ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬ್ರೊತೊ - 10] ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ [ಜೋನ್ಸನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಅಜೆಕಾರ್]

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಕೊಣ್ ಪಿಸೊಳಿಂ, ಕಾಜುಲೆ ಧರ್ತಿತ್ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸ್ ಸಮ್ಜತಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿ/ಪ್ರೇಮಿಕಾವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಳಿ ಬರಯ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ ಉತ್ರಾಂ ಧಾರ್ ಆಸಾನಾ. ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂ ರಾಸೆಕ್ ’ಪ್ರಾಸಾಂನಿ’ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಳಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್‌ಚ್ ವಿಚಾರಾಂಚೊ ದಾಳೊಚ್ ಆಸಾ, ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್, ಜಿಣ್ಯೆಸಾರ್ ಅಂಖ್ರೆತಾನಾ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಪಂಗ್ತಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪಡ್ತಾತ್ ಜಸೆಂ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಉಟಯ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

ಅಜೆಕಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜೋನ್ಸನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್, ನಾರಾವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಜೋನ್ಸನಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಶೆತಾನಾ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೋಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೋನ್ಸನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಬ್ರೊತೊ - 10] ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ [ಜೋನ್ಸನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಅಜೆಕಾರ್]ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ

ಅಳೆ ಪಳೆ ಕಿತ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್
ಭಾವ್ ಭಾಂದವ್‌ಪಣಾಚಿ ತಿ ಚಾಲ್
ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್
ಮೊಗಾನ್ ವಿಣ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಾಲ್

ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಯೆತಾಂ
ಸಂಜು ಜಾತಾ ಕೊತ್ವಾಲ್
ಮ್ಹಣ್ತಾ; ಅಪುಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಯೆತಾಂ
ತೊ ಮೊರುಂ, ಕರ್ಯಾಂಮಿಂ ಮಾಲಾಮಾಲ್.

ವಾಡೊನ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್,
ದೀವ್ನ್ ಸುವಾದ್ ಬರೊ, ಪರ್ಮಳಿತ್
ನವೆಂ ಸುಕುರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ,
ಜಾಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಳ್ವಳಿತ್ ??

ಪುಗಾರ್ನಾಕಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ,
ಅನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ಜಳಾತ್
ಮೋಲ್ ಪುಣೀ ಬಾಂದುಂಕ್ ಉಣೆಂ
ಫುಡೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ಚ್ ಆಡ್ವಳತ್.

ಸರ್ವ್ ಮಿಕ್ವೊನ್, ಪಾಪುಡ್ನ್ ಸುಕ್ಣೆಂ
ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಉಬ್ಲೆಂ ಆಕಾಸಾರ್
ಮೊಗಾಳ್? ದಯಾಳ್? ದುಸ್ಮಾನ್ ಖರೊ!
ಖಿರ್ಲಿತಾ ಮನಾಂಗುಪ್ತಿಂ ಆಕ್ಲಾಸಾರ್.

ಉತ್ರಾಂ ಜಾಳಿನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್
ಮೆಳಿಂತ್ ಮತ್ಲಬ್, ರಾಯಾಳ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್.
ಸಯ್ಲಾಪಾನ್ ಚಾಲು ಹುಷಾರ್, ಮಂಡೆಮಾರ್
ಗಾಯ್ರಾ ವೆಸಾನ್ ಕೆಲೊ ವಾಗಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ?

ಎಕಾಚ್ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ವಾಡಲ್ಲಿಂ ಪಿಲಾಂ
ಮಾಯ್ಪಾಸಾಕ್ ತಾಂಚಾ ಮಾತ್ತಿ ಕೆಲಾಂ
ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಣಿಂ ಬರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ‌ಬರ‍್ಯಾಕ್
ಫಾಯ್ದೊ ಪೆಲೊ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊವೊಡ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ದೊರ‍್ಯಾಕ್ !

ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಅಶೆಂಯಿ ಜರ್ ಚಿಂತಿತ್
ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್,
ಪೆಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಪುರ್ಸತ್.

ಭ್ಯೆಂ ಭಿರಾಂತ್ ದೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್
ಖಾಯ್ತ್ ತೊಚ್ಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆನಿಂ ಮಜೆನ್ ಖರ್ಚಿತ್.
ಮೋಗ್ ಜಿವೊ ಜಾತಾ ಅಖ್ರೆಕ್ ಬೊಗ್ಣಾನಿಂ,
ಜರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡಾತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆವ್ಚಿತ್ ???

ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್
ಪುಂಜಾಯ್ಲಿಂ ಮೊತ್ಯಾಂ ಆನಿಂ ಸಹಜ್ ಪೌರತ್ವ್,
ವಾಂಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮಿಂಯೀ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್
ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತುಕಾಯ್ ಮಹತ್ವ್.

ಪ್ರಳಯ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಚೀಂತ್ ಪರತ್
ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಮೆಳಯ್ ನವೀನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ್.
ಲ್ಹಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾರಿ, ರಾನ್ವಟ್ ವಾಟ್ ಝರತ್
ಕರ್ಗತ್ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ಶೆಕಿಂ ಉರತ್ ಸತಾ ದಿರ್ವ್ಯಾ ಸತ್ವ್.


[-
ಜೋನ್ಸನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಅಜೆಕಾರ್, (ಜ್ಯೂನ್, 2018.]

