ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕವಿತಾ] ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!

ದೆವಾಚಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭೃಮಿದೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ; ಗುಪಿತ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕಳ್ ತರ್‌ಯೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಮಿಸಾಕ್ ಆಮಿ ವೆತಾಂವ್, ಇಗರ್ಜೆಂನಿ ಮೊಟೆಂ ದಾನ್ ದಿತಾಂವ್. ಮತಿಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪೊಜ್ಡಿಂ/ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಗಾಳಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಕರ್ನೆಂಕಿ ಸಯ್ತ್ ಮೆಜ್ತಾಂವ್. ’ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾರಾ ಜೊತಾಂ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ಖಾತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾ, ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್, ಆಯ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಯ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹೆಚ್ಚ್ ದಿಶೆನ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಫಕತ್ತ್ ಧಾಖವ್ಪಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಪ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಣ್, ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್, ಸರ್ವ್ ಧಾಖವ್ಪಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಧರ್ಮ್, ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್, ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಫಕತ್ತ್ ಸಭ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಆಮಿ ರಿತಿಂ, ಸಗ್ಳಿಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಎಕ್ಸುರಿಂ.

ಧಾಖವ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಆಮಿ ಜಯ್ತಾಘೊಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪುಂಜಾವ್ಣೆಂತ್ ಭಾವ್ ಭಾವಾಕ್ ಲುಟ್ತಾ, ಪೂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತೊಪ್ತಾ, ಧುವ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕಾಪ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಮಿಸ್ತಾ ಶಿಕಾಪ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ’ಸಮ್ಜೊಣಿ’ ನಾ, ಧರ್ಮ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ’ಭಾವಾಡ್ತ್’ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ’ಜಯ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಭ್ದಾಕ್ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ಚ್ ಅರ್ಥ್ ಘಡ್ಲಾ; ’ವ್ಹಡ್ ಬಂಗ್ಲೊ, ಗಾಡಿ’ ಸುಃಖಾಚೆ ಸಂಕೇತ್ ತರ್, ’ನಾಗ್ಡೆಂಪಣ್’, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೋಡರ್ನೈಸಾಚೆಂ ಸಂಕೇತ್.

ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗೂಣ್ ಸಭಾರ್, ತಾಂತುಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಗೂಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದಿಶ್ಟ್’. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ತೊಪ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಕ್ ಲುಟ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಕ್ ನಾಗಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಘಾಲುನ್ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಹಿ ಕವಿತಾ ತೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲಿ. ಸುಟಾವೆಂ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆತಾಂ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

[ಬ್ರೊತೊ - 5] ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!

ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುನ್
ತೊಂಡಾರ್ ಬಾರೀಕ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್
ಕೊಂಕಣೆಸವೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸ್ ಘೆವ್ನ್
ಶಿಂಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ನ್
ಬಾಬಾ, ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!

ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯೊ ಖೊಡಿ ಕಾಡುನ್
ನಾಂವಾಂ ತಾಂಚಿಂ ಪಾಡ್ ಕರುನ್
ತಾಂಕಾಂ ಸದಾಂಯ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುನ್
ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್‌ರೆ ಸಂತೊಸಾನ್..
ಬಾಬಾ, ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!

ಕರ್ತಾಂವ್ ಮೀಸ್, ರೆತಿರ್, ಆರಾಧನ್
ಘರಾಂತ್ ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಧಾನ್
ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಮಿ ದೀನಾಂವ್ ಮಾನ್
ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮೊಗಾನ್
ಬಾಬಾ, ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!

ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಫೆಶನಾಂ
ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ನಾಂತರ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಪಳೆನಾ
ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆ ಆಮಿ ಧಾಂಪುಂಕ್ ನಾ
ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಮಾನಾ’
ಬಾಬಾ, ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!

ಚಲೆ ಭಿರ್ಮತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಡ್ಲೆ
ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಘರಾಂ ಭಾಂದುನ್ ರಡ್ಲೆ
ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಹಾಂಗಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ಲೆಂ
ಕಾಜಾರಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಗಾ ದೊರೆ ಉಡ್ಲೆ
ಬಾಬಾ, ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!

ಸನ್ನಾ ಮಾಸ್, ಬಿಯರ್ ಸೊರೊ
ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ
ಶೆಜಾರ್ಚೊ ಜಾಯ್ ತರ್ ಭುಕೆನ್ ಮೊರೊಂ
ಆಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಉರೊಂ
ಬಾಬಾ, ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!

ಲಾಂಬ್ ಜಾಲಿರೆ ಕರಿಯಮಣಿ
ಮಟ್ವಿ ಜಾಲಿ ತಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿ
ಥೊಡಿಂ ಆಸಾತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಿಂ
ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂನಿ
ಬಾಬಾ, ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!

ತೇರ್ಸ್, ಆಮೊರಿ, ಆಮ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಣಿ
ವಿಸ್ರಲ್ಯಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣಿ
ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣಿ
ಸಾರುಯಾಂ ಜಿವಿತ್ ಭಾಘೆವಂತ್‌ಪಣಿ
ಬಾಬಾ, ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿರೆ...!


[-
ರೋಶು ಬಾಬಾ, ಬಾರ್ಕುರ್, ಮಾಯ್, 2016.]

 

ರೋಶು ಬಾಬಾ, ಬಾರ್ಕುರ್: ’ರೋಶು ಬಾಬಾ ಬಾರ್ಕುರ್’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲೊ ರೋಶನ್, ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಪ್ಲಿ ಸಮಾಜ್, ಆಪ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಸಮ್ಜತಾ.

आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!

