळाचो अभाव सर्वांक धोस्ता तर्‌यी चडित आनि चडित वाचप मात्र आम्च्या साहितिक सुध्रापाक उप्काराक पड्ता देकुन हो आप्लि मिनत मुखारुन व्हरित तर कोंक्णि साहितिक शेतांत अप्लेंच्च म्हळ्ळें अस्थित्व रुतां करुंक सक्चांत दुभाव ना.

- सं

[ब्रोतो - ७] इश्टागत


इश्टागत

मोचे,
वस्तुर
या कार
नवें घेताना
पळेंव्क भॊव
सुंदर
वापार्न वापार्न
पर्ने जाताना
उडय्तांव
कच्र्याक
बण्शियाक
गुज्रिक

तशेंच
इश्टागत
सुर्वेर
मोगान मय्पासान
हासोन खेळुन
उलव्न
अखॆरिक
उदक नास्ताना
रूक सुकुल्लेपरि
सुकोन
ऎक दीस ति
जळोन वेता

 

[- सुरॆश सल्डान्हा, अभुदाबि, सप्तेंबर २०१६]

 

सुरॆश सल्डान्हा, अभुदाबि: कोंक्णि कविताशेताक नवो पुण फॆस्‌बुकाचेर आनि वाट्स्‌~आपाचेर नवो न्हय. प्रस्तुत अभुदाबिंत काम करुन आस्चो हो कोंक्णि साहितिक अभिरुच आस्चो. कानडि आनि कोंक्णि लिपिंनि बरंव्चा हाणें थोड्या कवितागॊश्टिंनि वांटो घेत्ला.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ಚಿಂರೇ

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಭಾವಾ

ಆಯ್ಕಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಲೋಕ್

ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ

ತೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಗಾಂವ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2015 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]