 

ಜೋನ್ಸನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಅಜೆಕಾರ್: ಅಜೆಕಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜೋನ್ಸನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ವೃತ್ತೆನ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ನಾರಾವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಗಿ ಆನಿ ಬರೊ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಅಸೊಚ್ಚ್ ಬರವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ಕಸಲೊಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.

[ब्रोतो - १०] हांव आनी तूं [जोन्सन डी’कुन्हा, अजेकार]

कवितेच्या सुर्वातेर कोण पिसोळीं, काजुले धर्तीत आनी कोण अपल्या केदिंक‌च मोग-मयपास समजतात‌ल्ल्या धारूण काळजाच्या प्रेमी/प्रेमिकाविशीं बरयिल्ल्यो व्हळी बरयतात. तांतूं जिण्ये सार जांव उत्रां धार आसाना. फकत उत्रां रासेक ’प्रासांनी’ गुटलायिल्ल्यो व्हळी आसतात. पूण हांगासर असलें कितेंच ना. बगार पयले कवितेंत‌च विचारांचो दाळोच आसा, नैतीक मौल्यां आसात, जिण्येसार अंखरेताना कवितेच्यो एकेक पंग्ती काळजाक आपडतात जसें मतिंत चिंत्नांक उटयतात तशें भग्ता.

अजेकार फिर्गजेचो जोन्सन डी’कुन्हा वृत्तेन शिक्षक, नारावी हैसकूलांत विग्यान शिकंवचो मेसत्री, पूण अपुर्भायेचो वाचपी म्हळ्ळें ताणें विंचलेलीं उत्रां गोवाय दितात. जोन्सनाक पयणारी कोंकणेंत बरो फुडार आशेताना एक साहितीक मोगी जावन जोन्सनाचीं बर्पां वाचुंक अत्रेग्तां.

- सं

[ब्रोतो - १०] हांव आनी तूं [जोन्सन डी’कुन्हा, अजेकार]निरास्पणाचो उजो

अळे पळे कितली विचित्र
भाव भांदव‌पणाची ती चाल
ल्हान प्राय जाली एकामेकाक
मोगान वीण‌ल्ली व्हाल

व्हड जावन येतां येतां
संजू जाता कोत्वाल
म्हणता; अपूण मात्र जियेतां
तो मोरूं, कऱ्यांमीं मालामाल.

वाडोन चडोन आयल्यांव,
दीवन सुवाद बरो, पर्मळीत
नवें सुकूर उदेवन आयलें,
जालें असतित्व आमचें कळवळीत ??

पुगार्नाका मुकल्यान ताका,
अनीक‍यी चड कांय पर्जळात
मोल पुणी बांदुंक उणें
फुडें आमकांच्च आडवळत.

सर्व मिकवोन, पापुडन सुकणें
स्वतंत्र उबलें आकासार
मोगाळ? दयाळ? दुस्मान खरो!
खिरलिता मनांगुप्तीं आकलासार.

उत्रां जाळीन घालुंक पिश्यार
मेळिंत मतलब, रायाळ वेगळाचार.
सयलापान चालू हुषार, मंडेमार
गायरा वेसान केलो वागाचेर बलात्कार ?

एकाच पासळेंत वाडल्लीं पिलां
मायपासाक तांचा मात्ती केलां
कर्चें सर्व ताणीं बर‍्याच्या ‌बर‍्याक
फायदो पेलो मेल्यार बोवोड विसतार दोर‍्याक !

हऱ्येकलो अशेंयी जर चिंतीत
म्हणून आपलें जिवीत मात्र सत,
पेल्या विश्यांत चिंतुंक म्हाका
आसल्यारी, नां कांय पुर्सत.

भ्यें भिरांत दोसता म्हज्या खुसतार
खायत तोच्च सगळें आनीं मजेन खर्चीत.
मोग जिवो जाता अखरेक बोगणानीं,
जर कितेंय घडात कोणाक आवचीत ???

जियेंवचें म्हळ्यार तें न्हय फकत
पुंजायलीं मोत्यां आनीं सहज पौरत्व,
वांचुंक सोडन आमिंयी वांचल्यार
म्हाकाय तुकाय महत्व.

प्रळय येंवच्या फुडें चींत परत
सुर्वातेक मेळय नवीन सहभागित्व.
ल्हान जिण्ये पयणारी, रान्वट वाट झरत
कर्गत आसत बदीक, शेकीं उरत सता दिर्व्या सत्व.


[- जोन्सन डी’कुन्हा, अजेकार, (ज्यून, २०१८.]

 

जोन्सन डी’कुन्हा, अजेकार: अजेकार फिर्गजेचो जोन्सन डी’कुन्हा वृत्तेन विग्यान शिक्षक. नारावी हैसकूलांत शिकयता. पूण साहितीक मोगी आनी बरो वाचपी म्हणून हाचीं बर्पां गोवाय दितात. कोंकणी भाशेचीं ग्रेसत उत्रां सयत ताच्या बर्पांनी सोभतात. असोच्च बरवन रावलो तर कोंकणेच्या फुडारांत एक बरो बरयणार जांवच्यांत म्हाका तर‌यी कसलोच दुभाव ना.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ನಿರಾಸ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ


ಯುವತಾರಾಂ


ಯಾದಿಚೆ ವ್ಹಾಳ್

ಇಶ್ಟಾಗತ್

ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ಚಿಂರೇ

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಭಾವಾ

ಆಯ್ಕಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಲೋಕ್

ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ

ತೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಗಾಂವ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2015 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]