देवाचि भागेवंत पर्जा म्हळ्ळे भृमिदेंत जल्मोन व्हड जाव्न जियेतेलिं आमिं कित्लिं भागेवंत पळेयां; गुपित आम्चि जिणि कित्लि भास्कळ तर्‌यी व्हड ना, मिसाक आमि वेतांव, इगर्जेंनि मोटें दान दितांव. मतिंत आमि कित्लिं पोज्डिं/किर्कोळ गाळि चिंत्ल्यारी व्हड ना, पुण हेरांचिं किर्कोळ कर्नेंकि सय्त मेज्तांव. ’म्हज्या घरा भारा जोतां पुण हांव मात मागोन खातां’ म्हळ्ळि सांग्णि यादिक येता, आय्चो संसार, आय्चो लॊक, आय्चें चिंताप हेच्च दिशेन चम्कोन आसा. आम्चि जिणि फकत्त धाखव्पाचि जाल्या, आम्चें न्हेसाप, आम्चें खाण, आम्चे विचार, सर्व धाखव्पाचें जालां, धर्म, भास, संस्कृति, मन्शा संबंध, मन्शा मोलां म्हळ्ळे फकत्त सभ्द जाव्न उर्ल्यात. देकुन सर्व आसोन्‌यी आमि रितिं, सग्ळिं आसोन्‌यी आमि एक्सुरिं.

धाखव्पाच्या ह्या संसारांत आम्कां चिंतुंक वॆळ खंय आसा? आमि जय्ताघोडे जाव्न कमांव्क आसा, पुंजांव्क आसा, आनि ह्या पुंजाव्णेंत भाव भावाक लुट्ता, पूत बापाय्क तोप्ता, धुव आवय्क काप्ता. देकुन मिस्ता शिकाप आसोन्‌यी आम्कां ’सम्जोणि’ ना, धर्म आसोन्‌यी आम्कां ’भावाड्त’ ना. ह्या चिंत्पाच्या बुन्यादिचेर समाजेंत ’जय्त’ म्हळ्ळ्या सभ्दाक ऎक अथ्वोच्च अर्थ घड्ला; ’व्हड बंग्लो, गाडि’ सुःखाचे संकॆत तर, ’नाग्डेंपण’, आम्च्या मॊडर्नैसाचें संकॆत.

एका कविक आसुंक जाय जाल्ले गूण सभार, तांतुं प्रमुख गूण जाव्नासा ’सामाजिक दिश्ट’. हांगासर सामाजिक दीश्ट म्हळ्यार कोणाक तोप्चें, कोणाक लुट्चें, कोणाक नागंव्चें आनि आप्णाक फाय्दो येतेल्यांक फुलां घालुन वाखण्णि कर्चें न्हय, बगार समाजिच्या किर्कोळ चिंत्पाचेर आर्सो धर्चें. म्हाका कित्याक्‌गी हि कविता तेच्च चिंत्पाक लागुन अपुर्भायेचि म्हण भग्लि. सुटावें संप्या उत्रांनि विण्ललि हि कविता पार्कुंक आतां तुकाच सोड्तां.

[ब्रोतो - ५] आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!भांगाराचो खुरिस गळ्यांत घालुन
तोंडार बारीक हासो दीव्न
कोंकणेसवें इंग्लिश भास घेव्न
शिंपड्ल्यांव आमि संसार्‌भर्न
बाबा, आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!

पाद्रि माद्रिंच्यो खोडि काडुन
नांवां तांचिं पाड करुन
तांकां सदांय खुर्सार मारुन
जियेव्न आसांव्‌रे संतोसान..
बाबा, आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!

कर्तांव मीस, रेतिर, आराधन
घरांत नां आम्च्या समधान
आवय बापाय्क आमि दीनांव मान
आश्रमांत व्हर्न घाल्तांव मोगान
बाबा, आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!

मिसाक वेतानांय आम्चिं फेशनां
टैट फिट नांतर कोण्‌यी पळेना
धांप्च्या कडे आमि धांपुंक ना
म्हण्तांव ’आम्चो लॊक समाना’
बाबा, आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!

चले भिर्मत गल्फाक उड्ले
व्हड व्हड घरां भांदुन रड्ले
चेड्वांचें हांगा डिमांड चड्लें
काजारि सय्त हांगा दोरे उड्ले
बाबा, आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!

सन्ना मास, बियर सोरो
आम्कां इत्लेंच आस्ल्यार पुरो
शेजार्चो जाय तर भुकेन मोरों
आम्चिं नांवां मात्र फात्रार उरों
बाबा, आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!

लांब जालिरे करियमणि
मट्वि जालि ति काजारि जिणि
थोडिं आसात अंक्वार्‌पणिं
आनि थोड्यांक व्हेलें दुस्र्या जातिच्यांनि
बाबा, आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!

तॆर्स, आमोरि, आम्चि जाल्या उणि
विस्रल्यांव जियेंव्क क्रिस्तांव्‍पणि
व्हळोक करुन क्रिस्ताचि इल्लि पुणि
सारुयां जिवित भाघेवंत्‌पणि
बाबा, आमिं क्रिस्तांव्चिरे...!

 

[- रॊशु बाबा, बार्कुर, माय २०१६]

 

रॊशु बाबा बार्कुर: ’रॊशु बाबा बार्कुर’ नांवाखाल कविता बरय्तलो रॊशन, पोटाच्या ग्रासाक लागोन आप्लो माय्‌गांव सोड्न पर्गांवांत काम करुन आस्चो तर्नाटो तर्‌यी ताचें चिंताप अप्लि समाज, आप्लो लॊक, आप्लि माय्‌भास हांचेर कॆंद्रित जाव्नास्चें हाचिं बर्पां वाच्तां सम्जता.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಭಾವಾ

ಆಯ್ಕಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಲೋಕ್

ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ

ತೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಗಾಂವ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2015 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]